Juhis COVID-19 haige lähikontaktsele

Terviseameti andmetel on teil olnud lähikontakt isikuga, kellel on laboratoorselt ja/või arsti kinnitatud koroonaviirus SARS-CoV-2. Kõik haigestunud isikuga lähikontaktis olnud inimesed peavad jääma koju eneseisolatsiooni. Eelpool toodu kehtib ka olukorras, kus koroonaviirusega kokkupuude on toimunud ümbritseva keskkonna (saastunud pinnad, hooned jne) kaudu.

Tulenevalt COVID-19 nakkushaiguse peiteperioodist palume Teil viibida kodus 10 päeva alates lähikontaktist ning jälgida oma tervislikku seisundit. Kuigi testimine ei ole kohustuslik, on Terviseameti soovitus lähikontaktsetel 10-kalendripäevase karantiini lõppemisel läbida SARS-CoV-2 testimine, et avastada võimalik asümptomaatiline haigestumine. Teavitage esimesel võimalusel oma perearsti enda kokkupuutest COVID-19 haigestunuga. Terviseseisundi halvenemisel teavitage taaskord oma perearsti ning järgige edasisi perearsti juhiseid.

Siin on Teile käitumisjuhised 10-päevaseks jälgimisperioodiks:

 1. Kasutage kaugtöö ja -õppimise võimalust.
   
 2. Ärge lahkuge oma kodust või viibimiskohast:
  1. v.a igapäevaseks toimetulekuks hädavajaliku hankimiseks;
  2. v.a arsti kutsel raviasutuse visiidiks;
  3. v.a teiste isikutega täielikku kontakti vältides õues (pargis, metsas jne) viibimiseks.
  4. v.a kui 10 päeva pärast Terviseameti poolt tuvastatud lähikontakti tehtud SARS-CoV-2 PCR analüüsi tulemus on negatiivne;
 3. Järgige terviseohutuse nõudeid:
  1. peske regulaarselt seebi ja sooja veega käsi ja vajadusel desinfitseerige arvestades, et viirus võib levida saastunud esemetelt;
  2. vältige kätega näo, silmade, suu ja nina puudutamist;
  3. tuulutage regulaarselt ruume (vähemalt kaks korda päevas minimaalselt 15 minutit korraga);
  4. köhimisel/aevastamisel katke nina ja suu paberräti või käsivarrega (kasutatud paber visake kohe ära ja seejärel peske käed).
 4. Kui olete sunnitud igapäevaseks toimetulekuks hädavajalikku muretsedes viibima avalikus kohas, kandke kindlasti maski.

Täiendavate küsimuste korral tutvu piiranguid kehtestavate õigusaktide ja vajadusel nende seletuskirjadega veebiaadressil www.kriis.ee/et/hadaolukorra-aegsed-oigusaktid.

Teadmiseks teiega koos elavatele inimestele – seni kui teil ei esine haigussümptomeid (NB! ka kerge väsimustunne ja kriipiv kurk on sümptomid), ei pea teie pereliikmed kodus püsima, vaid saavad jätkata oma igapäevase tegevusega. Kui teil tekivad haigussümptomid (tavaliselt 4.-6. päeval peale lähikontakti toimumist), siis on ka teie pereliikmed teie lähikontaktsed ja peavad samuti koheselt koju jääma.

Juhul, kui teil või teiega koos elaval inimesel:

 1. tekivad haigussümptomid, siis helistage esimesel võimalusel perearstile või perearsti infotelefonile 1220;
 2. öelge, et olete olnud lähikontaktis COVID-19 nakatunuga;
 3. kirjeldage perearstile oma tervislikku seisundit ja järgige arsti juhiseid;
 4. kui teie tervis järsult halveneb, siis helistage 112.

NB! Helistamise ajal palume kindlasti teavitada eelnevast kontaktist COVID-19 juhtumiga.

