Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sa oled siin


Pöördumine Terviseametisse

 

Pöördumised Terviseametile esitatakse üldreeglina vabas vormis kirjalikult, lähtudes märgukirjale ja selgitustaotlusele vastamise ning kollektiivse pöördumise esitamise seaduse, avaliku teabe seaduse ja keeleseaduse nõuetest. Suuline pöördumine vormistatakse Terviseameti teenistuja poolt vaid erandjuhtudel, näiteks juhul, kui pöörduja pole tervisliku seisundi tõttu võimeline kirjalikku pöördumist vormistama või kui on tegemist kohest reageerimist vajava teemaga.

Terviseametile saab esitada pöördumist ameti tegevusvaldkondade kohta: 

 • tervishoid;
 • nakkushaiguste epidemioloogia;
 • tervist toetav ja ohutu keskkond;
 • kemikaaliohutus;
 • meditsiiniseadmete ohutus;
 • tervishoiusüsteemi toimepidevus kriisideks.


Kaebus/pretensioon

Kaebuse saab esitada ameti pädevuses oleva tegevusvaldkonna kohta. Tegemist on kirjalikus vormis rahulolematuse avaldusega toimingu, toimingu tegija, teenuse või teenuse osutaja suhtes. Kaebused esitatakse kirjalikult vabas vormis ja neile vastatakse 30 päeva jooksul. 

Märgukiri

Märgukirjaga juhitakse tähelepanu mõnele üldisele probleemile või puudusele asutuse töös või teenuse toimimises. Märgukirjaga võite teha ettepanekuid probleemide lahendamiseks või anda teada teile teadaolevatest õigusrikkumistest, mis ei puuduta otseselt teie enda õigusi.  Märgukirjale vastatakse märgukirjale ja selgitustaotlusele vastamise ning kollektiivse pöördumise esitamise seaduse alusel 30 kalendripäeva jooksul.

Selgitustaotlus

Selgitustaotlusega võite küsida Terviseameti seisukohti, tõlgendusi või infot terviseameti tegevusvaldkondade kohta. Selgitustaotlusele vastatakse märgukirjale ja selgitustaotlusele vastamise ning kollektiivse pöördumise esitamise seaduse alusel 30 päeva jooksul. 

Vaie

Vaie on eriliiki kaebus, mis esitatakse Terviseameti haldusakti vaidlustamiseks. Vaie lahendatakse 10 päeva jooksul. Kui vaiet on vaja täiendavalt uurida, võib vaide läbivaatamise tähtaega pikendada 30 päeva võrra.

Teabenõue

Teabenõudega võite küsida teavet, mis on Terviseametil juba olemas ja mille osas Terviseamet on teabevaldaja rollis. Teabenõue täidetakse viivituseta, kuid mitte hiljem kui viie tööpäeva jooksul. Teabenõude menetluse tähtaegu arvestatakse alates teabenõude registreerimisele järgnevast tööpäevast.

Teabenõude puhul palume edastada järgmised andmed: 

 • teabenõudja ees- ja perekonnanimi;
 • asutuse või juriidilise isiku nimel esitatava teabenõude puhul juriidilise isiku nimi või asutuste nimetus;
 • teabenõudja sideandmed (posti- või elektronpostiaadress või telefoninumber);
 • taotletava teabe sisu või dokumendi liik, nimetus ja sisu või teabenõudjale teadaolevad dokumendirekvisiidid;
 • taotletav teabenõude täitmise viis.


Pöördumise saatmine


E-posti teel esitatud pöördumised palume saata aadressile [email protected], mitte Terviseameti teenistujate nimelisele meiliaadressile (v.a juhul, kui nimelisele aadressile saatmine on konkreetse teenistujaga kokku lepitud).

E-kirja mahupiiriks on 14 megabaiti.

Dokument peab olema üldloetavas formaadis txt (Text), rtf (Rich Text Format), pdf (Portable Document Format)  ja avatav Adobe Readeri või Microsoft Wordi tarkvara abil.

Paberkandjal esitatud pöördumised palume postitada aadressile Paldiski mnt 81, 10614, Tallinn.

