Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sa oled siin

Tervishoiutöötaja lähtetoetus

01.01.2024. aastast on võimalik esitada taotlus eriarstiabi ja apteekri lähtetoetuse taotlemiseks.
Lähtetoetus on ühekordne toetus, mille eesmärk on motiveerida spetsialiste asuma tööle Eesti piirkondades, kuhu töötajate leidmine on keeruline.

 

Eriarsti lähtetoetus

Alus: tervishoiuteenuste korraldamise seadus ja tervise- ja tööministri 16.08.2022 määrus nr 65 „Eriarsti lähtetoetus“.
Eriarsti lähtetoetus on eriarstina tööle asuvale arstile ühekordselt makstav toetus.
Lähtetoetuse eesmärk on motiveerida alustavaid eriarste, sh perearste valima oma karjäärikohaks Eesti piirkonnad, kuhu kvalifitseeritud arstide leidmine on praktikas osutunud keeruliseks. 

Lähtetoetuselt peetakse tulumaksuseaduse § 19 lõike 3 punkti 3 alusel kinni tulumaks, sest toetus on seotud töösuhte või ettevõtlusega.

Kes saab lähtetoetust taotleda?

Lähtetoetust võib taotleda eriarst, kes:
1) vastab tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 541 lõigetes 2–4 sätestatud tingimustele;
2) on omandanud arsti eriala viie aasta jooksul taotluse esitamisest arvates.

Lähtetoetust võib ühe aasta jooksul omandatud erialal tööle või tegutsema asumisest arvates taotleda eriarst, kui ta asub omandatud erialal eriarstina tööle: 

  • kehtestatud haiglavõrgu kavas nimetatud ühes või mitmes haiglas;
  • töökoormusega vähemalt 30 tundi nädalas töökohal või töökohtadel, mis on väljaspool Tallinna või Tartu linna.

Peremeditsiini eriala omandanud arst võib taotleda lähtetoetust, kui ta asub perearstina tegutsema perearsti nimistu alusel ning perearsti teeninduspiirkond ja tegevuskoht asuvad väljaspool Tallinna linna, Tartu linna või nendega vahetult piirnevaid kohaliku omavalitsuse üksuseid.

Lähtetoetuse taotlemine

Lähtetoetust saama õigustatud arst esitab Terviseametile digitaalselt allkirjastatud taotluse (DOCX)
Taotlus koos lisadokumentidega tuleb saata digiallkirjastatuna e-posti aadressil [email protected].

Taotluses tuleb märkida:
1) taotleja ees- ja perekonnanimi, isikukood, elukoht, telefoninumber ja pangakonto number;
2) omandatud eriarstiabi eriala ja residentuuri lõpetamise aasta, kui see on asjakohane;
3) taotleja tervishoiutöötaja registreerimiskood;
4) eriarstiabi erialal tööle või tegutsema asumise kuupäev(ad), töötamise periood;
5) taotleja nõusolek Terviseametile saada kolmandatelt isikutelt andmeid lähtetoetuse taotlemise ja kasutamise aluseks olevate asjaolude kontrollimiseks;
6) taotleja e-posti aadress ja märge lähtetoetuse andmise või lähtetoetuse andmisest keeldumise otsuse elektroonilise kättetoimetamisega nõustumise kohta, kui taotleja nõustub otsuse elektroonilise kättetoimetamisega;
7) toetuse maksmise vajalikkuse selgitus juhul, kui eriarst ei ole residentuuri lõpetanud või taotluse esitamisel on residentuuri lõpetamisest möödunud rohkem kui viis aastat.

Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 541 lõikes 3 sätestatud tingimustele vastav arst peab lisaks märkima taotluses:
1) taotleja tööandja(te) nime, aadressi ja kontaktandmed;
2) taotleja töökoha(d) ja töökoormuse töökohal:
3) peremeditsiini erialal perearsti nimistu alusel perearstina tegutsev arst peab lisaks  märkima taotluses taotleja tööandja(te) nime, aadressi ja kontaktandmed või füüsilisest isikust ettevõtja registrikoodi.

