Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Üldhooldekodud täiskasvanutele


Üldhooldekodud täiskasvanutele on ööpäevaringsed asutused, milles viibivad inimesed, kes iseseisvalt enam omas kodus toime ei tule.

Enamasti on tegemist vanade inimestega, kelle seas võib esineda nii lamajaid kui dementseid. Kõik üldhooldekodud dementseid kliente siiski veel vastu ei võta.

 

Täiskasvanute üldhooldekodudes kontrollib Terviseamet tervisekaitsenõuete täitmist rahvatervise seaduse (RTerS) alusel kehtestatud määruste järgi. Kontrollitakse asutuse maa-ala, hooneid, ruume ja ruumide  sisustust, sisekliimat, hügieeninõudeid ja korrashoidu. Kontrollitakse ka toitlustamise korraldamist ning menüü vastavust nõuetele. Juhul, kui asutuses on bassein, siis ka basseini vastavust nõuetele. Vajadusel võetakse veeproove. Joogivesi peab vastama joogivee nõuetele. Juhul, kui asutus  omab oma puurkaevu, laienevad temale veeseadusest tulenevad joogivee käitleja nõuded, mida ka kontrollitakse. Kaebuste korral kontrollitakse müratasemete vastavust nõuetele.Tulenevalt nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse (NETS) § 13 kontrollitakse asutuse personali tervistõendite olemasolu. Hoone peab vastama ka ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 29.05.2018 a määruse nr 28 „Puudega inimeste erivajadustest tulenevad nõuded ehitisele“ nõuetele.    

Järelevalvet elukeskkonna tervisekaitsenõuete täitmise üle tehakse järgmiste määruste põhjal:

  1. sotsiaalministri 03.04.2002 määrus nr 58 "Täiskasvanute hoolekandeasutuse tervisekaitsenõuded" : siit leiate tervisekaitsenõuded täiskasvanute hoolekandeasutuste maa-alale, hoonetele, ruumidele, ruumide sisustusele, sisekliimale ja korrashoiule.
  2. sotsiaalministri 14.11.2002  määrus nr 131 "Tervisekaitsenõuded toitlustamisele tervishoiu- ja hoolekandeasutuses"