Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sa oled siin

30.01.2012

EC (EÜ) numbril ja numbrilisel identifitseerijal „List number“ on oluline vahe

REACH-määrus ei sätesta EC numbrite (EINECS[1], ELINCS[2], NLP[3]) andmist ja põhimõte on, et REACH-määruse jõustumisega lõppes EC numbrite andmise seaduslik alus EC loetellu kandmiseks.  Nende ainete puhul, mis ei olnud EC loetelus ja millele ei ole EC numbrit antud, on Euroopa Kemikaaliamet (ECHA) määranud REACH-IT-s automaatse numbrilise identifitseerija “List number”, seitsmekohalise numbri, mis algab numbritega 6, 7 või 9.  Numbriline identifitseerija „List number“ on vaid REACH-IT-s kasutatav ja teadlikult või automaatselt määratud tehniline number, millel ei ole mingit...
26.01.2012

Euroopa Kemikaaliamet soovitab lisada 13 ainet autoriseerimisele kuuluvate ainete loetellu

Euroopa Kemikaaliamet (ECHA) esitas Euroopa Komisjonile soovituse, milles on loetletud 13 väga ohtlikku ainet (SVHCd), mida tulevikus ei tohiks kasutada ilma eelneva autoriseerimiseta. Kõik need ained on klassifitseeritud nende kantserogeensete, mutageensete või reproduktiivtoksiliste omaduste tõttu. Nende ainete kasutusalad tingivad potentsiaalse töötajakokkupuute antud ainetega. REACH-määruse peamine eesmärk on inimese tervise ja keskkonna kaitse. Antud 13 väga ohtliku aine kandmine määruse XIV lisasse (ehk autoriseerimisele kuuluvate ainete loetellu) püüdleb selle poole, et tagada väga...
25.01.2012

3. nädal – ülemiste hingamisteede viirusnakkustesse haigestumine jätkuvalt madalal tasemel

3. nädalal (16.- 22.01.2012) pöördus ülemiste hingamisteede viirusnakkustesse haigestumise tõttu arstide poole 3058 inimest, neist vaid 45% olid lapsed. Arstide poole pöördunute arv püsib stabiilsena. Gripitaolisi haigestumisi registreeriti 3. nädalal 84 korral, haigestumus püsib stabiilsel tasemel. Vanusrühmade järgi haigestusid endiselt enam kuni 5 aastased lapsed. Sentinelsüsteemi andmetel hinnatakse grippi ja gripilaadsete haiguste haigestumuse intensiivsust madalaks. Terviseamet juhib arstide, eeskätt lastearstide tähelepanu asjaolule, et gripisarnase kliinilise haiguspildi...
22.01.2012

Neli Tartu kooli ja üks lasteaed osalevad üle Euroopalises terviseuuringus

Euroopa Komisjon on koostöös 25 liikmesriigi teadlaste ja ekspertidega käivitanud projekti SINPHONIE (Schools Indoor Pollution and Health: Observatory Network in Europe), mille käigus hinnatakse koolide sisekliimat ja õpilaste tervislikku seisundit. Eesti poolses uuringus osalevad neli Tartu kooli ja üks lasteaed, kus mõõdetakse ruumide siseõhu parameetreid ning tehakse lastele tasuta terviseuuringuid, mida tavalise tervisekontrolli raames ei tehta. Projekti läbiviimist koordineerib Terviseamet, kelle koostööpartneriteks on Tartu Ülikooli Lastekliinik ja Tartu Tervishoiu Kõrgkool. Üle...
20.01.2012

Soovitame arstidel kutsuda ohtlike rinnaimplantaatidega kliendid läbivaatusele

„On selgunud, et PIP-implantaadid või ka teise firma poolt „M-implant“ nime all turustatud rinnaimplantaadid võivad osutuda ohtlikuks tervisele, kuna neis on kasutatud mittemeditsiinilist tööstuslikku silikooni. Kasutatud silikooni puhul pole selge, kuidas see organismis käitub,“ põhjendas saadetud sõnumi tagamaid Terviseameti peadirektor Tiiu Aro. „Sellise silikooni imbumine rinna kudedesse võib tekitada põletikke ning sattuda ajajooksul lümfiringesse, mistõttu peaksid nimetatud implantaate kandvad kliendid olema vastava ala spetsialistide erilise tähelepanu all,“ lisas Aro. Otsus,...
19.01.2012

