Sa oled siin

07.03.2012

9. nädal: Haigestumine grippi ja ülemiste hingamisteede viirusnakkustesse kasvas oluliselt

9. nädalal (27.02-04.03.2012) kasvas märgatavalt gripilaadsete ja ülemiste hingamisteede viirusnakkuste haigestumiste arv.   Arstide poole pöördus  5700 haigestunut, kasv oli eelneva nädalaga võrreldes 43 protsenti. Gripitaoliste haigestumiste arv kasvas samal ajavahemikul 41 protsendi võrra. Gripiviirustest tingitud haigestumiste osakaal kasvas 42 protsenti. Grippi haigestumise intensiivsust hinnatakse keskmiseks, gripilevikut laialdaseks. Keskmine haigestumus 100 000 elaniku kohta tõusis 425-ni (298 eelmisel nädalal). Haigestumus kasvas kõikides maakondades. Kõige kiirem oli...
02.03.2012

Algab inimese tervisele või keskkonnale riski põhjustavate ainete hindamine

29. veebruaril avaldas ECHA oma veebilehel esimese ühenduse hindamisplaani (ingl k Community rolling action plan (CoRAP)) ainete kohta, millele liikmesriigid teevad REACH määruse alusel aine hindamise järgneval kolmel aastal (2012 – 2014). Hindamisplaanis on 90 ainet, mis arvatavalt põhjustavad riski inimese tervisele või keskkonnale. Paljude ainete puhul on arvatav risk seotud püsivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste omadustega, endokriinseid häireid põhjustavate omadustega või kantserogeensete, mutageensete ja reproduktiivtoksiliste omadustega. Neid aineid kasutatakse kas laiaulatuslikult...
01.03.2012

Ruhnu ja Vormsi saarel alustasid tööd kohapealsed kiirabi abistajad

Tänasest (1.märts 2012) alustasid Vormsil ja Ruhnus tööd kiirabi kohalikud abistajad.  Tegemist on Terviseameti  ja Põhja-Eesti Regionaalhaigla koostöös sündinud väikesaarte meditsiinilise teenindamise parandamise projektiga, millega aasta tagasi alustati Kihnus.  „Kui Kihnu oli kogemuste saamise ja õppimise kohaks, nii öelda pilootprojektiks, siis kolme saare puhul võiks juba rääkida süsteemsest arengust saarterahva kiirabi kättesaadavuse parandamisel,” rääkis terviseameti peadirektori asetäitja Üllar Kaljumäe. Kaljumäe jaoks on projekti käivitamise kõrval tähtsad ka...
29.02.2012

8. nädalal ülemiste hingamisteede viirusnakkuste osas muutusi ei olnud

Eelmisel, aasta 8. nädalal (20.-26.02.2012) ülemiste hingamisteede viirusnakkuste tõttu arstide poole pöördunute arv praktiliselt ei muutunud. Arstiabi vajas 3993 inimest. Keskmine haigestumus 100 000 elaniku kohta oli 297,8. Eesti keskmisest suurem oli viirusnakkustesse haigestumus jätkuvalt Harjumaal, Tallinnas, Ida-Virumaal, Narvas, Läänemaal ja Tartumaal. Sel nädalal nende lisandus nimetatud maakondade hulka ka Järvamaa. Tallinnas, Harjumaal, Ida-Virumaal ja Tartumaal hakkas haigestumus langema. Haigestumus ei ületa Eesti keskmisest, kuid on kasvamas Jõgevamaal ja Saaremaal...
27.02.2012

PIP- ja M-implantaate on paigaldatud Eestis 365 patsiendile

PIP-implante paigaldas aastatel 2007 - 2010 märts peamiselt Villa Medica, kus said implantaadi 163 patsienti, neist kahel asendati varem paigaldatud implantaat uue vastu. KT Kliinik OÜ paigaldas PIP rinnaimplantaadid ühele naisele.   Rofil M-implantaate paigaldati aastatel 2004-2010 kliinikutes KT Kliinik OÜ 124 patsiendile ja Plastilise Kirurgia OÜ 15 patsiendile. Ühele patsiendile paigaldas 2005. aastal M-implantaadi dr Amjärv, aga millises ettevõttes doktor töötas, seda ei õnnestunud Terviseametil välja selgitada. M-implantaate on aastatel 2004 - 2010 paigaldatud Eestis kokku...
23.02.2012

