Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.


Koroonaviirus COVID-19 avaandmete kirjeldus

 

NB! Dokumentatsioon on läbimas uuenduskuuri!

Avaandmete metoodika kirjeldus ja andmestike värskeim dokumentatsioon avaldatakse edaspidi aadressil https://opendata.digilugu.ee/

Avaandmete uuendused leiab Tervise ja Heaolu Infosüsteemide koduleheküljelt või TEHIK Facebook'is

   

  Tervise infosüsteemi andmekogu andmete põhjal väljastatakse andmeid kord päevas, päeva andmestik on tehtud hommiku kella 7:00 seisuga eelneva 24 h jooksul laekunud testide tulemustega. Avaandmete avaldamine toimub kell 10:35 igapäevaselt.

  Avaandmete avaldamise on käesoleva aja seisuga arenev protsess ning lisanduda võib uusi väljavõtteid. Andmestruktuurid võivad arenduste käigus täieneda või muutuda.

  Andmete töötlemisel tuleb arvestada, et pärast igapäevast kella 07:00 seisuga tehtud väljavõtet laekub andmeid nii eelnevate päevade – st. kogu ajaloo ulatuses kuni käesoleva päeva hommiku kella 7ni. See tähendab, et käesoleva päeva andmed on veel poolikud ning sisaldavad teste, mille tulemused on laekunud keskööst hommikuni. Järgmisel päeval on täienenud ka eelneva päeva info. Testide laekumiskiirus tervishoiuteenue osutajatelt (sh. laboritelt) tervise infosüsteemi andmebaasi on erinev ning seetõttu on avaandmetes ka välja toodud nii testi kuupäev, kellaaeg kui ka andmete laekumise aeg. Tehniliselt on võimalik ka varasemate andmete muutumine hiljem – see võib toimuda, kui tervishoiuteenuse osutaja poolt tehakse parandusi andmekvaliteedis, seetõttu on avaldatud ka unikaalse ID räsi, et read oleksid omavahel seostatavad korduvate andmelaadimiste korral.

  Andmeid väljastatakse kahes vormingus, JSON kujul, mis on sobilik masinloetavate päringute tegemiseks ning CSV vormingus, mis on sobilik tabelarvutustarkvaras (Excel, LibreOffice Calc jt) avamiseks.

  CSV vormingus sisaldab esimene rida andmetulpade päist ning järgnevatel ridadel on vastavalt andmeridade väärtused.

   

  Testide avaandmete andmestruktuuri kirjeldus

  Teostatud SARS-CoV-2 testide andmed Terviseinfosüsteemi andmestiku põhjal.

  Andmeväli

  Kirjeldus

  Väärtus(ed)

  Id

  Testi unikaalne anonümiseeritud tunnus. String 40 tähemärki.

   

  Gender

  Patsiendi sugu, kui on teada. String 1 märk.

  M – mees
  N – naine

  AgeGroup

  Patsiendi vanuserühma kuuluvus testi tegemise hetke seisuga.

  0-4
  5-9
  10-14
  15-19
  20-24
  25-29
  30-34
  35-39
  40-44
  45-49
  50-54
  55-59
  60-64
  65-69
  70-74
  75-79
  80-84
  üle 85

  Country

  Patsiendi rahvastikuregistri järgne elukoha riik.

  Eesti
  Välismaa
  Tundmatu

  County

  Patsiendi rahvastikuregistri järgne elukoha maakond Eestis.

  Nt. Harju maakond

  ResultValue

  SARS-CoV-2 analüüsitulemuse vastus, string 1 märk

  N – negatiivne
  P – positiivne

  ResultTime

  Testi tegemise analüüsitulemuse aeg ISO 8601 standardi vormingus koos ajavööndiga

  2020-03-31T00:00:00+03:00

  AnalysisInsertTime

  Tervise infosüsteemi andmete ehk testi tulemuste laekumise aeg ISO 8601 standardi vormingus koos ajavööndiga

  2020-03-31T05:10:20+03:00

   

  Avaandmete lingid

   

  Viimase 14 päeva nakatunute arv 100 tuhande elaniku kohta Eestis

  Väljastatakse esmakordsete positiivsete testide tervise infosüsteemi laekumise alusel statistika viimase 14 päeva positiivsete koguarvuna ning suhtearvuna 100 000 elaniku kohta Eestis aegreal.

