Sa oled siin

 

 TAGASI COVID-19 LEHELE » 

Kes on lähikontaktne?

Lähikontaktseks loetakse isikut, kes on olnud kontaktis vähemalt 15 minutit ja vähem kui kahe meetri kaugusel COVID-19 haigega. COVID-19 haige loetakse nakkusohtlikuks 2 päeva enne ja ca 10 päeva pärast haigusnähtude tekkimist. Kõik haigestunud isikuga lähikontaktis olnud inimesed peavad jääma koju eneseisolatsiooni.

Lähikontaktne isik on näiteks, kes:

 • elab samas majapidamises COVID-19 haigega;
 • on viibinud koos COVID-19 haigega vähemalt 15 minutit ja kuni 2 meetri kaugusel
 • on olnud otseses füüsilises kontaktis COVID-19 haigega (nt kätlemine);
 • on olnud otseses kontaktis COVID-19 haige eritistega ilma kaitsevahendeid kasutamata
  (nt on peale köhitud, kasutanud patsiendi salvrätti paljaste kätega);
 • on viibinud COVID-19 haigega ühes ruumis (nt klassiruumis, nõupidamisruumis, haigla ooteruumis, tööruumid jne) kus ei ole piisavat õhuvahetust ja/või ei kasutatud isikukaitsevahendeid ning esineb oht kokkupuuteks viirusega;
 • tervishoiutöötaja või muu hooldustöötaja, kes on osutanud COVID-19 haigele otsest ravi või hooldust, ja kes ei ole kasutanud soovitatud isikukaitsevahendeid või ei ole neid vahendeid korrektselt kasutanud.
 • laboritöötajad ja kiirabitöötajad, kes on töödelnud COVID-19 patsientide proove ja kes ei ole kasutanud soovitatud isikukaitsevahendeid või ei ole neid vahendeid korrektselt kasutanud.

Eneseisolatsiooni määratud inimene ei tohiks minna tööle, kooli või avalikesse kohtadesse ega kasutada ühistransporti. Viibida tuleks kodus. Poe või apteegi külastamise asemel tuleks pöörduda oma tutavate poole või kasutada vajalike asjade tellimiseks e-kauplust. Kui tellid toidu ja esmatarbekaubad kulleriga väldi otsekontakti. Kodust võib väljuda vaid hädavajadusel, nt arsti juurde minekuks või esmatarbekaupade ja ravimite ostmiseks, kui inimene neid kodust lahkumata kätte ei saa.

Töövõimetuslehe/hoolduslehe jaoks pöördu oma perearsti poole.

 

Juhis COVID-19 haige lähikontaktsele

Tulenevalt COVID-19 nakkushaiguse maksimaalsest peiteperioodist palume Teil viibida kodus 14 päeva alates lähikontaktist (või kuni 10. päeval tehtud SARS-CoV-2 PCR negatiivse analüüsi tulemuse selgumiseni) ning jälgida oma tervislikku seisundit. Teavitage esimesel võimalusel oma perearsti enda kokkupuutest COVID-19 haigestunuga. Terviseseisundi halvenemisel teavitage taaskord oma perearsti ning järgige edasisi perearsti juhiseid.

Siin on Teile käitumisjuhised 14-päevaseks jälgimisperioodiks:

 1. Kasutage kaugtöö ja -õppimise võimalust.
   
 2. Ärge lahkuge oma kodust või viibimiskohast:
  1. v.a igapäevaseks toimetulekuks hädavajaliku hankimiseks;
  2. v.a arsti kutsel raviasutuse visiidiks;
  3. v.a teiste isikutega täielikku kontakti vältides õues (pargis, metsas jne) viibimiseks.
  4. v.a kui 10 päeva pärast Terviseameti poolt tuvastatud lähikontakti tehtud SARS-CoV-2 PCR analüüsi tulemus on negatiivne;
 3. Järgige terviseohutuse nõudeid:
  1. peske regulaarselt seebi ja sooja veega käsi ja vajadusel desinfitseerige arvestades, et viirus võib levida saastunud esemetelt;
  2. vältige kätega näo, silmade, suu ja nina puudutamist;
  3. tuulutage regulaarselt ruume (vähemalt kaks korda päevas minimaalselt 15 minutit korraga);
  4. köhimisel/aevastamisel katke nina ja suu paberräti või käsivarrega (kasutatud paber visake kohe ära ja seejärel peske käed).
 4. Kui olete sunnitud igapäevaseks toimetulekuks hädavajalikku muretsedes viibima avalikus kohas kandke võimalusel maski.

