Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sa oled siin

Tunne kemikaalidega kaasnevaid ohte

Kemikaalid ümbritsevad meid igal sammul ja võimaldavad meile tänapäevast mugavat elu, kuid nendega kaasnevad ka ohud, millele tuleb tähelepanu pöörata.

Igapäevaselt puutub inimene kemikaalidega kokku peamiselt kodukeemia- või ehituskeemiatooteid kasutades. Näiteks kuuluvad kodukeemia alla majapidamises kasutatavad pesu- ja puhastusvahendid, hooldusvahendid, meeleolu loovad kodukeemiavahendid, jm.

Kemikaalide ohutuks kasutamiseks on tarbijale olulised kaks aspekti. Esiteks on kemikaali pakendil toodud piktogrammid (PDF), mille eesmärgiks on teavitada tarbijat sellest, millist ohtu kemikaal endast kujutab. Piktogrammid on pakendilt selgelt silmapaistvaid valgel taustal punase äärisega rombikujulised ohumärgised. Iga piktogramm väljendab konkreetse kemikaali ohuomadusi ja omab kindlat tähendust. Näiteks väljendab hüüumärgiga piktogramm ärritavat ohtu kas nahale või silmadele, kahjustuva käe märk näitab söövitusohtu ja kala ning puu pildiga piktogramm keskkonnaohtu.

Enamike kodukeemia toodete nagu puhastusvahendite, õhuvärskendajate ja desinfitseerimisvahendite pakenditel leidub hüüumärgiga piktogramm, sest tegemist on ärritava seguga. Surmavat või mürgist ohtu näitavat pealuuga piktogrammi võib leida e-sigarettide pakenditel, sest e-vedelik on ohtlik segu. Tuleohtlikud leegiga piktogrammiga on tähistatud enamasti pihustatavad aerosoolpudelid.

Kui inimesed ei tea piktogrammide tähendusi või seda, mida piktogrammid väljendavad, võib see seada ohtu nii inimese enda kui tema lähedaste tervise kui ka keskkonna.

Teiseks väga oluliseks aspektiks kemikaalide ohutul kasutamisel on see, et tuleb järgida kemikaali pakendil toodud kasutusjuhiseid. Kemikaali pakendil toodud kasutusjuhised töötatakse välja võttes täpselt arvesse konkreetse kemikaali ohuomadusi. See tähendab, et igale piktogrammile vastab kindel ohulause ja kasutamise või käitlemise reegel. Kasutusjuhised tagavad selle, et kemikaalide kasutamine ei sea ohtu inimese tervist ega keskkonda. Näiteks tuleb keskkonnaohtlik kemikaal viia jäätmejaama, ärritavat kemikaali kindlasti mitte sisse hingata, söövitava kemikaali puhul tuleb kasutada kaitsekindaid ja tuleohtlikku kemikaali hoida eemal süüteallikatest.

Loe märgistust - nii väldid õnnetusi kodus ja tööl!
Loe kemikaalide kohta lisa Terviseameti veebist