Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sa oled siin

 Isikuandmete töötlemine Terviseametis 

 

Isikuandmete töötlemise teave on koostatud ELi isikuandmete kaitse üldmääruse 2016/679 artiklis 12 „Selge teave, teavitamine ja andmesubjekti õiguste teostamise kord“ sätestatud vastutava töötleja nõuete täitmiseks ja füüsiliste isikute teavitamiseks isikuandmete töötlemise põhimõtetest ja õiguste tagamisest.

Alljärgnev teave ei hõlma:

 • juriidiliste isikute ja asutuste andmete töötlemist ning füüsilise isiku andmete töötlemist, kui andmeid töödeldakse seoses tema ametikohustusega;
 • isikuandmete töötlemist veebilehtedel, millele Terviseameti veebilehel viidatakse, kuid mida amet ei halda (välislingid).

 

Vastutav töötleja 

Terviseamet
Paldiski mnt 81, 10614 Tallinn
Üldtelefon (+372) 794 3500
E-post: [email protected]
Registrikood: 70008799
koduleht: www.terviseamet.ee
 

Volitatud töötlejad 

 • Ameti infovarasid haldab Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskus (edaspidi TEHIK)

Pärnu mnt 132, 11317 Tallinn
Telefon:  (+372) 7943 900
E-post:  [email protected]

 • Ameti dokumendihaldussüsteemi Delta haldab ja arendab lisaks TEHIKule ka Riigi IKT Keskus

Riigi IKT Keskus
Lõõtsa 8a, 11415 Tallinn
E-post: [email protected]

 • Ameti finantsarvestust peab Riigi Tugiteenuste Keskus

Riigi Tugiteenuste Keskus
Lõkke 4, 10142 Tallinn
Telefon: (+372) 663 8200
E-post: [email protected]

 • Ametisse tööle või teenistusse kandideerimine toimub läbi värbamiskeskkonna Talendipank, mida haldab Softexpert OÜ

Softexpert OÜ
Rahu 7, 10111 Tallinn
Telefon: (+372) 509 9883
E-post: [email protected]

 • Ametisse tööle või teenistusse kandideerimisel võidakse Teie kandidatuuri hindamisel paluda Teil ka täita erinevaid psühholoogilisi teste. Testikeskkonda haldab Tripod Grupp OÜ

Tripod Grupp OÜ
Lõõtsa 1a, 11415 Tallinn
Telefon: (+372) 6181 570
E-post: [email protected]

 • Tallinnas Paldiski mnt 81 paiknevate turvasüsteemide hooldusteenust teostavad Nõrkvoolu Paigalduse OÜ ja Veco Baltic

Nõrkvoolu Paigalduse OÜ
Laki 5, 10621 Tallinn
E-post: [email protected]

Veco Baltic OÜ
Läike tee 16, 75312 Peetri
E-post: [email protected]

 • Kohtla-Järvel Kalevi 10 paiknevate videokaamerate hooldusteenust teostab AS G4S Eesti

AS G4S Eesti
Paldiski mnt 80, 10617 Тallinn
E-post: [email protected]

 • Kliendirahulolu mõõtmise teenust pakub OÜ Recommender

OÜ Recommender
Lõõtsa 8, 11415 Tallinn
E-post: [email protected]

 • Kõnekeskuse teenust pakub iZall.com OÜ

iZall.com OÜ
Mustamäe tee 16, 10617 Tallinn
E-post: info@izallcom.ee

Terviseameti andmekaitsespetsialist

 Jurist Ragne Tsäkko
[email protected]

 Millised on isikuandmed ja millisel juhul neid töötleme?

MILLISED ON ISIKUANDMED JA MILLISEL JUHUL NEID TÖÖTLEME?

Isikuandmed on igasugune teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku  kohta. Tuvastatav füüsiline isik on isik, keda saab otseselt või kaudselt tuvastada erinevate tunnuste nagu nimi, isikukood, elukoht, asukohateave, e-postiaadress, telefoninumber või ka ühe või mitme füüsilise, füsioloogilise, geneetilise, vaimse, majandusliku, kultuurilise või sotsiaalse tunnuse põhjal.

Eriliigilised isikuandmed on isikuandmed, mis sisaldavad rassilist või etnilist päritolu, poliitilisi vaateid, usulisi või filosoofilisi veendumusi või ametiühingusse kuulumist, geneetilisi andmeid, füüsilise isiku kordumatuks tuvastamiseks kasutatavaid biomeetrilisi andmeid, terviseandmeid või andmeid füüsilise isiku seksuaalelu ja seksuaalse sättumuse kohta.

Isikuandmete töötlemine on igasugune isikuandmetega tehtav toiming nagu kogumine, dokumenteerimine, kohandamine, muutmine, lugemine, säilitamine, hävitamine jmt.

Terviseamet on Sotsiaalministeeriumi valitsemisalas tegutsev valitsusasutus, mis töötleb isikuandmeid seaduse ja nende alusel antud õigusaktidega ametile pandud ülesannete täitmisel ja täitmiseks ning seadusega lubatud ulatuses.

