Asendushooldusteenus

Terviseameti järelevalve all on asendushooldusteenuse osutamise ala, ruumid ja ruumide  sisustus, sisekliima, korrashoid ja hügieeninõuded. Järelevalve teenuse osutajate üle toimub 20.07.2007. a määruse nr 59 "Tervisekaitsenõuded asendushooldusteenusele pere- ja asenduskodus" nõuete järgi. Asenduskodudes, kus toimub institutsionaalne toitlustamine, kontrollitakse ka toitlustamise korraldamist. Kasutatav joogivesi peab vastama joogivee nõuetele. Asutuse personalil peavad olema tervisetõendid (nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seadus § 13).

Koosolekuruum

 

Tervisekaitsenõuetele hinnangu andmisel kontrollitakse ka hoone vastavust ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 29.05.2018 a määruse nr 28 „Puudega inimeste erivajadustest tulenevad nõuded ehitisele“ nõuetele.  

Terviseohutuse hinnangu (PDF) väljastab teenuse pakkujale Terviseamet. Tegevusloa väljastab Sotsiaalkindlustusamet.