Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.


Koroonaviirus COVID-19 avaandmete kirjeldus

 
 

Tervise infosüsteemi andmekogu andmete põhjal väljastatakse andmeid kord päevas, päeva andmestik on tehtud hommiku kella 7:00 seisuga eelneva 24 h jooksul laekunud testide tulemustega. Avaandmete avaldamine toimub kell 10:35 igapäevaselt.

Avaandmete avaldamise on käesoleva aja seisuga arenev protsess ning lisanduda võib uusi väljavõtteid. Andmestruktuurid võivad arenduste käigus täieneda või muutuda.

Andmete töötlemisel tuleb arvestada, et pärast igapäevast kella 07:00 seisuga tehtud väljavõtet laekub andmeid nii eelnevate päevade – st. kogu ajaloo ulatuses kuni käesoleva päeva hommiku kella 7ni. See tähendab, et käesoleva päeva andmed on veel poolikud ning sisaldavad teste, mille tulemused on laekunud keskööst hommikuni. Järgmisel päeval on täienenud ka eelneva päeva info. Testide laekumiskiirus tervishoiuteenue osutajatelt (sh. laboritelt) tervise infosüsteemi andmebaasi on erinev ning seetõttu on avaandmetes ka välja toodud nii testi kuupäev, kellaaeg kui ka andmete laekumise aeg. Tehniliselt on võimalik ka varasemate andmete muutumine hiljem – see võib toimuda, kui tervishoiuteenuse osutaja poolt tehakse parandusi andmekvaliteedis, seetõttu on avaldatud ka unikaalse ID räsi, et read oleksid omavahel seostatavad korduvate andmelaadimiste korral.

Andmeid väljastatakse kahes vormingus, JSON kujul, mis on sobilik masinloetavate päringute tegemiseks ning CSV vormingus, mis on sobilik tabelarvutustarkvaras (Excel, LibreOffice Calc jt) avamiseks.

CSV vormingus sisaldab esimene rida andmetulpade päist ning järgnevatel ridadel on vastavalt andmeridade väärtused.

 

Testide avaandmete andmestruktuuri kirjeldus

Teostatud SARS-CoV-2 testide andmed Terviseinfosüsteemi andmestiku põhjal.

Andmeväli

Kirjeldus

Väärtus(ed)

Id

Testi unikaalne anonümiseeritud tunnus. String 40 tähemärki.

 

Gender

Patsiendi sugu, kui on teada. String 1 märk.

M – mees
N – naine

AgeGroup

Patsiendi vanuserühma kuuluvus testi tegemise hetke seisuga.

0-4
5-9
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75-79
80-84
üle 85

Country

Patsiendi rahvastikuregistri järgne elukoha riik.

Eesti
Välismaa
Tundmatu

County

Patsiendi rahvastikuregistri järgne elukoha maakond Eestis.

Nt. Harju maakond

ResultValue

SARS-CoV-2 analüüsitulemuse vastus, string 1 märk

N – negatiivne
P – positiivne

ResultTime

Testi tegemise analüüsitulemuse aeg ISO 8601 standardi vormingus koos ajavööndiga

2020-03-31T00:00:00+03:00

AnalysisInsertTime

Tervise infosüsteemi andmete ehk testi tulemuste laekumise aeg ISO 8601 standardi vormingus koos ajavööndiga

2020-03-31T05:10:20+03:00

 

JSON vormingus andmete näide:
[
    {
        "id": "...",
        "Gender": "N",
        "AgeGroup": "10-14",
        "Country": "Eesti",
        "County": "Tartu maakond",
        "ResultValue": "N",
        "ResultTime": "2020-03-29T00:00:00+02:00",
        "AnalysisInsertTime": "2020-03-29T13:30:20+02:00"
    },
    /.../
    {
        "id": "...",
        "Gender": "M",
        "AgeGroup": "45-49",
        "Country": "Eesti",
        "County": "Harju maakond",
        "ResultValue": "P",
        "ResultTime": "2020-03-31T00:00:00+03:00",
        "AnalysisInsertTime": "2020-03-31T16:06:50+03:00"
    }
]

 

Avaandmete lingid

 

Viimase 14 päeva nakatunute arv 100 tuhande elaniku kohta Eestis

Väljastatakse esmakordsete positiivsete testide tervise infosüsteemi laekumise alusel statistika viimase 14 päeva positiivsete koguarvuna ning suhtearvuna 100 000 elaniku kohta Eestis aegreal.

