Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

 

Esteetilised mittekirurgilised meditsiinilised protseduurid

Esteetiliste mittekirurgiliste meditsiiniliste protseduuride standardi (Standard EVS-EN 16844:2017+A2:2019) kohaselt kuuluvad taoliste protseduuride hulka botuliinitoksiini injektsioonid, täitesüstid, mesoteraapia, mikronõelumine - kui tungib sügavamale või 0,2 mm nina ja silmade ümber, 0,5 mm ülejäänud näol ja kaelal ning 1 mm ülejäänud kehal, keemiline naha koorimine (keskmine ja sügav) jmt. Protseduuride loetelu ei ole lõplik.

Standardi reguleerimisalasse kuuluvad kõik esteetilised meditsiinilised hooldused, mis lähevad sügavamale kui naha sarvkiht või millel on, või väidetavalt on, bioloogiline toime sarvkihist sügavamal.

Lisainformatsiooni küsi Terviseametist.

 

Mida peab teadma esteetiliste mittekirurgiliste meditsiiniliste protseduuride pakkumisega alustaja?

Esteetilisi mittekirurgilisi meditsiinilisi protseduure võivad teostada üksnes tervishoiutöötajad. Tervishoiutöötaja peab olema registreeritud tervishoiutöötajate riiklikus registris ning teenust osutav ettevõte peab omama Terviseameti poolt väljastatud tervishoiuteenuste osutamise tegevusluba eriarstiabi osutamiseks.

Eelpool nimetatud piirangud on olulised, kuna esteetilised mittekirurgilised meditsiinilised protseduurid eeldavad teenuse osutajalt põhjalikke meditsiinilisi teadmisi naha ehitusest, näo ja kaela anatoomiast ning inimese füsioloogiast.

Enne protseduuri teostamist peab teenuseosutaja koguma patsiendi anamneesi, hindama objektiivselt tema terviseseisundit, tundma protseduuri vastunäidustusi ning olema valmis võimalike komplikatsioonide korral adekvaatselt reageerima. Samuti peab protseduuride teostaja informeerima patsienti protseduuri läbiviimisest ja võimalikest kõrvaltoimetest ning tüsistustest.

Kui Teil on küsimusi seoses esteetiliste mittekirurgiliste meditsiiniliste protseduuridega, palun pöörduge keskkonnatervise osakonna peaspetsialisti Olga Gurjanova poole: Olga.Gurjanova@terviseamet.ee

Kui Teil on küsimusi seoses tegevusloa taotlemise või tervishoiutöötajate registreerimisega palun pöörduge tervishoiukorralduse ja toimepidevuse osakonna peaspetsialisti Kaidi Usin poole, e-posti aadressil: Kaidi.Usin@terviseamet.ee või tel. 650 9864.

Vaata lisaks:

Soovitused kliendile

 • Enne protseduuri tellimist on soovitatav küsida iluteenuse osutaja kvalifikatsiooni ja kogemuste kohta antud valdkonnas.
 • Tutvuda protseduuri iseloomu ning käiguga.
 • Küsida informatsiooni vastunäidustuste, võimalike ohtude ja tüsistuste kohta, mis võivad esineda pärast protseduuri.
 • Informeerida teenuse osutajat oma terviseseisundist (allergiad, kroonilised haigused, tarvitatavad ravimid, olemasolevad armid, infektsioonid jne).
 • Teavitada teenuse osutajat varem teostatud iluprotseduuride ja kasutatud toodete kohta.

Soovitused teenuse osutajale

 • Enne protseduuri alustamist küsida informatsiooni kliendi tervise kohta: kas esineb allergilisi reaktsioone täitesüsti lahuse koostisosade ning tuimestusvahendite suhtes, kas esineb naha tundlikkust (veritsust), küsida kas esineb kroonilisi haiguseid, kas tarvitab ravimeid.
 • Küsida kliendilt informatsiooni varasemate protseduuride ning nende puhul kasutatud toodete kohta.
 • Informeerida klienti võimalikest ohtudest ja tüsistustest, mis võivad esineda peale protseduuri teostamist.
 • Dokumenteerida protseduur selle jälgitavuse tagamiseks: informatsioon teostatud protseduuri, kasutatud tooted, nende koostis ja kogused. Säilitada kliendikaardid vajaliku informatsiooni kättesaadavuse tagamiseks.
 • Jälgida kasutatavate ilutoodete (lahused, geelid jm) värskust ja tagada nende säilitamisnõuetest kinnipidamine.

