Koroonaviirus SARS-CoV-2 testide avaandmete kirjeldus

Tervise infosüsteemi andmekogu andmete põhjal väljastatakse andmeid kord päevas, päeva andmestik on tehtud hommiku kella 7:00 seisuga kõigi selleks hetkeks laekunud testide tulemustega. Avaandmete avaldamine toimub orienteeruvalt lõuna ajal.

Avaandmete avaldamine on käesoleva aja seisuga arenev protsess ning lisanduda võib uusi väljavõtteid. Andmestruktuurid võivad arenduste käigus täieneda või muutuda. Infot avaandmete struktuuri ja väljavõtete kohta uuendame Terviseameti kodulehel.

Andmete töötlemisel tuleb arvestada, et pärast igapäevast kella 07:00 seisuga tehtud väljavõtet laekub andmeid nii eelnevate päevade – st. kogu ajaloo ulatuses kuni käesoleva päeva hommiku kella 7ni. See tähendab, et käesoleva päeva andmed on veel poolikud ning sisaldavad teste, mille tulemused on laekunud keskööst hommikuni. Järgmisel päeval on täienenud ka eelneva päeva info. Testide laekumiskiirus tervishoiuteenue osutajatelt (sh. laboritelt) tervise infosüsteemi andmebaasi on erinev ning seetõttu on avaandmetes ka välja toodud nii testi kuupäev, kellaaeg kui ka andmete laekumise aeg. Tehniliselt on võimalik ka varasemate andmete muutumine hiljem – see võib toimuda, kui tervishoiuteenuse osutaja poolt tehakse parandusi varem tehtud testide andmetes, seetõttu on avaldatud ka unikaalse ID räsi, et read oleksid omavahel seostatavad korduvate andmelaadimiste korral.

Andmeid väljastatakse kahes vormingus, JSON kujul, mis on sobilik masinloetavate päringute tegemiseks ning CSV vormingus, mis on sobilik tabelarvutustarkvaras (Excel, LibreOffice Calc jt) avamiseks.

CSV vormingus sisaldab esimene rida andmetulpade päist ning järgnevatel ridadel on vastavalt andmeridade väärtused.

Testide avaandmete andmestruktuuri kirjeldus

Teostatud SARS-CoV-2 testide andmed Terviseinfosüsteemi andmestiku põhjal.

Andmeväli

Kirjeldus

Väärtus(ed)

id

Testi unikaalne anonümiseeritud tunnus. String 40 tähemärki.

 

Gender

Patsiendi sugu, kui on teada. String 1 märk.

M – mees
N – naine

AgeGroup

Patsiendi vanuserühma kuuluvus testi tegemise hetke seisuga.

0-4
5-9
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75-79
80-84
üle 85

Country

Patsiendi rahvastikuregistri järgne elukoha riik.

Eesti
Välismaa
Tundmatu

County

Patsiendi rahvastikuregistri järgne elukoha maakond Eestis.

Nt. Harju maakond

ResultValue

SARS-CoV-2 analüüsitulemuse vastus, string 1 märk

N – negatiivne
P – positiivne

StatisticsDate Statistikasse arvestamise kuupäev ISO 8601 standardi vormingus 2020-03-31

ResultTime

Testi tegemise analüüsitulemuse aeg ISO 8601 standardi vormingus koos ajavööndiga

2020-03-31T00:00:00+03:00

AnalysisInsertTime

Tervise infosüsteemi andmete ehk testi tulemuste laekumise aeg ISO 8601 standardi vormingus koos ajavööndiga

2020-03-31T05:10:20+03:00

 

JSON vormingus andmete näide:
[
    {
        "id": "...",
        "Gender": "N",
        "AgeGroup": "10-14",
        "Country": "Eesti",
        "County": "Tartu maakond",
        "ResultValue": "N",
        "StatisticsDate": "2020-03-29",
        "ResultTime": "2020-03-29T00:00:00+02:00",
        "AnalysisInsertTime": "2020-03-29T13:30:20+02:00"
    },
    /.../
    {
        "id": "...",
        "Gender": "M",
        "AgeGroup": "45-49",
        "Country": "Eesti",
        "County": "Harju maakond",
        "ResultValue": "P",
        "StatisticsDate": "2020-03-31",
        "ResultTime": "2020-03-31T00:00:00+03:00",
        "AnalysisInsertTime": "2020-03-31T16:06:50+03:00"
    }
]

 

Avaandmete lingid

 

Keskmise vanuse avaandmete andmestruktuuri kirjeldus

Väljastatakse testi tulemuste alusel isikute keskmine vanus täisarvuna testi tegemise kuupäevade, sugude ja testitulemuste lõikes.

Kõigi positiivsete diagnoosi saanud isikute keskmise vanuse koondinfo on toodud tulemuses, kus „ResultDate“ ja „Gender“ on tühjad (tehniline väärtus NULL). 

Sugude kaupa leiab kõigi positiivsete testide lõikes ridadelt, kus „ResultDate“ on tühi (tehniline väärtus NULL).

Ülejäänud ridadel on toodud kuupäeva, soo ja testi tulemuse lõikes isikute keskmine vanus.

Andmeväli

Kirjeldus

Väärtus(ed)

ResultDate

Testide tegemise analüüsitulemuse kuupäev ISO 8601 standardi vormingus koos ajavööndiga või NULL

2020-03-31T00:00:00+03:00
või NULL

Gender

Patsiendi sugu, kui on teada. String 1 märk või NULL

M – mees
N – naine
või NULL

ResultValue

SARS-CoV-2 analüüsitulemuse vastus, string 1 märk või

N – negatiivne
P – positiivne

AverageAge

Keskmine vanus eelnevate filtrite lõikes

Täisarv

 

JSON vormingus andmete näide:
[
    {
        "ResultDate": null,
        "Gender": null,
        "ResultValue": "P",
        "AverageAge": 51
    },
    {
        "ResultDate": null,
        "Gender": "M",
        "ResultValue": "P",
        "AverageAge": 50
    },
    {
        "ResultDate": null,
        "Gender": "N",
        "ResultValue": "P",
        "AverageAge": 53
    },
    {
        "ResultDate": "2020-03-31T00:00:00+03:00",
        "Gender": "N",
        "ResultValue": "N",
        "AverageAge": 53
    },
    /.../
    {
        "ResultDate": "2020-03-31T00:00:00+03:00",
        "Gender": "N",
        "ResultValue": "P",
        "AverageAge": 62
    }
]

 

Avaandmete lingid

 

Avaandmete avaldamise teostab Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskus (TEHIK). Tehniliste küsimuste, probleemide ja ettepanekute korral võib kontakteeruda info@tehik.ee