Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Külmad eluruumid

Õhutemperatuuri määra eluruumis sätestab Vabariigi Valitsuse määrus "Eluruumidele esitatavate nõuete kinnitamine"

Kus on öeldud: “Õhu temperatuur eluruumis peab olema optimaalne, looma inimesele hubase soojatunde ning aitama kaasa tervisliku ja nõuetekohase sisekliima tekkimisele ja püsimisele. Kaugküttevõrgust või hoone katlamajast köetavas eluruumis ei tohi siseõhu temperatuur inimeste pikemaajalisel ruumis viibimisel olla alla 18.“