Ameti ülesanded, mille käigus võib vajalikuks osutuda isikuandmete töötlemine, tulenevad eelkõige Terviseameti põhimäärusest, aga ka erinevatest seadustest nagu rahvatervise seadus, tervishoiuteenuste korraldamise seadus, nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seadus ning muudest õigustloovatest aktidest.

Amet lähtub isikuandmete töötlemisel Euroopa Parlamendi ja Nõukogu Määrusest (EL) 2016/679, isikuandmete kaitse seadusest, muudest andmekaitset reguleerivatest õigusaktidest ning Andmekaitse Inspektsiooni juhistest.

1. Selgitustaotlus, märgukiri, teabenõue ja muu kirjavahetus

Terviseameti tegevus on avalik. Töö käigus jõuab ametisse mitmesuguseid isikuandmeid, sealhulgas tundlikku ja eraelulist teavet. Sellised andmed võivad asutusse jõuda läbi kirjavahetuse, kui Te saadate meile teabenõude, selgitustaotluse, märgukirja, taotluse, teatise, kaebuse või muu pöördumise, või saadab selle meile kolmas isik (sh juriidiline isik), kuid see sisaldab Teie isikuandmeid. Isikuandmed võivad meieni jõuda ka siis, kui olete mõne menetluse osapool.

Teie isikuandmeid kasutatakse pöördumise menetlemiseks, sellele vastamiseks ning selle põhjal vajadusel muude dokumentide koostamiseks. Kui selleks tuleb kolmandalt isikult järelepärimisi teha, avaldame isikuandmeid minimaalses, hädavajalikus mahus.

Kui peame Teile vastamiseks väljastama juurdepääsupiiranguga isikuandmed, peame olema veendunud Teie isikusamasuses. Seetõttu peate oma pöördumise omakäeliselt või digitaalselt allkirjastama.

Kui olete saatnud meile selgitustaotluse, märgukirja, teabenõude vm pöördumise, millele vastamine on teise asutuse pädevuses, siis edastame dokumendi üldjuhul ise õigele adressaadile ja teavitame Teid sellest või edastame Teile informatsiooni, kuhu peaksite pöörduma.

Avaliku teabe seaduse kohaselt tuleb ametil avaldada osa töötulemustest ameti avalikus dokumendiregistris. Seega on kirjavahetuse andmestik nähtav avalikus dokumendiregistris. Seal on näha eraisikust kirja saatja või saaja initsiaalid, mitte nimi.

Kui kirjutate meile juriidilise isiku või asutuse nimel (näiteks ettevõtte töötajana), siis palume kasutada mitte oma era-, vaid tööalaseid kontaktandmeid. Need kontaktandmed võivad dokumendiregistris olla avalikud.

Oluline on vahet teha, kas dokumendid on juurdepääsupiiranguga või mitte. Dokumendiga, mis ei ole avalikus vaates nähtav, on võimalik tutvuda teabenõude esitamisel.

Eraisikutega peetav kirjavahetus on juurdepääsupiiranguga. Kui keegi soovib isiku kirjavahetusega tutvuda ja esitab teabenõude, vaadatakse kirja sisu üle ja otsustatakse, kas dokumenti saab osaliselt või täielikult välja anda. Dokumendile, mis välja antakse, ei jäeta nähtavaks isiklikke kontaktandmeid nagu (e-)posti aadress või telefoninumber (välja arvatud juhul, kui kirjavahetus puudutab juriidilise isiku või asutuse esindajat). Muudel juhtudel sõltub juurdepääsu piiramine dokumendi sisust. Võimalikud juurdepääsupiirangute alused on toodud avaliku teabe seaduses või eriseadustes.

Hoolimata juurdepääsupiirangust võivad pöördumises sisalduvaid andmeid töödelda nende volitatud töötlejate (TEHIK ja Riigi IKT Keskus) töötajad, kellel on selleks tööülesannete täitmisest tulenev otsene vajadus.

Muudele isikutele või asutustele võime hoolimata juurdepääsupiirangust Teie pöördumise või neis sisalduvaid andmeid edastada üksnes juhul, kui neil on selleks otsene seadusest tulenev õigus ja põhjendatud vajadus (nt kohtueelne menetleja või kohus).

Seadus lubab meil kirjavahetuse asjaolusid avalikustada, kui esineb ilmne avalikkuse huvi (avaliku teabe seaduse § 38 lõige 1, § 30 lõige 4). Seda õigust kasutame üksnes väga erandlikel juhtudel ja hoidume asjaosaliste eraelu ülemääraselt riivamast. Muuhulgas, kui isik viib ise menetlusalase info avalikkuse ette, jätame endale õiguse anda vajadusel oma tegevuse kohta avalikkusele selgitusi. Me ei avalda teavet suuremas ulatuses kui isik ise eelnevalt on avalikustanud.

Kirjavahetust säilitab amet 5 kuni 10 aastat või kui tegemist on arhiiviväärtusliku kirjavahetusega, siis tähtajatult. Tähtaja ületanud dokumendid hävitatakse.

