Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sa oled siin

06.01.2011

Riskihindamise komitee koostas arvamused kahe aine klassifikatsiooni harmoneerimiseks

Euroopa Kemikaaliameti riskihindamise komitee (RAC) koostas arvamused ettepanekute kohta harmoneerida üleeuroopaliselt järgmise kahe aine klassifikatsioon ja märgistus: Heksabromotsüklododekaan (HBCDD - hexabromocyclododecane) EÜ nr: 247-148-4 ja 221-695-9CAS nr: 25637-99-4 ja 3194-55-6 RAC nõustus Rootsi poolt esitatud ettepanekuga klassifitseerida HBCDD reproduktiivtoksiliseks, kuna see kahjustab loodet või rinnaga toidetavat last. HBCDD klassifikatsioon ei ole hetkel Euroopa Ühenduses (EÜ) harmoneeritud. HBCDD peamised allkasutused on polümeeri- ja tekstiilitööstuses. Seda võib...
04.01.2011

Gripp ja ülemiste hingamisteede viirusnakkused aasta viimasel nädalal

Ülemiste hingamisteede viirusnakkustesse haigestunute arv kasvas eelneva nädalaga võrreldes 24 protsendi võrra, kuid gripile viitavate sümptomitega (gripilaadsed)  haigestunute arv jäi püsima samale tasemele. Vähene haigestumuse kasv esines peaaegu kõikides maakondades, laboratoorse kinnituse sai gripp Tallinnas ja Põlvamaal. Haigestumise intensiivsus püsib Eestis jätkuvalt madalal tasemel, vähene haigestunute arvu tõus vastab gripihooaja tavapärasele tõusule. Registreeritud haigusjuhtude püsimine suhteliselt madalal tasemel võib olla tingitud sellest, et haigestumise kulg on valdavalt...
01.01.2011

HEAD UUT AASTAT!

30.12.2010

Gripp ja ülemiste hingamisteede viirusnakkused 51. nädalal

Ülemiste hingamisteede viirusnakkustesse haigestunute arv vähenes sel nädalal 15 protsendi võrra, kuid samal ajal kasvas 25 protsendi võrra gripile viitavate sümptomitega(gripilaadsed)  haigestunute arv.  Haigestumuse kasvu tendentsi on täheldatud peaaegu kõikides maakondades, kuid laboratoorselt kinnitatud gripijuhud registreeriti Tallinnas ja Harjumaal. Vaatamata grippi haigestumuse suhtelisele kasvule, püsib haigestumise intensiivsus endiselt madalal tasemel ning vastab gripihooaja tavapärasele tõusule. Alanud gripihooajale viitavad etioloogilise struktuuri muudatused. Nii...
23.12.2010

Ülemiste hingamisteede viirusnakkused ja gripp 50. nädalal

Etioloogiline struktuur Jõulueelsel nädalal sai laboratoorse kinnituse kuus gripi proovi, neist neli B ja kaks A grippi, mis moodustasid vastavalt 15 ja 7 protsenti kõikidest laboratoorse kinnituse saanud proovidest. Endiselt ringlevad enamuses adeno- ja paragripiviirused kumbagi osakaal oli 30 protsenti ning 15 protsenti RS-viirusi. Gripi epideemilist levikut Eestis veel ei ole, haigestumise intensiivsus püsib endiselt madalal tasemel. Enamasti on haigestumised seotud muude respiratoorseid viirusnakkusi põhjustavate viirustega. WHO ja ECDC ekspertide hinnangul domineerivad alanud 2010/...
23.12.2010

Euroopa Komisjoni Nakkushaiguste Keskuse (ECDC) pöördumine seoses alanud gripihooajaga

Möödunud hooajaga võrreldes registreeritakse rohkem raskekujulisi gripi haigusjuhte, mis vajavad hospitaliseerimist ja intensiivravi. Põhjuseks, miks registreeritud grippi haigestumise üldarv on langenud, on tõenäoliselt  haigestumise kergem kulg, mistõttu inimesed ei pöördu haiguse korral alati arsti poole. Tegelik haigestumiste arv võib olla oluliselt suurem.  Registreeritud on ka mõned surmajuhud. Raskekujulise vorme nii gripi kui ka gripiga seotud tüsistuste (pneumooniad) korral registreeritakse valdavalt vanemaealistel patsientidel (65 ja vanem). Enamus intensiivravi...
22.12.2010

Nakkushaigusalaste seadusaktide muudatustest

2012. aastast on kavas üle minna elektroonilisele teatiste edastamisele, mis jõuavad Terviseametini  tervise infosüsteemi kaudu.   „Nakkushaiguste registri põhimääruse“ ning määruse „Nakkushaiguste ja nakkushaiguskahtluse esinemise ning haigestumise ohutegurite kohta teabe edastamise kord ja edastavate andmete koosseis koos andmesubjekti identifitseerivate isikuandmetega“ muudatused aitavad kaasajastada Eesti nakkushaiguste seiresüsteemi ja harmoniseerida need Euroopa Komisjoni nõuetega. Uuendatud määruste versioonid on kättesaadavad Riigiteataja leheküljelt.
17.12.2010

Väga ohtlike ainete kandidaatainete loetelu täienes

Euroopa Kemikaaliamet (ECHA) lisas autoriseerimisele kuuluvasse kandidaatainete loetellu 8  väga ohtlikku ainet, mida toetas liikmesriikide komitee ühehäälne kokkulepe. Kandidaatainete loetelus on 15. detsembri 2010 seisuga kokku 46 ainet. Ainete kandidaatainete loetellu lisamine võib ettevõtetele kaasa tuua seaduslikke kohustusi, mis kehtivad nii ainetele kui ka segude ja toodete koostises esinevatele ainetele. ECHA koduleheküljel on sellisest kohustustest välja toodud lühikokkuvõte. Ettevõtted, kes toodavad või impordivad loetelus nimetatud aineid, peavad kontrollima sellega...
16.12.2010

49. nädalal kasvas gripitunnustega haigestunute arv

Arstide poole pöördus 49. nädalal kokku 4149 inimest, neist laste osakaal oli üle 55 protsendi.   Laboratoorse kinnituse sai kuus gripiproovi, neist viis olid A ja üks B gripp. Täiendavalt läbiviidud A gripiviiruse alatüüpeerimine näitas, et Eestis on ringlemas nii A gripiviiruse alatüüp H1N1(2009) ehk pandeemiline gripiviirus kui ka A gripiviiruse alatüüp (H3N2). Kokku  kinnitati laboratoorselt 33 proovi. Valdavalt oli tegu adenoviiruste ja paragripiviirustega, vähemal määral leidus ka RSviirust. Gripi epideemilist levikut meil siiski veel täheldatud ei ole, haigestumise...
13.12.2010

Meditsiiniseadme seadus on muutunud

Muudatustest lühidalt Esmalt tuleb tähelepanu pöörata, et kogu seaduse ulatuses on asendatud sõna „otstarbekohane“ sõnaga „sihtotstarbekohane“. Uuena on seaduses defineeritud ravimit manustav seade ja aktiivne meditsiiniseade, meditsiiniseadmete alamkategooria ja üldrühm, ühekordselt kasutatav meditsiiniseade.  Kohendatud on meditsiiniseadme ja aktiivse siirdatava meditsiinseadme definitsiooni. Meditsiiniseadme definitsiooni on mugandatud, et ta hõlmaks ka autonoomset tarkvara ja rasedust soodustavaid seadmeid. Aktiivse siirdatava seadme definitsioonist on ära võetud aktiivse...

Lehed