2011. aasta oli puuknakkustesse haigestumise kasvu aasta

250-st puukentsefaliidi haigusjuhust 51 kinnitati möödunud aastal Saaremaal. Kui Eesti keskmine puukentsefaliiti haigestunute arv 100 000 elaniku kohta oli 18,7 inimest, siis Saaremaal haigestus mullu puukentsefaliiti 100 000 elaniku kohta 147 inimest, Hiiumaal oli vastav näitaja 79.  Teistest maakondadest märgiti suuremat haigestumuse kasvu mullu veel Lääne-, Harju ja Raplamaal. Puukentsefaliiti haigestumuse vähenemist märgiti Jõgeva- ja Tartumaal. Puukborrelioosi registreeriti 2011 aastal kokku 2303 korral (2010. a – 1721). Kuigi kõige enam haigusjuhte kinnitati mullu...
19.01.2012

Euroopa Komisjon avas uue kosmeetikatoodetest teavitamise portaali (CPNP)

Portaal on oluline ennekõike mürgistusteabekeskustele, andes neile võimaluse kiirelt reageerida helistajate aitamiseks mürgistusjuhtumite korral.   Samavõrra oluline on uus portaal ka rahvuslike pädevate asutuste jaoks, kuna võimaldab paremini korraldada turujärelvalvet ja kosmeetikatööstuste jaoks, kuna nende jaoks tähendab see administratiivse koormuse vähenemist. CPNP on Euroopa Komisjoni, rahvuslike pädevate asutuste, mürgistusteabekeskuste ja tööstuse kaheaastase intensiivse koostöö tulemus. Sellel on lihtne kasutajaliides informatsiooni sisestamiseks turule lastavate toodete...
18.01.2012

Uus EL biotsiidiregistri versioon (R4BP 2) biotsiidi turustusloa esitamiseks

Biotsiidi turustusloa taotlejatel tuleb biotsiidi turustusloa taotluse esitamiseks kasutada uut EL biotsiidiregistri (R4BP2) versiooni. Lisaks jääb ka veel kehtima registri eelmine versioon, mille kaudu jätkatakse tegevusi,  kuid ainult juba sisestatud biotsiidi taotlusega. Uus biotsiidiregistri versioon annab lisavõimalusi sh võrreldes eelmise registri verisooniga on võimalik koostada ja esitada taotlus raammääratluse alusel turustusloa taotlemiseks. Juhend uue registri kasutamise kohta on leitav CIRCA avalikult veebilehelt. Lisainformatsioon:   Terviseamet annab biotsiidile...
18.01.2012

Kandidaatainete loetelu täienes 20 uue väga ohtliku ainega

19. detsembril lisas Euroopa Kemikaaliamet (ECHA) 20 uut ainet kandidaatainete loetellu, kus nüüd on kokku 73 ainet.  Lisatud väga ohtlikest ainetest (SVHC) 19 on kantserogeensed ja/või reproduktiivtoksilised. Lisaks on sisesekretsioonisüsteemi kahjustavate omaduste tõttu identifitseeritud SVHC aineks 4-tert-oktüülfenool. REACH-määruse kohaselt järgneb protseduur, kus otsustatakse, kas need ained lisatakse ka autoriseerimisele kuuluvate ainete loetellu (REACH-määruse XIV lisasse). Ettevõtted, kes toodavad või impordivad loetelus olevaid aineid, peavad kontrollima sellest tulenevaid...
18.01.2012

Kandidaatainete loetelu täienes 20 uue väga ohtliku ainega

19. detsembril lisas Euroopa Kemikaaliamet (ECHA) 20 uut ainet kandidaatainete loetellu, kus nüüd on kokku 73 ainet.  Lisatud väga ohtlikest ainetest (SVHC) 19 on kantserogeensed ja/või reproduktiivtoksilised. Lisaks on sisesekretsioonisüsteemi kahjustavate omaduste tõttu identifitseeritud SVHC aineks 4-tert-oktüülfenool. REACH-määruse kohaselt järgneb protseduur, kus otsustatakse, kas need ained lisatakse ka autoriseerimisele kuuluvate ainete loetellu (REACH-määruse XIV lisasse). Ettevõtted, kes toodavad või impordivad loetelus olevaid aineid, peavad kontrollima sellest tulenevaid...

Lehed