Andmestikus on välja toodud nii esmakordsete positiivsete testide (juhtumite) arv päevas, kogu esmakordsete positiivsete testide arv, viimase 14 päeva positiivsete esmakordsete testide arv ning selle suhtearv 100 000 elaniku kohta Eestis.

Suhtearv arvutatakse valemi alusel: viimase 14 päeva positiivsete esmakordsete testide arv * 100 000 / 1 328 976 (elanike arv) ning ümardatakse 1 komakohani.

Arvutuse aluseks on võetud elanike arv Eestis 2020. jaanuari seisuga (allikas Statistikaamet: https://www.stat.ee/et/avasta-statistikat/valdkonnad/rahvastik/rahvaarv ).

Viimase päeva andmete leidmiseks võib kasutada filtrit „LastStatisticsDate = StatisticsDate“.

Andmeväli Kirjeldus Väärtus(ed)
LastStatisticsDate Andmete viimase uuendamise StatisticsDate kuupäev ISO 8601 standardi vormingus, kõigil ridadel sama väärtus. 2020-08-26
StatisticsDate Statistika kuupäev, mille kohta tulemus kehtib. +7 tunni võrra nihkes, st. 2020-08-26 kell 07:00 kuni 2020-06-16 kell 06:59 laekunud tulemuste seisu korral on väärtuseks 2020-08-26 2020-08-26
DailyCases Positiivsete juhtumite (esmakordsete positiivsete testide) arv päevas, integer 14
TotalCases Positiivsete juhtumite (esmakordsete positiivsete testide) summa selleks päevaks, integer 2325
TotalCasesLast14D Positiivsete juhtumite (esmakordsete positiivsete testide) summa viimase 14 päeva jooksul, käesolev päev kaasa arvatud, integer 151
PerPopulation Viimase 14 päeva positiivsete juhtumite suhtearv 100 000 elaniku kohta, ümardatud 1 komakohani, float 11.4

Avaandmete lingid

 

Keskmise vanuse avaandmete andmestruktuuri kirjeldus

Väljastatakse testi tulemuste alusel isikute keskmine vanus täisarvuna testi tegemise kuupäevade, sugude ja testitulemuste lõikes.

Kõigi positiivsete diagnoosi saanud isikute keskmise vanuse koondinfo on toodud tulemuses, kus „ResultDate“ ja „Gender“ on tühjad (tehniline väärtus NULL). 

Sugude kaupa leiab kõigi positiivsete testide lõikes ridadelt, kus „ResultDate“ on tühi (tehniline väärtus NULL).

Ülejäänud ridadel on toodud kuupäeva, soo ja testi tulemuse lõikes isikute keskmine vanus.

Andmeväli

Kirjeldus

Väärtus(ed)

ResultDate

Testide tegemise analüüsitulemuse kuupäev ISO 8601 standardi vormingus koos ajavööndiga või NULL

2020-03-31T00:00:00+03:00
või NULL

Gender

Patsiendi sugu, kui on teada. String 1 märk või NULL

M – mees
N – naine
või NULL

ResultValue

SARS-CoV-2 analüüsitulemuse vastus, string 1 märk või

N – negatiivne
P – positiivne

AverageAge

Keskmine vanus eelnevate filtrite lõikes

Täisarv

 