Meditsiiniseadmed ja esteetilised protseduurid

Esteetiliste teenuste valdkond areneb kiiresti ning üha rohkem saabub turule seadmeid, mille eesmärk on muuta inimest kaunimaks ja vähendada vananemismärke. Sellised seadmed, millest paljud töötavad elektriga, eemaldavad näiteks nii üleliigseid karvu kui siluvad nahka. Esteetiliste teenuse käigus kasutatavate seadmete toimeks võib olla näiteks:

 • Fibroblastide stimulatsioon, mille tagajärjel toodetakse uut kollageeni.
 • Armide ühtlustamine, akne ja naha laikude vähendamine, kortsude silendamine.
 • Erinevate armide korrigeerimine.
 • Karvade või tätoveeringute eemaldamine laserite abil.
 • Pehmete kudede täitmine.
 • Rasvkoe vähendamise seadmed lipolüüsi või lipoplastika abil.
 • Seadmed, mida kasutab teenuseosutaja loetletud toimete saavutamiseks, on MEDITSIINISEADMED (näiteks laserseadmed, IPL, mikronõelumise seade, plasmapen, fillerid aga ka igasugune muu seade, mis on toodetud ülalnimetatud eesmärkide saavutamiseks).
 • Eestis võib levitada või professionaalselt kasutada (st kasutada teenuse osutamisel) ainult nõuetekohast meditsiiniseadet. Seega enne seadme soetamist ja kasutuselevõttu tuleb veenduda, et seade vastab EL nõuetele.
 • Eestis on kohustuslik teavitada II a, II b või III riskiklassi meditsiiniseadme või aktiivse siirdatava meditsiiniseadme levitamisest ja esmakordsest kasutuselevõtust meditsiiniseadmete andmekogu kaudu (leitav msa.sm.ee/).
 • Tootele omistab otstarbe ainult tootja või tootja volitatud esindaja. Seadme otstarve on toodud kasutusjuhendis, pakendil, reklaamis. Levitaja või importija ei tohi muuta seadme otsarvet. Kasutaja peab kasutama seadet vastavalt kasutusjuhendile.

Mida tähele panna meditsiiniseadme soetamisel/kasutusele võtmisel?

1. Veendu, et toode on viidud Euroopa Liidu turule:

 • Tootja asub Euroopa Majanduspiirkonnas (EMÜ) ja tema nimi ning aadress on tootel, kasutusjuhendil, müügipakendil.
 • Kui seadme tootja asub väljaspool EMÜ-d (ehk toode on imporditud kolmandast riigist, näiteks Hiinast), siis peab olema toodud ka volitatud esindaja nimi ja aadress, kõigis kohtades, mis tootja nimi ja aadress.

2. CE märk ja teavitatud asutuse numbri olemasolu:

 • CE märk peab olema kõikidel elektriseadmetel.
 • Küsige tootjalt/volitatud esindajalt vastavusdeklaratsiooni koopiat, mille väljastab tootja või volitatud esindaja ning mis kinnitab seadme vastavust EL õigusele ning millega tootja võtab ka ainuvastutuse. Kontrollige, kas dokumentides toodud direktiivid on kehtivad.
 • Teavitatud asutuse number on neljakohaline number CE märgi juures. Küsige lisaks deklaratsioonile ka sertifikaati ning veenduge, et deklaratsioonil on viidatud sertifikaadile ning et tekstis on ära toodud teavitatud asutuse nimi ning kood. Samuti kontrollige, kas tegemist on töötava teavitatud asutusega: NANDO andmebaas on leitav ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm )

3. Kui kahtled, küsi meie käest: mso@terviseamet.ee.

4. Levitaja, volitatud esindaja ja tootja definitsioonid ning kohtusused on toodud toote nõuetele vastavuse seaduses.