  Andmestikus on välja toodud nii esmakordsete positiivsete testide (juhtumite) arv päevas, kogu esmakordsete positiivsete testide arv, viimase 14 päeva positiivsete esmakordsete testide arv ning selle suhtearv 100 000 elaniku kohta Eestis.

  Suhtearv arvutatakse valemi alusel: viimase 14 päeva positiivsete esmakordsete testide arv * 100 000 / 1 328 976 (elanike arv) ning ümardatakse 1 komakohani.

  Arvutuse aluseks on võetud elanike arv Eestis 2020. jaanuari seisuga (allikas Statistikaamet: https://www.stat.ee/et/avasta-statistikat/valdkonnad/rahvastik/rahvaarv ).

  Viimase päeva andmete leidmiseks võib kasutada filtrit „LastStatisticsDate = StatisticsDate“.

  Andmeväli Kirjeldus Väärtus(ed)
  LastStatisticsDate Andmete viimase uuendamise StatisticsDate kuupäev ISO 8601 standardi vormingus, kõigil ridadel sama väärtus. 2020-08-26
  StatisticsDate Statistika kuupäev, mille kohta tulemus kehtib. +7 tunni võrra nihkes, st. 2020-08-26 kell 07:00 kuni 2020-06-16 kell 06:59 laekunud tulemuste seisu korral on väärtuseks 2020-08-26 2020-08-26
  DailyCases Positiivsete juhtumite (esmakordsete positiivsete testide) arv päevas, integer 14
  TotalCases Positiivsete juhtumite (esmakordsete positiivsete testide) summa selleks päevaks, integer 2325
  TotalCasesLast14D Positiivsete juhtumite (esmakordsete positiivsete testide) summa viimase 14 päeva jooksul, käesolev päev kaasa arvatud, integer 151
  PerPopulation Viimase 14 päeva positiivsete juhtumite suhtearv 100 000 elaniku kohta, ümardatud 1 komakohani, float 11.4

  Avaandmete lingid

   

  Keskmise vanuse avaandmete andmestruktuuri kirjeldus

  Väljastatakse testi tulemuste alusel isikute keskmine vanus täisarvuna testi tegemise kuupäevade, sugude ja testitulemuste lõikes.

  Kõigi positiivsete diagnoosi saanud isikute keskmise vanuse koondinfo on toodud tulemuses, kus „ResultDate“ ja „Gender“ on tühjad (tehniline väärtus NULL). 

  Sugude kaupa leiab kõigi positiivsete testide lõikes ridadelt, kus „ResultDate“ on tühi (tehniline väärtus NULL).

  Ülejäänud ridadel on toodud kuupäeva, soo ja testi tulemuse lõikes isikute keskmine vanus.

  Andmeväli

  Kirjeldus

  Väärtus(ed)

  ResultDate

  Testide tegemise analüüsitulemuse kuupäev ISO 8601 standardi vormingus koos ajavööndiga või NULL

  2020-03-31T00:00:00+03:00
  või NULL

  Gender

  Patsiendi sugu, kui on teada. String 1 märk või NULL

  M – mees
  N – naine
  või NULL

  ResultValue

  SARS-CoV-2 analüüsitulemuse vastus, string 1 märk või

  N – negatiivne
  P – positiivne

  AverageAge

  Keskmine vanus eelnevate filtrite lõikes

  Täisarv

   

  Avaandmete lingid

   

  Asukohapõhise statistika avaandmete andmestruktuuri kirjeldus

  Väljastatakse testi tulemuste alusel asukohapõhine statistika testi tegemise kuupäevade ja testitulemuste lõikes omavalitsuste ja asustusüksuste tasemel. Kaetud on kõik omavalitsused (vallad, vallataseme linnad) ning asustusüksuse tasemel Tallinna linnaosad, Kuressaare linn ja omavalitsusüksuse Pärnu linna „vallasisene linn“ Pärnu linn.

  Juhtumite arv on toodud vahemikena 10 kaupa, vahemikud võivad olla nt. „0-9“, „10-19“ ... „200-209“ jne. Vahemike alam- ja ülempiirid on eraldi arvudena esitatud. Vahemikud kujutavad kumulatiivset arvu selleks statistika kuupäevaks summeerunud tulemuste kujul, mitte ei märgi lisandunuid.

