Sa oled siin

Milleks tegevusluba ja kuidas seda saada?

 

Tervishoiuteenuse osutamise tegevusluba on tervishoiuteenuste korraldamise seaduse, majandustegevuse üldosa seaduse ja teiste õigusaktide alusel antud õigus kehtestatud korras ning tingimustel osutada loas märgitud tervishoiuteenust.

 

 

Terviseameti register

 

Tegevuslubade liigid

 

Tervishoiuteenuste korraldamise seadus sätestab viit erinevat liiki tegevusload:

 • perearsti nimistu alusel üldarstiabi osutamiseks;
 • kiirabiteenuse osutamiseks;
 • eriarstiabi (statsionaarne, ambulatoorne) osutamiseks;
 • iseseisvalt õendusabi osutamiseks;
 • iseseisvalt ämmaemandusabi (sh kodusünnitus) osutamiseks;

Tegevusluba annab õiguse osutada tervishoiuteenuseid tegevusloas märgitud tegevuskohas.

Menetluse aeg

 

Tegevusloa taotluse lahendab Terviseamet tegevusloa andmise või andmisest keeldumisega 60 päeva jooksul alates kõikide nõutud andmete esitamisest arvates. Esmase tagasiside saate hiljemalt taotluse esitamisele järgneval 3 tööpäeval.

Tegevusloa muutmise või üleandmise taotluse lahendab Terviseamet tegevusloa andmiseks sätestatud korras.

Teie poolt soovitud tegevusloa taotlemise informatsiooni leiate altpoolt.

 

Tegevusloa taotlemine

Andmed, mis on vaja esitada tegevusloa liigist olenemata

 • juriidilisest isikust ettevõtja puhul nimi ja registrikood, selle puudumise korral asukohariigi asjakohane identifitseerimistunnus (registreerimisnumbriga võrdsustatav numbri- või tähekombinatsioon), füüsilisest isikust ettevõtja puhul nimi ja registrikood, selle puudumise korral isikukood või sünniaeg ning isikut tõendava dokumendi nimetus ja number;
 • ettevõtja kontaktandmed (telefoninumber, elektronposti aadress ja postiaadress). Teise lepinguriigi või kolmanda riigi ettevõtja puhul asukoha aadress, kui see erineb postiaadressist;
 • tegevusala seadusest tulenev nimetus ning äriseadustiku § 4 lõike 6 alusel kehtestatud Eesti majanduse tegevusalade klassifikaatori kohane nimetus ja kood;
 • tervishoiuteenuste loetelu, mille osutamiseks tegevusluba taotletakse;

Üldarstiabi osutamise tegevusluba (perearsti nimistu alusel)

 • ruumide meditsiinitehnoloogia osa projekt, milles on andmed ruumide, sisseseade ja aparatuuri kohta.

Ruumi meditsiinitehnoloogia osa projekt peab sisaldama järgmist:

a) projekti ja ruumi asukohta identifitseerivaid andmeid, ruumi nimetust, pindala ja muid koostaja poolt vajalikuks peetavaid andmeid;

b) ruumis toimuva tööprotsessi lühikirjeldust või tegevuste loetelu, vajalikke ühendusi teiste ruumidega, inimeste arvu, nõudeid ruumile keskkonna, hügieeni või tööohutuse seisukohast;

c) tehnoloogiast tulenevaid erinõudeid ehituslikule osale või tehnilistele kommunikatsioonidele;

d) ruumi sisustuse plaani M 1:50 või M 1:100, vajaduse korral vaateid, lõikeid;

e) sisustuse loetelu;

Lisainfo määrusest, Nõuded perearsti tegevuskoha ruumidele, sisseseadele ja aparatuurile;

 • tõend tervise infosüsteemiga andmevahetuseks esitatavatele nõuetele vastamise kohta;

Lisainfo http://www.e-tervis.ee/index.php/et/

Ärge unustage tasuda riigilõivu.

Riigilõiv tasutakse enne tegevusloa taotluse esitamist. Tasumisel märkige palun makse selgitusse, millise tegevusloa taotlemise riigilõivu tasute ja juriidiline isik, kelle eest maksate (juhul kui isik erineb taotlejast).

Vormid üldarstiabi tegevusloa taotlemiseks:
1. (PDF)
2. (DOC)
3. (ODT)

Eriarstiabi osutamise tegevusluba

 • ruumide meditsiinitehnoloogia osa projekt, milles on andmed ruumide, sisseseade ja aparatuuri kohta.

