Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

 
Sotsiaalteenused

 

Sotsiaalteenuseid (lapsehoiuteenus, asenduskoduteenus, sotsiaalse rehabilitatsiooni teenus, üldhooldus- ja erihoolekandeteenus (igapäevaelu toetamise teenus, toetatud elamise teenus, kogukonnas elamise teenus, ööpäevaringne erihooldusteenus)) pakkuvate asutuste elukeskkond, sisekliima ja neis asutustes pakutav toit peavad olema teenuse saaja tervisele ohutud.

Terviseamet teeb sotsiaalteenuseid pakkuvates asutustes rahvatervise seaduse (RTerS) alusel kehtestatud määruste põhjal järelevalvet elukeskkonna tervisekaitsenõuete täitmise üle. Kontrollime tervisekaitsenõuete täitmist, juhime tähelepanu puudustele ning nõuame nende kõrvaldamist, aidates sellega kaasa sotsiaalteenusel viibijate tervisele soodsa keskkonna loomisele.  

Terviseohutuse hinnangu (PDF), mis on vajalik sotsiaalteenust osutavale asutusele tegevusloa saamiseks, väljastab Terviseamet. Tegevusloa asutusele väljastab Sotsiaalkindlustusamet.

 

Sotsiaalteenused, mille puhul tuleb Terviseametilt taotleda
tervisekaitsenõuetele vastavuse hinnang

 
  1. lapsehoiuteenus
  2. asendushooldusteenus, välja arvatud asendushooldusteenuse osutamine hooldusperes
  3. turvakoduteenus
  4. väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus
  5. igapäevaelu toetamise teenus
  6. toetatud elamise teenus
  7. kogukonnas elamise teenus
  8. ööpäevaringne erihooldusteenus
  9. sotsiaalse rehabilitatsiooni teenus

Hinnangu andmisel asutusele kontrollitakse ka asutuse vastavust ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri määrusele nr 28 Puudega inimeste erivajadustest tulenevad nõuded ehitisele ning nakkushaiguste ennetamise- ja tõrje seaduse (NETS) § 13 järgi personali tervistõendite olemasolu.

 

 

Sotsiaalteenuse osutaja kohta kaebuse esitamine

Kaebuse saab esitada vabas vormis aadressile [email protected]. Palume märkida pöördumisse kaebuse esitaja nimi ja kontaktandmed, kaebuse esitamise kuupäev ning kaebuse põhjus. Lisainfot terviseametisse pöördumise kohta leiab siit

 

Sotsiaalvaldkonnas teostatud sihtkontrollid:

Järelevalve tulemused haridus-ja sotsiaalvaldkonnas:

 
 

KONTAKT

 Kaili Sillamaa, telefon: 794 3500
[email protected]