Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Meditsiinikiiritus

Haiguste raviks, jälgimiseks, diagnoosimiseks, skriininguks kasutatav ioniseeriv kiirgus.

Ioniseerivat kiirgust kasutab nt röntgen, kompuutertomograafia, angiograafia, nukleaarmeditsiin, menetlusradioloogia, kiiritusravi.

Tervise- ja tööministri määrusega „Meditsiinikiirituse protseduuride kiirgusohutus- ja kliinilise auditi nõuded ning diagnostilised referentsväärtused ja nende määramise nõuded“ sätestatakse meditsiinikiirituse protseduuride kiirgusohutusnõuded, sealhulgas kvaliteedi tagamise eesmärgil meditsiinikiirituse protseduuride kliinilise auditi läbiviimise nõuded ning diagnostilised referentsväärtused ja nõuded diagnostiliste referentsväärtuste määramisele eesmärgiga tagada isiku kaitse ioniseeriva kiirguse kahjustava mõju eest.

  • Meditsiinikiirituse protseduurile suunaja on arst või hambaarst või muu tervishoiutöötaja arsti või hambaarsti juhendamisel ja vastutusel.
  • Meditsiinikiirituse protseduurile suunaja tagab, et meditsiinikiirituse protseduurile suunatakse põhjendatult. Suunamisel tuleb arvestada kättesaadavaid patsiendi terviseandmeid ja varasemaid protseduure ning kiirgusohutuse nõudeid.
  • Meditsiinikiirituse protseduuri tegija tagab protseduuri tegemise põhjendatuse, võttes arvesse temale kättesaadavaid protseduuri ja metoodika valiku seisukohalt olulisi patsiendi terviseandmeid ja varasemaid protseduure, eesmärgiga vältida meditsiinikiirituse põhjendamata kasutamist ja tagada kiirgusohutuse nõuete täitmine. Meditsiinikiirituse protseduuri põhjendamata tegemine on keelatud.

Terviseteenuse osutajale (link MS-MS-TO-kiiritus):

ootame teilt igal aastal meditsiinikiiritust kasutavate uuringute kohta andmeid mso@terviseamet.ee
Küsimuste korral pöörduge palun mso@terviseamet.ee

MEDITSIINIRADIOLOOGIA
STANDARDPROTSEDUURIDE TEGEVUSJUHISED

 

Esialgu on kehtestatud 5 uuringu diagnostilised referentsväärtused, need on leitavad kiirgusseaduse lisast.

Auditeid puudutav info lisatakse jooksvalt