Ruumi meditsiinitehnoloogia osa projekt peab sisaldama järgmist:

a) projekti ja ruumi asukoha identifitseerivaid andmeid, ruumi nimetust, pindala ja muid koostaja poolt vajalikuks peetavaid andmeid;

b) ruumis toimuva tööprotsessi lühikirjeldust või tegevuste loetelu, vajalikke ühendusi teiste ruumidega, inimeste arvu, nõudeid ruumile keskkonna, hügieeni või tööohutuse seisukohast;

c) tehnoloogiast tulenevaid erinõudeid ehituslikule osale või tehnilistele kommunikatsioonidele;

d) ruumi sisustuse plaani M 1:50 või M 1:100, vajaduse korral vaateid, lõikeid;

e) sisustuse loetelu;

f) dokumenti ruumide kasutusõiguse kohta.

 • tõend tervise infosüsteemiga andmevahetuseks esitatavatele nõuetele vastamise kohta;

Lisainfo http://www.e-tervis.ee/index.php/et/

 • tervishoiutöötajate kirjalik nõusolek tegevusluba taotleva tervishoiuteenuse osutaja juurde tööle asumiseks;
 • Lisada tuleb nõutud sisseseade ja aparatuuri loetelu:

a) eriarstiabi osutamiseks vajalik töötajate koosseis, ruumid, sisseseade ja aparatuur;

b) haiglatele kehtestatud nõuded;

Ärge unustage tasuda riigilõivu.

Riigilõiv tasutakse enne tegevusloa taotluse esitamist. Tasumisel märkige palun makse selgitusse, millise tegevusloa taotlemise riigilõivu tasute ja juriidiline isik, kelle eest maksate (juhul kui isik erineb taotlejast).

Riigilõivu tasumise rekvisiidid leiate alammenüüst „Riigilõiv“.

Kiirabiteenuse osutamise tegevusluba

 • tervishoiutöötajate kirjalik nõusolek tegevusluba taotleva tervishoiuteenuse osutaja juurde tööle asumiseks;
 • kiirabibrigaadide arv;
 • tõend tervise infosüsteemiga andmevahetuseks esitatavatele nõuetele vastamise kohta;

Lisainfo http://www.e-tervis.ee/index.php/et/

 • Lisada tuleb nõutud sisseseade ja aparatuuri loetelu:

a) kiirabiteenuse osutamiseks kiirabibrigaadi koosseis ja varustus;

b) andmed kiirabibaasi ruumide kohta (määruse § 59);

Ärge unustage tasuda riigilõivu.

Riigilõiv tasutakse enne tegevusloa taotluse esitamist. Tasumisel märkige palun makse selgitusse, millise tegevusloa taotlemise riigilõivu tasute ja juriidiline isik, kelle eest maksate (juhul kui isik erineb taotlejast).

Riigilõivu tasumise rekvisiidid leiate alammenüüst „Riigilõiv“.

Iseseisvalt õendusabi osutamise tegevusluba

Lisainfo http://www.e-tervis.ee/index.php/et/

Ärge unustage tasuda riigilõivu.

Riigilõiv tasutakse enne tegevusloa taotluse esitamist. Tasumisel märkige palun makse selgitusse, millise tegevusloa taotlemise riigilõivu tasute ja juriidiline isik, kelle eest maksate (juhul kui isik erineb taotlejast).

Riigilõivu tasumise rekvisiidid leiate alammenüüst „Riigilõiv“.

Iseseisvalt ämmaemandusabi (sh kodusünnitus) osutamine

 • tervishoiutöötajate kirjalik nõusolek tegevusluba taotleva tervishoiuteenuse osutaja juurde tööle asumiseks;
 • kodusünnitusabi osutamiseks ämmaemanda pädevust tõendavad dokumendid ja dokumentaalselt tõendatud:

a) praktilise töö kogemus sünnitusabi osutamisel sünnitusabi osutaja juures vähemalt 150 sünnituse vastuvõtmisena viimase viie aasta jooksul või sellele vastav kutsekvalifikatsiooni tase;

JA

b) Eesti Ämmaemandate Ühingu poolt tunnustatud esitamise hetkel kehtiv tõend vastsündinu elustamise teoreetilise ja praktilise koolituse läbimise kohta;

JA

c) Eesti Ämmaemandate Ühingu poolt tunnustatud esitamise hetkel kehtiv tõend täiskasvanu elustamise teoreetilise ja praktilise koolituse läbimise kohta;

 • ruumide meditsiinitehnoloogia osa projekt, milles on andmed ruumide, sisseseade ja aparatuuri kohta.

