Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sa oled siin

Väga ohtlike ainete kandidaatainete loetelu täienes

Euroopa Kemikaaliamet (ECHA) lisas autoriseerimisele kuuluvasse kandidaatainete loetellu 14*  väga ohtlikku ainet. Ettevõtted, kes toodavad või impordivad loetelus nimetatud aineid, peavad kontrollima sellega kaasneda võivaid kohustusi.

Ainete kandidaatainete loetellu lisamine võib ettevõtetele kaasa tuua seaduslikke kohustusi, mis kehtivad nii ainetele kui ka segude ja toodete koostises esinevatele ainetele. ECHA koduleheküljel on sellisest kohustustest välja toodud lühikokkuvõte.

Kandidaatainete loetellu lisatud ained on toodud järgnevas TABELIS Lisainformatsioon: Autoriseerimisprotsessi kirjeldus  ECHA vastav pressiteade _______________________________________________________

* ECHA liikmesriikide komitee identifitseeris väga ohtliku ainena loetellu ka 15. aine – akrüülamiid (EÜ nr 201-173-7 ja CAS nr 79-06-1), kuid selle ainega on seotud Euroopa Liidu Üldkohtu kohtuasi ning toimingud aine kandidaatainete loetelust REACH määruse XIV lisasse lisamiseks on peatatud.