Ameti töötajate ametlikele e-postiaadressidele edastatud e-kirju säilitatakse üldjuhul 1 aasta.

Kirjavahetuse statistikat ja kokkuvõtteid avaldatakse umbisikuliselt, ilma nimedeta.

2. Lepingud

Teie andmeid võidakse ametis töödelda, kui olete mõne ametiga sõlmitud lepingu (võlaõiguslikud lepingud nagu käsundus- või töövõtuleping) osapool või ametiga lepingu sõlminud juriidilise isiku töötaja (nt hanke-, rendi-, ostu-müügi jmt lepingute puhul).

Teie andmeid töödeldakse nimetatud lepingu täitmiseks ja võimalike juriidiliste kohustuste täitmiseks ning üksnes lepingu täitmisega seotud eesmärkidel.

Ametis sõlmitud lepingud on reeglina avalikud, välja arvatud juhtudel, mil esineb avaliku teabe seadusest või muust eriseadusest tulenev õiguslik alus neile juurdepääsupiirang kehtestada.

Hoolimata juurdepääsupiirangust võivad lepingutes sisalduvaid andmeid töödelda nende volitatud töötlejate (TEHIK ja Riigi Tugiteenuste Keskus) töötajad, kellel on selleks tööülesannete täitmisest tulenev otsene vajadus.

Muudele isikutele või asutustele võime hoolimata juurdepääsupiirangust lepingutes sisalduvaid andmeid edastada üksnes juhul, kui neil on selleks otsene seadusest tulenev õigus ja põhjendatud vajadus (nt kohtueelne menetleja või kohus).

Lepinguid (v.a. töölepingud) säilitatakse 10 aastat.  

3. Toetuste andmine ja muu rahastamine, programmide ja projektide elluviimine

Teie andmeid võidakse töödelda, kui tegemist on ameti poolt toimuva rahastamisega või muul viisil programmide ja projektide elluviimisega, mida amet teeb avalikes huvides olevate ülesannete täitmiseks. Teie isikuandmed võivad sellisel juhul jõuda meieni Teie taotluse alusel või kolmandate isikute (programmide, projektide koostööpartnerid või muud isikud) vahendusel. 

Andmeid võivad lisaks meie oma teenistujatele töödelda nende volitatud töötlejate (TEHIK ja Riigi Tugiteenuste Keskus) töötajad, kellel on selleks tööülesannete täitmisest tulenev otsene vajadus.

Muudele isikutele või asutustele võime hoolimata juurdepääsupiirangust dokumentides sisalduvaid andmeid edastada üksnes juhul, kui neil on selleks otsene seadusest tulenev õigus ja põhjendatud vajadus (nt kohtueelne menetleja või kohus).

4. Järelevalve

Amet võib isikuandmeid töödelda juhul, kui viime läbi järelevalvemenetlusi ameti tegevusvaldkondi reguleerivate õigusaktide nõuete täitmise üle. Teie isikuandmed võivad meieni jõuda sellisel juhul asutuse vahendusel, mille tegevuse üle järelevalvet teostame. Andmeid töödeldakse üksnes ametile seadusest tulenevate ülesannete täitmiseks.

Järelevalvemenetluse raames kogutud andmed (sh isikuandmed) on juurdepääsupiiranguga teave kuni menetluses tehtud otsuse jõustumiseni. Järelevalve õiend on avalik teave, v.a. osas, mil see sisaldab andmeid, mis on avaliku teabe seaduse alusel juurdepääsupiiranguga.   

Andmeid võivad lisaks meie oma teenistujatele töödelda nende volitatud töötlejate (TEHIK) töötajad, kellel on selleks tööülesannete täitmisest tulenev otsene vajadus.

Muudele isikutele või asutustele võime hoolimata juurdepääsupiirangust dokumentides sisalduvaid andmeid edastada üksnes juhul, kui neil on selleks otsene seadusest tulenev õigus ja põhjendatud vajadus (nt kohtueelne menetleja või kohus).

Terviseameti järelevalvete käigus kogutud andmeid säilitatakse 5 aastat.

5. Väärteomenetlus

Amet võib töödelda Teie isikuandmeid, kui olete väärteomenetluses osapooleks.

Väärteoteate esitaja andmed avaldame teistele menetlusosalistele ulatuses, mis on menetlusseadustikes ette nähtud ning asja lahendamiseks vajalik.

Menetlusosalised saavad materjalidega tutvuda menetlusseadustikes ettenähtud korras. Väärteomenetluse seadustiku kohaselt ei loeta kaebuse/väärteoteate esitajat menetlusosaliseks. Menetlusosalisteks on menetlusalune isik ja tema kaitsja. Väärteomenetluses ei tagata tunnistaja anonüümsust.

