Sa oled siin

Tervishoiutöötajate registreerimine

Eestis on õigus tervishoiuteenuseid osutada tervishoiutöötajatel, kes on kantud tervishoiutöötajate riiklikusse registrisse/proviisorite ja farmatseutide riiklikusse registrisse. Tervishoiutöötajad seaduse tähenduses on registreeritud arst, hambaarst, õde ja ämmaemand ning registreeritud ja apteegis töötav farmatseut ja proviisor. 

Tervishoiutöötajate riikliku registri toiminguid viib läbi Terviseamet, tervishoiuteenuste osakond.

Terviseameti register

 

Tervishoiutöötajate registreerimist ja kutsekvalifikatsiooni tunnustamist puudutavad dokumendid palume saata postiga või
e-postiga liina.saar@terviseamet.ee. Vajadusel on võimalik vastuvõtt eelneval kokkuleppel ametnikuga.

Selleks, et saada tervishoiutöötajana registrisse, on tarvis läbida registreerimismenetlus.
Teid puudutava olulise info menetluses vajalike dokumentide kohta saate altpoolt vastavalt hariduse omandamise riigile.

Tervishoiutöötajate registreerimine

Haridus omandatud Eestis

Kui teie kvalifikatsiooni tõendava dokumendi on väljastanud Tartu Ülikool, Tallinna Tervishoiu Kõrgkool või Tartu Tervishoiu Kõrgkool, siis palun esitage koopiad järgnevatest dokumentidest:

 

 • Täidetud ja allkirjastatud taotlus;
 • Diplom, proviisorite ja farmatseutide puhul ka akadeemiline õiend;
 • Isikut tõendav dokument (nt id-kaart, pass, elamisluba);
 • Kui nimi diplomil ja isikut tõendaval dokumendil erineb, siis tõend nimemuutuse kohta;

Tasuge riigilõiv summas 13€.

 

Eriala lisamine

 • Täidetud ja allkirjastatud taotlus;
 • Residentuuri lõputunnistus või Tallinna või Tartu Tervishoiu Kõrgkooli diplom õe erialakoolituse läbimise kohta;
 • Isikut tõendav dokument (nt id-kaart, pass, elamisluba);
 • Kui nimi diplomil ja isikut tõendaval dokumendil erineb, siis tõend nimemuutuse kohta;

Tasuge riigilõiv summas 13€.

 

Dokumentide edastamine:

 • e-postiga aadressile liina.saar@terviseamet.ee  sel juhul peab taotlus olema allkirjastatud digitaalselt (.asice fail);
 • posti teel (Terviseamet, Tervishoiuteenuste osakond, Paldiski mnt 81,10617 Tallinn);
 • tuua vastuvõtuaegadel (E-T 9.00-12.00, K-N 14.00-16.00) kohale Terviseametisse (Paldiski mnt 81,10617 Tallinn). 

 

Terviseametil on menetluseks aega 30 päeva.

Haridus omandatud Euroopa Liidus või Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigis või Šveitsis

 

Kui te soovite töötada Eestis arsti või hambaarstina, siis palun esitage registrisse saamise menetluse algatamiseks järgnevad dokumendid:

Arstid/hambaarstid/õed/proviisorid:

 • Täidetud ja allkirjastatud taotlus.
 • Koopia diplomist, proviisorite puhul ka diplomi lisast – kui saadate postiga, siis notariaalselt kinnitatud; võite ka originaaldokumentidega tulla Terviseametisse, kus ametnik teeb vajalikud koopiad ise.
 • Kutsekvalifikatsiooni tunnustamise tõend (Certificate of Current Professional Status) lähteriigi pädevalt asutuselt;
 • Koopia isikut tõendavast dokumendist;
 • Kui nimi diplomil ja isikut tõendaval dokumendil erineb, siis tõend nimemuutuse kohta;
 • Tasuge riigilõiv summas 195€. Lisainfo alammenüüs „Riigilõiv“.

