Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Korduma kippuvad küsimused

Kas mängutoa avamiseks teostatakse kontroll?

Tervisekaitsenõuded mängutubade kohta puuduvad. Ruumide ja teenuse jaoks, millele ei ole nõudeid kehtestatud, kehtib tarbijakaitseseaduse § 9 lõige 1 üldine nõue: kaup ja teenus peavad vastama kehtestatud nõuetele, olema sihipärasel kasutamisel ohutud tarbija elule, tervisele ja varale ning selliste omadustega, mida tarbija tavaliselt õigustatult eeldab. Tarbijale müüdav kaup või osutatav teenus peab vastama lepingutingimustele võlaõigusseaduses sätestatu kohaselt. Seadmeid ja mänguasju tuleb kasutada vastavalt nende tootja poolsetele kasutusjuhenditele.
Soovitame meie poole pöördunud mängutubade pidajatel tutvuda Vabariigi Valitsuse  06.10.2011 määrusega nr 131 „Tervisekaitsenõuded koolieelse lasteasutuse maa-alale, hoonetele, ruumidele, sisustusele, sisekliimale ja korrashoiule“, sotsiaalministri 24.09.2010 määrusega nr 61“ Tervisekaitsenõuded koolieelses lasteasutuses tervise edendamisele päevakavale“ ning majandus- ja kommunikatsiooniministri 03.09.2010 määrusega nr 57 „Mänguasja ohutusnõuded ja nõuetele vastavuse tõendamise kord“. Koolieelsete lasteasutuste määrused on mõeldud täitmiseks lasteaedadele ja nende nõuete täitmist kontrollib Terviseamet. Alus- ja põhihariduses peab keskenduma õppimisoskuse, iseseisva mõtlemise, loovuse ja õpijulguse kujundamisele. Õppe ja kasvatusalal on oluline väärtustel põhinev tegevus.
Määruse nr 131 §12 lg 4 alusel laste mänguasjad peavad olema eakohased ning neid tuleb puhastada ja pesta vastavalt määrdumisele. See määrus kehtib lasteaedadele, kuid olema soovitanud antud nõuetest lähtuda ka mängutubade, mängumaade jms pidajatel. Mänguasjad peavad vastama toote nõuetele vastavuse seaduse ning Majandus- ja kommunikatsiooniministri 03.09.2010 määrusega nr 57  „Mänguasja ohutusnõuded ja nõuetele vastavuse tõendamise kord“ kinnitatud nõuetele.
2015 a tegime uuringu lasteaedades. Selgus, et mänguasjade puhastamine toimub vastavalt määrdumisele, enamasti mitte harvem, kui kord kuus. Paljudes lasteaedades pestakse mänguasju ka kord nädalas või kaks korda kuus. Kõvad mänguasjad pestakse jooksva veega, pehmed pesumasinas. Aktiivsel haigestumiseperioodil pestakse mänguasju sagedamini. Pehmeid mänguasju pestakse vastavalt vajadusele, nende regulaarne pesemine varieerub alates ühest korrast kuus kuni kahe korrani aastas.

Mis puudutab toitlustamist, siis Terviseamet hindab ainult menüü koostist ja kalorsust koolitoidus ja lasteaia menüüs. Toiduhügieeni küsimustega tegeleb Toidu- ja veterinaaramet, kontrollides toiduvalmistajaid, sealhülgas toidu kvaliteeti, köökide hügieenitingimusi jms.

Mängutubasid kontrollib Terviseamet ainult siis, kui esitatakse konkreetne, mitteanonüümne kaebus. Sellisel juhul lähtutakse kontrollimisel tarbijakaitseseaduse § 9 lõige 1 üldisest nõudest, et teenus peab olema tarbija tervisele ohutu. Kaevatakse mängutubade kohta pigem Tarbijakaitseametile.