Sa oled siin

Tervishoiutöötajate registreerimine

Eestis on õigus tervishoiuteenuseid osutada tervishoiutöötajatel, kes on kantud tervishoiutöötajate riiklikusse registrisse/proviisorite ja farmatseutide riiklikusse registrisse. Tervishoiutöötajad seaduse tähenduses on registreeritud arst, hambaarst, õde ja ämmaemand ning registreeritud ja apteegis töötav farmatseut ja proviisor. 

Tervishoiutöötajate riikliku registri toiminguid viib läbi Terviseamet, tervishoiuteenuste osakond.

 

Terviseameti register

Selleks, et saada tervishoiutöötajana registrisse, on tarvis läbida registreerimismenetlus. Teid puudutava olulise info menetluses vajalike dokumentide kohta saate altpoolt vastavalt hariduse omandamise riigile.

 

Tervishoiutöötajate registreerimine

Haridus omandatud Eestis

Kui teie kvalifikatsiooni tõendava dokumendi on väljastanud Tartu Ülikool, Tallinna Tervishoiu Kõrgkool või Tartu Tervishoiu Kõrgkool, siis palun esitage koopiad järgnevatest dokumentidest:

 

 • Täidetud ja allkirjastatud taotlus;
 • Diplom, proviisorite ja farmatseutide puhul ka akadeemiline õiend;
 • Isikut tõendav dokument (nt id-kaart, pass, elamisluba);
 • Kui nimi diplomil ja isikut tõendaval dokumendil erineb, siis tõend nimemuutuse kohta;

Tasuge riigilõiv summas 13€.

 

Eriala lisamine

 • Täidetud ja allkirjastatud taotlus;
 • Residentuuri lõputunnistus või Tallinna või Tartu Tervishoiu Kõrgkooli diplom õe erialakoolituse läbimise kohta;
 • Isikut tõendav dokument (nt id-kaart, pass, elamisluba);
 • Kui nimi diplomil ja isikut tõendaval dokumendil erineb, siis tõend nimemuutuse kohta;

Tasuge riigilõiv summas 13€.

 

Dokumentide edastamine:

 • e-postiga aadressile liina.saar@terviseamet.ee  sel juhul peab taotlus olema allkirjastatud digitaalselt (.bdoc fail);
 • posti teel (Terviseamet, Tervishoiuteenuste osakond, Paldiski mnt 81,10617 Tallinn);
 • tuua kohale Terviseametisse (Paldiski mnt 81,10617 Tallinn).

 

Terviseametil on menetluseks aega 30 päeva.

 

 

Haridus omandatud Euroopa Liidus või Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigis või Šveitsis

 

Kui te soovite töötada Eestis arsti, hambaarsti, õe, ämmaemanda või proviisorina, siis palun esitage registrisse saamise menetluse algatamiseks järgnevad dokumendid:

 

 • Täidetud ja allkirjastatud taotlus;
 • Koopia diplomist, proviisorite puhul ka diplomi lisast - notariaalselt kinnitatud ja tõlgitud eesti või inglise keelde;
 • Koopia eriala omandamist tõendavast dokumendist (nt residentuuri lõputunnistus) - notariaalselt kinnitatud ja tõlgitud eesti või inglise keelde;
 • Kutsekvalifikatsiooni tunnustamise tõend (Certificate of Current Professional Status) lähteriigi pädevalt asutuselt;
 • Koopia isikut tõendavast dokumendist;
 • Kui nimi diplomil ja isikut tõendaval dokumendil erineb, siis tõend nimemuutuse kohta;

Tasuge riigilõiv summas 195€.

 

Dokumentide edastamine:

 • posti teel (Terviseamet, Tervishoiuteenuste osakond, Paldiski mnt 81,10617 Tallinn);
 • tuua kohale Terviseametisse (Paldiski mnt 81,10617 Tallinn).

 

Terviseametil on menetlemiseks aega kaks kuud, vajadusel võib seda aega pikendada kolme kuuni.

Haridus on omandatud muus riigis

Kui olete oma hariduse omandanud väljaspool Euroopa Liitu või Euroopa Majanduspiirkonna Liikmesriiki ning soovite töötada Eestis (eri)arstina, (eri)hambaarstina, õena, ämmaemandana, proviisori või farmatseudina, siis palun esitage koopiad järgnevatest dokumentidest:

 • Täidetud ja allkirjastatud taotlus.
 • Notariaalselt kinnitatud ja eesti või inglise keelde tõlgitud koopia kutset tõendavast diplomist ja diplomi lisast;
 • Eriala omandamist tõendava dokumendi koopia koos erialaõppe sisu tõendava dokumendiga – notariaalselt kinnitatud ja tõlgitud eesti või inglise keelde;
 • Tõend, et olete töötanud kutse- või erialal vähemalt kolmel järjestikusel aastal taotluse esitamisele eelneva viie aasta jooksul (nt tööandja tõend töösuhte alguse ja lõpu kuupäevade ning ametikoha nimetusega või tööraamatu koopia - notariaalselt kinnitatud ja eesti või inglise keelde tõlgitud);
 • Koopia isikut tõendavast dokumendist (nt id-kaart, pass, elamisluba);
 • Kui nimi diplomil ja isikut tõendaval dokumendil erineb, siis tõend nimemuutuse kohta – notariaalselt kinnitatud ja tõlgitud;
 • Eesti ENIC/NARIC Keskuse hinnang teie hariduse vastavusele Eesti haridusmaastikul;

Eesti ENIC/NARIC keskus, Sihtasutus Archimedes

Koidula 13A

Tallinn 10125

Faks: 6979 226

enic-naric[ät]archimedes.ee

Dokumentide vastuvõtt : tööpäevadel 9.00-17.00

 • Kui te olete eelnevalt registreeritud mõnes Euroopa Liidu või Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigis või Šveitsis ja oma kutsealal selles riigis töötanud vähemalt kolmel järjestikusel aastal viimase viie aasta jooksul, siis palun tooge selle riigi pädevalt asutuselt kutsekvalifikatsiooni tunnustamise tõend (Certificate of Current Professional Status).

