Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sa oled siin

Tähelepanu keemiliste ainete allkasutajad!

2010. aastal registreerida plaanitud keemiliste ainete nimekiri täieneb pidevalt. Kontrollige, kas teie poolt kasutatavad ained  registreeritakse õigeaegselt!

30. november 2010 on registreerimistähtaeg ainetele:

  • mida toodetakse ja imporditakse kõige suuremates kogustes (>1000 t/a);
  • mis on potentsiaalselt kõige ohtlikumad keskkonnale (PBT või vPvB >100 t/a);
  • mis on potentsiaalselt kõige ohtlikumad inimtervisele (KMR >1 t/a).

Euroopa Kemikaaliamet (ECHA) on avaldanud nimekirja kõikidest ainetest, mille kohta on ettevõtted kinnitanud plaanilist registreerimist REACH määruse 2010. aasta registreerimistähtajaks (vt Terviseameti Kemikaaliohutuse 20. aprilli uudis).

Kui aine tuleb registreerida aastal 2010 ja seda ei tehta, on selle tootmine ja müümine pärast 30. novembrit 2010 Euroopa Ühenduses ebaseaduslik.

Nimekirja peaksid kontrollima:

1. Allkasutaja, kes kasutab

a) ainet rohkem kui 1000 tonni aastas või
b) kantserogeenseks, mutageenseks, reproduktiivtoksiliseks (KMR kategooria 1 ja 2 / 1A ja 1B) klassifitseeritud ainet rohkem kui 1 tonn aastas või
c) R-lausega R50/53 (Väga mürgine veeorganismidele, võib põhjustada pikaajalist vesikeskkonda kahjustavat toimet) klassifitseeritud ainet rohkem kui 100 tonni aastas ja
d) ainet, mis ei ole REACH-määruse kohustustest vabastatud vastavalt määruse lisadele IV ja V ja
e) ainet, mis ei vasta REACH-määruse artikkel 2 (Kohaldamine) tingimustele.

2. Aine tootja/importija, kes toodab/impordib ainet, mis vastab samadele, punktis 1 loetletud tingimustele.

Mida teha, kui aine ei ole nimekirjas?

Allkasutajaid julgustatakse
  1. võtma ühendust oma tarnijaga ja uurima registreerimiskavatsusi;
  2. ECHA-le teatama oma ainest (EÜ number ja aine nimetus), täites vastava veebivormi.

Tootjaid/importijaid/ainuesindajaid julgustatakse ECHA-le teatama oma kavatsusest registreerida 30. novembriks 2010, täites vastava veebivormi.

2010. aastal registreerida plaanitud ainete nimekiri täieneb pidevalt ja ECHA uuendab vastavalt kodulehel olevat dokumenti, et võimaldada ettevõtetel aineid korduvalt kontrollida.

Lisainformatsioon
  • Nimekiri 2010. aastal registreerida plaanitud ainetest (seisuga 9.07.2010)
  • ECHA veebilehekülg 2010. aastal registreerida plaanitud ainetest

Nimekirjas toodud teave on esitatud Komisjoni ja tööstuse esindajate nimel ECHA korraldatud uuringu tulemusena ettevõtete poolt. Nimekirja avaldamise tulemusena loodab ECHA võimaldada aine allkasutajatel, tootjatel, importijatel ja ainuesindajatel teha kindlaks, et nende poolt toodetud, imporditud või kasutatud registreerimiskohustusega aineid võib seaduslikult edasi kasutada ka peale esimese registreerimistähtaja möödumist.