JSON vormingus andmete näide:
[
    {
        "ResultDate": null,
        "Gender": null,
        "ResultValue": "P",
        "AverageAge": 51
    },
    {
        "ResultDate": null,
        "Gender": "M",
        "ResultValue": "P",
        "AverageAge": 50
    },
    {
        "ResultDate": null,
        "Gender": "N",
        "ResultValue": "P",
        "AverageAge": 53
    },
    {
        "ResultDate": "2020-03-31T00:00:00+03:00",
        "Gender": "N",
        "ResultValue": "N",
        "AverageAge": 53
    },
    /.../
    {
        "ResultDate": "2020-03-31T00:00:00+03:00",
        "Gender": "N",
        "ResultValue": "P",
        "AverageAge": 62
    }
]

 

Avaandmete lingid

 

Asukohapõhise statistika avaandmete andmestruktuuri kirjeldus

Väljastatakse testi tulemuste alusel asukohapõhine statistika testi tegemise kuupäevade ja testitulemuste lõikes omavalitsuste ja asustusüksuste tasemel. Kaetud on kõik omavalitsused (vallad, vallataseme linnad) ning asustusüksuse tasemel Tallinna linnaosad, Kuressaare linn ja omavalitsusüksuse Pärnu linna „vallasisene linn“ Pärnu linn.

Juhtumite arv on toodud vahemikena 10 kaupa, vahemikud võivad olla nt. „0-9“, „10-19“ ... „200-209“ jne. Vahemike alam- ja ülempiirid on eraldi arvudena esitatud. Vahemikud kujutavad kumulatiivset arvu selleks statistika kuupäevaks summeerunud tulemuste kujul, mitte ei märgi lisandunuid.

Avaldatakse nii positiivsete kui negatiivsete juhtumite vahemikud asukoha tasandil. Juhtumiks loetakse isiku kohta esmakordset positiivset või esmakordset negatiivset testi, st. kordusteste ei arvestata. Maksimaalselt võib ühe isiku kohta olla seega 2 juhtumit – üks positiivne, üks negatiivne.

Asukohtade osas on lisaks välja toodud EHAK koodid, mis hõlbustavad kaardirakenduste loomist. Täpsem info EHAK koodide osas Maa-ameti kodulehel: https://geoportaal.maaamet.ee/est/Andmed-ja-kaardid/Haldus-ja-asustusjaotus-p119.html

Lisaks on andmestikku koondatud Statistikaameti aruande RV0291U põhjal vastava asustusüksuse või omavalitsuse elanike arv, pindala ja asustustihedus.

Andmeväli

Kirjeldus

Väärtus(ed)

LastStatisticsDate

Andmete viimase uuendamise StatisticsDate kuupäev ISO 8601 standardi vormingus, kõigil ridadel sama väärtus.

2020-06-16

StatisticsDate

Statistika kuupäev, mille kohta tulemus kehtib. +7 tunni võrra nihkes, st. 2020-06-15 kell 07:00 kuni 2020-06-16 kell 06:59 laekunud tulemuste seisu korral on väärtuseks 2020-06-15

2020-06-15

Country

Riik

Eesti
Tundmatu
Välismaa

CountryEHAK

Riigi EHAK kood

233
või NULL

County

Maakonna nimi

Saare maakond

CountyEHAK

Maakonna EHAK kood (vt. Maa-amet)

0074

Commune

Omavalitsuse nimi (valla või vallataseme linna nimi)

Saaremaa vald

CommuneEHAK

Omavalitsuse EHAK kood

0714

Village

Asustusüksuse nimi (vallasisese linna või linnaosa nimi)

Kuressaare linn

VillageEHAK

Asustusüksuse EHAK kood

3655

LocationEHAK

Viimase määratud haldusjaotuse taseme EHAK kood – st. VillageEHAK olemasolul selle väärtus või CommuneEHAK väärtus

3655

LocationPopulation

Määratud asustusüksuse elanike arv Statistikaameti andmetel seisuga 01.01.2020 (RV0291U), integer

12866

LocationArea

Määratud asustusüksuse pindala (km2) Statistikaameti andmetel seisuga 01.01.2020 (RV0291U), float

