Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sa oled siin

Jõustus REACH-määruse XIV lisa (autoriseerimisele kuuluvate ainete loetelu) muudatus

17. veebruaril 2011 vastu võetud ja 18. veebruaril Euroopa Liidu Teatajas avaldatud REACH-määruse XIV lisa täiendati uute ainetega. Lisasse kantud aineid ei tohi Euroopa Liidu turule viia või teatud kasutusaladel kasutada enne aine vastavaks kasutusalaks autoriseerimist.

Autoriseerimisnõue kehtestatakse ainete suhtes:
  • mis vastavad kantserogeenseteks (1. või 2. kategooria), mutageenseteks (1. või 2. kategooria) või reproduktiivtoksilisteks (1. või 2. kategooria) klassifitseeritud ainete kriteeriumidele,
  • mis on püsivad, bioakumuleeruvad ja mürgised või väga püsivad ja väga bio- akumuleeruvad,
  • mille kohta on olemas teaduslikud andmed, et nad võivad avaldada inimeste tervisele või keskkonnale tõsist mõju, mis põhjustab eelnevates punktides kirjeldatud kriteeriumitele vastavat samaväärset ohtu.

REACH-määruse muudatusmäärusega kantakse XIV lisasse esimesed ained, mille turuleviimiseks ja kasutamiseks tuleb esitada autoriseeringutaotlus:

1.      5-tert-butüül-2,4,6- trinitro-m-ksüleen (muskusksüleen)
2.      4,4’-diaminodifenüülmetaan (MDA)
3.      Heksabromotsüklododekaan (HBCDD)
4.      bis(2-etüülheksüül)ftalaat (DEHP)
5.      bensüülbutüülftalaat (BBP)
6.      dibutüülftalaat (DBP)

18. veebruaril 2011 Euroopa Liidu Teatajas avaldatud Komisjoni määrusega (EL) nr 143/2011 muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1907/2006 (mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH)), XIV lisa.

Euroopa Kemikaaliamet esitas Komisjonile oma 1. juuni 2009. aasta soovituses REACH-määruse XIV lisasse kandmiseks ka C10-13 kloroalkaanid (lühikese ahelaga klooritud parafiinid – SCCP), kuid 2009. aasta detsembris kanti SCCP-d püsiva orgaanilise saasteainena 1979. aasta piiriülese õhusaaste kauglevi konventsiooni 1998. aasta protokolli püsivate orgaaniliste saasteainete kohta, mistõttu jäeti SCCP-d REACH-määruse XIV lisast välja.

Lisainformatsioon:

REACH-määruse lisa XIV muudatusmäärus
REACH-määruse lisa XIV muudatusmääruse inglise keelne tekst
Euroopa Kemikaaliameti autoriseerimismenetlust käsitlev veebileht
Euroopa Kemikaaliameti REACH juhendite autoriseerimismenetlust käsitlev veebileht
Autoriseerimistaotluse koostamise juhend