Täiendavate küsimuste korral tutvu piiranguid kehtestavate õigusaktide ja vajadusel nende seletuskirjadega veebiaadressil www.kriis.ee/et/hadaolukorra-aegsed-oigusaktid.

Teadmiseks teiega koos elavatele inimestele – seni kui teil ei esine haigussümptomeid (NB! ka kerge väsimustunne ja kriipiv kurk on sümptomid), ei pea teie pereliikmed kodus püsima, vaid saavad jätkata oma igapäevase tegevusega. Kui teil tekivad haigussümptomid (tavaliselt 4.-6. päeval peale lähikontakti toimumist), siis on ka teie pereliikmed teie lähikontaktsed ja peavad samuti koheselt koju jääma.

Juhul, kui teil või teiega koos elaval inimesel:

 1. tekivad haigussümptomid, siis helistage esimesel võimalusel perearstile või perearsti infotelefonile 1220;
 2. öelge, et olete olnud lähikontaktis COVID-19 nakatunuga;
 3. kirjeldage perearstile oma tervislikku seisundit ja järgige arsti juhiseid;
 4. kui teie tervis järsult halveneb, siis helistage 112.

NB! Helistamise ajal palume kindlasti teavitada eelnevast kontaktist COVID-19 juhtumiga.

Haigustunnuste ilmnemisel palume ise mitte minna haigla erakorralise meditsiini osakonda ega perearsti vastuvõtule, vaid esmalt küsida ravisoovitused ning juhised telefoni teel. Haigustunnuste ilmnemisel või tervisliku seisundi halvenemisel palume kindlasti teavitada ka Terviseametit.

Koroonaviiruse alane lisainfo on leitav:

 1. Terviseameti leheküljelt www.terviseamet.ee/et/uuskoroonaviirus
 2. Koroonakriisi leheküljelt www.kriis.ee/et/eriolukord-koroonaviirus

Ole teadlik, et:

nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse (edaspidi NETS) § 22 lg 3 alusel on nakkushaiguste tõrje ja leviku tõkestamiseks kehtestatud Sotsiaalministri 31.10.2003 määrus nr 123 „Nakkushaiguste tõrje nõuded“. Nimetatud määruse punkti 31.2 kohaselt peavad kõik COVID-19 nakkusesse haigestunuga lähikontaktis olnud isikud jääma koju eneseisolatsiooni vastavalt arsti otsusele ning lähtudes Terviseameti juhistest. Sama punkti kohaselt peab COVID-19 kahtlusega laps püsima kodus ja teda ei tohi viia lasteasutusse, sealhulgas kooli ega lastele mängimiseks mõeldud avalikku ruumi või alale.

NETS § 44 lg 1 kohaselt teeb järelevalvet Terviseamet. Nõuete täitmata jätmisel rakendatakse korrakaitseseaduse (edaspidi KorS) § 28 lg 2 või 3 nimetatud haldussunnivahendeid ja/või NETS § 46 lg 1-2 nimetatud vastutusmeetmeid. Vastavalt KorS § 28 lg 2 on sunniraha igakordse kohaldamise ülemmäär 9600 eurot. Vastavalt NETS § 46 lg 1-2 on nakkushaiguste tõrje nõuete rikkumise eest ette nähtud füüsilisele isikule rahatrahv kuni 200 trahviühikut ning juriidilisele isikule kuni 32 000 eurot.

 

НАЗАД НА СТРАНИЦУ COVID-19 »

Кто является лицом, близко контактировавшим с больным коронавирусом?

Близко контактировавшим считается человек, находившихся в тесном контакте не менее 15 минут на расстоянии до 2 метров с человеком, больным COVID-19. Больной с COVID-19 считается заразным за 2 дня до и примерно через 10 дней после появления симптомов заболевания. Все люди, которые были в тесном контакте с больным, должны оставаться дома в самоизоляции.