Oma avalikus dokumendiregistris tähistame väärteomenetluste asjus eraisikutega peetava kirjavahetuse osas dokumendi saajat/saatjat üksnes isikustamata kujul, mitte nimega. Sellisel dokumentatsioonil on juurdepääsupiirang – teabenõude esitamisel vaatame üle, kas dokumenti saab osaliselt või täielikult väljastada. Juurdepääsu piiramine sõltub dokumendi sisust. Võimalikud juurdepääsupiirangute alused on toodud avaliku teabe seaduses.

Erinevalt ettekirjutustest amet väärteootsuseid oma veebilehel ei avalda. Jõustunud väärteootsuseid on Teil võimalik küsida teabenõude esitamisega. Ka jõustunud väärteootsusel võib olla juurdepääsupiiranguid. Avalik on väärteo korras karistatu nimi ja isikukood, teiste isikute andmeid ei avalikustata.

Väärteomenetluse seadustiku § 62 kohaselt lubab seadus meil väärteomenetlustega seotud asjaolusid avalikustada üksnes erandlikel juhtudel. Seda õigust kasutame üksnes väga tungival vajadusel ja hoidudes asjaosaliste eraelu ülemääraselt riivamast. Muuhulgas jätame endale õiguse, kui isik viib ise menetlusalase info avalikkuse ette, anda vajadusel oma tegevuse kohta avalikkusele selgitusi. Me ei avalda teavet suuremas ulatuses kui isik ise eelnevalt on avalikustanud.

Jõustunud väärteootsused registreeritakse karistusregistris.

6. Terviseameti veebilehe külastamine

Veebilehe külastamisel piirduvad külastaja kohta kogutavad ja säilitatavad andmed järgmise infoga:

 • kasutatava arvuti või arvutivõrgu internetiaadressiga (IP-aadress),
 • arvuti veebilehitseja ja operatsioonisüsteemi tarkvaraversiooniga,
 • külastamise ajaga (kellaaeg, kuupäev, aasta).

IP-aadresse ei seota isikut tuvastava teabega. Andmeid kogutakse selle kohta, millist veebilehe osa külastatakse ja kui kaua seal viibitakse. Kogutud andmete kasutamise eesmärk on  külastusstatistika tegemine, et selle põhjal veebilehte arendada ja külastajale mugavamaks muuta. 

Terviseameti veebileht kasutab püsivaid ja seansiküpsiseid selleks, et pakkuda paremat kasutajakogemust ja veebilehe arendamiseks või pakume täiendavat sisu, näiteks videod, blogid ja kiirteavitused. Küpsised võivad olla loodud ka erinevate väliste teenusepakkujate poolt, kelle abil täiustame oma veebilehte (näiteks Facebook või Google). Kasutajad loetakse küpsistega nõustunuks, kui veebilehitseja seadistustes on lubatud küpsised. Kui nendega ei nõustuta, siis võivad mõned veebilehe funktsioonid olla piiratud.

Andmeid säilitame 1 aasta jooksul alates veebilehe külastamisest ning pärast tähtaja möödumist andmed kustutatakse.

Andmeid võivad lisaks meie töötajatele töödelda nende volitatud töötlejate (TEHIK) töötajad, kellel on selleks meie infosüsteemide hooldamisega seotud tööülesannete täitmisest tulenev otsene vajadus.

Muudele isikutele või asutustele võime Teie andmeid edastada üksnes juhul, kui neil on selleks otsene seadusest tulenev õigus (näiteks kohus või kohtueelne menetleja) ja põhjendatud vajadus.

7. Terviseameti sotsiaalmeediakanalite külastamine ja kasutamine

Sotsiaalmeediakanalid on kõigile nähtavad ning igaüks saab kommenteerida, jälgida ja ametiga ühendust võtta.

Kanaleid külastades kogub ja töötleb Teie kohta andmeid meie jaoks kolmas osapool (sotsiaalmeedia platvormi haldaja ja/või teenuse pakkuja) ning nende üle puudub meil kontroll. Platvormid edastavad meile isikustamata kujul külastatavuse statistikat.

8. Küsitlustes osalemine, veebivormi kaudu üritustele registreerimine

Meie küsitlustes osalemisel kasutame Teie isikuandmeid üksnes küsitluse läbiviimisega seotud eesmärgil. Küsitlustes osalemine on vabatahtlik. Andmete sisu, mida Teilt võidakse küsida, sõltub konkreetsest küsitlusest. Muuhulgas võime küsida Teie nime, e-posti aadressi, kontakttelefoni, töökohta ning muid küsitluse valdkonda kuuluvaid andmeid. Küsitluste kokkuvõtted avalikustame isikustamata kujul.

Meie teenuste arendamiseks ning parema klienditeeninduse saavutamiseks mõõdame klientide rahulolu. See toimub soovitusindeksi metoodikal. Klientidele saadetakse e-posti või mobiiltelefoni sõnumina tagasisideküsitlus. Küsitlusele vastamine on vabatahtlik. Tagasiside küsitluses soovitakse teada Teie rahulolu ameti poolt ostutatud teenustega.

