Töötervishoid

Töötervishoiuteenus on töötervishoiuarsti, töötervishoiuõe, tööhügieeniku, tööpsühholoogi või ergonoomi tööülesande täitmine eesmärgiga aidata kaasa töötaja tervisele ohutu töökeskkonna loomisele, ennetada tööga seotud haigestumisi ning säilitada ja edendada töötaja tervist ja töövõimet.

 

 Töötervishoiuteenuse osutajana tegutsemine

 

Töötervishoiuarstid ja töötervishoiuõed

Töötervishoiuarsti ja töötervishoiuõe tööülesannete täitmist hõlmava töötervishoiuteenuse osutamiseks kohaldatakse tervishoiuteenuste korraldamise seaduses sätestatut.
Töötervishoiuarsti ja töötervishoiuõe tööülesannete täitmiseks peab juriidilisel isikul või füüsilisest isikust ettevõtjal olema Terviseameti poolt väljastatud tegevusluba, mille olemasolu ja kehtivust saab kontrollida Terviseameti tegevuslubade registrist. Töötavad töötervishoiuarstid ja töötervishoiuõed on leitavad Terviseameti tervishoiutöötajate registrist.

 

Ergonoomid, tööhügeenikud ja tööpsühholoogid

Juriidiline isik või füüsilisest isikust ettevõtja peab tegutsemiseks töötervishoiuteenuse osutajana esitama majandustegevusteate majandustegevuse registrisse. Ergonoomia-, tööhügieeni- ja tööpsühholoogia teenuste osutajad on leitavad majandustegevuse registrist.
Juhend töötervishoiuteenuse osutaja majandustegevusteate esitamisest on leitav teabeväravas www.eesti.ee ettevõtjatele suunatud teemarubriigis tegevusload ja majandustegevusteated.

 

Lisainfo

Telefon: 794 3500