Ruumi meditsiinitehnoloogia osa projekt peab sisaldama järgmist:

a) projekti ja ruumi asukoha identifitseerivaid andmeid, ruumi nimetust, pindala ja muid koostaja poolt vajalikuks peetavaid andmeid;

b) ruumis toimuva tööprotsessi lühikirjeldust või tegevuste loetelu, vajalikke ühendusi teiste ruumidega, inimeste arvu, nõudeid ruumile keskkonna, hügieeni või tööohutuse seisukohast;

c) tehnoloogiast tulenevaid erinõudeid ehituslikule osale või tehnilistele kommunikatsioonidele;

d) ruumi sisustuse plaani M 1:50 või M 1:100, vajaduse korral vaateid, lõikeid;

e) sisustuse loetelu;

f) dokumenti ruumide kasutusõiguse kohta (nt rendileping);

 • Lisada tuleb nõutud sisseseade ja aparatuuri loetelu vastavalt:

a) ämmaemandusabi iseseisvalt osutamise ruumid, sisseseade, aparatuur, töövahendid ja ravimid ning ämmaemanda pädevus;

 • tõend tervise infosüsteemiga andmevahetuseks esitatavatele nõuetele vastamise kohta;

Lisainfo http://www.e-tervis.ee/index.php/et/

Ärge unustage tasuda riigilõivu.

Riigilõiv tasutakse enne tegevusloa taotluse esitamist. Tasumisel märkige palun makse selgitusse, millise tegevusloa taotlemise riigilõivu tasute ja juriidiline isik, kelle eest maksate (juhul kui isik erineb taotlejast).

Riigilõivu tasumise rekvisiidid leiate alammenüüst „Riigilõiv“.

Riigilõiv

Tervishoiuteenuse osutamise tegevusloa väljastamine

 • Perearsti nimistu alusel üldarstiabi osutamise tegevusloa puhul 145 eurot iga tegevuskoha kohta;
 • Kiirabi osutamise tegevusloa puhul 195 eurot iga teeninduspiirkonna kohta;
 • Haiglavälise eriarstiabi osutamise tegevusloa puhul 145 eurot iga tegevuskoha kohta;
 • Iseseisvalt õendusabi osutamise tegevusloa, välja arvatud iseseisvalt statsionaarse õendusabi osutamise tegevusloa puhul 87 eurot iga tegevuskoha kohta;
 • Iseseisvalt statsionaarse õendusabi osutamise tegevusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 505 eurot;
 • Iseseisvalt ämmaemandusabi osutamise tegevusloa puhul 145 eurot iga tegevuskoha kohta;

 

Haiglas eriarstiabi osutamise tegevusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu lähtuvalt haigla liigist:

 

 •  kohaliku haigla puhul 505 eurot;
 •  üldhaigla puhul 730 eurot;
 •  keskhaigla puhul 1050 eurot;
 •  piirkondliku haigla puhul 1460 eurot;
 •  erihaigla puhul 505 eurot;
 •  taastusravihaigla puhul 505 eurot.

 

Haiglas eriarstiabi osutamise tegevusloa täiendamine uue erialaga või tegevuskoha muutmine

 • 145 eurot ühe eriala kohta, kuid mitte üle  ülalpool nimetatud riigilõivumäära vastava haigla liigi kohta;

 

Rekvisiidid

Saaja: Rahandusministeerium

Kohustuslik viitenumber 2900082333

Riigilõivu tasumisel tuleb makse selgitusse märkida toiming, mille eest ja isik, kelle eest riigilõiv tasutakse.

•             SEB pank             EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)

•             Swedbank          EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)

•             Luminor pank     EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)

 

 

Riigilõivud on kehtestatud Riigilõivuseadusega (§ 287 - § 292).

 

Kontakt

 

Kristiina Kuningas

Tervishoiuteenuste osakonna peaspetsialist
Telefon
: 7943 570 
Kristiina.kuningas@terviseamet.ee

Erle Eenmaa

Tervishoiuteenuste osakonna peaspetsialist
Telefon: 7943 569
erle.eenmaa@terviseamet.ee