Kui registreerute meie poolt korraldatud üritustele veebivormi kaudu, kasutame Teie isikuandmeid vaid üritustele registreerimiseks ja vajadusel Teile info andmiseks või vastamiseks. Andmete sisu, mida Teilt võidakse küsida, sõltub konkreetsest üritusest ja võib iga kord erineda. Näiteks võime küsida Teie nime, e-posti aadressi, kontakttelefoni, töökohta jmt.

Küsitlustes ja registreeringutes esinevaid andmeid võivad lisaks meie oma teenistujatele töödelda nende volitatud töötlejate (TEHIK ja OÜ Recommander) töötajad, kellel on selleks infosüsteemide haldamisega seotud tööülesannete täitmisest tulenev otsene vajadus.

Küsitluste vahendusel kogutud isikuandmeid säilitatakse 1 aasta.

9. Helistamine Terviseameti üldtelefonile

Üldtelefonile tehtud kõned salvestatakse. Teavitus salvestamise kohta on kõne alguses. Kui Te salvestamist ei soovi, on Teil võimalik kõnest loobuda ning valida mõni muu teabe saamise viis (saata kiri, e-kiri või tulla ametisse kohapeale).

Kõnede salvestamise eesmärk on teenuse kvaliteedi parendamine ja kontroll ning vajadusel kõne sisu tõestamise vajadus. Kõnede salvestustele on juurdepääs üksnes dokumendihaldusvaldkonna teenistujatel.

Lisaks meie oma teenistujatele võivad andmeid töödelda nende volitatud töötlejate (iZall.com OÜ) töötajad, kellel on selleks kõnekeskuse haldamisega seotud tööülesannete täitmisest tulenev otsene vajadus.

Kõnede salvestisi säilitatakse 4 kuud.

10. Kandideerimine Terviseametisse tööle või teenistusse

Värbamisprotsessi läbiviimisel on isikuandmete töötlemise eesmärk leida kandidaat, kelle haridus, töökogemus, teadmised ja oskused vastavad enim töö- või teenistusülesannete täitmiseks kehtestatud nõuetele ning teha talle ettepanek asuda ametikohale.

Värbamisprotsessis lähtume ameti värbamise ja valiku korrast ning avaliku teenistuse seaduse ja töölepingu seadusega ettenähtud reeglitest. Tulenevalt sellest, et ametnikele on avaliku teenistuse seadusega ettenähtud teatud nõuded, kontrollime lõppkandidaadi puhul ka neile nõuetele vastavust. Muuhulgas palume esitada väljavõtte karistusregistrist kontrollimaks ega isik ei ole kohtulikult karistatud.

Kandidaadi hindamisel lähtub amet isiku enda avaldatud infost. Täiendavate andmete küsimisel ei küsi me Teilt andmeid, mille vastu meil puudub õigustatud huvi.

Kandidaadi hariduse, töökogemuse, teadmiste ja oskuste vastavuse hindamiseks teenistusülesannete täitmiseks kehtestatud nõuetele võime kasutada järgmisi meetodeid:

-       kandidaadi poolt esitatud dokumentide analüüs;
-       vestlus;
-       kirjalik kodutöö;
-       grupitöö.

Amet võib kandidaadi kohta teave hankida ka avalikest allikatest (avalikud registrid, sotsiaalmeedia, veebilehed jmt). Seejuures on kandidaadil õigus teada, milliseid andmeid amet tema kohta on kogunud. Samuti on kandidaadil õigus ameti poolt kogutud andmetega tutvuda, anda selgitusi ja esitada vastuväiteid. Eeldame, et kandideerimisdokumentides esitatud soovitajatele on kandideerija andnud nõusoleku enda kohta käivatele küsimustele vastamiseks. Samuti on soovitajad nõustunud sellega, et me nende poole teabe saamiseks pöördume.

Kandideerimisdokumentide ja värbamisprotsessis kogutud muu teabega tutvuvad ainult värbamisprotsessis osalevad teenistujad. Neid dokumente ja andmeid kolmandatele isikutele (sh teistele kandidaatidele) ei avaldata.

Kandidaatide andmed on juurdepääsupiiranguga info, millele kolmandad isikud (sh pädevad asutused) saavad juurdepääsu üksnes juhul, kui neil on selleks otsene seadusest tulenev õigus ja põhjendatud vajadus.

Lisaks meie töötajatele töötlevad kandidaatide isikuandmeid ka volitatud töötleja Softexpert OÜ töötajad, kellel on värbamisteenuse osutamisega seotud tööülesannete täitmisest tulenev otsene vajadus. Kui olete kandideerimisel täitnud erinevaid psühholoogilisi teste, siis töötlevad Teie isikuandmeid ka volitatud töötleja Tripod Grupp OÜ töötajad, kellel on testide läbiviimisega seotud tööülesannete täitmisest tulenev otsene vajadus.

Samuti võivad isikuandmetele juurdepääsu saada TEHIKu töötajad, kellel on selleks meie infotehnoloogia hooldamisega seotud tööülesannete täitmisest tulenev otsene vajadus.

Kandideerijate andmed säilitame peale konkursi lõppemist 1 aasta jooksul, et kaitsta end vajadusel värbamisprotsessis tekkinud võimalike õigusvaidluste korral.

