Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.


Looduslik mineraalvesi

Looduslik mineraalvesi on tavalisest joogiveest selgelt eristatav. Näiteks erineb see joogiveest loodusliku puhtuse järgi ning iseloomuliku  mineraalainete, mikroelementide või muude koostise komponentide sisalduse poolest.

Mineraalvete keemilise koostise määrab olulisel määral põhjavee kogum, kust vesi on ammutatud. Tänu maa-alusele päritolule ja reostusohu eest kaitstusele jäävad looduslikul mineraalvee füüsikalis-keemiline koostis ja organoleptilised omadused stabiilseks.

Looduslikel mineraalvetel on mitmeid tervisele kasulikke omadusi. Samuti hinnatakse looduslikku mineraalvett selles sisalduvate lahustunud ühendite kombinatsioonidest tulenevate terapeutiliste tervisemõjude tõttu. Sellele vaatamata peab arvestama, et mineraalvesi ei saa asendada ega kompenseerida täisväärtuslikku ja tasakaalustatud toitumist. Ühtlasi ei saa tervisemurede puhul looduslik mineraalvesi olla ainsaks võlulahenduseks ega asendada  kompetentset arstlikku terviseseisundi hindamist ja sekkumist.

Täiendavalt peab meeles pidama, et mineraalvee kestev kontrollimatu liigtarbimine võib mõjutada hoopis negatiivselt, kuna mitmete mikrobioelementide üleküllus organismis põhjustab tervisehäireid.

Loodusliku mineraalvee turustamine

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/54/EÜ ning Euroopa Komisjoni direktiivi 2003/40/EÜ kohaselt võib looduslikku mineraalvett turustada, kui liikmesriigi maapõuest ammutatud vesi on selle liikmesriigi vastutava asutuse poolt tunnustatud loodusliku mineraalveena.
Looduslik mineraalvesi, mis on ammutatud ühendusevälise riigi maapõuest ja ühendusse imporditud, peab olema vähemalt ühe liikmesriigi vastutava asutuse poolt tunnustatud loodusliku mineraalveena.

Eelpool toodust tulenevalt peab Eestis turule lastav looduslik mineraalvesi olema tunnustatud vastavalt veeseadusele ja selle alusel kehtestatud nõuetele, mis on kooskõlas direktiividega 2009/54/EÜ ja 2003/40 /EÜ. Eestis tunnustab loodusliku mineraalvee nõuetekohasust Terviseamet.

Ühest ja samast allikast pärit mineraalvett ei tohi turustada mitme müüginimetuse all ega nimetada pakendatud joogivett, lauavett, allikavett või muud vett looduslikuks mineraalveeks või mineraalveeks.

Loodusliku mineraalvee ammutamine ja villimine

Mineraalvee allika võib kasutusele võtta ja vett villida üksnes pärast seda, kui on kindlaks tehtud, et vesi vastab mineraalveele kehtestatud nõuetele ja allika kasutuselevõtuks on antud veeluba (või teise riigi mineraalvee kohta päritoluriigi vastutava asutuse luba). Mineraalvett peab villima veevõtukohas. Kuna minraalvee iseloomulikud koostisosad peavad jääma muutumatuks päritolukohast kuni lõpptarbijani, ei tohi ammutatud vett töödelda. Lubatud on kasutada vaid üksikuid mineraalvee töötlemise meetodeid, näiteks süsihappegaasi lisamine või lenduvate või ebasoovitavate koostisosade eemaldamine (üksnes juhul, kui see ei muuda vee koostist oluliste komponentide suhtes, mis annavad veele selle iseloomulikud omadused).  

Loodusliku mineraalvee ammutamiseks tuleb saada Keskkonnaametilt keskkonnaluba veeseaduse ja KKM määruse nõuete alusel. Keskkonnaload kantakse Keskkonnaministeeriumi keskkonnalubade infosüsteemi KOTKAS.

Loodusliku mineraalvee tootmine ehk kõik tehase protsessid peavad vastama rangetele toiduohutuse eeskirjadele. Loodusliku mineraalvee tootjad (nagu kõik toiduga tegelevad ettevõtted) peavad taotlema Põllumajandus- ja Toiduametilt tegevusluba. Põllumajandus- ja Toiduamet on pädev asutus, kes tunnustab toidukäitlemisettevõtet ning teeb järelevalvet toiduseaduse ja veeseaduse alusel. Enne Terviseametis loodusliku mineraalvee tunnistamismenetluse alustamist peab ettevõtte olema Põllumajandus- ja Toiduameti poolt kontrollitud ning tegevusluba väljastatud.

Loodusliku mineraalvee tunnustamise taotlemine

Loodusliku mineraalvee kvaliteedile esitatakse rida nõudeid, mille täitmist kontrollitakse põhjalikult loodusliku mineraalvee tunnustamismenetluse käigus. Vesi peab pärinema maa-alustest saastamata leiukohtadest, olema looduslikult puhas ning mikrobioloogiliselt ohutu. Samuti peab mineraalsoolade koostis vees olema stabiilne. Loodusliku mineraalvee tunnustamismenetluse käigus hinnatakse eelpool toodud kriteeriumite täitmist ning hindamise tulemusel väljastatakse otsus.