  Avaldatakse nii positiivsete kui negatiivsete juhtumite vahemikud asukoha tasandil. Juhtumiks loetakse isiku kohta esmakordset positiivset või esmakordset negatiivset testi, st. kordusteste ei arvestata. Maksimaalselt võib ühe isiku kohta olla seega 2 juhtumit – üks positiivne, üks negatiivne.

  Asukohtade osas on lisaks välja toodud EHAK koodid, mis hõlbustavad kaardirakenduste loomist. Täpsem info EHAK koodide osas Maa-ameti kodulehel: https://geoportaal.maaamet.ee/est/Andmed-ja-kaardid/Haldus-ja-asustusjaotus-p119.html

  Lisaks on andmestikku koondatud Statistikaameti aruande RV0291U põhjal vastava asustusüksuse või omavalitsuse elanike arv, pindala ja asustustihedus.

  Andmeväli

  Kirjeldus

  Väärtus(ed)

  LastStatisticsDate

  Andmete viimase uuendamise StatisticsDate kuupäev ISO 8601 standardi vormingus, kõigil ridadel sama väärtus.

  2020-06-16

  StatisticsDate

  Statistika kuupäev, mille kohta tulemus kehtib. +7 tunni võrra nihkes, st. 2020-06-15 kell 07:00 kuni 2020-06-16 kell 06:59 laekunud tulemuste seisu korral on väärtuseks 2020-06-15

  2020-06-15

  Country

  Riik

  Eesti
  Tundmatu
  Välismaa

  CountryEHAK

  Riigi EHAK kood

  233
  või NULL

  County

  Maakonna nimi

  Saare maakond

  CountyEHAK

  Maakonna EHAK kood (vt. Maa-amet)

  0074

  Commune

  Omavalitsuse nimi (valla või vallataseme linna nimi)

  Saaremaa vald

  CommuneEHAK

  Omavalitsuse EHAK kood

  0714

  Village

  Asustusüksuse nimi (vallasisese linna või linnaosa nimi)

  Kuressaare linn

  VillageEHAK

  Asustusüksuse EHAK kood

  3655

  LocationEHAK

  Viimase määratud haldusjaotuse taseme EHAK kood – st. VillageEHAK olemasolul selle väärtus või CommuneEHAK väärtus

  3655

  LocationPopulation

  Määratud asustusüksuse elanike arv Statistikaameti andmetel seisuga 01.01.2020 (RV0291U), integer

  12866

  LocationArea

  Määratud asustusüksuse pindala (km2) Statistikaameti andmetel seisuga 01.01.2020 (RV0291U), float

  15.5

  LocationDensity

  Määratud asustusüksuse asustustihedus (elanikku km² kohta) Statistikaameti andmetel seisuga 01.01.2020 (RV0291U), float

  830.06452

  ResultValue

  Tulemuse väärtus, string 1 märk

  N – negatiivne
  P – positiivne

  TotalCasesRange

  Juhtumite (esmakordsete testide) arvu vahemik 10 kaupa, string

   260 - 269

  TotalCasesFrom

  Juhtumite (esmakordsete testide) vahemiku alumine piir, integer

  260

  TotalCasesTo

  Juhtumite (esmakordsete testide) vahemiku ülemine piir, integer

  269

  Avaandmete lingid

   

  Maakondliku ja kogutestide statistika avaandmete andmestruktuuri kirjeldus

  Väljastatakse testi tulemuste alusel statistika testi tegemise kuupäevade ja testitulemuste lõikes maakondade tasemel.

  Andmestikus on välja toodud nii esmakordsete testide (juhtumite) arv kui ka kogu testide arv koos kordustestidega.

  Juhtumiks loetakse isiku kohta esmakordset positiivset või esmakordset negatiivset testi, st. kordusteste ei arvestata. Maksimaalselt võib ühe isiku kohta olla seega 2 juhtumit – üks positiivne, üks negatiivne.

  Avaldatakse nii positiivsete kui negatiivsete juhtumite vahemikud maakondlikul tasandil.

  Asukohtade osas on lisaks välja toodud EHAK koodid. Täpsem info EHAK koodide osas Maa-ameti kodulehel: https://geoportaal.maaamet.ee/est/Andmed-ja-kaardid/Haldus-ja-asustusjaotus-p119.html

  Andmeväli

  Kirjeldus

  Väärtus(ed)

  LastStatisticsDate

  Andmete viimase uuendamise StatisticsDate kuupäev ISO 8601 standardi vormingus, kõigil ridadel sama väärtus.