15.5

LocationDensity

Määratud asustusüksuse asustustihedus (elanikku km² kohta) Statistikaameti andmetel seisuga 01.01.2020 (RV0291U), float

830.06452

ResultValue

Tulemuse väärtus, string 1 märk

N – negatiivne
P – positiivne

TotalCasesRange

Juhtumite (esmakordsete testide) arvu vahemik 10 kaupa, string

 260 - 269

TotalCasesFrom

Juhtumite (esmakordsete testide) vahemiku alumine piir, integer

260

TotalCasesTo

Juhtumite (esmakordsete testide) vahemiku ülemine piir, integer

269

Avaandmete lingid

 

Maakondliku ja kogutestide statistika avaandmete andmestruktuuri kirjeldus

Väljastatakse testi tulemuste alusel statistika testi tegemise kuupäevade ja testitulemuste lõikes maakondade tasemel.

Andmestikus on välja toodud nii esmakordsete testide (juhtumite) arv kui ka kogu testide arv koos kordustestidega.

Juhtumiks loetakse isiku kohta esmakordset positiivset või esmakordset negatiivset testi, st. kordusteste ei arvestata. Maksimaalselt võib ühe isiku kohta olla seega 2 juhtumit – üks positiivne, üks negatiivne.

Avaldatakse nii positiivsete kui negatiivsete juhtumite vahemikud maakondlikul tasandil.

Asukohtade osas on lisaks välja toodud EHAK koodid. Täpsem info EHAK koodide osas Maa-ameti kodulehel: https://geoportaal.maaamet.ee/est/Andmed-ja-kaardid/Haldus-ja-asustusjaotus-p119.html

Andmeväli

Kirjeldus

Väärtus(ed)

LastStatisticsDate

Andmete viimase uuendamise StatisticsDate kuupäev ISO 8601 standardi vormingus, kõigil ridadel sama väärtus.

2020-06-16

StatisticsDate

Statistika kuupäev, mille kohta tulemus kehtib. +7 tunni võrra nihkes, st. 2020-06-15 kell 07:00 kuni 2020-06-16 kell 06:59 laekunud tulemuste seisu korral on väärtuseks 2020-06-15

2020-06-15

Country

Riik

Eesti
Tundmatu
Välismaa

CountryEHAK

Riigi EHAK kood

233
või NULL

County

Maakonna nimi

Saare maakond

CountyEHAK

Maakonna EHAK kood (vt. Maa-amet)

0074

ResultValue

Tulemuse väärtus, string 1 märk

N – negatiivne
P – positiivne

DailyTests

Testide (esmakordsete ja kordustestide) arv päevas, integer

12

TotalTests

Testide (esmakordsete ja kordustestide) summa selleks päevaks, integer

220

DailyCases

Juhtumite (esmakordsete testide) arv päevas, integer

10

TotalCases

Juhtumite (esmakordsete testide) summa selleks päevaks, integer

200

Avaandmete lingid

 

Covid-19 haiglaandmed

Covid-19 hospitaliseeritud patsientide keskmine vanus

Väljastatakse Covid-19 diagnoosiga hospitaliseeritud patsientide kesmine vanus ning keskmine vanus sugude lõikes. Andmestikus 3 rida – kõigi sugude keskmine, mees- ja naissoost patsientide keskmine vanus.

Andmeväli

Kirjeldus

Väärtus(ed)

LastLoadStatisticsDate

Andmete viimase uuendamise StatisticsDate kuupäev ISO 8601 standardi vormingus, kõigil ridadel sama väärtus.

2020-06-16

Gender

Sugu

M – mees
N – naine

AverageAge

Keskmine vanus, täisarv

64

Avaandmete lingid

 

Covid-19 hospitaliseeritud patsientide haiglas viibimise aeg

Väljastatakse aegrida patsientide keskmise haiglas viibimise päevade arvu kohta. Keskmine päevade arv on lõppenud haigusjuhtumi põhine ning arvutatakse konkreetsel kuupäeval haiglas viibivate patsientide haigusjuhtumite keskmine kestvus.

