Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sa oled siin

Terviseamet eemaldas müügilt ohtliku mänguasja

 

Terviseameti järelevalvetoimingute tulemusena kõrvaldati turult tervisele ohtlik mänguasjakomplekt FROZEN II, mis sisaldab lubatust rohkem tervist kahjustavat ainet.

Hiinas valmistatud mänguasjakomplekt Frozen II ei vasta nõuetele, sest komplekti kuuluvad nukk ja lumemees sisaldavad bis(2-tüülheksüül)ftalaati (DEHP) (CAS nr 117-81-7) kogustes, mis ületavad lubatud piirväärtust vastavalt 256 korda ja 283 korda. Nõuded tulenevad Majandus- ja kommunikatsiooniministri 03.09.2010 määruse nr 57 „Mänguasja ohutusnõuded ja nõuetele vastavuse tõendamise kord“ § 3 punktist 2 ja REACH-määruse[1] XVII lisa kandest 51.

Mänguasju ja lapsehooldusvahendeid, milles ftalaatide sisaldus ületab 0,1 % plastifitseeritud materjali massist, ei ole lubatud turule viia. DEHP on CLP-määruse[2] alusel klassifitseeritud 1.B kategooria reproduktiivtoksiliseks, mis tähendab, et DEHP võib kahjustada viljakust ja loodet. Lisaks on ainel kinnitatud hormonaaltasakaalu häirivaid omadusi.

Ftalaate kasutatakse peamiselt plasti pehmendajana ehk plastifikaatorina. Euroopa Liit keelas 2007. aastal ftalaatide kasutamise mänguasjades ja 2020. aastal peaaegu kõigis toodetes eesmärgiga ära hoida tulevaste isade viljakusega seotud terviseprobleeme. Piirangu kohta rohkem teavet saab Euroopa Kemikaaliameti (ECHA) veebilehelt: https://echa.europa.eu/et/hot-topics/phthalates

Euroopa Liidu turult avastatud ja kõrvaldatud ohtlikest toodetest vahetab operatiivset teavet kiirhoiatussüsteem „Safety Gate“ (endine RAPEX): https://ec.europa.eu/safety-gate-alerts/screen/webReport

 

[1] Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18.12.2006 määrus (EÜ) nr 1907/2006, mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH) ja millega asutatakse Euroopa Kemikaaliamet.

[2] Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1272/2008, mis käsitleb ainete ja segude klassifitseerimist, märgistamist ja pakendamist.

Veel uudiseid samal teemal

02.10.2023

Euroopa Komisjon võttis vastu mikroplasti piirangu

Euroopa Komisjon võttis 25. septembril 2023 REACH-määruse alusel vastu piirangu, mis piirab tahtlikult lisatud mikroplasti kasutamist kosmeetikatoodetes, pesuvahendites ja tehisspordiväljakutes. See hoiab ära umbes poole miljoni tonni mikroplasti sattumise keskkonda.

18.09.2023

Kemikaalide ohutu käitlemise kohta valmis mahukas juhend

Päästeamet koostas koostöös teiste ametkondadega mahuka juhendi kemikaalide ohutu käitlemise kohta. Juhendi tutvustamiseks toimub 11. oktoobril ka infopäev.