Sa oled siin

Suuloputusvahendit MMS ei tohi enam levitada, aine jääke ei tohi visata kraanikaussi

Terviseamet keelas kosmeetikatootena reklaamitud „MMS ehk mineraalse suuloputusvahendi“ levitamise, kasutamata toote A-komponent ehk naatriumkloriti lahus tuleb viia ohtlike jäätmete kogumispunkti. 

Terviseameti põhja regionaalosakonna juhi Ester Öpiku sõnul tingis toote levitamise keelamise asjaolu, et kosmeetikatootena levitatav MMS sisaldab kosmeetikatoodetes keelatud kloori. Kosmeetikatootes rangelt keelatud kloori sisaldust kinnitas ka toodet levitava ettevõtte tellitud kohustuslik ohutusaruanne, mille kohaselt tekkis kloor suuloputusvahendi MMS A ja B komponendi juhendijärgsel segamisel. Lisaks leidis terviseameti labor, et segus leidub reaktsioonivõimelisi klooriühendeid basseinivee piirnormist 70 ning joogiveega piirnormist 214 korda enam. 

„MMS-i A-komponent on ohtlik kemikaal ja sellest tulenevalt palub terviseamet olla selle lahuse käsitlemisel ettevaatlik – kasutada tuleb kummikindaid ning jääke ei tohi valada kraanikaussi, vaid need tuleb viia ohtlike jäätmete kogumispunkti,“ ütles Öpik. „Selle peale peaksid mõtlema ka need inimesed, kes MMS-i internetis leiduvate juhiste kohaselt väärkasutanud on.“

MMS all propageeritav naatriumklorit on nahale sattumisel mürgine ja sööbiv aine, millest happelistes tingimustes eraldub kloordioksiid, mida kasutatakse enamjaolt tööstusliku pleegitus- või desinfitseerimisvahendina ning mille tarvitamine võib põhjustada pöördumatuid tervisekahjustusi. Juhul kui suuloputusvahendi A-komponenti ehk 28-protsendilise naatriumkloriti lahust müüa kemikaalina peab see kandma korrektset ohumärgistust.

Aine võtmisega võivad mürgistusnähtudena kaasneda kõhuvalu ja oksendamine. Inimene, kes peale kloordioksiidi või seda sisaldava MMS-i tarbimist end halvasti tunneb, peaks koheselt abi otsima.

Terviseamet on sotsiaalministeeriumi valitsemisalas tegutsev valitsusasutus, kelle tegevuse eesmärgiks on tervisliku elu- ja õpikeskkonna kujundamisele suunatud rahvastiku tervise poliitika elluviimine tervishoiu-, tervisekaitse-, kemikaaliohutuse ja meditsiiniseadmete valdkonnas.

 

Naatriumklorit on:

H302 Allaneelamisel kahjulik

H310 Nahale sattumisel surmav

H314 Põhjustab rasket nahasöövitust ja silmakahjustusi

H373 Võib kahjustada elundeid (põrn)

H400 Väga mürgine veeorganismidele;

H412 Kahjulik veeorganismidele, pikaajaline toime

 

P102 Hoida lastele kättesaamatus kohas;

P262 Vältida aine sattumist silma, nahale või riietele;

P264 Pärast käitlemist pesta hoolega…;

P270 Toote käitlemise ajal mitte süüa, juua ega suitsetada;

P280 Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski.

P302+P352 NAHALE SATTUMISE KORRAL: pesta rohke veega/…;

P310 võtta viivitamata ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSEGA/ arstiga/…;

P301+P312 ALLANEELAMISE KORRAL: halva enesetunde korral võtta ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSEGA/arstiga/…/.

P405 Hoida luku taga.

P501 Sisu/mahuti kõrvaldada.

Huvitav teada:

Joogivees on vaba kloori maksimaalne lubatud sisaldus 0,2-0,5 mg/l ja basseinivees on vaba kloori maksimaalne lubatud sisaldus 0,5-1,5 mg/l.