Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sa oled siin

Tulevased muudatused REACH-määruse teabenõuetes

Euroopa Komisjon on läbi vaadanud teatud teabenõuded kemikaalide registreerimisel REACH-määruse alusel. Ettevõtted peavad hakkama valmistuma, kuna muudatused hakkavad kehtima 14. oktoobrist 2022. ECHA avaldab täiendavad nõuanded selle aasta jooksul.

REACH-määruse lisade ajakohastamine selgitab, mis teavet ettevõtted peavad registreerimisel esitama ning muudab ECHA hindamistavad läbipaistvamaks ja prognoositavamaks. Ettevõtted peavad tutvuma uuendatud lisadega ja valmistuma oma registreerimistoimikute ülevaatamiseks.

Peamised muudatused puudutavad:

 • Toimikute kohandamise nõudeid ja erireegleid:
  •   in vitro ja in vivo mutageensusuuringud, täpsustades, millal on mutageensusprobleemide põhjal vaja täiendavaid uuringuid;
  •   reproduktiivtoksilisuse uuringud, milles määratakse kindlaks eelistatud loomaliigid ja manustamisviisid ning selgitatakse tingimusi, mis põhjustavad muredel põhinevate täiendavate uuringute vajaduse;
  •   veekeskkonna toksilisuse uuringud, selgitades, millal tuleb lühiajaliste uuringute asemel või neile lisaks teha pikaajalisi uuringuid;
  •   maismaa- ja setteorganismide toksilisuse uuringud, milles täpsustatakse, millal on lühiajaliste uuringute asemel vaja pikaajalisi uuringuid ja selgitatakse, et pikaajaliste katsetega tuleb uurida nii lagunemis- kui ka muundumissaadusi;
  •   lagunemise ja bioakumulatsiooni uuringud, täpsustades, millal on vaja täiendavaid katseid, sealhulgas nii lagunemis- kui ka muundumissaaduste uurimist.
 • Ainuesindajatel on kohustus esitada andmed ELi-välise tootja kohta, keda nad esindavad.
 • Aine identifitseerimise teave, sealhulgas:
  •   nõue kirjeldada koostist, nanovormi või sarnaste nanovormide kogumit, mis on seotud REACH-määruse VII–X lisa teabenõuete täitmiseks esitatud teabega;
  •   uued nõuded teadmata või muutuva koostisega ainete, komplekssete reaktsioonisaaduste või bioloogiliste materjalide (UVCB) kristallstruktuuri ja koostise teatamise kohta;
  •   täpsustatud nõuded koostisosade, lisandite ja lisaainete aruandlusele ning analüütilisele teabele.

ECHA ajakohastab oma juhendmaterjale ja avaldab registreerijatele esitatavate teabenõuetega seotud nõuanded 2022. aasta teisel poolel.

Muudatused mõjutavad ka IUCLIDi. Praegune IUCLID 6 vorming võimaldab juba andmete esitamist vastavalt REACH-määruse muudetud lisadele. Järgmises suuremas IUCLIDi versioonis 2023. aasta aprillis tehakse mõningaid muudatusi, sealhulgas muudatusi selle valideerimisabis. Samal ajal viiakse ECHA terviklikkuse kontroll kooskõlla muudetud teabenõuetega.

Veel uudiseid samal teemal

21.06.2022

Avalik arutelu tooteliik 8 toimeaine propikonasool väljajätmise kriteeriumitele vastavuse kohta

Euroopa Kemikaaliameti (ECHA) poolt on algatatud avalik arutelu kogumaks informatsiooni tooteliik 8 (puidukonservandid) toimeaine propikonasool kohta.

21.06.2022

PIC-ringkiri on uuendatud

Rotterdami konventsiooni raames on ajakohastatud 55. PIC-ringkiri, mis ilmus juunis 2022.