Kandidaadi nõusolekul säilitame tema andmeid ka tulevikus korraldataval konkursil osalemise ettepaneku tegemiseks kuni 6 kuu jooksul dokumentide esitamisest.

11. Videovalvekaamerad

Amet töötleb teenistuja isikuandmeid, kui külastate meie peamaja Tallinnas Paldiski mnt 81 või Kohtla-Järve esindust Kalevi 10 Kohtla-Järvel või liigute nende hoonete ümbruses ning jääte videovalvekaamerate vaatevälja.

Tallinnas Paldiski mnt 81 hoones ja hoone väliskülgedel ning Kohtla-Järvel Kalevi 10 hoone kõrval asuvas parklas kasutatakse reaalajas töötavaid statsionaarseid ning salvestavaid videovalvekaameraid. Videovalvekaameraid kasutatakse turvalisuse kaalutlustel, see tähendab, et kaamerate kasutamise eesmärk on tagada ameti teenistujate ja vara kaitse ning üldine rahvatervise kaitse. Videovalvekaamerate abil kogutavaid andmeid kasutatakse üksnes eelnimetatud eesmärgist lähtuvalt.

Lisaks ameti teenistujatele töötlevad kaamerate vaatevälja jäävate isikute isikuandmeid ka Tallinnas volitatud töötleja Nõrkvoolu Paigalduse OÜ ja Kohtla-Järvel AS G4S Eesti töötajad, kellel on süsteemide hooldamisega seotud tööülesannete täitmisest tulenev otsene vajadus.

Muudele isikutele või asutustele edastab amet videovalvekaameratega kogutud andmeid üksnes seadusega ettenähtud juhtudel.

Videovalvekaamerate salvestisi säilitatakse 3 kuud alates salvestamise hetkest.

12. Kohtumised huvigruppide ja lobistidega

Võime töödelda Teie isikuandmeid juhul, kui kuulute mõnda huvigruppi või olete lobist või mõne juriidilisest isikust lobisti esindaja ning olete lobitegevuse raames kohtunud Terviseameti teenistujatega.

Vabariigi Valitsus on heaks kiitnud justiitsministeeriumi poolt koostatud lobistidega suhtlemise hea tava ametiisikutele, mille kohaselt on ametiasutusel kohustus avalikustada vähemalt kord kvartalis ameti veebilehel kohtumised lobistidega.

Huvigruppide esindajate, lobistide ja lobistide esindajate nimed, kohtumise aeg ning teema avaldatakse ameti veebilehel.

13. Tervisekontrolli tegevad tervishoiutöötajad

Meresõiduohutuse seaduse § 261 lõige 8 sätestab Terviseametile kohustuse avalikustada ameti veebilehel tervisekontrolli tegijana tunnustatud arstid. Seetõttu võime töödelda Teie isikuandmeid (nimi, kontaktandmed) juhul, kui olete tervisekontrolli tegijana tunnustatud arst.

14. Terviseameti andmekogud

Terviseametil on mitmeid riiklikke andmekogusid. Riiklikud andmekogud on loodud seaduse alusel ja avaliku ülesande täitmiseks. Andmekogudest tehakse päringuid mitmetesse teistesse riiklikkesse andmekogudesse (näiteks rahvastikuregistrisse, töötamise registrisse jm).

14.1. Andmed nakkushaiguste infosüsteemis (NAKIS)

Terviseamet on nakkushaiguste infosüsteemi (NAKIS) vastutav töötleja. Isikuandmete töötlemine NAKISes käib vastavalt käesolevatele andmekaitsetingimustele ja andmekogu põhimäärusele, millega saate tutvuda siin.

14.2. Andmed tervishoiukorralduse infosüsteemis (MEDRE2)

Terviseamet on tervishoiukorralduse infosüsteemi (MEDRE2) vastutav töötleja. Isikuandmete töötlemine MEDRE2-s käib vastavalt käesolevatele andmekaitsetingimustele ja andmekogu põhimäärusele, millega saate tutvuda siin.

14.3. Andmed vee terviseohutuse infosüsteemis (VTI)

Terviseamet on vee terviseohutuse infosüsteemi (VTI) vastutav töötleja. Isikuandmete töötlemine VTI-s käib vastavalt käesolevatele andmekaitsetingimustele ja andmekogu põhimäärusele, millega saate tutvuda siin.

14.4. Andmed meditsiiniseadmete ja abivahendite andmekogus (MSA)

Terviseamet on meditsiiniseadmete ja vahendite andmekogu (MSA) vastutav töötleja. Isikuandmete töötlemine MSA-s käib vastavalt käesolevatele andmekaitsetingimustele ja andmekogu põhimäärusele, millega saate tutvuda siin.

