Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Haridusasutused

Suure osa oma päevast veedavad lapsed koolieelses lasteasutuses (lasteaias) või koolis.Haridusasutuste õpi- ja elukeskkond, sisekliima ja haridusasutustes pakutav toit peavad mõjuma soodsalt laste tervisele ja arengule.

Terviseamet teostab rahvatervise seaduse (RTerS) alusel kehtestatud määruste põhjal järelevalvet elukeskkonna tervisekaitsenõuete üle koolieelsetes lasteasutustes, koolides ja noortelaagrites. Meie eesmärk on kontrollida tervisekaitsenõuete täitmist, juhtida tähelepanu puudustele ning nõuda nende kõrvaldamist, aidates sellega kaasa laste tervisele soodsa keskkonna loomisele.  Amet on rahvatervise seaduse § 13 lg 3 kohaselt pädev asutus, mis võib väljastada hinnangu kooli- või lasteasutuse vastavuse kohta tervisekaitsenõuetele (PDF). Hinnangu andmisel asutusele kontrollitakse ka asutuse vastavust ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri määrusele nr 28 „Puudega inimeste erivajadustest tulenevad nõuded ehitisele“. Positiivse hinnangu väljastamisega lasteasutuse tervisekaitsenõuetele vastavuse kohta kinnitab Terviseamet, et asutuses viibijatele on tagatud tervise ja elukeskkonna ohutus.Terviseohutuse hinnang on oluline asutusele koolitusloa taotlemiseks. Koolitusloa väljastab haridusasutusele Haridus-ja Teadusministeerium. 

Terviseamet kontrollib haridusasutustes ka nakkushaiguste ennetamise- ja tõrje seaduse (NETS) § 13 järgi personali tervistõendite olemasolu.

 

Kooli, koolieelse lasteasutuse (lasteaia) või noortelaagri kohta kaebuse esitamine

Kaebuse saab esitada vabas vormis e-posti aadressile [email protected]. Palume kaebusesse märkida kaebuse esitaja nimi ja kontaktandmed, kaebuse esitamise kuupäev ning kaebuse põhjus. Lisainfot terviseametisse pöördumise kohta leiab siit.

 

Loe lisaks:

 

Haridusvaldkonnas teostatud sihtkontrollid:

 

KONTAKT: