Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sa oled siin

13.01.2011

Grippi haigestumine hakkas aasta esimesel nädalal kasvama

Haigestumine gripisarnastesse nakkustesse kasvas eelneva nädalaga võrreldes 50 protsendi võrra. Sentinel süsteemi andmeid kasutades võib hinnata grippi haigestumuse intensiivsust Eestis keskmiseks ja levikut laialdaseks. Grippi diagnoositi Jõgevamaal, Tartumaal, Harjumaal, Lääne-Virumaal ja Tallinnas. Etioloogiline struktuur Esimesel nädalal sai positiivse kinnituse 27 A gripi proovi ja 2 B gripiproovi. Positiivse kinnituse saanutest A gripiviirustest 20 puhul oli tegemist viirusega H1N1 (2009).   Gripiviiruste osakaal moodustas laboratoorse kinnituse saanud proovidest vastavalt 39...
10.01.2011

Möödus esimene tähtaeg aine klassifikatsioonist ja märgistusest teavitamiseks

3. jaanuaril 2011 möödus esimene tähtaeg teavitada Euroopa Kemikaaliametit (ECHA) aine klassifikatsiooni ja märgistuse andmetest.  Selleks kuupäevaks pidid ECHA-t teavitama need tootjad ja importijad, kes viisid ohtlikke aineid või vastavalt REACH-määrusele registreerimisele kuuluvaid aineid Euroopa Ühenduse (EÜ) turule 1. detsembril 2010. ECHA-le esitatud teave kantakse klassifitseerimis- ja märgistusandmikku, mille eesmärk on parandada kemikaaliohutust ja anda EÜ turul olevate ohtlike ainete kohta ajakohast infot. Klassifitseerimis- ja märgistusandmik tehakse avalikkusele...
07.01.2011

Euroopa Kemikaaliamet soovitab lisada kaheksa ainet autoriseerimisele kuuluvate ainete loetellu

Euroopa Kemikaaliamet (ECHA) esitas Euroopa Komisjonile soovituse, kus on loetletud kaheksa ainet, mida ei tohiks tulevikus kasutada ilma eelneva autoriseerimiseta. Neist ainetest neli on klassifitseeritud nii kantserogeenseks kui reproduktiivtoksiliseks, kolm kantserogeenseks ja üks reproduktiivtoksiliseks. Kõiki aineid kasutatakse protsessides või toodetes, millega puutuvad kokku töötajad või tarbijad. REACH-määruse peamine eesmärk on inimtervise ja keskkonna kaitse. Nende kaheksa väga ohtliku aine kandmine määruse XIV lisasse püüdleb selle poole, et ainetest tulenevate riskide ohjamine...
06.01.2011

Riskihindamise komitee koostas arvamused kahe aine klassifikatsiooni harmoneerimiseks

Euroopa Kemikaaliameti riskihindamise komitee (RAC) koostas arvamused ettepanekute kohta harmoneerida üleeuroopaliselt järgmise kahe aine klassifikatsioon ja märgistus: Heksabromotsüklododekaan (HBCDD - hexabromocyclododecane) EÜ nr: 247-148-4 ja 221-695-9CAS nr: 25637-99-4 ja 3194-55-6 RAC nõustus Rootsi poolt esitatud ettepanekuga klassifitseerida HBCDD reproduktiivtoksiliseks, kuna see kahjustab loodet või rinnaga toidetavat last. HBCDD klassifikatsioon ei ole hetkel Euroopa Ühenduses (EÜ) harmoneeritud. HBCDD peamised allkasutused on polümeeri- ja tekstiilitööstuses. Seda võib...
04.01.2011