Dokumendid samas asjas saadetakse ühel viisil, st kas elektrooniliselt või paberil. Kui see pole võimalik, tuleb elektroonsed dokumendid ja paberdokumendid esitada võimalikult ühel ajal ja tähistada nii, et neid on võimalik omavahel kokku viia.

Mitme e-kirja saatmisel sama asja kohta viidake palun eelnenud ja/või järgneva(te)le kirja(de)le, et materjal oleks omavahel seostatav. Vastasel korral võib Terviseamet leida, et osa ettenähtud andmeid on puudu ning asja sisuline läbivaatamine lükatakse edasi.

Pöördumise kiiremaks menetlemiseks palume pöördumisel ära märkida:

 • pöörduja ees- ja perekonnanimi;
 • aadress, millele vastust soovite;
 • pöördumise selgelt väljendatud sisu;
 • vajadusel lisadokumendid.

Eriliiki isikuandmeid sisaldav teave

Palume eriliiki isikuandmeid sisaldav pöördumine digiallkirjastada ja andmed turvalisuse huvides krüpteerida, kasutades selleks DigiDoc3 või DigiDoc 4 tarkvara. Andmete krüpteerimisel tuleb adressaadiks märkida Terviseamet. Juhendi, kuidas andmeid krüpteerida leiad siit.

Kui taotletakse teavet, milles sisalduvad taotleja või kolmandate isikute juurdepääsupiiranguga isikuandmed, tuvastatakse taotleja isik avaliku teabe seaduse § 14 lg 2 alusel kas digitaalallkirja kehtivuskinnitust kontrollides või kehtiva isikut tõendava dokumendi alusel.

Kui isik taotleb juurdepääsupiiranguga isikuandmeid kolmandate isikute kohta, teatab ta teabele juurdepääsu aluse ja eesmärgi.

Eriliiki isikuandmeid sisaldav teave saadetakse taotlejale krüpteeritult.

Asjaajamiskeel

Asjaajamiskeel on vastavalt keeleseaduse § 3 lg 1 ja § 10 lg 1 eesti keel. Kui esitatav dokument on võõrkeelne, on Terviseametil õigus nõuda dokumendi esitajalt selle tõlget eesti keelde.

Telefonikõnede salvestamine

Terviseameti üldtelefonile (+372 794 3500) saabunud kõned salvestatakse ja sellest teavitatakse helistajat kõne alguses. Kõnesalvestuse eesmärk on parema teeninduse tagamine.

Salvestusi säilitatakse kõnesüsteemis neli kuud.  Peale seda toimub salvestuste automaatne hävitamine salvestussüsteemi poolt.

Kõnesalvestuse väljastame helistajale tema kirjaliku taotluse alusel ainult siis, kui oleme veendunud, et helistaja ja salvestuse küsija on sama isik. Kõnesalvestus väljastatakse krüpteeritult, selleks vajame helistaja nime ja isikukoodi.

Kui te ei soovi telefonikõne salvestamist, saatke oma teabepäring aadressile [email protected] või tavapostiga aadressile Paldiski mnt 81, 10614 Tallinn.

Millega Terviseamet aidata ei saa?

Terviseamet ei teosta järelevalvet kõikide sõna „tervis“ ja „ravi“ sisaldavate teemade korral, nagu seda sageli ekslikult arvatakse. On probleeme, mille lahendamine ei ole Terviseameti, vaid mõne teise organisatsiooni pädevuses ja on probleeme, mille lahendamine on inimese enda võimuses. 

Terviseamet kontrollib ja hindab tervishoiuteenuse osutamise nõuetekohasust ja seadusele vastavust tulenevalt tervishoiuteenuste korraldamise seadusest. Näiteks, kas kõik diagnoosid ja tegevused on korrektselt tervise infosüsteemis dokumenteeritud.

Terviseamet ei anna hinnangut perearsti või pereõe sisulisele tööle ehk: 

 • ravidiagnostilistele otsustele (patsiendi arvamusel on vale diagnoos); 
 • ravitaktika valikule (patsient ei ole nõus raviga või soovib teist ravi);
 • võimalikele ravivigadele;
 • teenuse osutamise kvaliteedile (ebaviisakas suhtlus).

