Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sa oled siin

Mis on asbest: kuidas seda kasutatakse ja miks on see ohtlik?

Asbest on looduses esinev mineraal, mille kiududest võivad eralduda peenikesed vastupidavad niidid.

Kus asbesti kasutatakse?

Asbest on laialdaselt kasutuses mitmes tööstusharus, näiteks tsemendi ja muude materjalide tugevdamiseks, samuti piduri hõõrdkatetes, torude ja boilerite isoleerimiseks (nt laevade pardal). Asbesti võib endiselt esineda vanemates hoonetes, nt katusekattematerjalides, asbesttsementtoodetes.

Alates 1. jaanuarist 2005 on asbesti kasutamine Euroopa Liidu riikides keelatud. Keskkonnaministeeriumi andmetel Eestis on kasutusel üle 600 000 tonni asbesti sisaldavaid ehitusmaterjale.  

Miks asbest on ohtlik?

Asbesti käsitletakse kui eriti ohtlik aine, mis on klassifitseeritud 1A kategooria kantserogeenseks materjaliks. Asbesti sisaldavate toodete käitlemisel on oht hingata sisse mikroskoopilisi kiude, kui seda lõigatakse, puuritakse või mingil moel kahjustatakse (võib sattuda keskkonda ka loomuliku kuulumise tõttu). Tulemusena võivad aja jooksul välja areneda erinevad kopsuhaigused (sh kopsuvähk).

Kas üldse ei tohi kasutada? Kohustused tööstusele ja piirangud

Asbestikiud (krokidoliit, amosiit, antofüliit, aktinoliit ja tremoliit) on loetletud Rotterdami konventsiooni III lisas ja on kantud määruse (EL) nr 649/2012 (PIC), mis käsitleb ohtlike kemikaalide ekspordi ja impordi, I lisasse, 3. osa, mis tähendab, et neile kehtib ekspordist teatamise nõue ja ka sõnaselge nõusoleku nõue, välja arvatud juhul, kui PIC-ringkirjas on avaldatud impordivastus ja on täidetud teatud tingimused. Krüsotiil on PIC-määruse I lisa 2. osas, see tähendab, et lisaks ekspordist teatamise nõudele kehtib täiendav nõue, mille kohaselt peab eksportija riigi määratud asutus saama importiva riigi ametiasutuselt impordiga selgesõnalise nõusoleku teate. 

Vastavalt määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH), mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist, XVII lisa kande 6, kehtib asbestkiudude, krokidoliidi, amosiidi, antofülliidi, aktinoliidi, tremoliidi ja krüsotiili kohta järgmine:

1. Nende kiudude, lisatud toodete ja segude tootmine, turuleviimine ja kasutamine on keelatud.

2. Asbestkiude sisaldavate toodete kasutamine, mis olid juba paigaldatud või kasutusele võetud enne 1. jaanuari 2005, on lubatud kuni nende kõrvaldamiseni või nende kasutusea lõpuni..

3. Ilma, et see piiraks ainete ja segude klassifitseerimist, pakkimist ja märgistamist käsitlevate ühenduse muude sätete kohaldamist, on lubatud neid kiude sisaldavate toodete turuleviimine ja kasutamine vastavalt eelnevatele eranditele lubatud üksnes juhul, kui tarnijad tagavad enne turuleviimist, et tooted on märgistatud vastavalt REACH-määruse XVII lisa 7. liitele.

Kuidas asbesti sisaldavaid tooteid ära tunda?

Kõikidel asbesti sisaldavatel toodetel või nende pakendil peab olema vastav märgis, mis peab olema vähemalt 5 cm kõrge ja 2,5 cm lai. Nende märgistus peab olema liikmesriigi või liikmesriikide ametlikus keeles või ametlikes keeltes, kus toode turule viiakse.

 
 

Veel uudiseid samal teemal

18.09.2023

Kemikaalide ohutu käitlemise kohta valmis mahukas juhend

Päästeamet koostas koostöös teiste ametkondadega mahuka juhendi kemikaalide ohutu käitlemise kohta. Juhendi tutvustamiseks toimub 11. oktoobril ka infopäev.

14.09.2023

Osoon on lisatud biotsiidimääruse heakskiidetud toimeainete nimekirja kasutamiseks desinfektsioonivahendites.

Osoon on lisatud biotsiidimääruse (EL) nr 528/2012 (BPR) heakskiidetud toimeainete nimekirja kasutamiseks desinfektsioonivahendites.