Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Meditsiiniseadmete  ja abivahendite andmekogu (MSA)

https://msa.sm.ee/

Lühijuhend MSA kasutamiseks. (PDF)

Meditsiiniseadmete ja abivahendite andmekogu on riiklik register, milles on Eestis levitatavate meditsiiniseademete üldandmed, kasutusjuhendid ja pakendite koopiad. Lisaks on andmebaasis teave Eestis levitavate abivahendite ja nende soodusnimekirjades olemise kohta.

Meditsiiniseadmete ja abivahendite andmekogu pidamise eesmärgid on:

 1. Eestis turule lastud, kasutusele võetud, esmakordselt levitatud ja esmakordselt professionaalselt kasutatud meditsiiniseadmete andmete ning meditsiiniseadmete ohujuhtumite, kliiniliste uuringute ja järelevalvemenetluste andmete registreerimine, kogumine, töötlemine, analüüsimine ja Euroopa meditsiiniseadmete andmepangale edastamine;

 2.  ravikindlustuse seaduse alusel Eesti Haigekassa poolt meditsiiniseadmete ja nendega võrdsustatud toodete eest tasu maksmise kohustuse ülevõtmise andmete registreerimine, kogumine, töötlemine ja analüüsimine;

 3. sotsiaalhoolekande seaduse mõistes abivahendite müügi ja üürimise andmete registreerimine, kogumine, töötlemine, analüüsimine ja avalikustamine.

 

 

 

EUDAMED - üleeuroopaline meditsiiniseadmete andmebaas

Andmebaasi eesmärk on täita meditsiiniseadmete 93/42, IVD seadmete 98/79  ja aktiivsete implanteeritavate seadmete 90/385 direktiivide nõuet hallata Euroopas levitatavaid ja toodetavaid meditsiiniseadmeid. Hetkel on EUDAMED tavainimestele kinnine andmekogu ning nähtav vaid Euroopa liikmesriikide pädevatele asutustele (sh Terviseamet).

26. maist 2021 hakati rakendama meditsiiniseadmete uut määrust täies mahus, va EUDAMED-iga seotud aspekte. EUDAMED-i täielik valmimine on edasi lükatud 2022. aasta lõppu. Erinevad EUDAMED-i moodulid valmivad järk-järgult, kuid kuna määruses on tingimus, et EUDAMED muutub kohustuslikuks ainult siis, kui see on täielikult funktsioneeriv. Seniajani on EUDAMED-i kasutamine vägagi soovitatav. Määruse alusel valmiv EUDAMED on meditsiiniseadmete kohta avalikuks andmebaasiks, kus tootjad peavad oma toodetavad meditsiiniseadmed andmebaasi registreerima ja neid iga-aastaselt uuendama. Samuti tekib levitajal kohustus veenduda, et tema poolt levitatavad seadmed on tootja poolt EUDAMED-i kantud.

EUDAMED-i avalik aadress on https://ec.europa.eu/tools/eudamed/ 

Praeguste seaduste järgi jaemüüjatele meditsiiniseadmete müüki puudutavaid kohustusi ei ole, kuid

 • EL'i meditsiiniseadmete määrus jõustus 25.05.2017

 • määruses on kirjas uued nõuded jäemüüjatele

 • praegu on seega üleminekuperiood

 • uue määrusega tekkivad kohustused on:

  •  jaemüüja peab veenduma, et tema müüdavad meditsiiniseadmed on kantud andmekogudesse

  •  jaemüüja peab looma andmebaasi, kuhu ta kogub järgmised andmed

   • ettevõtja andmed, kelle käest ta meditsiiniseadmeid ostab

   • ostjate kaebused

 

Kontaktid:

Andmekogu töös võib esineda tõrkeid ning sellest tulenevalt on taotluste menetlemine häiritud.
Palun teatada esinevatest probleemidest esitades ekraanipildi e-posti teel: mso@terviseamet.ee