Близко контактировавший человек – это человек, который:

 • проживает в одном домохозяйстве с больным COVID-19;
 • находился вместе с больным COVID-19 не менее 15 минут и на расстоянии ближе 2 метров;
 • имел непосредственный физический контакт с больным COVID-19 (например, рукопожатие);
 • имел непосредственный контакт с выделениями больного COVID-19, не используя при этом средства защиты
  (например, на него кашляли, он прикасался голыми руками к салфетке пациента);
 • находился в одном помещении с больным COVID-19 (например, в классе, в зале для совещаний, в приемной больницы, в рабочих помещениях и т. д.), где недостаточно вентиляции и/или не использовались средства индивидуальной защиты и существует риск заражения вирусом;
 • медицинский работник или другой работник по уходу, который оказывал больному COVID-19 прямое лечение или уход и который не использовал рекомендованные средства индивидуальной защиты или не использовал эти средства корректно;
 • работники лабораторий и скорой помощи, которые обрабатывали пробы пациентов, больных COVID-19, и которые не использовали рекомендованные средства индивидуальной защиты или не использовали эти средства корректно.

Человек, обязанный оставаться в самоизоляции, не должен ходить на работу, в школу или в общественные места или пользоваться общественным транспортом. Следует оставаться дома. Вместо посещения магазина или аптеки лучше обратиться к знакомым или воспользоваться интернет-магазином, чтобы заказать необходимые товары. Заказывая продукты и предметы первой необходимости курьером, избегайте прямого контакта. Вы можете выходить из дома только в случае крайней необходимости, например, для посещения врача или для покупки товаров первой необходимости и лекарств, если их невозможно получить, не выходя из дома.

Чтобы получить лист временной нетрудоспособности или лист по уходу, обратитесь к своему семейному врачу.

 

Руководство для лиц, находившихся в тесном контакте с заражённым COVID-19

В учетом длительности максимального инкубационного периода инфекционного заболевания COVID-19 просим вас оставаться дома в течение 14 дней со дня последнего тесного контакта с заболевшим (или 10 дней, если результат теста на коронавирусную инфекцию сданный на 10-й календарный день оказался отрицательным) и следить за своим здоровьем. При первой возможности сообщите своему семейному врачу о тесном контакте с больным COVID-19. Если вы заметили ухудшение самочувствия в период самоизоляции, сообщите об этом семейному врачу и следуйте его дальнейшим рекомендациям.

В течении 14-дневного периода наблюдения за здоровьем рекомендуем:

 1. Воспользуйтесь дистанционной работой и обучением.
   
 2. Не выходите из дома или места проживания, за исключением:
  1. необходимости приобретения продуктов и лекарств для повседневных нужд;
  2. посещения медицинского учреждения по приглашению врача;
  3. пребывания на открытом воздухе (в парке, в лесу и т. д.), избегая контакта с другими людьми;
  4. если результат теста на коронавирусную инфекцию сданный на 10-й календарный день со дня последнего тесного контакта с заболевшим оказался отрицательным.
 3. Соблюдайте требования гигиены:
  1. Регулярно мойте руки теплой водой с мылом и при необходимости дезинфицируйте их, так как вирус может распространяться через загрязненные предметы;
  2. не касайтесь руками лица, глаз, рта и носа;
  3. регулярно проветривайте помещения (не реже двух раз в день по 15 минут);
  4. при кашле / чихании закройте нос и рот бумажным платком или рукавом и немедленно выбросьте использованный бумажный платок, а затем вымойте руки.
 4. Если вам необходимо находиться в общественном месте, то используйте маску.

Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с законодательными актами, устанавливающими ограничения и, при необходимости, с пояснениями к ним по адресу www.kriis.ee/ru.

К сведению людей, живущих с вами — до тех пор, пока у вас нет никаких симптомов заболевания (NB! Симптомами являются даже легкое чувство усталости и першение в горле), членам вашей семьи не нужно оставаться дома, они могут продолжать свои повседневные дела. Если у вас появятся симптомы заболевания (обычно на 4-6 день после тесного контакта), то члены вашей семьи также станут находящимися с вами в тесном контакте лицами и сразу должны будут остаться дома.