Gripp ja ülemiste hingamisteede viirusnakkused aasta viimasel nädalal

Ülemiste hingamisteede viirusnakkustesse haigestunute arv kasvas eelneva nädalaga võrreldes 24 protsendi võrra, kuid gripile viitavate sümptomitega (gripilaadsed)  haigestunute arv jäi püsima samale tasemele. Vähene haigestumuse kasv esines peaaegu kõikides maakondades, laboratoorse kinnituse sai gripp Tallinnas ja Põlvamaal. Haigestumise intensiivsus püsib Eestis jätkuvalt madalal tasemel, vähene haigestunute arvu tõus vastab gripihooaja tavapärasele tõusule. Registreeritud haigusjuhtude püsimine suhteliselt madalal tasemel võib olla tingitud sellest, et haigestumise kulg on valdavalt...
01.01.2011

HEAD UUT AASTAT!

30.12.2010

Gripp ja ülemiste hingamisteede viirusnakkused 51. nädalal

Ülemiste hingamisteede viirusnakkustesse haigestunute arv vähenes sel nädalal 15 protsendi võrra, kuid samal ajal kasvas 25 protsendi võrra gripile viitavate sümptomitega(gripilaadsed)  haigestunute arv.  Haigestumuse kasvu tendentsi on täheldatud peaaegu kõikides maakondades, kuid laboratoorselt kinnitatud gripijuhud registreeriti Tallinnas ja Harjumaal. Vaatamata grippi haigestumuse suhtelisele kasvule, püsib haigestumise intensiivsus endiselt madalal tasemel ning vastab gripihooaja tavapärasele tõusule. Alanud gripihooajale viitavad etioloogilise struktuuri muudatused. Nii...
23.12.2010

Ülemiste hingamisteede viirusnakkused ja gripp 50. nädalal

Etioloogiline struktuur Jõulueelsel nädalal sai laboratoorse kinnituse kuus gripi proovi, neist neli B ja kaks A grippi, mis moodustasid vastavalt 15 ja 7 protsenti kõikidest laboratoorse kinnituse saanud proovidest. Endiselt ringlevad enamuses adeno- ja paragripiviirused kumbagi osakaal oli 30 protsenti ning 15 protsenti RS-viirusi. Gripi epideemilist levikut Eestis veel ei ole, haigestumise intensiivsus püsib endiselt madalal tasemel. Enamasti on haigestumised seotud muude respiratoorseid viirusnakkusi põhjustavate viirustega. WHO ja ECDC ekspertide hinnangul domineerivad alanud 2010/...
23.12.2010

Euroopa Komisjoni Nakkushaiguste Keskuse (ECDC) pöördumine seoses alanud gripihooajaga

Möödunud hooajaga võrreldes registreeritakse rohkem raskekujulisi gripi haigusjuhte, mis vajavad hospitaliseerimist ja intensiivravi. Põhjuseks, miks registreeritud grippi haigestumise üldarv on langenud, on tõenäoliselt  haigestumise kergem kulg, mistõttu inimesed ei pöördu haiguse korral alati arsti poole. Tegelik haigestumiste arv võib olla oluliselt suurem.  Registreeritud on ka mõned surmajuhud. Raskekujulise vorme nii gripi kui ka gripiga seotud tüsistuste (pneumooniad) korral registreeritakse valdavalt vanemaealistel patsientidel (65 ja vanem). Enamus intensiivravi...
22.12.2010

Nakkushaigusalaste seadusaktide muudatustest

2012. aastast on kavas üle minna elektroonilisele teatiste edastamisele, mis jõuavad Terviseametini  tervise infosüsteemi kaudu.   „Nakkushaiguste registri põhimääruse“ ning määruse „Nakkushaiguste ja nakkushaiguskahtluse esinemise ning haigestumise ohutegurite kohta teabe edastamise kord ja edastavate andmete koosseis koos andmesubjekti identifitseerivate isikuandmetega“ muudatused aitavad kaasajastada Eesti nakkushaiguste seiresüsteemi ja harmoniseerida need Euroopa Komisjoni nõuetega. Uuendatud määruste versioonid on kättesaadavad Riigiteataja leheküljelt.

Lehed