Perearstikonkursid


Terviseamet viib läbi avalikke perearstikonkursse:
  1. Nimistu moodustamise õiguse andmiseks.
  2. Vabanenud nimistule üldarstiabi osutamise korraldamiseks.

Käimasolevad perearstikonkursid:

   

  Perearstikonkursi läbiviimise kord on kehtestatud sotsiaalministri määrusega nr 112 "Avaliku konkursi kord perearsti nimistu moodustamise õiguse andmiseks".

  Perearstile esitatavad nõuded
  Perearstile esitatav põhinõue on perearsti kvalifikatsiooni omamine.
  Terviseametil on õigus esitada nimistu moodustamise õigust taotlevale perearstile (kandidaadile) täiendavaid nõudeid perearsti tegevuskohast ja teeninduspiirkonna eripärast tulenevalt.

  Konkursiteade ja dokumentide esitamine
  Konkursiteade avaldatakse vähemalt ühes üleriigilise levikuga ajalehes kuu enne dokumentide esitamise tähtaega.
  Konkursist võtavad osa need kandidaadid, kelle avaldus koos nõutavate dokumentidega on laekunud Terviseametile teates märgitud tähtpäevaks.

  Konkursi läbiviimine
  Konkurss viiakse läbi kolmes voorus. Need on dokumendivoor, vestlusvoor ja hindamisvoor.

  Konkursi läbiviimiseks moodustab Terviseamet hiljemalt konkursiteates märgitud avalduste esitamise tähtajaks komisjoni. Komisjoni kuuluvad Terviseameti ametnikud ning Perearstide Seltsi, perearsti teeninduspiirkonna järgse kohalik(e)u omavalitsus(t)e ja Eesti Haigekassa volitatud esindajad.

  Tähtajad
  Komisjoni koosoleku kutsub komisjoni esimees kokku kümne tööpäeva jooksul avalduste esitamise tähtajast arvates.

  Komisjoni koosolekul:
  1) kehtestatakse kandidaatide hindamise kriteeriumid;
  2) kuulatakse ära komisjoni esimehe ülevaade saabunud avaldustest;
  3) otsustatakse kandidaatide esitatud dokumentide alusel nende kandidaatide konkursi vestlusvoorule lubamine ning vajaduse korral täiendava tähtaja andmine puuduvate dokumentide esitamiseks;
  4) määratakse kindlaks kandidaatide vestlusele kutsumise järjekord ja ajakava.

  Vestlusvooru lubatud kandidaate teavitatakse vestlusvooru toimumise ajast ja kohast vähemalt viis tööpäeva ette.
  Vestlusvoorule järgneb hindamisvoor, milles hinnatakse kandidaadi sobivust dokumendi- ja vestlusvooru tulemuste põhjal.  

  Nimistu kinnitamine
  Terviseamet kinnitab konkursi võitjale perearsti nimistu.

   
   

  Kaie Soodla

  Tervishoiuteenuste osakond

   Telefon: 794 3500
  kaie.soodla@terviseamet.ee