 

Eriarstid/erihambaarstid:

 • Täidetud ja allkirjastatud taotlus.
 • Koopia arsti- või hambaarstikvalifikatsiooni omandamist tõendavast diplomist ja eriarstiabi eriala omandamist tõendavast dokumendist; kui saadate postiga, siis notariaalselt kinnitatud; võite ka originaaldokumentidega tulla Terviseametisse, kus ametnik teeb vajalikud koopiad ise.
 • Kutsekvalifikatsiooni tunnustamise tõend (Certificate of Current Professional Status) lähteriigi pädevalt asutuselt;
 • Koopia isikut tõendavast dokumendist;
 • Kui nimi diplomil ja isikut tõendaval dokumendil erineb, siis tõend nimemuutuse kohta;
 • Tasuge riigilõiv summas 195€. Info alammenüüs „Riigilõiv“.

 

Dokumentide edastamine:

 • posti teel (Terviseamet, Tervishoiuteenuste osakond, Paldiski mnt 81,10617 Tallinn);
 • tuua vastuvõtuaegadel (E-T 9.00-12.00, K-N 14.00-16.00) kohale Terviseametisse (Paldiski mnt 81,10617 Tallinn).

Terviseametil on menetlemiseks aega kaks kuud, vajadusel võib seda aega pikendada kolme kuuni.

Haridus on omandatud muus riigis

Kui olete oma hariduse omandanud väljaspool Euroopa Liitu või Euroopa Majanduspiirkonna Liikmesriiki või Šveitsi ning soovite töötada Eestis (eri)arstina, (eri)hambaarstina, õena, ämmaemandana, proviisori või farmatseudina, siis palun esitage koopiad järgnevatest dokumentidest:

Palun pöörduge Eesti ENIC/NARIC Keskuse poole saamaks hinnangut teie hariduse vastavusele Eesti haridusmaastikul;
Eesti ENIC/NARIC keskus, Sihtasutus Archimedes
Tõnismägi 11
10119 Tallinn
enic-naric@archimedes.ee

Dokumentide vastuvõtt: E, K, R 9.00-12.00 ja T, N 14.00-17.00.

Seejärel esitage Terviseametile järgnevad dokumendid:

 

Arstid, hambaarstid, õed, ämmaemandad

 • Täidetud ja allkirjastatud taotlus.
 • Eesti ENIC/NARIC Keskuse hinnang teie haridusele (kui dokument on teile väljastatud digitaalselt allkirjastatuna, siis palun saatke originaal e-postiga liina.saar@terviseamet.ee);
 • Koopia teie diplomist ja diplomi lisast/akadeemilisest õiendist – täiendavad tingimused allpool.
 • Eriala omandamist tõendava dokumendi koopia koos erialaõppe pikkust ja sisu tõendava dokumendiga – täiendavad tingimused allpool; Kui teie eri(hamba)arstiõpe on olnud lühem kui nimetatud erialaõpe Eestis, siis pole teil võimalik registreerida eriarstina. Residentuuri pikkused erialade kaupa kehtestab sotsiaalminister määrusega nr 70.
 • Kui te omandasite oma kutse/eriala vähem kui viis aastat tagasi, siis te ei pea Terviseametile tõendama töökogemust; kui te omandasite oma kutse/eriala vähemalt viis aastat tagasi, siis esitage palun tõend, et olete töötanud kutse- või erialal vähemalt kolmel järjestikusel aastal taotluse esitamisele eelneva viie aasta jooksul (nt tööandja tõend töösuhte alguse ja lõpu kuupäevade ning ametikoha nimetusega või tööraamatu koopia – täiendavad tingimused allpool);
 • Koopia isikut tõendavast dokumendist (nt id-kaart, reisimiseks mõeldud pass, elamisluba);
 • Kui nimi diplomil ja isikut tõendaval dokumendil erineb, siis tõend nimemuutuse kohta – täiendavad tingimused allpool;
   

Kui te olete eelnevalt registreeritud mõnes Euroopa Liidu või Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigis või Šveitsis ja oma kutsealal selles riigis töötanud vähemalt kolmel järjestikusel aastal, siis palun tooge selle riigi pädevalt asutuselt kutsekvalifikatsiooni tunnustamise tõend (Certificate of Current Professional Status).

Registreerimist taotlev isik on kohustatud enne registreerimistaotluse esitamist tasuma taotluse läbivaatamise eest riigilõivu summas 195€.

Palun arvestage, et registrisse saamiseks peate Terviseameti suunamise alusel sooritama vastavuseksami, mis koosneb tööpraktikast ja eksamist ning toimub eesti keeles.

Kui te taotlete enda registreerimist arstina või hambaarstina, siis palun koostage Tartu Ülikooli jaoks oma senise töökogemuse kirjeldus; juhend on leitav allpool. Saatke see Terviseametile koos ülejäänud dokumentidega.
 


