Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sa oled siin

Toimub veebiseminar „Teavitamine aine andmete lisamiseks klassifitseerimis- ja märgistusandmikku“

Veebiseminari, mis toimub 14. detsembril kell 11.30 – 15.00, eesmärgiks on aidata ettevõtetel IT-vahendeid kasutades viia läbi teavitamine aine andmete lisamiseks klassifitseerimis- ja märgistusandmikku. Seminarile saab registreerida ECHA veebilehel. Registreerimine lõppeb 13. detsembril kell 11.30.

Veebiseminar on avatud kõikidele ettevõtetele, kellel on teavitamise kohustus, see on tasuta, avatud kuni 1000 registreerijale ja ei pane piiranguid registreerijate arvule ettevõtte kohta.

Pärast veebiseminari toimumist on selle salvestust võimalik jälgida ECHA veebilehelt, sealhulgas iga IT-vahendi kasutamist eraldi vastavalt ettevõtte vajadusele.

ECHA on CLP-määruse kohta koostanud ka eestikeelsed juhendid, praktilised juhendid ja vahendite kasutamise käsiraamatud, mis on kättesaadavad ECHA veebilehe CLP menüüs ja Terviseameti Kemikaaliohutuse osakonna Klassifitseerimise, märgistamise ja pakendamise menüüs. CLP-määrusega seotud küsimuste korral on võimalik pöörduda Eesti ametliku REACH kasutajatoe poole, kasutades veebilehe Esita küsimus vormi.

Lisainformatsioon:

Vastavalt CLP määruse artiklile 40 on ainete tootjad ja importijad, kes viivad turule aine,

  • mis vastab ohtlikuks klassifitseerimise kriteeriumidele ja viiakse turule kas puhasainena või segu koostisainena, mille sisaldus segus ületab CLP määruse I lisas või direktiivis 1999/45/EÜ sätestatud sisalduse piirväärtusi, millest tingituna on segu klassifitseeritud ohtlikuks,v
  • või mis kuulub registreerimisele vastavalt REACH määrusele,

kohustatud teatama ECHA-le andmed aine kohta klassifitseerimis- ja märgistusandmikusse lisamiseks sõltumata aine kogusest. Ainest ei ole vaja teavitada, kui see on REACH-määruse kohaselt juba registreeritud koos CLP-määruse kriteeriumidele vastava klassifikatsiooni ja märgistusega, või kui teavitaja on sellest juba varem teavitanud.

Teavitamise eest ei nõuta tasu.
  • Praktiline juhend 7 - Kuidas teavitada ainest klassifitseerimis- ja märgistusandmikku
  • Juhendid CLP-määruse kohta ECHA veebilehel
  • Juhendid CLP-määruse kohta Terviseameti Kemikaaliohtuuse osakonna veebilehel
  • Klassifitseerimise ja märgistuse teavitamise IT vahendid
  • Ettekanne ECHA teavitamise IT-vahenditest
  • REACH kasutajatugi