Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sa oled siin

Tervishoiutöötajate registreerimine

Eestis on õigus tervishoiuteenuseid osutada tervishoiutöötajatel, kes on kantud tervishoiutöötajate riiklikusse registrisse/proviisorite ja farmatseutide riiklikusse registrisse. Tervishoiutöötajad seaduse tähenduses on registreeritud arst, hambaarst, õde ja ämmaemand ning registreeritud ja apteegis töötav farmatseut ja proviisor. 

Tervishoiutöötajate riikliku registri toiminguid viib läbi Terviseamet, tervishoiuteenuste osakond.

Terviseameti register

 

Iseteeninduse kasutamisel tekkivate küsimuste korral saab pöörduda meiliaadressile: [email protected].

Tervishoiutöötajate registreerimine

Haridus omandatud Eestis

Kui Teie kvalifikatsioon on omandatud Eestis, siis palun esitage taotlus iseteeninduskeskkonnas medre.tehik.ee

Kui te esitate taotluse iseteeninduskeskkonnas, siis palun ärge tasuge riigilõivu enne kui süsteem palub teil seda teha.

Vajadusel on võimalik saata taotlus ja dokumentide koopiad ka e-postiga või postiga:
 

Kutse registreerimiseks:

 • Täidetud taotlus, vorm kodulehel;
 • Diplom, proviisorite ja farmatseutide puhul ka akadeemiline õiend;
 • Isikut tõendav dokument (nt id-kaart, pass, elamisluba);
 • Kui nimi diplomil ja isikut tõendaval dokumendil erineb, siis tõend nimemuutuse kohta.

Tasuge riigilõiv summas 13€.
 

Eriala registreerimiseks:

 • Täidetud taotlus, vorm kodulehel;
  •   Residentuuri lõputunnistus või Tallinna või Tartu Tervishoiu Kõrgkooli diplom ja akadeemiline õiend õe erialakoolituse läbimise kohta või Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli diplom Terviseteaduse magistriõppe läbimise kohta või Tartu Tervishoiu Kõrgkooli diplom ja akadeemiline õiend Terviseteaduse magistriõppe läbimise kohta; kui teile on juba varasemalt registreeritud õendusabi eriala, siis palun arvestage, et sama eriala kaks korda ei registreerita
  •   Isikut tõendav dokument (nt id-kaart, pass, elamisluba);
  •   Kui nimi diplomil ja isikut tõendaval dokumendil erineb, siis tõend nimemuutuse kohta;

Tasuge riigilõiv summas 13€. Lisainfo alarubriigis „Riigilõiv“.
 

Taotluse ning dokumentide edastamine:

 • Iseteeninduskeskkonnas medre.tehik.ee
 • e-postiga aadressile [email protected]  sel juhul peab taotlus olema allkirjastatud digitaalselt (.asice fail);
 • posti teel (Terviseamet, tervishoiuteenuste osakond, Paldiski mnt 81,10614 Tallinn).

Terviseametil on menetluseks aega 30 päeva.

Haridus omandatud Euroopa Liidus või Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigis või Šveitsis

Kui Te soovite töötada Eestis arstina, hambaarstina, õena, ämmaemandana, proviisorina, siis võite esitada registreerimistaotluse:

A) Eesti isikukoodi olemasolul läbi iseteeninduskeskkonna medre.tehik.ee;

B) Eesti isikukoodi puudumisel e-postiga või postiga;

Vajalikud dokumendid:

 • Koopia diplomist, proviisorite puhul ka diplomi lisast;
 • Kui te soovite registreerida end eri(hamba)arstina, siis koopia eriala omandamist tõendavast dokumendist;
 • Kutsekvalifikatsiooni tunnustamise tõend (Certificate of Current Professional Status) lähteriigi pädevalt asutuselt;
 • Koopia isikut tõendavast dokumendist;
 • Kui nimi diplomil ja isikut tõendaval dokumendil erineb, siis tõend nimemuutuse kohta;
 • Tasuge riigilõiv summas 195€. Lisainfo alammenüüs „Riigilõiv“.
   