Proviisorid ja farmatseudid

 • Täidetud ja allkirjastatud taotlus.
 • Eesti ENIC/NARIC Keskuse hinnang teie haridusele (kui dokument on teile väljastatud digitaalselt allkirjastatuna, siis palun saatke originaal e-postiga liina.saar@terviseamet.ee);
 • Koopia teie diplomist ja diplomi lisast/akadeemilisest õiendist – täiendavad tingimused allpool.
 • Tõend, et olete töötanud kutsealal vähemalt kolmel järjestikusel aastal taotluse esitamisele eelneva viie aasta jooksul (nt tööandja tõend töösuhte alguse ja lõpu kuupäevade ning ametikoha nimetusega või tööraamatu koopia – täiendavad tingimused allpool);
  kui taotlete enda registreerimist farmatseudina, siis te ei pea esitama töökogemust tõendavat dokumenti juhul kui olete farmatseudi kutse omandanud vähem kui kolm aastat enne registreerimistaotluse esitamist.
 • Koopia isikut tõendavast dokumendist (nt id-kaart, reisimiseks mõeldud pass, elamisluba);
 • Kui nimi diplomil ja isikut tõendaval dokumendil erineb, siis tõend nimemuutuse kohta – täiendavad tingimused allpool;

Kui te olete eelnevalt proviisorina registreeritud mõnes Euroopa Liidu või Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigis või Šveitsis ja oma kutsealal selles riigis töötanud vähemalt kolmel järjestikusel aastal, siis palun tooge selle riigi pädevalt asutuselt kutsekvalifikatsiooni tunnustamise tõend (Certificate of Current Professional Status).

Registreerimist taotlev isik on kohustatud enne registreerimistaotluse esitamist tasuma taotluse läbivaatamise eest riigilõivu summas 195€.

Proviisor: palun arvestage, et registrisse saamiseks peate Terviseameti suunamise alusel sooritama proviisori sobivustesti Tartu Ülikoolis. Eksam toimub eesti keeles.

Farmatseut: kui teie kutse on omandatud vähemalt kolm aastat tagasi, kuid teil puudub kutsealane nõutud töökogemus, siis peate registrisse saamiseks Terviseameti suunamise alusel sooritama farmatseudi sobivustesti Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis. Eksam toimub eesti keeles.
 

Dokumentidele esitatavad nõuded:

Dokument peab olema tõlgitud eesti keelde või inglise keelde professionaalse tõlgi poolt ja notar peab kinnitama, et on ise teinud koopiad originaaldokumentidest;

alternatiivselt võite kasutada vandetõlgi teenuseid, kellel on õigus teie dokument nii tõlkida kui ka kinnitada, et koopia on tehtud originaaldokumendist. Vandetõlkide kontaktid leiate Justiitsministeeriumi kodulehelt.
 

Dokumentide edastamine:

 • posti teel (Terviseamet, Tervishoiuteenuste osakond, Paldiski mnt 81,10617 Tallinn);
 • tuua vastuvõtuaegadel (E-T 9.00-12.00, K-N 14.00-16.00) kohale Terviseametisse (Paldiski mnt 81,10617 Tallinn).

Terviseametil on menetlemiseks aega kolm kuud.

Riigilõiv

Tervishoiutöötaja registreerimine ja registreerimistõendi kinnitatud ärakirja väljastamine

 • Registreerimine Eestis omandatud hariduse korral – 13€
 • Registreerimine välismaal omandatud hariduse korral – 195€
 • Registreerimistõendi kinnitatud ärakirja väljastamine – 7€

 

Rekvisiidid

Saaja: Rahandusministeerium

Kohustuslik viitenumber 2900082333

Riigilõivu tasumisel tuleb makse selgitusse märkida toiming, mille eest ja isik, kelle eest riigilõiv tasutakse.

•             SEB pank             EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)

•             Swedbank          EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)

•             Luminor pank     EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)

 

Riigilõivud on kehtestatud Riigilõivuseadusega (§ 287 - § 292).

 

 

Taotluste vormid

 

Kontaktid

 

Liina Saar

peaspetsialist - tervishoiuteenuste osakond

 Telefon: 6509 858
liina.saar@terviseamet.ee 

Vastuvõtt eelneval kokkuleppel ametnikuga.