 Teabe ja isikuandmete taaskasutamine 

TEABE JA ISIKUANDMETE TAASKASUTAMINE

Teatud juhtudel on võimalik ettevõtetel ja organisatsioonidel avalikku teavet taaskasutada ehk kasutada seda mingil muul ärilisel või mitteärilisel eesmärgil kui teabe kogumise algne eesmärk. Infot selle kohta, milliseid Terviseameti vastutusel olevaid andmeid, sh isikuandmeid, saab ilma taaskasutamise viisi piiranguta taaskasutada, leiate Eesti avaandmete teabeväravast. Muude meie vastutusel olevate avaandmete osas oleme nende taaskasutamise viisi piiranud ning leidnud, et teabe taaskasutamiseks andmine ilma taaskasutamise viisi piiranguteta kahjustab oluliselt füüsiliste isikute eraelu puutumatust.

Juhime tähelepanu, et kui avaandmed sisaldavad isikuandmeid, on avaandmete taaskasutajal isikuandmete edasisel töötlemisel kohustus järgida isikuandmete kaitse üldmääruse tingimusi, sh isikuandmete töötlemise põhimõtete ja seadusliku aluse olemasolu nõuete täitmist.

Juhul kui keegi (ettevõte, organisatsioon) kasutab (avalikustab, töötleb) meie vastutusel olevatest andmekogudest pärinevaid Teie isikuandmeid ning andmed ei kuulu avaandmete hulka, saate alati pöörduda isikuandmeid taaskasutavate isikute poole ning kasutada kõiki oma isikuandmetega seonduvaid õigusi, kaasa arvatud õigus esitada vastuväiteid oma isikuandmete töötlemise kohta ning nõuda isikuandmete, mille töötlemiseks puudub isikuandmete kaitse üldmääruse artikkel 6 kohane õiguslik alus, kustutamist. Juhul, kui Te leiate, et isikuandmete töötlemisel rikutakse teie õigusi ja vabadusi, on teil õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Andmekaitse Inspektsiooni või kohtusse.

Isikuandmete töötlemise põhimõtted

ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE PÕHIMÕTTED

Amet lähtub isikuandmete töötlemisel järgmistest põhimõtetest:

 • Isikuandmete töötlemine on seaduslik, õiglane ja isiku jaoks läbipaistev. See tähendab, et amet töötleb talle teatavaks saanud isikuandmeid üksnes seadusest tuleneval alusel ning kui töötlemiseks on vajadus. Selleks, et andmetöötlus oleks isiku jaoks õiglane ja läbipaistev, antakse isikule vajalikku infot tema andmete töötlemise kohta.
 • Isikuandmeid kogutakse ja töödeldakse eesmärgipäraselt ja minimaalselt. Amet töötleb isikuandmeid üksnes sel eesmärgil, mil need on saadud ning mitte muul eesmärgil, mis on algse eesmärgiga vastuolus. Isikuandmeid töödeldakse nii palju kui vajalik ja nii vähe kui võimalik, et tagada isikute eraelu puutumatus.
 • Isikuandmed on asjakohased, õiged ja tagatakse nende parandamine. Amet teeb endast kõik, et hoida talle teatavaks saanud isikuandmeid õigena ning vajadusel nende õigsust parandada.
 • Isikuandmeid säilitatakse ainult ettenähtud säilitustähtaja jooksul ja seejärel need kustutatakse.
 • Isikuandmete töötlemisel kasutatakse asjakohaseid tehnilisi ja korralduslikke turvameetmeid, mis kaitsevad andmeid ebaseadusliku juurdepääsu, kasutamise, muutmise, avalikustamise ja juhusliku kaotamise, hävitamise või kahjustamise eest.

 Isiku õigused 

ISIKU ÕIGUSED

Kõikide isikuandmete osas, mida Teie kohta oleme kogunud, on Teil mitmesuguseid õigusi, millest saate ülevaate alljärgnevalt.

Täpsemalt on Teie kui andmesubjekti õigused sätestatud EL isikuandmete kaitse üldmääruse 2016/679 artiklites 15-22, millega saate tutvuda siin.

Õigus saada teavet oma isikuandmete töötlemise kohta ja oma andmetega tutvuda

Igaühel on õigus enda kohta kogutud isikuandmetega tutvuda. Teil on õigus saada kinnitus selle kohta, et tema andmeid töödeldakse, tutvuda andmetega ning järgmise infoga:

 • töötlemise eesmärk;
 • asjaomaste isikuandmete liigid;
 • andmete vastuvõtjad;
 • andmete säilitamisperioodi pikkus;
 • informatsioon automatiseeritud andmete kogumise kohta;
 • andmesubjekti õigused ja muu informatsioon.

Tutvumiseks peate esitama meile taotluse. Isikuandmeid väljastades peame olema veendunud teie isikusamasuses. Seetõttu peate taotluse omakäeliselt või digitaalselt allkirjastama. Väljastame andmed Teie soovitud viisil nii kiiresti kui võimalik, kuid mitte hiljem kui 1 kuu jooksul alates Teie taotluse saamisest. Kui 1 kuu jooksul ei ole võimalik andmeid väljastada, teavitame Teid sellest ja pikendame vastamise tähtaega kuni 2 kuu võrra.