Tasuge riigilõiv summas 195€;

 

Dokumentide edastamine:

 • posti teel (Terviseamet, Tervishoiuteenuste osakond, Paldiski mnt 81,10617 Tallinn);
 • tuua kohale Terviseametisse (Paldiski mnt 81,10617 Tallinn).

 

Terviseametil on menetlemiseks aega kolm kuud.

Riigilõiv

Tervishoiutöötaja registreerimine ja registreerimistõendi kinnitatud ärakirja väljastamine

 • Registreerimine Eestis omandatud hariduse korral – 13€
 • Registreerimine välismaal omandatud hariduse korral – 195€
 • Registreerimistõendi kinnitatud ärakirja väljastamine – 7€

 

Rekvisiidid

Saaja: Rahandusministeerium

Kohustuslik viitenumber 2900082333

Riigilõivu tasumisel tuleb makse selgitusse märkida toiming, mille eest ja isik, kelle eest riigilõiv tasutakse.

•             SEB pank             EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)

•             Swedbank          EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)

•             Luminor pank     EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)

 

Riigilõivud on kehtestatud Riigilõivuseadusega (§ 287 - § 292).

Infoks/nõuded haridusele

Kui te olete oma hariduse omandanud väljaspool Euroopa Liitu ja Euroopa Majanduspiirkonda, siis on järgnev informatsioon teile oluline.

Arst/hambaarst

Arstiõppe kestus Eestis on 6 aastat ja lõpetajatele väljastatakse magistrikraad.

Hambaarstiõppe kestus Eestis on 5 aastat ja lõpetajatele väljastatakse magistrikraad.

Samuti on määrusega kindlaks määratud ained, mis peavad lõpetajatel õppe käigus kindlasti läbitud olema.

Eri(hamba)arstiabi erialade pikkused on ka kindlaks määratud – täpsema informatsiooni saamiseks tutvuge määrusega või pöörduge palun tervishoiuteenuste osakonna poole.

Kui (hamba)arstiõpe ja/või eri(hamba)arstiõpe ei vasta Eestis nõutule, siis ei ole teid võimalik registreerida.

Kui teie õpe vastab nõutud tingimustele, kuid teil puudub kutse- ja/või erialane töökogemus vähemalt kolm järjestikust aastat viimase viie aasta jooksul, siis peate Terviseameti suunamise alusel sooritama sobivustesti Tartu Ülikoolis. Sobivustesti tasu, mis makstakse Tartu Ülikoolile, on 600€ ja test on eesti keeles.

 

Õde ja ämmaemand

Eestis on nõutud, et õeharidus peab olema omandatud keskhariduse baasilt, nominaalõppeaeg peab olema vähemalt 3,5a ning väljastatud peab olema rakenduskõrghariduse diplom.

Ka ämmaemandusharidus peab olema omandatud keskhariduse baasilt, nominaalõppeaeg peab olema vähemalt 4,5a ning väljastatud peab olema rakenduskõrghariduse diplom.

Samuti on määrusega kindlaks määratud ained, mis peavad lõpetajatel õppe käigus kindlasti läbitud olema.

Kui teie haridus vastab Eestis nõutule, kuid te ei ole töötanud oma kutsealal vähemalt kolmel järjestikusel aastal viimase viie aasta jooksul, siis peate õena või ämmaemandana registrisse saamiseks sooritama Terviseameti suunamise alusel sobivustesti Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis või Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis. Test on eesti keeles ja tasuline.

Kui teie haridus ei vasta nõutule, siis pole teid võimalik õena/ämmaemandana registreerida.

 

Proviisor

Proviisoriõpe kestab viis aastat ja lõpetajatele väljastatakse magistrikraad. Samuti on määrusega kindlaks määratud ained, mis peavad lõpetajatel õppe käigus kindlasti läbitud olema.

Kui teie haridus vastab Eestis nõutule, kuid te ei ole töötanud farmaatsia valdkonnas vähemalt kolm järjestikust aastat viimase viie aasta jooksul, siis peate sooritama kvalifikatsioonieksami Tartu Ülikoolis. Eksam on tasuline ja eesti keeles, sinna suunab vajadusel Terviseamet. Erisus - kui teie kutsekvalifikatsiooni tõendav dokument on väljastatud kuni kolm aastat tagasi, siis ei pea te esitama tõendit töökogemuse kohta.

Kui teie haridus ei vasta Eestis proviisori kutsealale esitatavatele nõuetele, siis ei ole teid võimalik proviisorina registreerida.

 

Farmatseut

Farmatseut on farmaatsiaalase haridusega kutsekeskharidusõppe või rakenduskõrgharidusõppe õppekava läbinud isik.

Kui teie haridus vastab Eestis nõutule, kuid te ei ole töötanud farmaatsia valdkonnas vähemalt kolm järjestikust aastat viimase viie aasta jooksul, siis peate sooritama kvalifikatsioonieksami Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis. Eksam on tasuline ja eesti keeles, sinna suunab vajadusel Terviseamet. Erisus - kui teie kutsekvalifikatsiooni tõendav dokument on väljastatud kuni kolm aastat tagasi, siis ei pea te esitama tõendit töökogemuse kohta.

Taotluste vormid

 

Kontaktid

 

Liina Saar

peaspetsialist - tervishoiuteenuste osakond

 Telefon: 6509 858
liina.saar@terviseamet.ee