Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sa oled siin

Euroopa Kemikaaliamet soovitab lisada kaheksa ainet autoriseerimisele kuuluvate ainete loetellu

Euroopa Kemikaaliamet (ECHA) esitas Euroopa Komisjonile soovituse, kus on loetletud kaheksa ainet, mida ei tohiks tulevikus kasutada ilma eelneva autoriseerimiseta. Neist ainetest neli on klassifitseeritud nii kantserogeenseks kui reproduktiivtoksiliseks, kolm kantserogeenseks ja üks reproduktiivtoksiliseks. Kõiki aineid kasutatakse protsessides või toodetes, millega puutuvad kokku töötajad või tarbijad.

REACH-määruse peamine eesmärk on inimtervise ja keskkonna kaitse. Nende kaheksa väga ohtliku aine kandmine määruse XIV lisasse püüdleb selle poole, et ainetest tulenevate riskide ohjamine ja järk-järguline asendamine vähemohtlike ainetega oleks tagatud.

Tegemist on ECHA teise soovitusega kanda väga ohtlikud ained autoriseerimisele kuuluvate ainete loetellu ehk REACH-määruse XIV lisasse.

XIV lisasse kandmiseks soovitatud kaheksa ainet on järgmised:

 

Aine nimetus

EÜ nr

CAS nr

Loetellu lisamise põhjus

Kasutusala*

1.

Diisobutüülftalaat
DIBP - Diisobutyl phthalate

201-553-2

84-69-5

Reproduktiivtoksiline

Nitrotselluloosi plastifikaator, polüakrülaadi ja polüatsetaadi pihused

2.

Arseentrioksiid As203
Diarsenic trioxide

215-481-4

1327-

53-3

Kantserogeenne

Spetsiaalsete omadustega klaasi ja tsingi tootmine

3.

Arseenpentaoksiid As205
Diarsenic pentaoxide

215-116-9

1303-28-2

Kantserogeenne

Võimalik arseentrioksiidi asendamine, teadaolevaid kasutusalasid hetkel Euroopa Ühenduses pole

4.

Pliikromaat
Lead chromate

231-846-0

7758-97-6

Kantserogeenne ja reproduktiivtoksiline

Pigmendid ja pürotehnika tootmine

5.

Pliisulfokromaatkollane
C.I. pigmentkollane 34
Lead sulfochromate yellow C.I. Pigment Yellow 34

215-693-7

1344-37-2

Kantserogeenne ja reproduktiivtoksiline

Pigment, mida kasutatakse plastide ja pinnakatete värvimisel

6.

Pliikromaatmolübdaatsulfaatpunane
C.I. pigmentpunane 104
Lead chromate molybdate sulphate red
C.I. Pigment Red 104

235-759-9

12656-85-8

Kantserogeenne ja reproduktiivtoksiline

Pliisulfokromaatkollasega sarnaste kasutusaladega pigment

7.

Tris(2-kloroetüül)fosfaat
TCEP - Tris(2-chloroethyl)phosphate

204-118-5

115-96-8

Reproduktiivtoksiline

Plastifikaator ja viskoossuse regulaator pinnakatetes, millel on leegi levikut aeglustavad omadused

8.

2,4-dinitrotolueen
2,4-DNT - 2,4-Dinitrotoluene

204-450-0

121-14-2

Kantserogeenne

Lõhkeainetes ja laskemoona laengutes

Lõpliku otsuse ainete kandmiseks REACH-määruse XIV lisasse teeb Euroopa Komisjon kontrolliga regulatiivmenetluse teel. Seejärel saab XIV lisas olevaid aineid Euroopa Liidus kasutada ainult juhul, kui aine on teatud eesmärgil autoriseeritud.

ECHA esitas oma teise soovituse 17. detsembril 2010, võttes arvesse liikmesriikide komitee eelnevalt koostatud arvamust. Liikmesriikide komitee koostas ECHA soovituse eelnõule arvamuse 3. detsembril 2010, kus ühehäälselt nõustuti ECHA tehtud ettepanekuga.

 Lisainformatsioon:

ECHA vastav pressiteade
ECHA poolt esitatud soovitused Euroopa Komisjonile
Liikmesriikide komitee roll autoriseerimisprotsessis ja koostatud arvamused