Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sa oled siin

Uuring: ettevõtted eelistavad töökeskkonna riskianalüüsi ise teha

Põhjustena toodi välja ennekõike ettevõtte väiksust, töökeskkonna lihtsust või olemasolevat kompetentsi, aga ka tellitava teenuse ebakvaliteetsust. Selgus, et töötervishoiuteenuse osutaja poolt koostatud riskianalüüsi kvaliteediga on rahul ainult kolmandik vastanutest, 20 protsenti  hindab selle teenuse ühel või teisel põhjusel ebakvaliteetseks ning suurem osa  ei oska kvaliteedi osas oma seisukohta määratleda. 

Vastavalt töötervishoiu ja tööohutuse seadusele peavad tööandjad korraldama ettevõtetes töökeskkonna riskianalüüsi tegemist. Seaduse alusel võib riskianalüüsi teha ettevõte ise või tellida see teenusena registreeritud töötervishoiuteenuse osutajatelt. Eelduste kohaselt võiks ettevõtted olla huvitatud  töö teostamiseks eriväljaõppe saanud kogemustega spetsialistist.  

Uuringust ilmnenud suundumuste põhjal võib öelda, et mida suurem on ettevõte, seda enam ta riskianalüüsi läbiviimiseks mittemeditsiinilisi töötervishoiuspetsialiste kaasab. Kuigi ka tulevikus soovib enamus organisatsioone koostada töökeskkonna riskianalüüsi peamiselt ise, nähakse töötervishoiuspetsialistile rolli eelkõige keerulisemate töökeskkonna probleemide lahendamisel.

Tervishoiuameti töötervishoiu osakond (alates 01.01.2010 Terviseameti tervishoiuosakonna töötervishoiu büroo) viis uuringu läbi seoses ettevalmistatava tööhügieeniku kutsestandardiga, milleks sooviti koguda lähteandmeid.

Küsitluse eesmärgiks oli selgitada, millisel määral osalevad/on kaasatud ettevõtetelt töökeskkonna nõutava riskianalüüsi teostamisse mittemeditsiinilise haridusega töötervishoiuteenuse osutajad – tööhügieenikud ja tööergonoomid. Ühtlasi sooviti selgitada mis on kaasamise/vähese kaasamise peamisteks põhjusteks ja kuivõrd rahul on tööhügieeniku ja –ergonoomi teenusega organisatsioonid. 

Uuringu täisversioon on peatselt saadaval Terviseameti kodulehel tervishoiuosakonna töötervishoiu büroo materjalide all.