Teave ohtlike kemikaalide ekspordi ja impordiga tegelejatele

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 689/2008 (ohtlike kemikaalide ekspordi ja impordi kohta) artikkel 9 kohaselt peavad määruse I lisas loetletud ainete või neid aineid teatud koguses sisaldavate segude või toodete eksportijad ja importijad esitama liikmesriigi pädevale asutusele teabe eelmisel aastal ühendusse imporditud või ühendusest eksporditud ainete kogustest, seda nii iseseisvana kui ka valmististe või toodete koostises imporditud. Palume teave saata Terviseametile 26. märtsiks 2012 Vormi teabe esitamiseks ja nimekirja ainetest, mille kohta tuleb teave esitada, leiate...
23.02.2012

Euroopa Kemikaaliamet avalikustas klassifitseerimis- ja märgistusandmiku

Euroopa Kemikaaliameti (ECHA) veebilehe kaudu on nüüdsest vabalt kättesaadavad enam kui kolm miljonit registrikannet rohkem kui 90 000 aine kohta. 13. veebruaril avalikustas ECHA klassifitseerimis- ja märgistusandmiku, mis sisaldab seni ECHA-le REACH-määruse kohase registreerimise käigus esitatud teavet ning CLP-määruse kohast teavet ainete klassifikatsiooni ja märgistuse kohta. Andmiku avaldamine on CLP-määruses oluline etapp, millega on astutud suur samm edasi keemiliste ainete füüsikaliste, tervise- ja keskkonnaohtude läbipaistvuse suunas. Andmik annab teavet erinete ettevõtete ühe...
22.02.2012

Gripp ja ülemiste hingamisteede viirusnakkused 7. nädalal

Möödunud nädalal (13.-19.02.2012) vajas ülemiste hingamisteede viirusnakkuste tõttu arstide abi 4209 inimest. Kuigi arstide poole pöördunute arv ei kasvanud, kasvas pöördujate hulgas nende inimeste osakaal, kes olid haigestunud grippi. Laboratoorselt kinnitatud gripiviiruste arv kasvas varasema nädalaga võrreldes 53%, mis tähendab, et grippi haigestumise intensiivsust võib ikka veel hinnata keskmiseks, kuid gripilevikut laialdaseks. Keskmine haigestumus 100 000 elaniku kohta oli 314. Eesti keskmisest suurem oli viirusnakkustesse haigestumus Harjumaal, Ida-Virumaal, Lääne- ja...
21.02.2012

Hooldushaiglates osutatav teenus vastab valdavalt nõuetele

Märgukirjad tehti terviseameti poolt 15-le asutusele. Puudustena esinesid peamiselt vead dokumenteerimisnõuete ja tervishoiuteenuse kvaliteedinõuete täitmises. Probleeme oli patsientide privaatsuse tagamisega, mille puhul oleks abiks näiteks teisaldatavad vaheseinad või sirmid. 30 protsendil kontrollitud asutustest puudus õe väljakutsesüsteem, mõnel puhul oli jäetud teavitamata asukoha muudatusest või tervishoiutöötajate koosseisu muutusest. Hooldatavad olid puhtad ja hooldatud 22 asutuses 24-st. Lamatistega isikuid oli 15, neist enamikul olid lamatised juba ravile saabudes. Üks asutus sai...
15.02.2012

6. nädal: Ülevaade ülemiste hingamisteede viirustesse ja grippi haigestumuse kohta

6. nädalal (6-12.02.2012) jätkus ülemiste hingamisteede viirusnakkustesse ja grippi haigestumuse kasv.    Arstide poole pöördus  4209 inimest ehk 12 protsenti rohkem nädal varasemaga võrreldes. Gripitaoliste haigestumiste arv kasvas samal ajavahemikul 7 protsendi võrra. Keskmine haigestumus 100 000 elaniku kohta oli 314. Eesti keskmisest suurem oli haigestumus Harjumaal, Tallinnas, Ida-Virumaal, Läänemaal ja Tartumaal.  Haigestumus ei ületa veel Eesti keskmist, kuid on hakanud kasvama Jõgevamaal, Pärnumaal, Raplamaal, Saaremaal, Valgamaal, Viljandimaal ja...

Lehed