Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sa oled siin

Veevarustus ja kanalisatsioon kuuluvad elutähtsate teenuste hulka

Toimepidevuse all peetakse silmas elutähtsa teenuse järjepideva toimimise tagamist või teenuse kiiret taastamist pärast katkestust.

Lisaks riskianalüüsile ja toimepidavuse tagamise plaanile peab elutähtsa teenuse osutaja uue seaduse alusel koheselt teavitama võimalikust ohust või sündmusest, mis võib tekitada häireid teenuse tagamisel ja andma järelevalvet teostavale asutusele teavet elutähtsa teenuse osutamist puudutavates küsimustes.

Terviseamet palub veekäitlejatel määrata ja teada anda kontaktisikutest, kes hakkavad teie asutuses tegelema riskihindamise ja toimepidavuse plaani koostamisega. Terviseameti poolseks kontaktisikuks on Küllike Birk, e-kiri: kullike.birk|ä|terviseamet.ee

Hädaolukorra seaduse alusel on elutähtsate teenuste hulgas:

Veevarustuse ja kanalisatsiooni, sh reoveepuhastite toimimine. Korraldavateks asutusteks on kohalikud omavalitsused, ehk siis vastavad riskianalüüsid ja plaanid tuleb esitada vastavatele KOV-idele. Kriteeriumid – ühisveevärgi ja kanalisatsiooniseaduse kohaselt ettevõtjad kelle

a) tegevuspiirkonda jääb ühisveevärgisüsteem, mis teenindab 40 000 või suurema elanike arvuga tiheasustusala (mõtleme KOV-e, Tallinn, Tartu, Pärnu, Narva, Kohtla-Järve).
b) reovesi juhitakse tema hallatavasse üle 2000 inimekvivalendi suuruse koormusega reoveepuhastisse.