Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sa oled siin

17.12.2010

Väga ohtlike ainete kandidaatainete loetelu täienes

Euroopa Kemikaaliamet (ECHA) lisas autoriseerimisele kuuluvasse kandidaatainete loetellu 8  väga ohtlikku ainet, mida toetas liikmesriikide komitee ühehäälne kokkulepe. Kandidaatainete loetelus on 15. detsembri 2010 seisuga kokku 46 ainet. Ainete kandidaatainete loetellu lisamine võib ettevõtetele kaasa tuua seaduslikke kohustusi, mis kehtivad nii ainetele kui ka segude ja toodete koostises esinevatele ainetele. ECHA koduleheküljel on sellisest kohustustest välja toodud lühikokkuvõte. Ettevõtted, kes toodavad või impordivad loetelus nimetatud aineid, peavad kontrollima sellega...
16.12.2010

49. nädalal kasvas gripitunnustega haigestunute arv

Arstide poole pöördus 49. nädalal kokku 4149 inimest, neist laste osakaal oli üle 55 protsendi.   Laboratoorse kinnituse sai kuus gripiproovi, neist viis olid A ja üks B gripp. Täiendavalt läbiviidud A gripiviiruse alatüüpeerimine näitas, et Eestis on ringlemas nii A gripiviiruse alatüüp H1N1(2009) ehk pandeemiline gripiviirus kui ka A gripiviiruse alatüüp (H3N2). Kokku  kinnitati laboratoorselt 33 proovi. Valdavalt oli tegu adenoviiruste ja paragripiviirustega, vähemal määral leidus ka RSviirust. Gripi epideemilist levikut meil siiski veel täheldatud ei ole, haigestumise...
13.12.2010

Meditsiiniseadme seadus on muutunud

Muudatustest lühidalt Esmalt tuleb tähelepanu pöörata, et kogu seaduse ulatuses on asendatud sõna „otstarbekohane“ sõnaga „sihtotstarbekohane“. Uuena on seaduses defineeritud ravimit manustav seade ja aktiivne meditsiiniseade, meditsiiniseadmete alamkategooria ja üldrühm, ühekordselt kasutatav meditsiiniseade.  Kohendatud on meditsiiniseadme ja aktiivse siirdatava meditsiinseadme definitsiooni. Meditsiiniseadme definitsiooni on mugandatud, et ta hõlmaks ka autonoomset tarkvara ja rasedust soodustavaid seadmeid. Aktiivse siirdatava seadme definitsioonist on ära võetud aktiivse...
10.12.2010

Kõige ohtlikumad ja enamlevinumad ained on registreeritud

30. novembril 2010 lõppes Euroopas kemikaalidega tegelevate ettevõtete jaoks kõige ohtlikumate ja enamlevinud ainete registreerimine. Tegemist on REACH-määruse rakendamise esimene etapi kulminatsiooniga, mis aitab läheneda määruse eesmärgile parandada inimtervise ja keskkonna kaitset ning ettevõtete konkurentsivõimet läbi ainete ohutu kasutamise üle Euroopa.  30. novembriks esitati Euroopa Kemikaaliametile (ECHA) kokku 24675 registreerimistoimikut 4300 ainele, millest faasiained moodustasid pea 3400 ainet. Ligikaudu 86 protsenti registreerimistest tehti suurte ettevõtete ja 14...
09.12.2010

Toimub veebiseminar „Teavitamine aine andmete lisamiseks klassifitseerimis- ja märgistusandmikku“

Veebiseminari, mis toimub 14. detsembril kell 11.30 – 15.00, eesmärgiks on aidata ettevõtetel IT-vahendeid kasutades viia läbi teavitamine aine andmete lisamiseks klassifitseerimis- ja märgistusandmikku. Seminarile saab registreerida ECHA veebilehel. Registreerimine lõppeb 13. detsembril kell 11.30. Veebiseminar on avatud kõikidele ettevõtetele, kellel on teavitamise kohustus, see on tasuta, avatud kuni 1000 registreerijale ja ei pane piiranguid registreerijate arvule ettevõtte kohta. Pärast veebiseminari toimumist on selle salvestust võimalik jälgida ECHA veebilehelt, sealhulgas iga IT-...
08.12.2010