Andmete väljastamise eest paberil küsib amet vastavalt avaliku teabe seadusele alates 21. leheküljest tasu kuni 0.19 eurot iga väljastatud lehekülje eest.

Isikuandmetega tutvumise taotlusest keeldutakse, kui see võib:

 • kahjustada teise isiku õigusi ja vabadusi,
 • takistada kuriteo tõkestamist või kurjategija tabamist,
 • raskendada tõe väljaselgitamist kriminaalmenetluses,
 • ohustada lapse põlvnemise saladuse kaitsmist.

Õigus nõuda ebaõigete andmete parandamist

Igaühel on õigus nõuda enda ebaõigete isikuandmete parandamist või andmete täiendamist. Selleks tuleb esitada omakäeliselt või digitaalselt allkirjastatud taotlus ning lisada sellele taotlust põhjendavad tõendid ja asjaolude kirjeldus. Me edastame info isikuandmete parandamise, kustutamise või töötlemise piiramise kohta kõigile, kellele isikuandmed on avaldatud, välja arvatud juhul, kui see osutub võimatuks või nõuab ebaproportsionaalseid jõupingutusi.

Õigus nõuda andmete töötlemise piiramist ja lõpetamist

Kui Teie isikuandmete töötlemiseks, avalikustamiseks, teatud eesmärgil kasutamiseks või andmetele juurdepääsu võimaldamiseks ei ole ametil (enam) seaduslikku alust, on Teil õigus nõuda andmete kasutamise piiramist või lõpetamist, andmete avalikustamise või andmetele juurdepääsu võimaldamise piiramist või lõpetamist. Selleks esitage meile omakäeliselt või digitaalselt allkirjastatud põhjendatud taotlus.

Õigus nõuda andmete kustutamist

Teil on õigus nõuda oma andmete kustutamist põhjendamatu viivituseta, kui on täidetud üks järgmistest tingimustest:

 • Teie andmeid ei ole enam vaja sellel eesmärgil, millisel neid on töödeldud,
 • Te võtate töötlemiseks antud nõusoleku tagasi ja puudub muu õiguslik alus andmete töötlemiseks,
 • Te esitate töötlemisele vastuväite ja puuduvad muud ülekaalukad õiguspärased põhjused töötlemiseks,
 • Teie andmeid on töödeldud ebaseaduslikult.

Õigus nõuda andmete kustutamist ei ole siiski absoluutne - vastutav töötleja ei pea Teie andmeid kustutama, kui ta vajab neid andmeid:

 • sõna- ja teabevabaduse õiguse teostamiseks,
 • juriidilise kohustuse täitmiseks või avalikes huvides oleva ülesande täitmiseks või avaliku võimu teostamiseks,
 • avalikes huvides toimuva arhiveerimise, teadus- või ajaloouuringute või statistilisel eesmärgil,
 • rahvatervise valdkonnas avaliku huviga seotud põhjustel,
 • õigusnõude koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks.

Kui taotlete oma andmete kustutamist, esitage meile omakäeliselt või digitaalselt allkirjastatud põhjendatud taotlus.

Õigus esitada vastuväited

Samuti on Teil õigus esitada vastuväiteid Teie isikuandmete töötlemise kohta. Selleks esitage meile omakäeliselt või digitaalselt allkirjastatud põhjendatud taotlus.

Õigus pöörduda andmekaitse järelevalveasutuse ja/või halduskohtu poole

Juhul, kui leiate, et isikuandmete töötlemisel rikutakse Teie õigusi ja vabadusi, on Teil õigus pöörduda kaebusega Andmekaitse Inspektsiooni poole või halduskohtusse.

Ameti otsuste peale isikuandmete töötlemisel on isikul õigus esitada vaie või pöörduda halduskohtusse.

Isikuandmetega seotud rikkumised

ISIKUANDMETEGA SEOTUD RIKKUMISED

Amet dokumenteerib kõik isikuandmetega seotud rikkumised, sealhulgas rikkumise asjaolud, mõju ja rakendatud meetmed. Amet võtab tõsiselt kõiki isikuandmetega seotud rikkumisi ning koolitab pidevalt oma teenistujaid, et nende andmekaitsealast teadlikkust tõsta.

Kui toimub isikuandmetega seotud rikkumine ja see kujutab endast tõenäolist ohtu inimese õigustele ja vabadustele, siis teavitame rikkumisest Andmekaitse Inspektsiooni põhjendamatu viivituseta ja võimaluse korral 72 tunni jooksul rikkumisest teadasaamisest. Võtame kasutusele meetmed, et rikkumine koheselt lahendada.

Kui rikkumise tulemusena tekib Teie õigustele ja vabadustele tõenäoliselt suur oht, siis teavitame sellest ka Teid. Teavituse eesmärk on võimaldada Teil endal võtta vajalikke ettevaatusabinõusid olukorra leevendamiseks.

 

Ohuprognoosid 

 

Ettekirjutused ja trahviotsused

Jõustunud ettekirjutused alates novembrist 2013 on leitavad SIIT.