Terviseamet ei anna kirja või telefoni teel diagnoose või ravisoovitusi. Terviseprobleemide korral saavad aidata ainult arstid. Terviseamet ei saa kohustada meditsiiniasutusi väljastama teie poolt soovitud ravimeid ja saatelehti ning muutma arsti poolt patsiendiportaali tehtud sissekandeid. Samuti ei paku Terviseamet reisinõustamist

Terviseameti ülesannete hulka ei kuulu ka naabrite vaheliste probleemide lahendamine naabri poolt tekitatud müra, haisu või vibratsiooni teemal. Terviseamet ei teosta korterites prussaka-, kirbu- ja lutikatõrjet ega kontrolli toidu kvaliteeti kauplustes ja toitlustuskohtades.

Osapoolte vahel tekkinud vaidluste korral, mis tahes teenuste kvaliteedi osas, ei saa Terviseamet mõjutada võimaliku kompensatsiooni ulatust. Kompensatsiooni või kahju hüvitamise küsimused tuleb lahendada otse teenusepakkujaga. Samuti on tarbijal õigus nõuda kahju hüvitamist kohtu kaudu.

Kuhu oma murega pöörduda?

Ravimiamet

Tervisekassa

Tervishoiuteenuse osutaja

 • Digiloos epikriisi vm info muutmine - pöörduge patsiendiportaali info lisanud tervishoiuteenuse osutaja poole. Terviseameti teenistujad ei näe andmeid digiloos ega saa neid ka muuta.

 • Arsti vastuvõtule registreerimine - pöörduge otse perearstikeskusesse  vm meditsiiniasutuse registratuuri poole. Terviseameti kaudu ei saa arsti vastuvõtule registreeruda. 

 • Terviseprobleemid - esmalt palun pöörduge oma perearsti või pereõe poole. Perearst ravib, hindab ja otsustab, kas on vajadust pöörduda eriarsti poole.

Tervishoiuteenuse kvaliteedi ekspertkomisjon

Keskkonnaamet

 • Välisõhu reostus (sh ebameeldivad lõhnad)

Politsei ja munitsipaalpolitsei

 • Olmemüra (naabrite lärm, vali muusika, trampimine jms) ja meelelahutusasutuste müra - ööhäiringute korral pöörduge politsei, Tallinnas ka munitsipaalpolitsei poole. Terviseamet ei teosta olmemüra mõõtmisi.

Kohalik omavalitsus

 • Soojuspumpadega seotud välismüra - tehnoseadme (s.h soojuspumba) müraga seoses saab Terviseamet alustada järelevalvemenetlust, kui kohalik omavalitsus on kontrollinud seadme vastavust ehitusnormidele.  Seega tuleb esmalt pöörduda KOV-i poole, et kontrolida tehnoseadme seaduslikku alust.

 • Hoonete välisseintele paigaldatud häirivad seadmed  - kohalik omavalitsus saab kontrollida tehnoseadme paigaldamise vastavust ehitusnormidele.
 • Lehe- ja lumepuhurite müra - kohalik omavalitsus saab oma territooriumil puhurite kasutamist reguleerida (kohalikul omavalitsusel on õigus otsustada ja korraldada, kas ja kuidas seadmete kasutust piirata).

 • Looma- ja linnupeletite müra - ei ole kehtiva õiguse kohaselt piirväärtustega reguleeritud ja lähtuda tuleb konkreetse juhtumi eripäradest. Müra olukorda hindab ja vajadusel ka lahendab kohalik omavalitsus, kelle pädevuses on kohaliku elu küsimused.

Korteriühistu

 • Suitsetamine kortermaja rõdudel, lindude toitmine elumaja rõdul – pöörduge korteriühistu poole (sisekorra loomiseks). Üldisemates küsimustes, mis on seotud heakorraga elukoha ümbruses, saab aidata kohalik omavalitsus.

 • Hallitus kortermajas või korteris

 • Korterelamute keldrites asuvate soojussõlmede ja teiste majasiseste tehnoseadmete müra – korteriühistu juhtkond peab tegelema müraprobleemi lahendamisega.

Põllumajandus- ja Toiduamet

Andmekaitse Inspektsioon

 • Isikuandmete töötlemisega seotud rikkumine, näiteks Teie andmete ebaseaduslik vaatamine, avaldamine, edastamine vms toiming.