48. nädalal kasvas haigestumine ülemiste hingamisteede viirusnakkustesse

Haigestumise tõus oli peamiselt seotud erinevate respiratoorseid viirusnakkusi põhjustavate viirustega. Laboratoorse kinnituse sai nädala jooksul 34 proovi, esmakordselt olid enamuses adenoviirused (34%), paragripi ja RS viirusi oli veidi vähem (29,4% ja 26,5%), ülejäänud olid A-gripiviirused (11,8%). Gripiviiruste hulgas leidis möödunud nädalal esmakordselt kinnitust uue gripi viirus A/H1N1(2009), mis tuvastati sentinel proovidest.  Kolm A gripidiagnoosi kinnitati Tartu Ülikooli Kliinikumis, kuid neil juhtudel viirust ei subtüpeeritud. Gripihooaja algusest ehk oktoobrikuust on...
02.12.2010

Gripp ja ülemiste hingamisteede viirusnakkused 47. nädalal

Haigestumisi põhjustasid erinevad respiratoorsed viirused, eeskätt  paragripi- ja RS-viirused. Möödunud nädalal leidis esmakordselt kinnitust ka üks B gripi viirus, mis oli võetud sentinel seire kaudu pandud gripidiagnoosist. Sentinel seires osalevad perearstid 11 maakonnast, kes saadavad iganädalaselt Terviseameti nakkushaiguste laborisse kinnitamiseks kõik gripile viitavate sümptomitega patsientidelt võetud proovid. Sentinel-seire eesmärgiks on gripihooaja epideemiaprotsessi hindamine ja võimalike muutuste jälgimine.  Esimene B gripiviiruse leid sentinel-proovist viitab...
01.12.2010

Koolerapuhangust Haitil (uuendatud 10. veebruaril)

WHO andmetel on Haitil registreeritud  3. veebruari  2011. a  seisuga 215 936 haigusjuhtu, neist  4131  on lõppenud surmaga. Haiti kooleraepideemia põhjustajaks on koolera vibriooni serogrupp 01, biotüüp El Tor, serotüüp Ogawa.  Koolera haigustekitaja on laboratoorsete uuringute andmetel seotud  Lõuna Aasias levinud kooleratekitajaga.  Koolera on väljunud Haiti piirest, see on omandanud rahvusvahelise leviku.  Naaberriigina on koolerast enim ohustatud  Dominikaani Vabariik ( 3. veebruari seisuga oli seal registreeritud 336 haigusjuhtu, sh üks...
30.11.2010

Poliomüeliidi haigusjuhud WHO Euroopa regioonis

Tadžikistanis on registreeritud 709 ägeda lõdva halvatuse (tüüpiline lastehalvatustõve haigustunnus) juhtu, millest 458 on klassifitseeritud ägedaks poliomüeliidiks, kuna nendelt haigetelt on isoleeritud I tüüpi metsikud polioviirused. 27 juhul on haigus lõppenud surmaga. Poliomüeliidi haigusjuhte on esinenud riigi 61-st rajoonist 35. Vene Föderatsioonis on registreeritud 360 ägeda lõdva halvatuse juhtu, millest 14 on laboratoorselt kinnitatud I tüüpi poliomüeliidi haigusjuhud. Viimased haigusjuhud esinesid Dagestani Tšetseeniaga piirnevates rajoonides. Türkmenistanis on registreeritud 44...
26.11.2010

Ülemiste hingamisteede viirusnakkustesse haigestumine 46. nädalal

Haigestumine oli seotud eeskätt  paragripi- ja RS-viirusega ning muude respiratoorseid viirusnakkusi põhjustavate viirustega. Vähene haigestumise tõus vastab hooaja tavapärasele tõusule,  haigestumise intensiivsust võib hinnata seejuures jätkuvalt madalaks. Nakatunute arvu osas maakondades suuri erinevusi ei ole. Vanusrühmade järgi haigestuvad enim kuni 4 aastased lapsed. Ükski gripi haigusjuht möödunud nädalal kinnitust ei leidnud. Euroopas jäi grippi haigestumine samuti madalale tasemele. Diagnoositi üksikuid gripi haigusjuhte, ringluses on üheaegselt nii A gripiviirused A/...

Lehed