Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sa oled siin

09.07.2010

Avaldatud on Chesar-i uuendus

Euroopa Kemikaaliamet (ECHA) avaldas kemikaaliohutuse hindamise ja aruandluse vahendi Chesar uuenduse - Chesar-i versiooni 1.1, mille abil on ettevõtetel võimalik luua täielik kemikaaliohutuse aruanne. Chesar-i näol on tegemist IT-vahendiga, mis aitab tööstusel kemikaaliohutuse hindamist läbi viia efektiivsemalt ja tõhusamalt. Chesar-i uuendus võimaldab registreerijatel luua täielikku kemikaaliohutuse aruannet nii tekstikujul kui andmebaasi kujul. Chesar 1.1 töötab IUCLID 5.2 versiooniga. Chesar 1.1 tagab kooskõla kemikaaliohutuse aruandes olevate kokkupuutestsenaariumite ja IUCLID-is...
09.07.2010

Tähelepanu keemiliste ainete allkasutajad!

2010. aastal registreerida plaanitud keemiliste ainete nimekiri täieneb pidevalt. Kontrollige, kas teie poolt kasutatavad ained  registreeritakse õigeaegselt! 30. november 2010 on registreerimistähtaeg ainetele: mida toodetakse ja imporditakse kõige suuremates kogustes (>1000 t/a);mis on potentsiaalselt kõige ohtlikumad keskkonnale (PBT või vPvB >100 t/a);mis on potentsiaalselt kõige ohtlikumad inimtervisele (KMR >1 t/a). Euroopa Kemikaaliamet (ECHA) on avaldanud nimekirja kõikidest ainetest, mille kohta on ettevõtted kinnitanud plaanilist registreerimist REACH määruse...
08.07.2010

Ettevõtted saavad kontrollida, milline info nende toimikust avalikustatakse

Euroopa Kemikaaliamet (ECHA) võttis kasutusele IT-vahendi, mis võimaldab ettevõtetel kontrollida, milline teave nende registreerimistoimikutest avaldatakse Internetis, ECHA veebileheküljel. Vahendi eesmärk on aidata registreerijatel luua toimikuid, mida saab avaldada, paljastamata konfidentsiaalset äriteavet. IT-vahend võimaldab ECHA-l automaatselt filtreerida toimikute sisu enne toimiku avaldamist Internetis. Vahendi abil näidatakse seda osa teabest, mille ECHA avaldab vastavalt REACH-määruse artiklile 119 (Avalikkuse elektrooniline juurdepääs teabele).Uus IT-vahend on IUCLID-i teabe...
12.06.2010

Poliomüeliit ehk lastehalvatus WHO Euroopa regioonis, uuendatud 02.08

Haigestunutest 21 protsenti olid kuni ühe aasta vanused lapsed (88 haigusjuhtu),   50 protsenti olid 1 - 5 aasta vanused lapsed (217 haigusjuhtu), 19 protsenti - 6-14 aasta vanused (84 haigusjuhtu) ja 9 protsenti olid 14-aastased või vanemad.  Poliomüeliit on levinud pealinnas Dušanbes ning Afganistani ja Usbekistaniga piirnevates rajoonides. Usbekistanis on 2010. aastal registreeritud 41 ägeda lõdva halvatuse juhtu kahtlusega poliomüeliidile, kuid 26 juhul ei ole laboratoorselt avastatud polioviirusi ning 15 juhul ei ole laboratoorne...
03.06.2010

Avaldati projekti REACH-EN-FORCE 1 tulemused

Euroopa Kemikaaliameti (ECHA) Foorum jõustamisalase teabe vahetamiseks (ehk lihtsalt Foorum) tutvustas mais toimunud seminaril oma esimese projekti REACH-EN-FORCE 1 tulemusi.  Seminarile järgnenud koosolekul lepiti kokku esimese projekti järgsed edasised sammud, rõhutades  efektiivse järelevalvetegevuse olulisust REACH määruse erinevate eesmärkide saavutamiseks. Projekti REACH-EN-FORCE 1 raames oli vaja teha kindlaks, kas eelregistreerimiskohustus ja ohutuskaartidega seotud spetsiifilised nõuded on täidetud. Selleks teostati perioodil mai-detsember 2009 ligi 1600 inspekteerimist...
03.06.2010