Haigustunnuste ilmnemisel palume ise mitte minna haigla erakorralise meditsiini osakonda ega perearsti vastuvõtule, vaid esmalt küsida ravisoovitused ning juhised telefoni teel. Haigustunnuste ilmnemisel või tervisliku seisundi halvenemisel palume kindlasti teavitada ka Terviseametit.

Koroonaviiruse alane lisainfo on leitav:

 1. Terviseameti leheküljelt www.terviseamet.ee/et/uuskoroonaviirus
 2. Koroonakriisi leheküljelt www.kriis.ee/et/eriolukord-koroonaviirus

Ole teadlik, et:

nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse (edaspidi NETS) § 22 lg 3 alusel on nakkushaiguste tõrje ja leviku tõkestamiseks kehtestatud Sotsiaalministri 31.10.2003 määrus nr 123 „Nakkushaiguste tõrje nõuded“. Nimetatud määruse punkti 31.2 kohaselt peavad kõik COVID-19 nakkusesse haigestunuga lähikontaktis olnud isikud jääma koju eneseisolatsiooni vastavalt arsti otsusele ning lähtudes Terviseameti juhistest. Sama punkti kohaselt peab COVID-19 kahtlusega laps püsima kodus ja teda ei tohi viia lasteasutusse, sealhulgas kooli ega lastele mängimiseks mõeldud avalikku ruumi või alale.

NETS § 44 lg 1 kohaselt teeb järelevalvet Terviseamet. Nõuete täitmata jätmisel rakendatakse korrakaitseseaduse (edaspidi KorS) § 28 lg 2 või 3 nimetatud haldussunnivahendeid ja/või NETS § 46 lg 1-2 nimetatud vastutusmeetmeid. Vastavalt KorS § 28 lg 2 on sunniraha igakordse kohaldamise ülemmäär 9600 eurot. Vastavalt NETS § 46 lg 1-2 on nakkushaiguste tõrje nõuete rikkumise eest ette nähtud füüsilisele isikule rahatrahv kuni 200 trahviühikut ning juriidilisele isikule kuni 32 000 eurot.

 

Руководство для лиц, находившихся в тесном контакте с заражённым COVID-19

По данным Департамента здоровья, у вас был тесный контакт с человеком, у которого подтвержден лабораторно и /или врачом диагноз COVID-19 инфекции. Все люди, находившиеся в тесном контакте с больным, должны оставаться дома в самоизоляции. Вышеупомянутое также применяется в случае, когда заражение коронавирусом произошло через окружающую среду (загрязненные поверхности и т. д.).

С учетом длительности инкубационного периода инфекционного заболевания COVID-19 просим Вас оставаться дома в течение 10 дней после тесного контакта с заболевшим и следить за своим здоровьем. Хотя тестирование не является обязательным, Департамент здоровья рекомендует контактным пройти тестирование на SARS-CoV-2 по истечению 10-дневного карантинного периода для выявления возможного бессимптомного заболевания.
При первой возможности сообщите своему семейному врачу о тесном контакте с больным COVID-19. Если вы заметили ухудшение самочувствия в период самоизоляции, сообщите об этом семейному врачу и следуйте его дальнейшим рекомендациям.

В течении 10-дневного периода наблюдения за здоровьем рекомендуем:

 1. Воспользуйтесь дистанционной работой и обучением.
   
 2. Не выходите из дома или места проживания, за исключением:
  1. необходимости приобретения продуктов и лекарств для повседневных нужд;
  2. посещения медицинского учреждения по приглашению врача;
  3. пребывания на открытом воздухе (в парке, в лесу и т. д.), избегая контакта с другими людьми;
  4. если результат теста на коронавирусную инфекцию сданный на 10-й календарный день со дня последнего тесного контакта с заболевшим оказался отрицательным.
 3. Соблюдайте требования гигиены:
  1. Регулярно мойте руки теплой водой с мылом и при необходимости дезинфицируйте их, так как вирус может распространяться через загрязненные предметы;
  2. не касайтесь руками лица, глаз, рта и носа;
  3. регулярно проветривайте помещения (не реже двух раз в день по 15 минут);
  4. при кашле / чихании закройте нос и рот бумажным платком или рукавом и немедленно выбросьте использованный бумажный платок, а затем вымойте руки.
 4. Если вы вынуждены находиться в общественном месте для приобретения товаров или услуг первой необходимости, вы должны обязательно носить маску.

Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с законодательными актами, устанавливающими ограничения и, при необходимости, с пояснениями к ним по адресу www.kriis.ee/ru.

К сведению людей, живущих с вами — до тех пор, пока у вас нет никаких симптомов заболевания (NB! Симптомами являются даже легкое чувство усталости и першение в горле), членам вашей семьи не нужно оставаться дома, они могут продолжать свои повседневные дела. Если у вас появятся симптомы заболевания (обычно на 4-6 день после тесного контакта), то члены вашей семьи также станут находящимися с вами в тесном контакте лицами и сразу должны будут остаться дома.

Если у вас или у кого- либо из проживающих с вами:

 1. при появлении симптомов заболевания как можно скорее позвоните своему семейному врачу или на информационную линию семейного врача 1220;
 2. обязательно сообщите о любом предыдущем контакте с COVID-19 больным;
 3. oпишите симптомы заболевания своему семейного врача и следуйте инструкциям врача;
 4. если ваше состояние здоровья резко ухудшится звоните по телефону 112 и вызовите скорую помощь.

NB! При звонке обязательно сообщите о любом предыдущем контакте с больным COVID-19.

При появлении вышеуказанных симптомов не обращайтесь в отделение неотложной помощи больницы или в кабинет семейного врача, а сначала попросите рекомендации по лечению и инструкции по телефону. В случае появления признаков болезни или ухудшения здоровья, пожалуйста, также сообщите об этом в Департамент здоровья.

Дополнительную информацию о коронавирусе можно найти на домашней странице:

 1. Департамента здоровья www.terviseamet.ee/ru/COVID-19 
 2. и по адресу www.kriis.ee/ru/koronavirus-zdravoohranenie 

Важно иметь в виду, что:

в соответствии с пунктом 3 статьи 22 Закона о профилактике инфекционных заболеваний и борьбе с ними (далее - NETS), требования по контролю и предотвращению распространения инфекционных заболеваний определены Постановление № 123 министра социальных дел от 31 октября 2003 года «Требования по борьбе с инфекционными заболеваниями». Согласно пункту 31.2 этого постановления, все лица, которые были в тесном контакте с человеком, инфицированными коронавирусом, должны оставаться дома в самоизоляции в соответствии с решением врача и в соответствии с инструкциями Департамента здравоохранения. Согласно тому же пункту, ребенок с подозрением на COVID-19 должен оставаться дома и не должен посещать детский сад, школу, общественные места или игровые площадки.

В соответствии с § 44 (1) NETS надзор за выполнением требований осуществляет Департамент здоровья. В случае несоблюдения требований применяются меры административного принуждения, указанные в § 28 (2) или (3) Закона об охране правопорядка (далее KorS), и / или меры ответственности, указанные в § 46 (1-2) NETS. В соответствии с пунктом 2 статьи 28 Уголовного кодекса максимальная сумма штрафа каждый раз составляет 9600 евро. В соответствии с § 46 (1-2) NETS за нарушение требований по контролю за инфекционными заболеваниями предусмотрен штраф в размере до 200 штрафных единиц для физического лица и до 32 000 евро для юридического лица.

 

Instructions for COVID-19 close contacts

According to the information of the Estonian Health Board, you have been in close contact with a person, whose SARS-Cov-2 diagnosis has been confirmed by the laboratory and/or the doctor. All people, who have had contact with the diseased person must stay at home in self-isolation. The aforementioned self-isolation also applies in situations, where exposure to coronavirus has occurred through the surrounding environment (contaminated surfaces, buildings, etc.).