Aegreal ei pruugi olla andmeid iga kuupäeva kohta, kui sellel kuupäeval haiglas viibinud patsientide haiguslood pole veel lõpetatud.

Andmeväli

Kirjeldus

Väärtus(ed)

LastLoadStatisticsDate

Andmete viimase uuendamise StatisticsDate kuupäev ISO 8601 standardi vormingus, kõigil ridadel sama väärtus.

2020-06-16

StatisticsDate

Statistika kuupäev, mille kohta tulemus kehtib. +8.5 tunni võrra nihkes, st. 2020-06-15 kell 08:30 kuni 2020-06-16 kell 08:29 laekunud tulemuste seisu korral on väärtuseks 2020-06-15

2020-06-15

AverageDays

Keskmine haiglas viibitud päevade arv sellel kuupäeval hospitaliseeritud patsientide kohta, täisarv.

15

Avaandmete lingid

 

Covid-19 hospitaliseeritud patsientide vanuseline ja sooline profiil

Väljastatakse Covid-19 diagnoosiga hospitaliseeritud patsientide vanuseline ja sooline statistika. Mitu patsienti on vastavas vanuse- ja soorühmas olnud hospitaliseeritud Covid-19 diagnoosiga.

Andmeväli

Kirjeldus

Väärtus(ed)

LastLoadStatisticsDate

Andmete viimase uuendamise StatisticsDate kuupäev ISO 8601 standardi vormingus, kõigil ridadel sama väärtus.

2020-06-16

Gender

Sugu

M – mees
N – naine

AgeGroup

Patsiendi vanuserühma kuuluvus testi tegemise hetke seisuga.

0-4
5-9
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75-79
80-84
üle 85

PatientCount

Covid-19 diagnoosiga patsientide arv

10

Avaandmete lingid

 

Covid-19 hospitaliseerimise statistika aegrida

Väljastatakse statistiline aegrida Covid-19 diagnoosiga hospitaliseerimiste kohta. Eristatakse patsiente ja juhtumeid. Juhtumiks loetakse patsiendi kestvat hospitaliseerimist Covid-19 diagnoosiga, seejuures võib toimuda haiglate vaheline liikumine. Juhtum lõppeb haiglast välja kirjutamisega. Patsiendi kohta võib lugeda ka mitu juhtumit, kui pärast lõppenud juhtumit võetakse patsient uuesti haiglasse sisse.

Aegreas võib tehnilistel ja metoodilistel põhjustel esineda väikeseid statistilisi kõrvalekaldeid võrreldes varasemalt avaldatud statistikaga. Põhjuseks on aegrea ajaline fikseerimine ning andmete laekumine või jooksva päeva parandused. Avaandmetes kajastub kõige viimane teadaolev seis, sealhulgas täpsustused ja andmekvaliteedi parandused.

Andmeväli

Kirjeldus

Väärtus(ed)

LastStatisticsDate

Andmete viimase uuendamise StatisticsDate kuupäev ISO 8601 standardi vormingus, kõigil ridadel sama väärtus.

2020-06-16

StatisticsDate

Statistika kuupäev, mille kohta tulemus kehtib. +8.5 tunni võrra nihkes, st. 2020-06-15 kell 08:30 kuni 2020-06-16 kell 08:29 laekunud tulemuste seisu korral on väärtuseks 2020-06-15

2020-06-15

Hospitalised

Haiglaravil olevate isikute arv koos nendega, kes samal päeval välja kirjutatakse (olenemata väljakirjutamise põhjusest)

Täisarv

ActivelyHospitalised

Haiglaravil aktiivselt olevate isikute arv – st. kõik, kes olid päeval sees välja arvatud samal päeval väljakirjutatud (kuid mitte surmaga välja kirjutatud)

Täisarv

IsOnVentilation

Juhitaval hingamisel olevate patsientide arv konkreetsel päeval, tehnilistel põhjustel väljastatakse masinloetavaid andmeid alates 19. aprillist 2020.

