Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Noorte püsilaagrid

Noorte püsilaager (edaspidi noortelaager) – äriregistrisse, mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse või usuliste ühenduste registrisse kantud isiku, riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riiklikusse registrisse kantud asutuse või avalik-õigusliku juriidilise isiku (edaspidi noortelaagri pidaja) laager, mida peetakse noortelaagri põhimääruse ning valdkonna eest vastutava ministri antud noortelaagri tegevusloa alusel ning mille ühe vahetuse pikkus on vähemalt kuus ööpäeva ja mis tegutseb aastas üle 60 päeva (mõiste noorsootöö seadusest).

 

Noorte püsilaagrites kontrollitakse tervisekaitsenõuete täitmist rahvatervise seaduse (RTerS) alusel kehtestatud sotsiaalministri 23.03.2012. a määruse nr 7 "Tervisekaitsenõuded noorte püsilaagritele"  järgi. Kontrollitakse maa-ala, hooneid, ruume ja ruumide  sisustust, sisekliimat,  korrashoidu, toitlustamise korraldamist. Joogivesi peab vastama joogivee nõuetele.

Juhul, kui laager omab oma puurkaevu, laienevad temale veeseadusest tulenevad joogivee käitleja nõuded, mida ka kontrollitakse.Tulenevalt nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse (NETS) § 13 kontrollitakse laagri personali tervistõendite olemasolu. Hoone peab vastama ka ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 29.05.2018 a määruse nr 28 „Puudega inimeste erivajadustest tulenevad nõuded ehitisele“ nõuetele.

Noorte püsilaagrite kohta annab terviseohutuse hinnangu Terviseamet ning tegevusloa Haridus- ja Teadusministeerium.

 

Projektilaagrid                  

Noorte projektlaager (edaspidi projektlaager) – äriregistrisse, mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse või usuliste ühenduste registrisse kantud isiku, riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riiklikkusse registrisse kantud asutuse või avalik-õigusliku juriidilise isiku (edaspidi projektlaagri pidaja) laager, mida peetakse valla- või linnavalitsuse loal ning mille ühe vahetuse pikkus on vähemalt kuus ööpäeva ja mis tegutseb aastas kuni 60 päeva (mõiste noorsootöö seadusest)

Projektilaagritele ei ole kehtestatud tervisekaitsenõudeid, kuigi noorsootöö seadus § 10 primm 3, punkt 3 ütleb, et tegevusluba antakse, kui noorte- ja projektlaagril on olemas tegevuseks vajalikud ruumid (hooned), sisustus ja maa-ala, mis vastavad tervisekaitse-, tuleohutus- ja päästenõuetele.

Noorte projektlaagritele annab tegevusloa kohalik omavalitsus. Noorsootöö seaduse § 13 lg 1 kohaselt projektlaagri pidamise tingimustele ja korrale vastavuse üle teostab riiklikku või haldusjärelevalvet valla- või linnavalitsus.