Sa oled siin

Terviseamet kutsub osalema Euroopa Kemikaaliameti piirangu ettepanekute avalikul arutelul

Terviseamet kutsub kõiki osalema Euroopa Kemikaaliameti (ECHA) riskihindamise komitees toimuval naha ülitundlikkust põhjustavate ainete ja perfluoroheksaansulfoonhappe (PFHxS) piirangu ettepanekute avalikul arutelul.

Kemikaaliohutuse osakonna peaspetsialist Raili Moldovi sõnul on avalikud arutelud iga inimese võimalus Euroopa Liidu uute algatuste või kehtivate strateegiate ja õigusaktide kohta oma arvamust avaldada. „Euroopa Kemikaaliamet (ECHA) ja Euroopa Komisjon korraldavad avalikke arutelusid, et saada kõigilt huvitatud isikutelt ja sidusrühmadelt tagasisidet ning koguda võimalikult varajases otsustusetapis mitmekesist teadusteavet otsuste ja arvamuste vastu võtmiseks,“ ütles ta.

Avalikul arutelul on järgmised kaks piirangu ettepanekut:

   1. Naha ülitundlikkust põhjustavate ainete piiramine rõivaste, jalanõude ja teiste toodete koostises, mis on otseses kontaktis inimese nahaga

Piirangu ettepaneku eesmärk on kaitsta tarbijat kokkupuute eest tekstiilide, naha, karus- ja kunstnahast toodetega, mis sisaldavad teadaolevaid 1/1A/1B kategooria naha sensibiliseerivust (ülitundlikkust) põhjustavaid koostisaineid või ka neid ained, millel on täheldatud naha sensibiliseerivaid omadusi. Piirangu ettepaneku alla ei kuulu isikukaitsevahendid, meditsiiniseadmed ja taaskasutusse võetud tooted.

Piiragu ettepanek on esitatud seetõttu, et allergiline kontaktdermatiit on laialdane probleem ELis ja see haigus on inimestele pikaajaliseks tervisemureks. Allergilise kontaktdermatiidi tekkimise järgselt peab täielikult hoiduma edasisest allergeenidega kokkupuutest, mis on väga keeruline, kuna ei teata täpselt, millised ained on probleemi põhjuseks. Piirangu kehtestamine võimaldab vähendada allergilise kontaktdermatiidi esinemist inimeste seas.

Käesolev piirangu ettepanek on ka avaliku arutelu all: www.echa.europa.eu/et/restrictions-under-consideration/-/substance-rev/23405/term. Kuni 19.12.2019 oodatakse kõikidelt sidusrühmadelt kommentaare, eriti seoses:

1. Teaduspõhise teabega piirangu ettepanekus toodud 24 dispersioonvärvaine naha sensibiliseerivate omaduste kohta, sh erinevate materjalidega seotud migreeruvuse ja toime tekke piirmäärade osas;

2. Piirangu ettepaneku all loetletud ainetega, mis võivad teadaolevalt olla lõppkasutajale mõeldud tekstiilist, nahast, karus- ja kunstnahast toodete koostises;

3. Alternatiivsete ainetega, mis võivad olla kasutusel piirangu ettepanekus loetletud ainete asemel;

4. Tekstiilitoodetes Cr(VI) piirmäära 3 mg/kg vähendamise võimalikkuse 1 mg/kg kohta.

Riskihindamise komitee teeb oma arvamuse kättesaadavaks hiljemalt 2020 juuniks, pärast mida teeb komisjon lõpliku otsuse piirangu kehtestamise kohta.

     2. Perfluoroheksaansulfoonhappe (PFHxS), selle soolade ja sellega seotud ainete tootmise ja turule viimise piiramine

Piirangu ettepanek hõlmab perfluoroheksaansulfoonhapet (PFHxS) (lineaarse või hargnenud ahelaga), selle soolasid ja sellega seotud aineid – C6F13SO3H, selle soolasid ja nende kombinatsioone ning mistahes aineid, millel on perfluoroalküülgrupp C6F13 otseselt seotud väävli aatomiga.

Piirangu jõustumisel keelatakse PFHxSi, selle soolasid või sellega seotud aineid toota või turule viia ainena ja kasutada teiste ainete, segude ja toodete koostisainena.

Piirang ei hõlma varasemalt turul olevaid tooteid, aineid või segusid, mis sisaldavad PFHxS lisaainena perfluorooktaansulfoonhappe ja selle derivaatide (PFOS) koostises ja tulekustutusvahtude kontsentraatide segude koostises.

Piirangu ettepaneku aluseks on PFHxSi ja selle soolade lisamine REACH-määruse kandidaatainete loetellu (Candidate list), kuna PFHxS ja selle soolad on vPvB (väga püsivad ja väga bioakumuleeruvad) ained st ei lagune keskkonnatingimustes, läbivad keskkonnas pikki vahemaid ning akumuleeruvad elusorganismides, põhjustades pikaajalist tagasipöördumatut kahju globaalsel tasemel. Piirangu rakendamine aitab vähendada ülemaailmset PFHxSi emissiooni keskkonda, toetades nii püsivate orgaaniliste saasteainete (POP) Stockholmi konventsiooni eesmärke.

Kuigi olemasoleva teabe alusel ei ole ELis PFHxSi kasutusel, on ajalooliselt ainet kasutatud selle vett ja õli tõrjuvate omaduste tõttu tekstiilide ja tulekustutusvahtude koostises. PFHxS-ained satuvad ELi turule peamiselt imporditavate toodete koostises, mida piiranguga püütakse reguleerida. Käesolev piirangu ettepanek on samuti oluline vältimaks PFHxS-ainete kasutamist perfluorooktaanhappe (PFOA) asendajatena, kui jõustub REACH-määruse XVII lisa 68 kanne perfluorooktaanhappe (PFOA) ja selle soolade piiramise osas 2020 aastal (www.eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1000&from=DE).

Käesolev piirangu ettepanek on ka avaliku arutelu all: www.echa.europa.eu/restrictions-under-consideration/-/substance-rev/23404/term. Kuni 19.12.2019 oodatakse kõikidelt sidusrühmadelt kommentaare, eriti seoses:

1. PFHxS, selle soolade ja sellega seotud ainete tootmise, kasutamise (lisandina kasutamise) ja importimisega;

2. Perfluorobutaansulfoonhappe (PFBS) ja PFOSi tootmise ja kasutamisega, kus PFHxSi võib leiduda lisandina;

3. Alternatiivide kasutamisega;

4. Inimeste ja keskkonna kokkupuute alase teabega.

Riskihindamise komitee teeb oma arvamuse kättesaadavaks hiljemalt 2020 juuniks, pärast mida teeb komisjon lõpliku otsuse piirangu kehtestamise kohta.

Terviseameti avalike arutelude veebileht: www.terviseamet.ee/et/kemikaaliohutus-tooteohutus/avalikud-arutelud