Täisarv või NULL

IsInIntensive

Intensiivravil olevate patsientide arv konkreetsel päeval, tehnilistel põhjustel väljastatakse masinloetavaid andmeid alates 19. aprillist 2020.

Täisarv või NULL

Discharged

Väljakirjutatute arv (v.a. surmad)

Täisarv

NewCases

Uute lisandunud haigusjuhtumite arv (ühel isikul võib olla aja jooksul mitu haigusjuhtumit)

Täisarv

TotalCases

Kõigi haigusjuhtumite arv selleks päevaks kokku

Täisarv

TotalCasesDischarged

Kõigi haigusjuhtumite lõpetamiste arv selleks päevaks kokku (v.a. surmad)

Täisarv

NewPatients

Esmakordselt hospitaliseeritud patsientide arv sellel päeval

Täisarv

TotalPatients

Kõigi patsientide arv selleks päevaks, kes on olnud haiglas

Täisarv

TotalPatientsDischarged

Kõigi patsientide arv, kes on selleks päevaks välja kirjutatud kokku

Täisarv

Avaandmete lingid

 

Covid-19 vaktsineerimise üleriigiline andmestik

Covid-19 vaktsineerimise agregeeritud andmestik väljastatakse igapäevaselt terviseteenuse osutajate poolt tervise infosüsteemi saadetud andmete põhjal, viimase 24 tunni kohta seis jooksval aegreal. 

Statistika kuupäev lähtub vaktsineerimise andmete tervise infosüsteemi esmasest laekumise ajast ning mitte vaktsineerimise kuupäevast. Sõltuvalt terviseteenuse osutajate dokumenteerimisest ja andmete saatmisest võib esineda ligi 1 päevane viide andmete laekumisel. Terviseteenuse osutajatel on õigus ja kohustus vigade tuvastamisel sisse viia parandusi, mis võivad mõjutada tagasiulatuvat statistikat. Andmeid väljastatakse igapäevaselt viimase teadaoleva seisu pealt, tervise infosüsteemi andmestikelt.

Andmeväli

Kirjeldus

Andmevälja tüüp

Väärtus(ed)

StatisticsDate

Statistika kuupäev ISO 8601 standardi vormingus (YYYY-MM-DD), mille kohta tulemus kehtib. +7 tunni võrra nihkes, st. 2021-01-03 kell 07:00 kuni 2021-01-04 kell 06:59 laekunud tulemuste seisu korral on väärtuseks 2020-01-03

date
YYYY-MM-DD

2021-01-03

TargetDiseaseCode

Haiguse klassifikaator, mille vastu vaktsineeritakse (219 = COVID-19)
Vaktsiinvälditavate haiguste ja haigustekitajate klassifikaatorid on leitavad publitseerimiskeskusest.

string

219

TargetDisease

Haiguse nimi, mille vastu vaktsineeritakse (COVID-19)
Vaktsiinvälditavate haiguste ja haigustekitajate klassifikaatorid on leitavad publitseerimiskeskusest.

string

COVID-19

Country

Patsiendi rahvastikuregistri järgse elukoha riik

string

Eesti
Tundmatu
Välismaa

CountryEHAK

Patsiendi rahvastikuregistri järgse elukoha riigi EHAK kood (233 = Eesti, NULL = teadmata)

string

233
NULL

VaccinationStatus

Vaktsineerimise olek näitab, millises etapis (InProgress või Completed) on vaktsineerimise protsess immuunsuse saavutamiseks. 1 doosi vaktsiinidel lõpetatakse vaktsineerimine 1 doosi järel, kuid 2 doosi nõudega vaktsiinidel on vaktsineerimise olek pooleli (InProgress), kuni pole manustatud 2 doosi.

string

InProgress
Completed

DailyCount

Grupeeritud andmestiku lõikes (maakond, sugu, vanuserühm, vaktsineerimise staatus), sellel statistika kuupäeva perioodil laekunud vaktsineerimiste arv.