  2020-06-16

  StatisticsDate

  Statistika kuupäev, mille kohta tulemus kehtib. +7 tunni võrra nihkes, st. 2020-06-15 kell 07:00 kuni 2020-06-16 kell 06:59 laekunud tulemuste seisu korral on väärtuseks 2020-06-15

  2020-06-15

  Country

  Riik

  Eesti
  Tundmatu
  Välismaa

  CountryEHAK

  Riigi EHAK kood

  233
  või NULL

  County

  Maakonna nimi

  Saare maakond

  CountyEHAK

  Maakonna EHAK kood (vt. Maa-amet)

  0074

  ResultValue

  Tulemuse väärtus, string 1 märk

  N – negatiivne
  P – positiivne

  DailyTests

  Testide (esmakordsete ja kordustestide) arv päevas, integer

  12

  TotalTests

  Testide (esmakordsete ja kordustestide) summa selleks päevaks, integer

  220

  DailyCases

  Juhtumite (esmakordsete testide) arv päevas, integer

  10

  TotalCases

  Juhtumite (esmakordsete testide) summa selleks päevaks, integer

  200

  Avaandmete lingid

   

  Covid-19 haiglaandmed

  Covid-19 hospitaliseeritud patsientide keskmine vanus

  Väljastatakse Covid-19 diagnoosiga hospitaliseeritud patsientide kesmine vanus ning keskmine vanus sugude lõikes. Andmestikus 3 rida – kõigi sugude keskmine, mees- ja naissoost patsientide keskmine vanus.

  Andmeväli

  Kirjeldus

  Väärtus(ed)

  LastLoadStatisticsDate

  Andmete viimase uuendamise StatisticsDate kuupäev ISO 8601 standardi vormingus, kõigil ridadel sama väärtus.

  2020-06-16

  Gender

  Sugu

  M – mees
  N – naine

  AverageAge

  Keskmine vanus, täisarv

  64

  Avaandmete lingid

   

  Covid-19 hospitaliseeritud patsientide haiglas viibimise aeg

  Väljastatakse aegrida patsientide keskmise haiglas viibimise päevade arvu kohta. Keskmine päevade arv on lõppenud haigusjuhtumi põhine ning arvutatakse konkreetsel kuupäeval haiglas viibivate patsientide haigusjuhtumite keskmine kestvus.

  Aegreal ei pruugi olla andmeid iga kuupäeva kohta, kui sellel kuupäeval haiglas viibinud patsientide haiguslood pole veel lõpetatud.

  Andmeväli

  Kirjeldus

  Väärtus(ed)

  LastLoadStatisticsDate

  Andmete viimase uuendamise StatisticsDate kuupäev ISO 8601 standardi vormingus, kõigil ridadel sama väärtus.

  2020-06-16

  StatisticsDate

  Statistika kuupäev, mille kohta tulemus kehtib. +8.5 tunni võrra nihkes, st. 2020-06-15 kell 08:30 kuni 2020-06-16 kell 08:29 laekunud tulemuste seisu korral on väärtuseks 2020-06-15

  2020-06-15

  AverageDays

  Keskmine haiglas viibitud päevade arv sellel kuupäeval hospitaliseeritud patsientide kohta, täisarv.

  15

  Avaandmete lingid

   

  Covid-19 hospitaliseeritud patsientide vanuseline ja sooline profiil

  Väljastatakse Covid-19 diagnoosiga hospitaliseeritud patsientide vanuseline ja sooline statistika. Mitu patsienti on vastavas vanuse- ja soorühmas olnud hospitaliseeritud Covid-19 diagnoosiga.

  Andmeväli

  Kirjeldus

  Väärtus(ed)

  LastLoadStatisticsDate

  Andmete viimase uuendamise StatisticsDate kuupäev ISO 8601 standardi vormingus, kõigil ridadel sama väärtus.

  2020-06-16

  Gender

  Sugu

  M – mees
  N – naine

  AgeGroup

  Patsiendi vanuserühma kuuluvus testi tegemise hetke seisuga.