Kui olete otsustanud esitada taotluse vee tunnustamiseks looduliku mineraalveena, siis tuleb Teil esimese asjana tutvuda mineraalvett turustava ning allikat kasutava isiku ülesannetega (Veeseaduse § 90) ning sotsiaalministri 03.10.2019 määruse nr 62 „Tervisekaitsenõuded mineraalveele ja allikaveele“ nõuetega.

Vee tunnustamiseks looduliku mineraalveena tuleb esitada Terviseametile:

Loodusliku mineraalvee tunnustamise menetluse eest, veevõtuseadmete ja töötlemise nõuetekohasuse hindamise eest, tunnustamisotsuse väljastamise ja selle kehtivuse pikendamise eest ning Euroopa Komisjoni ja liikmesriikide teavitamise eest tasutakse riigilõivu riigilõivuseaduses sätestatud määras.

Seega menetluse käigus tuleb tasuda:

 • Loodusliku mineraalvee taotlemise raames riigilõivu Riigilõivuseaduse §293 lõike 1 järgi 415 eurot tunnustamismenetluse alustamiseks.
 • Veevõtukohas loodusliku mineraalvee veevõtuseadmete ja töötlemise nõuetekohasuse hindamise eest riigilõivu 685 eurot.
 • Loodusliku mineraalvee tunnustamise otsuse väljastamise või selle kehtivuse pikendamise ning Euroopa Komisjoni ja liikmesriikide vastutavate asutuste teavitamise eest riigilõivu 80 eurot.

Lisaks sellele peab loodusliku mineraalvee tootja tasuma majutamiskulud ning sõidukulud veevõtukohta ja tagasi Terviseameti kahel esindajal, kes on seotud loodusliku mineraalvee veevõtukoha, allika, veevõtuseadmete ja töötlemise nõuetekohasuse hindamisega. Nimetatud kohustus kehtib üksnes juhul, kui Terviseamet peab tegema kulutusi, mis ei ole kaetud riigilõivuga ühendusevälise riigi maapõue mineraalvee tunnustamise menetluse raames.

Ühendusevälise riigi maapõuest saadud ja Euroopa Majanduspiirkonda imporditud mineraalvee tunnustamise otsuse kehtivusaeg on viis aastat. Tunnustamismenetlust ei ole vaja korrata, kui enne viie aasta möödumist on päritoluriigi vastutav asutus uuesti tõendanud mineraalvee nõuetekohasust.

Sotsiaalministri määrusega 03.10.2019 nr 62 nõutavad dokumendid

Vee päritolu riigi vastutava asutuse tõend (juhul kui vesi ei pärine Eestist), et vesi vastab looduslikule mineraalveele määruse nõuetele ning et allika ja veevõtukoha reostusohu eest kaitstuse, veevõtuseadmete paigalduse ja kasutamistingimuste ning hügieeninõuete täitmist puudutavate sätete kohaldamist kontrollitakse regulaarselt (§2 lg 4). 

Nimetatud tõendamise kehtivusaeg ei tohi ületada viit aastat, kuid loodusliku mineraalvee tunnustamismenetlust ei ole vaja korrata, kui enne viie aasta möödumist on päritoluriigi vastutav asutus uuesti tõendanud samas lõikes esitatud nõuete täitmist.)

Geoloogiliste ja hüdrogeoloogiliste uuringute tulemused (§4 lg 1).

Veehaarde täpne asukoht koos viitega selle kõrgusele merepinnast kaardil, mille mõõtkava ei ületa 1:1000.
Detailne aruanne geoloogilisest ehitusest ja tekkest.
Hüdrogeoloogilise kihi stratigraafia.
Veehaardes tehtavate toimingute kirjeldus
Piirkonna sanitaarkaitseala piiritlemine või muud meetmed allika kaitsmiseks reostuse eest.

Füüsikaliste ja keemiliste uuringute tulemused (§4 lg 2).

Vee valem ning iseloomulike mineraalainete sisaldus (esitada tarvis nii puurkaevust tuleva vee analüüs kui ka villimisliini lõpust vee analüüs).

NB! Kuna vesi peab olema stabiilse kvaliteediga, siis tuleb vett analüüsida enne tunnustamist iseloomulike näitajate suhtes vähemalt 4 korda erinevatel aastaaegadel (et veenduda, et veekvaliteet ei sõltu ilmastikust).

