Sotsiaalteenused

Sotsiaalteenuseid (lapsehoiuteenus, asenduskoduteenus, sotsiaalse rehabilitatsiooni teenus, üldhooldus- ja erihoolekandeteenus (igapäevaelu toetamise teenus, toetatud elamise teenus, kogukonnas elamise teenus, ööpäevaringne erihooldusteenus)) pakkuvate asutuste elukeskkond, sisekliima ja neis asutustes pakutav toit peavad olema teenuse saaja tervisele ohutud.

Terviseamet teeb sotsiaalteenuseid pakkuvates asutustes rahvatervise seaduse (RTerS) alusel kehtestatud määruste põhjal järelevalvet elukeskkonna tervisekaitsenõuete täitmise üle. Kontrollime tervisekaitsenõuete täitmist, juhime tähelepanu puudustele ning nõuame nende kõrvaldamist, aidates sellega kaasa sotsiaalteenusel viibijate tervisele soodsa keskkonna loomisele.  

Terviseohutuse hinnangu (PDF), mis on vajalik sotsiaalteenust osutavale asutusele tegevusloa saamiseks, väljastab Terviseamet. Tegevusloa asutusele väljastab Sotsiaalkindlustusamet.

Sotsiaalteenused, mille puhul tuleb Terviseametilt taotleda tervisekaitsenõuetele vastavuse hinnang:

1) Asendushooldusteenus

2) Lapsehoiuteenus

3) Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenus

4) Erihoolekandeteenus (igapäevaelu toetamise teenus, toetatud elamise teenus, kogukonnas elamise teenus, ööpäevaringne erihooldusteenus)

Hinnangu andmisel asutusele kontrollitakse ka asutuse vastavust ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri määrusele nr 28 „Puudega inimeste erivajadustest tulenevad nõuded ehitisele“ ning nakkushaiguste ennetamise- ja tõrje seaduse (NETS) § 13 järgi personali tervistõendite olemasolu.

 

 

 

Sotsiaalteenuse osutaja kohta kaebuse esitamine

Kaebust saab esitada vabas vormis, kuid kindlasti märkida kaebusesse kaebuse esitaja nimi ja kontaktandmed, kaebuse esitamise kuupäev ning kaebuse põhjus. Kaebus tuleb edastada aadressile kesk@terviseamet.ee

 

 

Sotsiaalvaldkonnas teostatud sihtuuringud:

Järelevalve tulemused haridus-ja sotsiaalvaldkonnas:

 
 

Kontakt

 Kaili Sillama Telefon: +372 7943 544
kaili.sillama@terviseamet.ee