   

Dokumentide edastamine:

 • Iseteeninduskeskkonnas medre.tehik.ee
 • E-posti aadressil [email protected]
 • posti teel (Terviseamet, tervishoiuteenuste osakond, Paldiski mnt 81,10614 Tallinn).

Terviseametil on menetlemiseks aega kaks kuud, vajadusel võib seda aega pikendada kolme kuuni.

Haridus on omandatud muus riigis

Kui olete oma hariduse omandanud väljaspool Euroopa Liitu või Euroopa Majanduspiirkonna Liikmesriiki või Šveitsi ning soovite töötada Eestis (eri)arstina, (eri)hambaarstina, õena, ämmaemandana, proviisori või farmatseudina, siis palun esitage koopiad järgnevatest dokumentidest:

Palun pöörduge Haridus- ja Noorteameti poole saamaks hinnangut teie hariduse vastavusele Eesti haridusmaastikul.
Eesti ENIC/NARIC Keskus
Haridus- ja Noorteamet
Tõnismägi 11
10119 Tallinn
e-posti aadress: [email protected]

Dokumentide vastuvõtt: E, K, R 9.00-12.00 ja T, N 14.00-17.00.

Seejärel esitage Terviseametile järgnevad dokumendid:

Arstid, hambaarstid, õed, ämmaemandad

 • Täidetud ja allkirjastatud taotlus.
 • Eesti ENIC/NARIC Keskuse hinnang teie haridusele (kui dokument on teile väljastatud digitaalselt allkirjastatuna, siis palun saatke originaal e-postiga [email protected]);
 • Koopia teie diplomist ja diplomi lisast/akadeemilisest õiendist – täiendavad tingimused allpool.
 • Eriala omandamist tõendava dokumendi koopia koos erialaõppe pikkust ja sisu tõendava dokumendiga – täiendavad tingimused allpool; Kui teie eri(hamba)arstiõpe on olnud lühem kui nimetatud erialaõpe Eestis, siis pole teil võimalik registreerida eriarstina. Residentuuri pikkused erialade kaupa kehtestab sotsiaalminister määrusega nr 70.
 • Palun esitage kutsealast/erialast töökogemust tõendav dokument (nt tööandja tõend töösuhte alguse ja lõpu kuupäevade ning ametikoha nimetusega või tööraamatu koopia – täiendavad tingimused allpool); olulised on eeskätt viimased viis aastat.
 • Koopia isikut tõendavast dokumendist (nt id-kaart, reisimiseks mõeldud pass, elamisluba);
 • Kui nimi diplomil ja isikut tõendaval dokumendil erineb, siis tõend nimemuutuse kohta – täiendavad tingimused allpool;
   

Kui te olete eelnevalt registreeritud mõnes Euroopa Liidu või Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigis või Šveitsis ja oma kutsealal selles riigis töötanud vähemalt kolmel järjestikusel aastal, siis palun tooge selle riigi pädevalt asutuselt kutsekvalifikatsiooni tunnustamise tõend (Certificate of Current Professional Status).

Registreerimist taotlev isik on kohustatud enne registreerimistaotluse esitamist tasuma taotluse läbivaatamise eest riigilõivu summas 195€.

Palun arvestage, et registrisse saamiseks peate Terviseameti suunamise alusel sooritama vastavuseksami, mis koosneb tööpraktikast ja eksamist ning toimub eesti keeles.

Kui te taotlete enda registreerimist arstina või hambaarstina, siis palun koostage Tartu Ülikooli jaoks oma senise töökogemuse kirjeldus; juhend on leitav allpool. Saatke see Terviseametile koos ülejäänud dokumentidega.