Если у вас или у кого- либо из проживающих с вами:

 1. при появлении симптомов заболевания как можно скорее позвоните своему семейному врачу или на информационную линию семейного врача 1220;
 2. обязательно сообщите о любом предыдущем контакте с COVID-19 больным;
 3. oпишите симптомы заболевания своему семейного врача и следуйте инструкциям врача;
 4. если ваше состояние здоровья резко ухудшится звоните по телефону 112 и вызовите скорую помощь.

NB! При звонке обязательно сообщите о любом предыдущем контакте с больным COVID-19.

При появлении вышеуказанных симптомов не обращайтесь в отделение неотложной помощи больницы или в кабинет семейного врача, а сначала попросите рекомендации по лечению и инструкции по телефону. В случае появления признаков болезни или ухудшения здоровья, пожалуйста, также сообщите об этом в Департамент здоровья.

Дополнительную информацию о коронавирусе можно найти на домашней странице:

 1. Департамента здоровья www.terviseamet.ee/ru/COVID-19 
 2. и по адресу www.kriis.ee/ru/koronavirus-zdravoohranenie 

Важно иметь в виду, что:

в соответствии с пунктом 3 статьи 22 Закона о профилактике инфекционных заболеваний и борьбе с ними (далее - NETS), требования по контролю и предотвращению распространения инфекционных заболеваний определены Постановление № 123 министра социальных дел от 31 октября 2003 года «Требования по борьбе с инфекционными заболеваниями». Согласно пункту 31.2 этого постановления, все лица, которые были в тесном контакте с человеком, инфицированными коронавирусом, должны оставаться дома в самоизоляции в соответствии с решением врача и в соответствии с инструкциями Департамента здравоохранения. Согласно тому же пункту, ребенок с подозрением на COVID-19 должен оставаться дома и не должен посещать детский сад, школу, общественные места или игровые площадки.

В соответствии с § 44 (1) NETS надзор за выполнением требований осуществляет Департамент здоровья. В случае несоблюдения требований применяются меры административного принуждения, указанные в § 28 (2) или (3) Закона об охране правопорядка (далее KorS), и / или меры ответственности, указанные в § 46 (1-2) NETS. В соответствии с пунктом 2 статьи 28 Уголовного кодекса максимальная сумма штрафа каждый раз составляет 9600 евро. В соответствии с § 46 (1-2) NETS за нарушение требований по контролю за инфекционными заболеваниями предусмотрен штраф в размере до 200 штрафных единиц для физического лица и до 32 000 евро для юридического лица.

 

BACK TO PREVIOUS PAGE »

Who is a close contact?

A close contact is an individual who has spent at least fifteen minutes within two metres of an individual who has been diagnosed with COVID-19. An individual who has been diagnosed with COVID-19 is believed to be infectious from two days before they develop any symptoms and up to ten days after. Anyone who has had come into close contact with an individual who has fallen ill must self-isolate.

Close contacts include, for example, individuals who fulfil the following requirements:

 • Anyone who lives in the same household with an individual who has been diagnosed with COVID-19.
 • Anyone who has spent at least fifteen minutes within two metres of an individual who has been diagnosed with COVID-19.
 • Someone who has had direct physical contact with an individual who has been diagnosed with COVID-19 (such as when shaking hands).
 • Someone who has had direct contact with the secretions of an individual who has been diagnosed with COVID-19 without using personal protective equipment (such as having been coughed on, or touching a used tissue with their bare hands).
 • Anyone who has been in the same insufficiently-ventilated room with an individual who has been diagnosed with COVID-19 (such as a classroom, a meeting room, hospital waiting room, workplace, and so on), and/or has not used personal protective equipment, and there is a chance that the individual may have come into contact with the virus.
 • A healthcare worker or other form of care worker who has been providing direct treatment or care to an individual who has been diagnosed with COVID-19 and who has not used proper personal protective equipment or has used such equipment improperly.
 • Laboratory employees and ambulance workers who have been processing samples for COVID-19 patients and who have not used the advised personal protective equipment or have used it improperly.

Individuals who are required to self-isolate should not go to work or school, visit any public places, or use public transport. They should stay at home. Instead of visiting a shop or pharmacy, they should ask their acquaintances to help them or use an online store to order what they need. Please avoid close contact when having groceries or staple products delivered to your home. Only leave home if it is unavoidable such as, for example, when you need to visit a doctor or to buy staple goods and medicinal products, but only if you cannot obtain those products without leaving home.