integer

>= 0

TotalCount

Grupeeritud andmestiku lõikes (maakond, sugu, vanuserühm, vaktsineerimise staatus), selleks statistika kuupäevaks laekunud summeerunud läbi viidud vaktsineerimiste koguarv.

integer

>= 0

PopulationCoverage

Grupeeritud andmestiku lõikes elanikkonna vaktsineerimise hõlmatuse protsent ümardatult 3 komakohani, vahemikus 0.000 kuni 100.

decimal

>= 0.000
<= 100.000

Avaandmete lingid

 

Covid-19 vaktsineerimise maakondade ülene andmestik

Covid-19 vaktsineerimise agregeeritud andmestik väljastatakse igapäevaselt terviseteenuse osutajate poolt tervise infosüsteemi saadetud andmete põhjal, viimase 24 tunni kohta seis jooksval aegreal. 

Statistika kuupäev lähtub vaktsineerimise andmete tervise infosüsteemi esmasest laekumise ajast ning mitte vaktsineerimise kuupäevast. Sõltuvalt terviseteenuse osutajate dokumenteerimisest ja andmete saatmisest võib esineda ligi 1 päevane viide andmete laekumisel. Terviseteenuse osutajatel on õigus ja kohustus vigade tuvastamisel sisse viia parandusi, mis võivad mõjutada tagasiulatuvat statistikat. Andmeid väljastatakse igapäevaselt viimase teadaoleva seisu pealt, tervise infosüsteemi andmestikelt.

Andmeväli

Kirjeldus

Andmevälja tüüp

Väärtus(ed)

StatisticsDate

Statistika kuupäev ISO 8601 standardi vormingus (YYYY-MM-DD), mille kohta tulemus kehtib. +7 tunni võrra nihkes, st. 2021-01-03 kell 07:00 kuni 2021-01-04 kell 06:59 laekunud tulemuste seisu korral on väärtuseks 2020-01-03

date
YYYY-MM-DD

2021-01-03

TargetDiseaseCode

Haiguse klassifikaator, mille vastu vaktsineeritakse (219 = COVID-19)
Vaktsiinvälditavate haiguste ja haigustekitajate klassifikaatorid on leitavad publitseerimiskeskusest.

string

219

TargetDisease

Haiguse nimi, mille vastu vaktsineeritakse (COVID-19)
Vaktsiinvälditavate haiguste ja haigustekitajate klassifikaatorid on leitavad publitseerimiskeskusest.

string

COVID-19

Country

Patsiendi rahvastikuregistri järgse elukoha riik

string

Eesti
Tundmatu
Välismaa

CountryEHAK

Patsiendi rahvastikuregistri järgse elukoha riigi EHAK kood (233 = Eesti, NULL = teadmata)

string

233
NULL

County

Patsiendi rahvastikuregistri järgse elukoha maakonna nimi

string

Harju maakond

CountyEHAK

Patsiendi rahvastikuregistri järgse elukoha maakonna EHAK kood (vt. Maa-amet)

string

0037

LocationPopulation

Määratud asustusüksuse elanike arv Statistikaameti andmetel seisuga 01.01.2020 (RV0291U)

integer

605029

VaccinationStatus

Vaktsineerimise olek näitab, millises etapis (InProgress või Completed) on vaktsineerimise protsess immuunsuse saavutamiseks. 1 doosi vaktsiinidel lõpetatakse vaktsineerimine 1 doosi järel, kuid 2 doosi nõudega vaktsiinidel on vaktsineerimise olek pooleli (InProgress), kuni pole manustatud 2 doosi.

string

InProgress
Completed

DailyCount

Grupeeritud andmestiku lõikes (maakond, sugu, vanuserühm, vaktsineerimise staatus), sellel statistika kuupäeva perioodil laekunud vaktsineerimiste arv.

integer

>= 0

TotalCount

Grupeeritud andmestiku lõikes (maakond, sugu, vanuserühm, vaktsineerimise staatus), selleks statistika kuupäevaks laekunud summeerunud läbi viidud vaktsineerimiste koguarv.