Proviisorid ja farmatseudid

 • Täidetud ja allkirjastatud taotlus.
 • Eesti ENIC/NARIC Keskuse hinnang teie haridusele (kui dokument on teile väljastatud digitaalselt allkirjastatuna, siis palun saatke originaal e-postiga [email protected]);
 • Koopia teie diplomist ja diplomi lisast/akadeemilisest õiendist – täiendavad tingimused allpool.
 • Tõend, et olete töötanud kutsealal vähemalt kolmel järjestikusel aastal taotluse esitamisele eelneva viie aasta jooksul (nt tööandja tõend töösuhte alguse ja lõpu kuupäevade ning ametikoha nimetusega või tööraamatu koopia – täiendavad tingimused allpool);
  kui taotlete enda registreerimist farmatseudina, siis te ei pea esitama töökogemust tõendavat dokumenti juhul kui olete farmatseudi kutse omandanud vähem kui kolm aastat enne registreerimistaotluse esitamist.
 • Koopia isikut tõendavast dokumendist (nt id-kaart, reisimiseks mõeldud pass, elamisluba);
 • Kui nimi diplomil ja isikut tõendaval dokumendil erineb, siis tõend nimemuutuse kohta – täiendavad tingimused allpool;

Kui te olete eelnevalt proviisorina registreeritud mõnes Euroopa Liidu või Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigis või Šveitsis ja oma kutsealal selles riigis töötanud vähemalt kolmel järjestikusel aastal, siis palun tooge selle riigi pädevalt asutuselt kutsekvalifikatsiooni tunnustamise tõend (Certificate of Current Professional Status).

Registreerimist taotlev isik on kohustatud enne registreerimistaotluse esitamist tasuma taotluse läbivaatamise eest riigilõivu summas 195€.

Proviisor: palun arvestage, et registrisse saamiseks peate Terviseameti suunamise alusel sooritama proviisori sobivustesti Tartu Ülikoolis. Eksam toimub eesti keeles.

Farmatseut: kui teie kutse on omandatud vähemalt kolm aastat tagasi, kuid teil puudub kutsealane nõutud töökogemus, siis peate registrisse saamiseks Terviseameti suunamise alusel sooritama farmatseudi sobivustesti Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis. Eksam toimub eesti keeles.
 

Oluline

Dokument peab olema tõlgitud eesti keelde või inglise keelde professionaalse tõlgi poolt ja notar peab kinnitama, et on ise teinud koopiad originaaldokumentidest.

Alternatiivselt võite kasutada vandetõlgi teenuseid, kellel on õigus teie dokument nii tõlkida kui ka kinnitada, et koopia on tehtud originaaldokumendist. Vandetõlkide kontaktid leiate Justiitsministeeriumi kodulehelt.

Vastavuseksamile suunamise otsus kehtib ühe aasta (täpne kehtivuskuupäev on nimetatud otsuses). See tähendab, et peate pöörduma eksami sooritamiseks ülikooli/tervishoiukõrgkooli poole ühe aasta jooksul alates otsuse väljastamisest. Kui te ei pöördu ülikooli/tervishoiukõrgkooli poole nimetatud aja jooksul, siis otsus aegub ning kui te soovite endiselt end Eestis tervishoiutöötajana registreerida, siis peate esitama Terviseametile uue taotluse.

Dokumentide edastamine:

 • posti teel (Terviseamet, tervishoiuteenuste osakond, Paldiski mnt 81,10614 Tallinn).

Terviseametil on menetlemiseks aega kolm kuud.

Riigilõiv

Tervishoiutöötaja registreerimine ja registreerimistõendi kinnitatud ärakirja väljastamine

 • Registreerimine Eestis omandatud hariduse korral – 13€
 • Registreerimine välismaal omandatud hariduse korral – 195€
 • Registreerimistõendi väljastamine – 7€
   

Rekvisiidid

Saaja: Rahandusministeerium

Kohustuslik viitenumber:

Kui te esitate taotluse iseteeninduses, siis saate korrektse viitenumbri iseteenindusest, viimases etapis.

Kui te esitate taotluse e-postiga või postiga, siis kasutage palun viitenumbrit 2900082333

Riigilõivu tasumisel tuleb makse selgitusse märkida toiming, mille eest ja isik, kelle eest riigilõiv tasutakse.

 • SEB pank             EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)
 • Swedbank            EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)
 • LHV Pank             EE777700771003813400 (BIC/SWIFT: LHVBEE22)
 • Luminor pank      EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)
   

Riigilõivud on kehtestatud Riigilõivuseadusega (§ 287 - § 292).

 

 

Taotluste vormid

 

Kontaktid

 

Liina Saar

peaspetsialist - tervishoiuteenuste osakond

 Telefon: 650 9858
[email protected]