Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Lapsehoiuteenus

Terviseamet kontrollib tervisekaitsenõuete täitmist teenuse osutamise kohas vastavalt sotsiaalministri 12.03.2007. a määrusele  nr 28 "Tervisekaitsenõuded lapsehoiuteenusele": teenuse osutamise ala, ruume ja ruumide  sisustust, sisekliimat,  korrashoidu, hügieeninõudeid ja päevakava. Joogivesi peab vastama joogivee nõuetele. Tulenevalt nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse § 13 kontrollitakse töötajate tervistõendite olemasolu. Hinnangu andmisel asutusele kontrollitakse ka asutuse vastavust ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri määrusele nr 28 „Puudega inimeste erivajadustest tulenevad nõuded ehitisele“.   

Terviseohutuse hinnangu (PDF)väljastab teenuse pakkujale Terviseamet.Tegevusloa väljastab Sotsiaalkindlustusamet.