Allika tootlikkus.
Veetemperatuur ja õhutemperatuur veevõtukohas.
Maa-ala geoloogilise ehituse ja vees olevate mineraalainete liigi ja tüübi seos.
Kuivainete sisaldus 180 ºC ja 260 ºC juures.
Elektrijuhtivus või elektritakistus koos kindlaksmääratud mõõtmistemperatuuriga.
Vesinikioonide kontsentratsioon (pH).
Anioonid ja katioonid.
Ioniseerimata elemendid.
Mikroelemendid.
Radioaktiivsuse näitajad veevõtukohas.
Vee teatavate komponentide toksilisus, võttes arvesse nendele kehtestatud piirsisaldust.

Mikrobioloogiliste uuringute tulemused (§ 4 lg 3 ja §7)

20 kuni 22 ºC juures 72 tunni jooksul agar-agaril või agar-želatiini segul.
37 ºC juures 24 tunni jooksul agar-agaril.
Hiljemalt 12 tundi pärast villimist, säilitades vett kogu selle 12-tunnise ajavahemiku jooksul temperatuuril 4 ºC ± 1 ºC.
Veevõtukohas/puurkaevus piirnormid:

20 kolooniat ühe milliliitri kohta 20–22 ºC juures 72 tunni jooksul;

5 kolooniat ühe milliliitri kohta 37 ºC juures 24 tunni jooksul, arvestades, et need on sihtarvud ja mitte maksimaalselt lubatud kontsentratsioonid.
Pärast villimist:

100 kolooniat ühe milliliitri kohta 20–22 ºC juures agar-agaril või agari ja želatiini segul 72 tunni jooksul;

20 kolooniat ühe milliliitri kohta 37 ºC juures agar-agaril 24 tunni jooksul.
NB! Vesi ei tohi sisaldada:

1.Parasiite ja patogeenseid mikroorganisme.

2.Escherichia coli ja coli -laadseid baktereid ning fekaalseid streptokokke üheski 250 ml uuritud proovis.

3.Sulfitredutseerivaid anaeroobe ja nende eoseid üheski 50 ml uuritud proovis.

4.Pseudomonas aeruginosa’t üheski 250 ml uuritud proovis.

Andmed veevõtukohale esitatud nõuete osas (§5)

Vee analüüsid, et tõendada, et vesi on looduslikult puhas ja kaitstud reostuse eest.
Veevõtuseadmete paiknemisskeem.
Veega kokkupuutuvate materjalide ning seadmete sertifikaadid, et tõendada nende sobivust kokkupuutel joogiveega.
Kirjeldus seadmete ning mahutite hooldusest.

Andmed töötlemise kohta (§6)

Andmed võimaliku töötlemise kohta (sh filterseadmete dokumentatsioon) kuna allikast saadud looduslikku mineraalvett on keelatud töödelda, välja arvatud juhtudel, kui töötlemine ei muuda vee koostist oluliste komponentide suhtes, mis annavad veele tema iseloomulikud omadused.
   

  Riigilõivud ja tasud

   

  Riigilõivu tasumine

  Pangaülekandega tasumisel märkida saajaks Rahandusministeerium ning kindlasti märkida ka viitenumber!

  • Saaja nimi: Rahandusministeerium
  • Saaja konto:
   •   SEB Pank  EE891010220034796011  (BIC/SWIFT: EEUHEE2X)
   •   Swedbank  EE932200221023778606  (BIC/SWIFT: HABAEE2X)
   •   LHV Pank  EE777700771003813400 (BIC/SWIFT: LHVBEE22)
   •   Luminor Bank  EE701700017001577198  (BIC/SWIFT: NDEAEE2X)
  • Viitenumber: 2900082320  NB! KOHUSTUSLIK
  • Selgitus: toiming(ud), mille eest riigilõiv tasutakse
   

  Vastavalt riigilõivuseaduse § 293-le tasutakse loa taotlemisel esitatud dokumentide menetlemise eest riigilõivu järgmiselt:

  Veeseaduse alusel tehtavad toimingud

  Riigilõiv

  Loodusliku mineraalvee tunnustamismenetlus

  415 EUR

  Veevõtukohas loodusliku mineraalvee veevõtuseadmete ja töötlemise nõuetekohasuse hindamine

  685 EUR

  Loodusliku mineraalvee tunnustamise otsuse väljastamise või selle kehtivuse pikendamise ning Euroopa Komisjoni ja liikmesriikide vastutavate asutuste teavitamise

  80 EUR
   

  Lisainfo tunnustatud loodusliku mineraalvee kohta:

  • Euroopa Liidu liikmesriikide pädevate asutuste poolt tunnustatud looduslike mineraalvete nimekiri on avalikustatud Official Journal ajalehes nr 2010/C 65/01 List of natural mineral waters recognised by the Member States.
  • Uuendatud nimekirja on võimalik leida Euroopa Komisjoni kodulehelt.
  • Juhul, kui turul olev looduslik mineraalvesi puudub antud nimekirjas palume pöörduda Terviseameti poole lisainfo saamiseks. Vajadusel võetakse ühendust Euroopa Komisjoniga või liikmesriigi pädeva asutusega.