Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sa oled siin

Väga ohtlike ainete kandidaatainete loetelu täienes

Euroopa Kemikaaliamet (ECHA) lisas autoriseerimisele kuuluvasse kandidaatainete loetellu 8  väga ohtlikku ainet, mida toetas liikmesriikide komitee ühehäälne kokkulepe. Kandidaatainete loetelus on 15. detsembri 2010 seisuga kokku 46 ainet.

Ainete kandidaatainete loetellu lisamine võib ettevõtetele kaasa tuua seaduslikke kohustusi, mis kehtivad nii ainetele kui ka segude ja toodete koostises esinevatele ainetele. ECHA koduleheküljel on sellisest kohustustest välja toodud lühikokkuvõte.

Ettevõtted, kes toodavad või impordivad loetelus nimetatud aineid, peavad kontrollima sellega kaasneda võivaid kohustusi.

Kandidaatainete loetellu lisatud ained on toodud järgnevalt:

 

Aine nimetus

EÜ nr

CAS nr

Loetellu lisamise põhjus

Kasutusala*

1.

2-metoksüetanool
Methoxyethanol

203-713-7

109-86-4

REACH-määrus art. 57(c)
reproduktiivtoksilisuse ohuklassi kuuluv aine

Kasutatakse peamiselt vaheainena, vähem lahusti või laborikemikaalina.

2.

2-etoksüetanool
2-Ethoxyethanol

203-804-1

110-80-5

REACH-määrus art. 57(c)
reproduktiivtoksilisuse ohuklassi kuuluv aine

Kasutatakse peamiselt vaheainena, vähem lahusti või laborikemikaalina.

3.

koobalt(II)sulfaat
Cobalt (II) sulphate

233-334-2

10124-43-3

REACH-määrus art. 57(a) ja 57(c)
kantserogeensuse ja reproduktiivtoksilisuse ohuklassi kuuluv aine

Kasutatakse peamiselt teiste kemikaalide tootmisel. Lisaks võivad kasutusaladeks olla katalüsaatorite ja kuivatite tootmine, pinnatöötlus (nt galvaaniline katmine), korrosiooni ennetamine, pigmentide tootmine, pleegitamine (klaas, keraamika), patareid, loomasöödalisandid, väetised jm.

4.

koobalt(II)nitraat
Cobalt (II) dinitrate

233-402-1

10141-05-6

REACH-määrus art. 57(a) ja 57(c)
kantserogeensuse ja reproduktiivtoksilisuse ohuklassi kuuluv aine

Kasutatakse peamiselt teiste kemikaalide ning katalüsaatorite tootmisel. Täiendavalt võidakse kasutada pinnatöötluses ja patareides.

5.

koobalt(II)karbonaat
Cobalt (II) carbonate

208-169-4

513-79-1

REACH-määrus art. 57(a) ja 57(c)
kantserogeensuse ja reproduktiivtoksilisuse ohuklassi kuuluv aine

Kasutatakse peamiselt katalüsaatorite tootmisel. Vähem kasutatakse ka teiste kemikaalide (sh pigmentide) tootmisel ja sideainena krundi klaasimassis (ground coat frit).

6.

koobalt(II)atsetaat
Cobalt (di)acetate

200-755-8

71-48-7

REACH-määrus art. 57(a) ja 57(c)
kantserogeensuse ja reproduktiivtoksilisuse ohuklassi kuuluv aine

Kasutatakse peamiselt katalüsaatorite tootmisel või katalüsaatorina. Vähem kasutatakse teiste kemikaalide (sh pigmentide) tootmiseks, pinnatöötlusel, sulamites, värvides, kummi nakkumiseks, söödalisandina.

7.

Kroom(VI)oksiid
Chromium trioxide

215-607-8

1333-82-0

REACH-määrus art. 57(a) ja 57(b)
kantserogeensuse ja sugurakke ohustava mutageensuse ohuklassi kuuluv aine

Kasutatakse peamiselt metallide viimistlemisel, samuti kinnistina veepõhistes puidukaitsevahendites. Vähem kasutatakse nt pigmentide ja värvide, katalüsaatorite ja detergentide tootmisel ning oksüdandina.

8.

Kroom(VI)oksiidist ja selle oligomeeridest saadud happed
Acids generated from chromium trioxide and their oligomers

231-801-5;
236-881-5

7738-94-5;
13530-68-2

REACH-määrus art. 57(a)
kantserogeensuse ohuklassi kuuluv aine

Kasutatakse peamiselt metallide viimistlemisel, samuti kinnistina veepõhistes puidukaitsevahendites. Vähem kasutatakse nt pigmentide ja värvide, katalüsaatorite ja detergentide tootmisel ning oksüdandina.

*Teave võimalike kasutusalade kohta pärineb REACH-määruse XV lisa toimikust, mille on koostanud vastav liikmesriik, ja avalikul arutelul laekunud kommentaaride teabest ega pruugi anda täielikku ülevaadet kõikidest kasutusaladest.

Vaata lisaks:

ECHA vastav pressiteade
Kandidaatainete loetelu
Autpriseerimisprotsessi kirjeldus