  0-4
  5-9
  10-14
  15-19
  20-24
  25-29
  30-34
  35-39
  40-44
  45-49
  50-54
  55-59
  60-64
  65-69
  70-74
  75-79
  80-84
  üle 85

  PatientCount

  Covid-19 diagnoosiga patsientide arv

  10

  Avaandmete lingid

   

  Covid-19 hospitaliseerimise statistika aegrida

  Väljastatakse statistiline aegrida Covid-19 diagnoosiga hospitaliseerimiste kohta. Eristatakse patsiente ja juhtumeid. Juhtumiks loetakse patsiendi kestvat hospitaliseerimist Covid-19 diagnoosiga, seejuures võib toimuda haiglate vaheline liikumine. Juhtum lõppeb haiglast välja kirjutamisega. Patsiendi kohta võib lugeda ka mitu juhtumit, kui pärast lõppenud juhtumit võetakse patsient uuesti haiglasse sisse.

  Aegreas võib tehnilistel ja metoodilistel põhjustel esineda väikeseid statistilisi kõrvalekaldeid võrreldes varasemalt avaldatud statistikaga. Põhjuseks on aegrea ajaline fikseerimine ning andmete laekumine või jooksva päeva parandused. Avaandmetes kajastub kõige viimane teadaolev seis, sealhulgas täpsustused ja andmekvaliteedi parandused.

  Andmeväli

  Kirjeldus

  Väärtus(ed)

  LastStatisticsDate

  Andmete viimase uuendamise StatisticsDate kuupäev ISO 8601 standardi vormingus, kõigil ridadel sama väärtus.

  2020-06-16

  StatisticsDate

  Statistika kuupäev, mille kohta tulemus kehtib. +8.5 tunni võrra nihkes, st. 2020-06-15 kell 08:30 kuni 2020-06-16 kell 08:29 laekunud tulemuste seisu korral on väärtuseks 2020-06-15

  2020-06-15

  Hospitalised

  Haiglaravil olevate isikute arv koos nendega, kes samal päeval välja kirjutatakse (olenemata väljakirjutamise põhjusest)

  Täisarv

  ActivelyHospitalised

  Haiglaravil aktiivselt olevate isikute arv – st. kõik, kes olid päeval sees välja arvatud samal päeval väljakirjutatud (kuid mitte surmaga välja kirjutatud)

  Täisarv

  IsOnVentilation

  Juhitaval hingamisel olevate patsientide arv konkreetsel päeval, tehnilistel põhjustel väljastatakse masinloetavaid andmeid alates 19. aprillist 2020.

  Täisarv või NULL

  IsInIntensive

  Intensiivravil olevate patsientide arv konkreetsel päeval, tehnilistel põhjustel väljastatakse masinloetavaid andmeid alates 19. aprillist 2020.

  Täisarv või NULL

  Discharged

  Väljakirjutatute arv (v.a. surmad)

  Täisarv

  NewCases

  Uute lisandunud haigusjuhtumite arv (ühel isikul võib olla aja jooksul mitu haigusjuhtumit)

  Täisarv

  TotalCases

  Kõigi haigusjuhtumite arv selleks päevaks kokku

  Täisarv

  TotalCasesDischarged

  Kõigi haigusjuhtumite lõpetamiste arv selleks päevaks kokku (v.a. surmad)

  Täisarv

  NewPatients

  Esmakordselt hospitaliseeritud patsientide arv sellel päeval

  Täisarv

  TotalPatients

  Kõigi patsientide arv selleks päevaks, kes on olnud haiglas

  Täisarv

  TotalPatientsDischarged

  Kõigi patsientide arv, kes on selleks päevaks välja kirjutatud kokku

  Täisarv

  Avaandmete lingid

   

  Covid-19 vaktsineerimise andmestikud (v2)

  Covid-19 vaktsineerimise agregeeritud andmestikud väljastatakse igapäevaselt terviseteenuse osutajate poolt tervise infosüsteemi saadetud andmete põhjal, viimase 24 tunni kohta seis jooksval aegreal. 

  Statistika kuupäev lähtub vaktsineerimise andmete tervise infosüsteemi esmasest laekumise ajast ning mitte vaktsineerimise kuupäevast. Sõltuvalt terviseteenuse osutajate dokumenteerimisest ja andmete saatmisest võib esineda ligi 1 päevane viide andmete laekumisel. Terviseteenuse osutajatel on õigus ja kohustus vigade tuvastamisel sisse viia parandusi, mis võivad mõjutada tagasiulatuvat statistikat. Andmeid väljastatakse igapäevaselt viimase teadaoleva seisu pealt, tervise infosüsteemi andmestikelt.