Based on the duration of incubation period of COVID-19, we ask you to stay at home and monitor your health for 10 days starting from the day of close contact with the diseased person.
Although testing is not mandatory, we recommend all the close contacts take a SARS-CoV-2 test at the end of their 10-day quarantine period in order to detect any possible asymptomatic COVID-19 cases.  Please notify your family physician about your close contact to a COVID-19 diseased person as soon as possible. If your health deteriorates, notify your family physician once again and follow the doctor´s instructions.

Here are guidelines for the 10-day follow-up period:

 1. Use the opportunity to work and study from distance.
   
 2. Do not leave your home or location of self-isolation, except for:
  1. the acquisition of daily essentials;
  2. the invitation of a doctor to go visit a medical institution;
  3. going outdoors (in the park, the woods, etc.) while avoiding all contact with other people.
  4. if a test taken on the 10th calendar day since the last close contact comes back negative;
 3. Follow health safety requirements:
  1. wash your hands frequently using warm water and soap. If necessary use disinfectants, as the virus may spread from contaminated objects;
  2. avoid touching your face, eyes, mouth and nose with your hands;
  3. ventilate the rooms on a regular basis (at least twice a day for at least 15 minutes at a time);
  4. when coughing or sneezing, cover your nose and mouth with a paper tissue or with a flexed elbow (discard the used tissue immediately and then wash your hands).
 4. If you must visit public places in order to get essential daily supplies, please make sure you wear a mask.

In case of questions, acquaint yourself with the legislation establishing restrictions and, if necessary, the explanatory notes at www.kriis.ee/en and www.riigiteataja.ee/viitedLeht.html?id=8.

Concerning other members of your household, as long as you have not developed any symptoms of the disease (mild tiredness or a scratchy throat are also symptoms), your family members will not be required to stay at home. They may continue living their normal daily lives. If you develop symptoms (usually between four to six days after a close contact), your family members and other close contacts must also immediately start self-isolating.

If you or the people living with you:

 1. develop any symptoms of disease, call your family physician or the family physicians´ information line 1220 as soon as possible;
 2. when calling, say that you have had close contact with a COVID-19 diseased person;
 3. describe your current health condition to the doctor and follow the doctor´s instructions;
 4. if you experience sudden health deterioration, call the emergency centre at 112.

NB! During the call, please make sure to inform the doctor of your exposure to a COVID-19 diseased person.

Should any symptoms appear, please do not go to the hospital´s emergency department or family physician´s office, but first ask for instructions and treatment recommendations by phone. If you notice any signs of illness or health deterioration, please make sure to inform us at the Estonian Health Board as well.

Additional information on coronavirus can be found at:

 1. The Health Board´s website www.terviseamet.ee/en/covid19
 2. The corona crisis website www.kriis.ee/en/coronavirus-and-healthcare

Be aware, that:

according to § 22 (3) of the Communicable Diseases Prevention and Control Act (hereinafter NETS), Regulation No. 123 of the Minister of Social Affairs of 31.10.2003 “Requirements for the Control of Communicable Diseases” has been established for the prevention and control of communicable diseases. According to point 31.2 of that regulation, all persons who have been in close contact with a person infected with COVID-19 must remain at home in self-isolation in accordance with the doctor's decision and in accordance with the instructions of the Health Board. According to the same point, a child suspected of COVID-19 must remain at home and must not be taken to a childcare facility, including a school or a public place or area for children to play.

According to § 44 (1) of the NETS, the Health Board supervises compliance with the requirements established in the aforementioned legislation. In case of non-compliance with the requirements, the administrative coercive measures specified in § 28 (2) or (3) of the Law Enforcement Act and/or the liability measures specified in § 46 (1-2) of the NETS shall be applied. Pursuant to § 28 (2) of the Law Enforcement Act, the maximum amount of a penalty payment each time is 9600 euros. Pursuant to § 46 (1-2) of the NETS, a fine of up to 200 fine units for a natural person and up to 32 000 euros for a legal person shall be imposed for violation of the requirements for the control of infectious diseases.