Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.


Tubakatoodetest teavitamine

 

Tubakatooteid reguleerib Eestis tubakaseadus, mis võtab üle nõuded Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivist 2014/40/EL tubaka- ja seonduvate toodete tootmist, esitlemist ja müüki käsitlevate liikmesriikide õigus- ja haldusnormide ühtlustamise kohta.

TEAVITAMINE

Tubakatooteid võõrandamiseks Eestisse toov või Eestis tubakatooteid tootev ettevõtja esitab Terviseametile enne uue või muudetud tubakatoote turuleviimist tootemarkide ja -liikide kaupa elektroonilises vormis teavituse. Turule viidavad tubkatooted peavad vastama tubakaseaduse nõuetele.  Uudsest tubakatootest ja elektroonilistest sigarettidest ja täitepakenditest tuleb teha teavitus 6 kuud enne toote kavandatavat turuleviimist või iga olulise muudatuse puhul. Täpsemat infot tubakatoodete teavitamise kohta saab tubakaseadusest.

Andmete esitamiseks kasutatakse IT-lahendust nimega ELi ühisportaal (EU-CEG). Täpsemad juhised teavituse tegemiseks on toodud Euroopa Komisjoni koduleheküljel.

Eestis on teavituse tegemine tasuta ning sellega mingeid riigilõive ei kaasne. 
Teavituse tegemisel tuleb andmebaasi sisestada alljärgnevad andmed.

 

TUBAKATOOTED

 • tubakatoote tootmisel kasutatud koostisosade ja nende koguste loetelu iga tubakatootes sisalduva koostisosa massi põhjal kahanevas järjekorras koos asjaomase koostisosa kasutamise põhjendusega ning teave koostisosa registreerimise kohta vastavalt REACH-määrusele ja koostisosa klassifikatsiooni vastavalt CLP-määrusele;
 •  tõrva, nikotiini ja vingugaasi eraldumise kogused;

 •  kättesaadava teabe muude eralduvate ainete ja nende koguste ning määramiseks kasutatud mõõtmismeetodite kohta.

 •  andmed tubakatoodetes kasutatavate koostisainete toksilisuse kohta nende ainete põletatud või põletamata kujul, viidates eelkõige nende tervisemõjule ning võttes arvesse nende sõltuvust tekitavat toimet ja toksilisust.

 •  tehniline dokument, milles esitatakse kasutatud lisaainete üldine kirjeldus ja nende omadused.

 •  müügikogused tootemarkide ja -liikide kaupa.

Lisaks peab tubakatooteid võõrandamiseks Eestisse toov või Eestis tubakatooteid tootev ettevõtja esitama Terviseametile kättesaadavad sise- ja välisuuringud, mis käsitlevad turu-uuringuid ja uuringuid eri tarbijarühmade, sealhulgas noorte ja praeguste suitsetajate eelistuste kohta seoses koostisosade ja eralduvate ainetega, samuti kokkuvõtted turu-uuringutest, mida ta korraldab uute toodete turule toomisel. Samuti tuleb esitada Terviseametile müügikogused tootemarkide ja -liikide kaupa.

Uudsetest tubakatoodetest teavitus peab lisaks eelolevale teabele koostisosade ja eralduvate ainete kohta sisaldama järgmist:

 • uudse tubakatoote üksikasjalik kirjeldus ja kasutusjuhend;

 • kättesaadavad teaduslikud uuringud uudse tubakatoote mürgisuse, sõltuvust tekitava toime ja atraktiivsuse kohta, võttes eelkõige arvesse koostisosi ja eralduvaid aineid;

 • kättesaadavad uuringud, nende kokkuvõtted ja turu-uuringud eri tarbijarühmade, sealhulgas noorte ja praeguste suitsetajate tarbimiseelistuste kohta;

 • muu kättesaadav ja asjakohane teave, sealhulgas riski- ja kasulikkuse analüüs, eeldatav mõju tubakatoodete tarbimise alustamisele ja tarbimisest loobumisele ning prognoosid tarbijate hoiakute kohta.

Täpsemat infot tubakatoodete teavitamise kohta saab tubakaseadusest.
 

ELEKTROONILISED SIGARETID

Elektroonilistest sigarettidest teavitamisel tuleb EUCEG andmebaasi sisestada järgmised andmed:

 • tootja, Euroopa Liidus vastutava juriidilise või füüsilise isiku ja vajaduse korral Euroopa Liitu importija nimi ja kontaktandmed;

 • tootemarkide ja -liikide kaupa loetelu kõikidest tootes sisalduvatest koostisainetest ning toote kasutamisel eralduvatest ainetest ja nende kogustest;

 • toksikoloogilised andmed toote koostisosade ja neist eralduvate ainete, muu hulgas kuumutamisel eralduvate ainete kohta, eelkõige nende tervisemõju sissehingamisel ning sõltuvust tekitav toime;

 • teave nikotiini annustamise ja omastamise kohta, kui toodet tarbitakse tootja ettenähtud tingimustel;

 • toote koostisosade kirjeldus, sealhulgas vajaduse korral elektroonilise sigareti või täitepakendi avamise ja täitemehhanismi kirjeldus;

 • tootmisprotsessi, sealhulgas seeriatootmise kirjeldus ja deklaratsioon, et tootmisprotsess tagab toote vastavuse käesoleva seadusega kehtestatud nõuetele;

 • deklaratsioon, et neid tooteid võõrandamiseks Eestisse toov ja Eestis tubakatooteid tootev ettevõtja kannavad täit vastutust toote kvaliteedi ja ohutuse eest, kui seda kasutatakse tootja ettenähtud tingimustel.

Lisaks on elektroonilisi sigarette ja/või nende täitepakendeid võõrandamiseks Eestisse toov või neid Eestis tootev ettevõtja kohustatud esitama Terviseametile igal aastal hiljemalt 30. juuniks järgmised andmed:

 • toodete müügimahud tootemarkide ja -liikide kaupa;

 • teave eri tarbijarühmade, sealhulgas noorte, mittesuitsetajate ja tavakasutajate toote-eelistuste kohta;

 • kõnealuste toodete müügiviisid;

 • kokkuvõte mis tahes turu-uuringu kohta eespool nimetatud küsimustes ning selle tõlge inglise keelde.

Täpsemat infot elektroonilistest sigarettidest teavitamise kohta saab tubakaseadusest.
 

TAIMSED SUITSETATAVAD TOOTED

Taimsest suitsetatavast tootest teavitus peab sisaldama teabe tootemarkide ja -liikide kaupa toote valmistamisel kasutatud koostisosade ja nende koguste kohta.
 

 

Kui teil tekib küsimusi seoses tubakatoodete või tubakatoodetega seotud toodete (e-vedelikud, nikotiinipadjad ja taimsed suitsetatavad tooted) osas, palun pöörduge kemikaaliohutuse osakonna poole e-posti aadressil:

[email protected]