Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Erihoolekandeteenused

Terviseamet kontrollib tervisekaitsenõuete täitmist igapäevaelu toetamise teenust, toetatud elamise teenust, kogukonnas elamise teenust ja ööpäevaringset erihooldusteenust (edaspidi erihoolekandeteenus) osutavates asutustes vastavalt sotsiaalkaitseministri 21.12.2015. a määrusele nr 75 "Tervisekaitsenõuded erihoolekandeteenustele ja eraldusruumile". Kontrollitakse teenuste osutamise ruume, sealhulgas eraldusruumi, ruumide sisustust, sisekliimat ja korrashoidu ning maa-ala. 

Veel kontrollitakse toitlustamise korraldamist. Joogivesi peab vastama joogivee nõuetele. Kui asutusel  on oma puurkaev, laienevad temale veeseadusest tulenevad joogivee käitleja nõuded, mida ka kontrollitakse.Tulenevalt nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse § 13 kontrollitakse asutuse personali tervistõendite olemasolu.  Hoone peab vastama ka ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 29.05.2018 a määruse nr 28 „Puudega inimeste erivajadustest tulenevad nõuded ehitisele“ nõuetele.                         

 

NB! Igapäevaelu toetamise teenuse ja toetatud elamise teenuse osutamise ruumidele kohaldatakse määruseid nr 75 ja 28 juhul, kui teenust osutatakse teenuseosutaja omandis olevates või temale kasutamiseks antud ruumides.

Erihoolekandeteenused, mille kohta Terviseamet väljastab terviseohutuse hinnanguid (PDF) on igapäevaelu toetamise teenus, toetatud elamise teenus, kogukonnas elamise teenus ja ööpäevaringne erihooldusteenus. 

Tegevusloa väljastab erihoolekandeteenuste pakkujatele Sotsiaalkindlustusamet.