Please contact your family physician if you need a certificate of incapacity for work or a certificate for care leave.

 

Instructions for COVID-19 close contacts

Based on the maximum incubation period of COVID-19, we ask you to stay at home and monitor your health for 14 days starting from the day of close contact with the diseased person or for 10 days if a test result taken not earlier than on the 10th calendar day comes back negative. Please notify your family physician about your close contact to a COVID-19 diseased person as soon as possible. If your health deteriorates, notify your family physician once again and follow the doctor´s instructions.

Here are guidelines for the 14-day follow-up period:

 1. Use the opportunity to work and study from distance.
   
 2. Do not leave your home or location of self-isolation, except for:
  1. the acquisition of daily essentials;
  2. the invitation of a doctor to go visit a medical institution;
  3. going outdoors (in the park, the woods, etc.) while avoiding all contact with other people.
  4. if a test taken on the 10th calendar day since the last close contact comes back negative;
 3. Follow health safety requirements:
  1. wash your hands frequently using warm water and soap. If necessary use disinfectants, as the virus may spread from contaminated objects;
  2. avoid touching your face, eyes, mouth and nose with your hands;
  3. ventilate the rooms on a regular basis (at least twice a day for at least 15 minutes at a time);
  4. when coughing or sneezing, cover your nose and mouth with a paper tissue or with a flexed elbow (discard the used tissue immediately and then wash your hands).
 4. If you are forced to stay in a public place while acquiring daily essentials, wear a mask if possible.

In case of questions, acquaint yourself with the legislation establishing restrictions and, if necessary, the explanatory notes at www.kriis.ee/en and www.riigiteataja.ee/viitedLeht.html?id=8.

Concerning other members of your household, as long as you have not developed any symptoms of the disease (mild tiredness or a scratchy throat are also symptoms), your family members will not be required to stay at home. They may continue living their normal daily lives. If you develop symptoms (usually between four to six days after a close contact), your family members and other close contacts must also immediately start self-isolating.

If you or the people living with you:

 1. develop any symptoms of disease, call your family physician or the family physicians´ information line 1220 as soon as possible;
 2. when calling, say that you have had close contact with a COVID-19 diseased person;
 3. describe your current health condition to the doctor and follow the doctor´s instructions;
 4. if you experience sudden health deterioration, call the emergency centre at 112.

NB! During the call, please make sure to inform the doctor of your exposure to a COVID-19 diseased person.

Should any symptoms appear, please do not go to the hospital´s emergency department or family physician´s office, but first ask for instructions and treatment recommendations by phone. If you notice any signs of illness or health deterioration, please make sure to inform us at the Estonian Health Board as well.

Additional information on coronavirus can be found at:

 1. The Health Board´s website www.terviseamet.ee/en/covid19
 2. The corona crisis website www.kriis.ee/en/coronavirus-and-healthcare

Be aware, that:

according to § 22 (3) of the Communicable Diseases Prevention and Control Act (hereinafter NETS), Regulation No. 123 of the Minister of Social Affairs of 31.10.2003 “Requirements for the Control of Communicable Diseases” has been established for the prevention and control of communicable diseases. According to point 31.2 of that regulation, all persons who have been in close contact with a person infected with COVID-19 must remain at home in self-isolation in accordance with the doctor's decision and in accordance with the instructions of the Health Board. According to the same point, a child suspected of COVID-19 must remain at home and must not be taken to a childcare facility, including a school or a public place or area for children to play.

According to § 44 (1) of the NETS, the Health Board supervises compliance with the requirements established in the aforementioned legislation. In case of non-compliance with the requirements, the administrative coercive measures specified in § 28 (2) or (3) of the Law Enforcement Act and/or the liability measures specified in § 46 (1-2) of the NETS shall be applied. Pursuant to § 28 (2) of the Law Enforcement Act, the maximum amount of a penalty payment each time is 9600 euros. Pursuant to § 46 (1-2) of the NETS, a fine of up to 200 fine units for a natural person and up to 32 000 euros for a legal person shall be imposed for violation of the requirements for the control of infectious diseases.