  Vaktsineerimise andmestike versioon 2 metoodika (VaccinationStatus asendumine MeasurementType mõõdikuga) on kehtiv alates aprillist 2021.

  Metoodika ei kajasta hetkeseisuga võimalikke lisa- või tõhustusdoose.

  Olulisemad tähelepanekud:

  • VaccinationStatus andmeväli kadus ära, kõiki arvutusi saab uue MeasurementType näitaja pealt teha. Kuna andmestik põhineb vaktsineerimissündmustel ning kuigi tehniliselt on sündmustel tunnus endiselt olemas, siis sündmuste agregaatandmestikku kokku lugemisel ei olnud võimalik korrektselt kajastada n.ö. 1 doosiga lõpetatud vaktsineerimisi - st. 1 vaktsineerimissündmus oleks pidanud olema nii "InProgress" kui ka "Completed" rollis, kuid langes ainult "Completed" seisundisse. 1 doosiga lõpetatud vaktsineerimiseks loetakse Covid-19 Vaccine Janssen vaktsineerimiskuuri ning Covid-19 haiguse läbi põdenute vaktsineerimist 1 doosiga 2 doosilisest vaktsiinist.
  • Reeglina on DailyCount jooksva päeva ja grupeeringu lõikes sündmuste/koguste arv ning TotalCount jooksev summa kuni selle hetkeni
  • Hõlmatus tuleb alati ise arvutada üle, kui grupeerida / summeerida andmestikke. Näiteks vanuserühmade liitmisel ei saa liita nende hõlmatuse protsenti. Hõlmatuse arvutamiseks SUM(TotalCount) / SUM(LocationPopulation) vastavas grupeeringus.
  • MeasurementType üleselt väärtuseid ei saa liita! (st. näiteks ei saa liita Vaccinated + FullyVaccinated) 
  • MeasurementType: Vaccinated - vaktsiiniga kokku puutunud, vähemalt korra vaktsineeritud (võib olla ka hiljem täielikult vaktsineeritud)
  • MeasurementType: FullyVaccinated - vaktsineerimiskuuri lõpetanud inimeste arv (see hulk inimesi esineb alati ka Vaccinated osas)
  • MeasurementType: DosesAdministered - süstitud dooside arv.

  Rohkem infot MeasurementType arvutuste kohta leiab inglise keelsest Microsoft Excel tabelist, toodud näidetega (XLSX):

  https://opendata.digilugu.ee/opendata.digilugu.ee-vaccination-v2-measurementtype-eng.xlsx (XLSX)

   

  Asukohapõhiste andmete osas oluline muudatus:

  • Country: 'Tundmatu' ja Country: 'Välismaa' väärtuseid enam vaktsineerimise andmestikest ei leia. Need on liikunud kõik Country: 'Eesti' & County: NULL alla, st teadmata maakonna elanikeks. Antud metoodika võimaldab kasutada ka Statistikaameti elanike arvu andmestikku, kuhu on märgitud teadmata elukohaga inimeste arv Eestis.
  • Tundmatu ja Välismaa alla võivad klassifitserida inimesed, kelle Rahvastikuregistri andmed on poolikud või puudulikud, sh. Eestis elavad välismaalased.
  • Üksikutel juhtudel on andmestikes puudu vanuserühm või sugu, sellisel juhul ei ole olnud Rahvastikuregistris vastet. Esinevad täiendavalt Gender: NULL ja AgeGroup: NULL väärtused.
  • Teadmata maakonnaga isikute hõlmatuse arvutamine on küll matemaatiliselt võimalik, kuid selle sisuline väärtus ei pruugi omada reaalset tähtsust - st. teoorias võib teadmata elukohaga inimesi saada vaktsineeritud rohkem, kui neid Statistikaameti andmetel on. Näiteks vaktsineeritud välismaalased.