integer

>= 0

PopulationCoverage

Grupeeritud andmestiku lõikes elanikkonna vaktsineerimise hõlmatuse protsent ümardatult 3 komakohani, vahemikus 0.000 kuni 100.

decimal

>= 0.000
<= 100.000

Avaandmete lingid

 

Covid-19 vaktsineerimise maakondade, vanuserühmade ja soolise jaotuse andmestik

Covid-19 vaktsineerimise agregeeritud andmestik väljastatakse igapäevaselt terviseteenuse osutajate poolt tervise infosüsteemi saadetud andmete põhjal, viimase 24 tunni kohta seis jooksval aegreal. 

Statistika kuupäev lähtub vaktsineerimise andmete tervise infosüsteemi esmasest laekumise ajast ning mitte vaktsineerimise kuupäevast. Sõltuvalt terviseteenuse osutajate dokumenteerimisest ja andmete saatmisest võib esineda ligi 1 päevane viide andmete laekumisel. Terviseteenuse osutajatel on õigus ja kohustus vigade tuvastamisel sisse viia parandusi, mis võivad mõjutada tagasiulatuvat statistikat. Andmeid väljastatakse igapäevaselt viimase teadaoleva seisu pealt, tervise infosüsteemi andmestikelt.

Andmeväli

Kirjeldus

Andmevälja tüüp

Väärtus(ed)

StatisticsDate

Statistika kuupäev ISO 8601 standardi vormingus (YYYY-MM-DD), mille kohta tulemus kehtib. +7 tunni võrra nihkes, st. 2021-01-03 kell 07:00 kuni 2021-01-04 kell 06:59 laekunud tulemuste seisu korral on väärtuseks 2020-01-03

date
YYYY-MM-DD

2021-01-03

TargetDiseaseCode

Haiguse klassifikaator, mille vastu vaktsineeritakse (219 = COVID-19)
Vaktsiinvälditavate haiguste ja haigustekitajate klassifikaatorid on leitavad publitseerimiskeskusest.

string

219

TargetDisease

Haiguse nimi, mille vastu vaktsineeritakse (COVID-19)
Vaktsiinvälditavate haiguste ja haigustekitajate klassifikaatorid on leitavad publitseerimiskeskusest.

string

COVID-19

Country

Patsiendi rahvastikuregistri järgse elukoha riik

string

Eesti
Tundmatu
Välismaa

CountryEHAK

Patsiendi rahvastikuregistri järgse elukoha riigi EHAK kood (233 = Eesti, NULL = teadmata)

string

233
NULL

County

Patsiendi rahvastikuregistri järgse elukoha maakonna nimi

string

Harju maakond

CountyEHAK

Patsiendi rahvastikuregistri järgse elukoha maakonna EHAK kood (vt. Maa-amet)

string

0037

AgeGroup

Patsiendi vanuserühma kuuluvus vaktsineerimise hetke seisuga.

string

0-4
5-17
18-69
üle 70

Gender

Sugu ( M – mees, N – naine)

char(1)

M
N

VaccinationStatus

Vaktsineerimise olek näitab, millises etapis (InProgress või Completed) on vaktsineerimise protsess immuunsuse saavutamiseks. 1 doosi vaktsiinidel lõpetatakse vaktsineerimine 1 doosi järel, kuid 2 doosi nõudega vaktsiinidel on vaktsineerimise olek pooleli (InProgress), kuni pole manustatud 2 doosi.

string

InProgress
Completed

DailyCount

Grupeeritud andmestiku lõikes (maakond, sugu, vanuserühm, vaktsineerimise staatus), sellel statistika kuupäeva perioodil laekunud vaktsineerimiste arv.

integer

>= 0

TotalCount

Grupeeritud andmestiku lõikes (maakond, sugu, vanuserühm, vaktsineerimise staatus), selleks statistika kuupäevaks laekunud summeerunud läbi viidud vaktsineerimiste koguarv.

integer

>= 0

Avaandmete lingid