Avaldati REACH määruse muudatus

31. mail 2010 avaldati Komisjoni määrus (EL) nr 453/2010, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1907/2006, mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH). 20. mail 2010 vastu võetud REACH määruse muudatus käsitleb peamiselt REACH määruse II lisa ehk ohutuskaartidega seotud nõudeid. REACH määruse muudatusmäärusega on võimalik tutvuda siin. Lisainformatsioon: Komisjoni määruse (EL) nr 453/2010 inglise keelne tekstTerviseameti Kemikaaliohutuse osakonna REACH menüü
01.06.2010

Algas ametlik suplushooaeg

Järvamaal ootab suplejaid 8, Tallinnas, Pärnu-, Tartu- ja Hiiumaal 5, Lääne-Virumaal, Ida-Virumaal ja Valgamaal 4, Põlva-, Lääne-, Võru-, Viljandimaal 2 ning Saare- ja Jõgevamaal üks supluskoht. Täpsema info supluskohtade kohta leiad siit. Avalikeks supluskohtadeks loetakse rannad, mis on hooldatud ja korrastatud, varustatud piisava hulga riietuskabiinide, tualettruumide ja prügikastidega. Kogu suplushooaja vältel tehakse neis kohtades nõuetekohast suplusvee seiret, suplusvee kontrolli tulemused avaldatakse jooksvalt Terviseameti kodulehel. Eestis on suplemiseks sobivaid...
26.05.2010

Loomahammustustest 2009. aastal

Kõige sagedamini said inimesed eelmisel aastal pureda koertelt – kokku 1665 korda, 556 korda jäädi tõsisemalt kasside küünte ja hammaste vahele.    23-l korral pöörduti arsti poole pärast rottide rünnakut ja 18-l korral oli hammustajaks rebane. Rohkem kui viiel korral tekitasid kehavigastusi oravad, hiired, kährikud, siilid ja hobused.  Haruldasemateks hammustajateks võib 2009. aastal lugeda ahve, nahkhiirt, nugist ja tuhkrut. Ühel korral vajas inimene arstiabi pärast kuke kallaletungi.   Kõige rohkem inimesi vigastasid loomad Tallinnas ja Harjumaal (872) ning...
17.05.2010

Lastehalvatus Tadžikistanis, Vene Föderatsiooni Irkutski oblastis ja Moskvas

Kuna haigustekitajaks on osutunud metsiku polioviiruse esimene tüüp, on haigus tunnistatud lastehalvatustõveks.  Senini ei ole WHO kinnitanud, millisest poliomüeliidi endeemilisest riigist – Indiast, Pakistanist või Afganistanist – on pärit Tadžikistanis lastehalvatustõve puhangu põhjustanud metsik polioviirus. Ägeda lõdva halvatuse juhte on registreeritud ka naaberriigis Usbekistanis Tadžikistaniga piirnevates rajoonides. Käesolevaks ajaks on lastehalvatustõve puhang võtnud rahvusvahelise ulatuse, sest Tadžikistanis viibinud lapsed on kandnud metsikud esimest tüüpi polioviirused Vene...
13.05.2010

Hambaproteeside valmistamisel tuleb kasutada nõuetele vastavaid materjale

Tegemist on Ukraina ettevõtte „Stoma“ poolt toodetud hambaproteesimaterjalidega „Protakril-M“ ja „Redont-03“ ning plastmasshammastega „Estedent-02“. Terviseamet tuletab meelde, et Eestis on lubatud kasutada üksnes nõuetele vastavaid meditsiiniseadmeid ja sellega tuleb arvestada ka hambaproteesimisel või hambaravis kasutatavate materjalide puhul. Nõuetele mittevastavate materjalide kasutamise õigustuseks ei saa lugeda ka nende soodsamat hinda,  kuna kõikvõimalikud alternatiivid on turul piisaval hulgal esindatud ja hinnavahe „täissuu“ proteesi puhul on marginaalne. Terviseamet jätkab...

Lehed