Taotlusele tuleb lisada järgmised dokumendid:
1) taotleja tööandja(te) kirjalik kinnitus või muu dokument, millest nähtub tööandja nimi, töösuhte alguskuupäev, töötamine lähtetoetuse saamise õigust andval erialal ja nimetatud erialal töötava taotleja nädalane töökoormus tundides, välja arvatud perearsti nimistu alusel perearstina tegutseva taotleja puhul;
2) perearsti nimistu alusel perearstina tegutseva taotleja kirjalik kinnitus või muu dokument, millest nähtub perearstina tegutsemise alguskuupäev;
3) eriarstiabi eriala omandamise järel emapuhkusel, isapuhkusel või vanemapuhkusel viibiva arsti ja ajateenistuskohustust täitma kutsutud kaitseväekohustuslasest arsti õigus taotleda lähtetoetust pikeneb vastavalt emapuhkusel, isapuhkusel või vanemapuhkusel viibimise või ajateenistuskohustuse täitmise aja võrra.

Taotlusele tuleb lisada taotlemise õiguse pikenemist tõendavate dokumentide koopiad.

 

Apteekri lähtetoetus

Alus: ravimiseadus ja tervise- ja tööministri 13.08.2014 määrus nr 51 „Apteekri lähtetoetus“.
Apteekri lähtetoetus on üldapteeki või selle struktuuriüksusesse tööle asuvale proviisorile või farmatseudile ühekordselt makstav toetus.

Lähtetoetuselt peetakse tulumaksuseaduse § 19 lõike 3 punkti 3 alusel kinni tulumaks, sest toetus on seotud töösuhte või ettevõtlusega.

Kes saab lähtetoetust taotleda?

Lähtetoetust võib ühe aasta jooksul proviisorina või farmatseudina tööle asumisest arvates taotleda isik, kes:
1) on Terviseametis registreeritud proviisori või farmatseudina;
2) asub proviisori või farmatseudina tööle ühes või samale omanikule kuuluvas mitmes üld- või haruapteegis, mis asub linnas kui asustusüksuses, kus ei ole teist üld- või haruapteeki, või asub muus asustusüksuses, mis on linnast kui asustusüksusest vähemalt kümne kilomeetri kaugusel ja olemasolevast üld- või haruapteegist vähemalt viie kilomeetri kaugusel;
3) töötab käesoleva lõike punktis 2 nimetatud apteegis kohapeal proviisori või farmatseudina summeeritud tööajaga vähemalt 24 tundi nädalas.

Lähtetoetuse taotlemine

Lähtetoetust saama õigustatud apteeker esitab Terviseametile digitaalselt allkirjastatud taotluse (DOCX).
Taotlus koos lisadokumentidega tuleb saata digiallkirjastatuna e-posti aadressil [email protected].

Taotluses tuleb märkida:
1) taotleja ees- ja perekonnanimi, isikukood, elukoha aadress, e-posti aadress, telefoninumber ja pangakonto number;
2) proviisori või farmatseudina tööle või tegutsema asumise kuupäev;
3) üldapteegi tegevusloa number ja tegutsemiskoha aadress, kuhu taotleja on tööle asunud;
4) taotleja töökoormus töökohal ning töötamise periood (kolm või viis aastat);
5) taotleja nõusolek Terviseametile lähtetoetuse taotlemise ja kasutamise aluseks olevate asjaolude kontrollimiseks kolmandatelt isikutelt andmete saamiseks;
6) märge lähtetoetuse andmise või lähtetoetuse andmisest keeldumise otsuse elektroonilise kättetoimetamisega nõustumise kohta;
7) taotlusele tuleb lisada taotleja tööandja kirjalik kinnitus või muu dokument, millest nähtub tööandja nimi, kui see on asjakohane, töösuhte või tegutsemise alguskuupäev ning taotleja nädalane töökoormus tundides.