Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sa oled siin

Euroopa Kemikaaliamet algatas avaliku arutelu biotsiidi 11 toimeaine kohta

Euroopa Kemikaaliameti (ECHA) poolt on algatatud avalik arutelu, et koguda informatsiooni kaheksa rodentitsiidi (tooteliik 14), kahe loomade hügieeni (tooteliik 3) ja ühe insektitsiidi toimeainete kohta. Avalik arutelu on avatud kuni 23. juulini 2024.

Arutelu eesmärgiks on otsustada, kas nende toimeainete heakskiitmist uuendada ning kas need vastavad biotsiidimääruse BPR artikkel 5(2) tingimustele.

Toimeained:

 • Klorofatsinoon (CAS 3691-35-8, tooteliik 14) 1A või 1B kategooria reproduktiivtoksiline ja vastab BPR artikkel 5(1) punkti c väljajätmise kriteeriumile. Vastav REACH määruse XIII lisa kahele kriteeriumile püsiv, bioakumuleeruv ja toksiline ja vastab BPR artikkel 10(1) punkti d kriteeriumile.
 • Kumatetralüül (CAS 5836-29-3, tooteliik 14)1A või 1B kategooria reproduktiivtoksiline ja vastab BPR artikkel 5(1) punkti c väljajätmise kriteeriumile.
 • Brodifaakum (CAS 56073-10-0, tooteliik 14) 1A või 1B kategooria reproduktiivtoksiline, vastab REACH määruse XIII lisa kriteeriumidele püsiv, bioakumuleeruv ja toksiline või väga püsiv ja väga bioakumuleeruv ning vastab BPR artikkel 5(1) punktide c ja e väljajätmise kriteeriumitele.
 • Flokumafeeni (CAS 90035-08-8, tooteliik 14) 1A või 1B kategooria reproduktiivtoksiline, vastab REACH määruse XIII lisa kriteeriumidele püsiv, bioakumuleeruv ja toksiline või väga püsiv ja väga bioakumuleeruv ning vastab BPR artikkel 5(1) punktide c ja e väljajätmise kriteeriumitele.
 • Bromadioloon (CAS 28772-56-7, tooteliik 14) 1A või 1B kategooria reproduktiivtoksiline, vastab REACH määruse XIII lisa kriteeriumidele püsiv, bioakumuleeruv ja toksiline või väga püsiv ja väga bioakumuleeruv ning vastab BPR artikkel 5(1) punktide c ja e väljajätmise kriteeriumitele.
 • Difenaakum (CAS 56073-07-5, tooteliik 14) 1A või 1B kategooria reproduktiivtoksiline, vastab REACH määruse XIII lisa kriteeriumidele püsiv, bioakumuleeruv ja toksiline või väga püsiv ja väga bioakumuleeruv ning vastab BPR artikkel 5(1) punktide c ja e väljajätmise kriteeriumitele.
 • Difetialoon (CAS 104653-34-1, tooteliik 14) 1A või 1B kategooria reproduktiivtoksiline, vastab REACH määruse XIII lisa kriteeriumidele püsiv, bioakumuleeruv ja toksiline või väga püsiv ja väga bioakumuleeruv ning vastab BPR artikkel 5(1) punktide c ja e väljajätmise kriteeriumitele.
 • Alpha-bromadioloon (CAS-, tooteliik 14) 1A või 1B kategooria reproduktiivtoksiline, vastab REACH määruse XIII lisa kriteeriumidele püsiv, bioakumuleeruv ja toksiline või väga püsiv ja väga bioakumuleeruv ning vastab BPR artikkel 5(1) punktide c ja e väljajätmise kriteeriumitele.
 • Polüvinüülpürrolidoonjood (CAS 25655-41-8, tooteliik 1, 3) endokriinseid häireid põhjustavad omadused, mis võivad avaldada inimestele kahjulikku mõju ning vastab BPR artikkel 5(1) punkti d väljajätmise kriteeriumile.
 • Jood (CAS 7553-56-2, tooteliik 3) endokriinseid häireid põhjustavad omadused, mis võivad avaldada inimestele kahjulikku mõju ning vastab BPR artikkel 5(1) punkti d väljajätmise kriteeriumile.
 • epsilon-metoflutriin (CAS 240494-71-7, tooteliik 18, 19) vastab REACH määruse XIII lisa kahele kriteeriumile püsiv, bioakumuleeruv ja toksiline ning vastab BPR artikkel 10(1) punkti d kriteeriumile.

Toimeained, mis vastavad väljajätmise kriteeriumitele, ei tohiks heaks kiita, välja arvatud juhul, kui on tõestatud, et antud toimeaine vastab vähemalt ühele BPR artikkel 5(2) tingimusele.

Seetõttu algatatakse avalik arutelu, et jõuda järeldusele, kas need toimeained vastavad vähemalt ühele järgnevale tingimusele:

 • inimeste, loomade või keskkonna kokkupuute risk biotsiidis sisalduva kõnealuse toimeainega on tõepärase halvima juhu kasutustingimustes minimaalne, eelkõige seal, kus toodet kasutatakse suletud süsteemides või muudes tingimustes, mille eesmärk on välistada selle kokkupuude inimestega ja sattumine keskkonda;
 • on tõendatud, et toimeaine on hädavajalik inimeste ja loomade tervist või keskkonda ähvardava tõsise ohu ennetamiseks või ohjamiseks;
 • toimeaine heakskiitmata jätmine avaldaks liiga suurt negatiivset mõju ühiskonnale võrreldes aine kasutamisest tuleneva riskiga inimeste ja loomade tervisele või keskkonnale.

Otsustamisprotsessi jaoks on väga oluline huvitatud isikute osalemine selles avalikus arutelus, et koguda teavet, eriti sobivate alternatiivide olemasolu või puudumise kohta. Teave tuleb esitada koos põhjendustega, mitte lihtsalt väitega, et toimeainet on vaja või mitte.

Euroopa Komisjon koos liikmesriikidega võtavad kogutud teavet arvesse toimeaine kohta otsuse tegemisel. Teave tuleb esitada ECHA veebilehel oleva veebivormi kaudu. Avalikul arutelul arvamuse esitamisel on oluline järgida jaotises "Kuidas avalikule arutelule arvamusi esitada?" toodud juhiseid.