   

  Tähelepanekud:

  • AgeGroup tõlgenus jätta võimalusel vabaks, kui need muutuvad
  • Gender - sugude nimetused nüüd: Female (naine), Male (mees)

   

   

  Andmestikes esinevate andmeväljade kirjeldused (puudulik)

  Andmeväli

  Kirjeldus

  Andmevälja tüüp

   

  StatisticsDate

  Statistika kuupäev ISO 8601 standardi vormingus (YYYY-MM-DD), mille kohta tulemus kehtib. +7 tunni võrra nihkes, st. 2021-01-03 kell 07:00 kuni 2021-01-04 kell 06:59 laekunud tulemuste seisu korral on väärtuseks 2020-01-03

  date
  YYYY-MM-DD

   

  TargetDiseaseCode

  Haiguse klassifikaator, mille vastu vaktsineeritakse (219 = COVID-19)
  Vaktsiinvälditavate haiguste ja haigustekitajate klassifikaatorid on leitavad publitseerimiskeskusest.

  string

   

  TargetDisease

  Haiguse nimi, mille vastu vaktsineeritakse (COVID-19)
  Vaktsiinvälditavate haiguste ja haigustekitajate klassifikaatorid on leitavad publitseerimiskeskusest.

  string

   

  Country

  Patsiendi rahvastikuregistri järgse elukoha riik

  string

   

  CountryEHAK

  Patsiendi rahvastikuregistri järgse elukoha riigi EHAK kood (233 = Eesti, NULL = teadmata)

  string

   

  County

  Patsiendi rahvastikuregistri järgse elukoha maakonna nimi

  string

   

  CountyEHAK

  Patsiendi rahvastikuregistri järgse elukoha maakonna EHAK kood (vt. Maa-amet)

  string

   

  AgeGroup

  Patsiendi vanuserühma kuuluvus vaktsineerimise hetke seisuga.

  string

   

  Gender

  Sugu

  string

   

  MeasurementType

  Mõõdiku dimensioon, näitab, mille kohta käib DailyCount ja TotalCount väärtused.

  Vaccinated - vähemalt 1 kord vaktsineeritud isikud

  FullyVaccinated - vaktsineerimiskuuri täielikult läbinud isikute arv

  DosesAdministered - manustatud dooside arv

  string

   

  DailyCount

  Grupeeritud andmestiku lõikes (maakond, sugu, vanuserühm, vaktsineerimise staatus), sellel statistika kuupäeva perioodil laekunud vaktsineerimiste arv.

  integer

   

  TotalCount

  Grupeeritud andmestiku lõikes (maakond, sugu, vanuserühm, vaktsineerimise staatus), selleks statistika kuupäevaks laekunud summeerunud läbi viidud vaktsineerimiste koguarv.

  integer

   

   

  Tervishoiuteenuse osutajate tüüpide tõlked eesti keelde:

  ProviderServiceTypeCode

  ProviderServiceType

  NULL

  Teadmata

  10

  Haigla

  20

  Perearstiabi

  25

  Eriarstiabi

  30

  Hambaravi

  40

  Kiirabi

  50

  Taastusravi

  51

  Diagnostika

  53

  Õendusabi

  99

  Üldarst, v.a perearst

    

    
    

   Covid-19 vaktsineerimise üleriigiline andmestik

   Agregeeritud andmestik riigiülesel tasemel

   Avaandmete lingid

    

   Covid-19 vaktsineerimise vanuserühmade põhine andmestik

   Üleriigiline andmestik vanuserühmade tasemel

   Avaandmete lingid

    

   Covid-19 vaktsineerimise maakondlik andmestik

   Maakondliku taseme andmestik

   Avaandmete lingid

    

   Covid-19 vaktsineerimise maakonna, vanuserühma ja soo andmestik

   Maakondlik tase vanuserühmade ja sugude lõikes

   Avaandmete lingid

    

   Covid-19 vaktsineerimise haldusüksuse, vanuserühma ja soo andmestik

   Haldusüksuste (valdade) taseme andmestik vanuserühmade ja sugude lõikes

   Avaandmete lingid

    

   Covid-19 vaktsineerimise asustusüksuste, vanuserühmade ja soo andmestik

   Valitud asustusüksuste taseme andmestik, kuhu on hõlmatud Tallinna linnaosad, haldusüksuse Pärnu linn sisene asustusüksus Pärnu linn, haldusüksuse Tartu linn sisene asustusüksus Tartu linn, Saaremaa valla sisene Kuressaare linn.

   Avaandmete lingid

    

   Covid-19 vaktsineerimise vaktsineerimise läbi viinud asutuste tüübi andmestik

   Tervishoiuteenuse osutajate tüüpide lõikes tehtud vaktsineerimiste arv.

   Avaandmete lingid