Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sa oled siin

Toodetes sisalduvatest väga ohtlikest ainetest tuleb teavitada 1. juuniks 2011

Toodete tootjatel ja importijatel on kohustus teavitada Euroopa Kemikaaliametit (ECHA) kandidaatainete loetellu lisatud väga ohtlikust ainest (Substance of Very High Concern – SVHC aine) juhul, kui kandidaatainete loetelus olevat ainet esineb toodetes üle 1 tonni tootja või importija kohta aastas ja kui aine sisaldus neis toodetes on üle 0,1 massiprotsendi.

SVHC ainete kindlakstegemine ja nende lisamine kandidaatainete loetellu on autoriseerimismenetluse esimene etapp. Kandidaatainete loetelu koosneb ainetest, mis on ametliku menetluse tulemusel kinnitatud väga ohtlikeks aineteks keskkonnale ja/või inimtervisele nende ohtlike omaduste tõttu.

Ettevõttel on kohustus teavitada kandidaatainete loetelus olevast ainest ECHA-t 6 kuue jooksul peale aine lisamist kandidaatainete loetellu. Ainetele, mis on kandidaatainete loetellu lisatud enne 1. detsembrit 2010, on teavitamistähtaeg 1. juuni 2011.

ECHA on ettevõtete teavitamiskohustuse täitmise toetuseks uuendanud REACH-IT süsteemi, et läbi selle võimaldada teavituste esitamist. Teavituste esitamise protsessi kirjeldamiseks on ECHA toodete koostisesse kuuluvate ainete kohta koostanud uue andmete esitamise juhendi ja huvitatud isikud saavad protsessi kohta lisateavet ECHA veebilehelt. Nõutud teabe esitamise lihtsustamiseks on ECHA poolt kõigile kandidaatainete loetelus olevatele ainetele koostatud eeltäidetud andmestikud (pre-filled datasets) IUCLID 5.3 formaadis, mis sisaldavad ainet identifitseerivaid andmeid, klassifikatsiooni ja märgistust. Eeltäidetud andmestikud on allalaaditavad ECHA kandidaatainete loetelu veebilehelt.

Teavitamisel tuleb esitada allolev teave, mis on kokku võetud REACH-määruse artiklis 7(4) toodud nõuetest ja andmete esitamise juhendi 5.2 osas toodud teabest (sulgudes on toodud vastav IUCLID 5 sektsioon):

a)       tootjat või importijat identifitseerivad andmed ja kontaktandmed, roll tarneahelas (REACH-IT kasutajakonto ja IUCLID 5 sektsioon 1.1)
b)      registreerimisnumber või -numbrid, kui need on olemas (IUCLID 5 sektsioon 1.3)
c)      aine määratlus vastavalt REACH-määruse VI lisa punktidele 2.1–2.3.4 (IUCLID 5 sektsioonid 1.1 ja 1.2) — see teave on antud ka eeltäidetud andmestikus
d)      ainete CLP-määruse kohane klassifikatsioon (IUCLID 5 sektsioon 2.1)  - see teave on antud ka eeltäidetud andmestikus
e)      toote koostisesse kuuluva(te) aine(te) kasutusala(de) lühikirjeldus (tehniline funktsioon, IUCLID 5 sektsioon 3.5) ja toote või toodete kasutusalade lühikirjeldus (IUCLID 5 sektsioonid 3.4 ja 3.5)
f)       toodete koostisesse kuuluvate aine(te) koguste vahemik tonnides, nt 1–10 tonni, 10–100 tonni, 100-1000 tonni või ≥1000 tonni (IUCLID 5 sektsioon 3.2)
g)      teavitaja tegevuskoht — täidavad toodete tootjad, mitte importijad (IUCLID 5 sektsioon 3.3)

NB! Kõiki tüüpi toimikud tuleb REACH-IT-s esitada IUCLID 5.3 formaadis, kuna REACH-IT uuendatud versioon (REACH-IT 2.2) ei aktsepteeri vanemate IUCLID 5 versioonidega koostatud toimikuid. Lisateavet REACH-IT uute funktsioonide ja uuenduste kohta võib lugeda siit.

Toodete koostisesse kuuluvatest väga ohtlikest ainetest ei pea teavitama, kui
-       tootja või importija saab välistada toote kasutamisel ja kõrvaldamisel kokkupuute inimeste ning keskkonnaga. Sellistel juhtudel edastab tootja või importija oma toote saajatele asjakohased kasutamisjuhised;
-       aine on tootja või importija tarneahelas või mõnes teises tarneahelas selleks kasutusalaks juba registreeritud.
Lisainformatsioon:

-      Toodete koostisesse kuuluvatest ainetest teavitamine — REACH-määrus art. 7 lõiked 2 ja 4.
-       ECHA toodete koostisesse kuuluvate ainete veebileht
-       ECHA kandidaatainete loetelu koos allalaaditavate eeltäidetud IUCLID5 andmestikega
-       1. aprillil 2011 avaldatud ajakohastatud juhend „Guidance requirements for substances in articles“ („Toodetes sisalduvatele ainetele esitatavate nõuete juhend“)
-       ECHA koostatud uus andmete esitamise juhend „Data Submission Manual – Part 20: How to Prepare and Submit a Substance in Articles Notification using IUCLID 5“ (20. osa: Kuidas IUCLID 5 kasutades koostada ja esitada toodete koostisesse kuuluva aine teavitus)
-       ECHA teavitamiskohustust käsitlev pressiteade koos inglise keelse lisainformatsiooniga
-       Terviseameti Kemikaaliohutuse osakonna autoriseerimise menüü, kandidaatainete loetelu ja ettevõtte kohustused seoses kandidaatainete loetellu lisatud ainetega