Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Järelevalve füüsikaliste ohutegurite üle 2021. aastal

Lähtudes oma pädevusvaldkonnast, Terviseamet: 

 • kooskõlastab/hindab KSH/KMH dokumente (keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse alusel);
 • hindab ja avaldab arvamusi planeeringute vastavuse kohta tervisekaitsenõuetele (planeerimisseaduse alusel);
 • väljastab sagedusloa tingimuste ja raadiosaateseadme paigaldamise tingimuste kooskõlastusi (elektroonilise side seaduse ja rahvatervise seaduse alusel);
 • korraldab riiklikku järelevalvet füüsikaliste tegurite (v.a ioniseeriv kiirgus) üle;
 • hindab nii sise- kui väliskeskkonnast tuleneda võivaid terviseriske, nõustab osapooli nimetatud teemadel ning annab soovitusi rakendada leevendusmeetmeid.

Füüsikaliste ohutegurite hulka kuuluvad müra, vibratsioon, elektromagnetkiirgus, mikrokliima ning valgustus.

Terviseametis toimub füüsikaliste tegurite järelevalve ja terviseohutuse hindamine kodanike pöördumiste alusel.

 

2021. aastal esitati Terviseametile füüsikaliste ohutegurite kohta 384 pöördumist (2020 – 375 pöördumist). Neist umbes pooled (47%) olid seotud häiriva müraga. Kõikidest pöördumistest (kaebused ja infopäringud) olid 61,5% (236 pöördumist) TA vastutusalas. Järelevalve menetlust alustati 72 korral. Mürakaebuste menetlemisel tehti 24 müramõõtmist häiriva olukorra tõestamiseks (Terviseameti Terviseohutuslabor - 21 mõõtmist, teised akrediteeritud laborid - 3 mõõtmist).

Joonis 1. Pöördumised füüsikaliste tegurite osas 2021.a
Joonis 1. Pöördumised füüsikaliste tegurite osas 2021. aastal

 

Välisõhu kaudu leviva müraga seotud pöördumised jagunesid omakorda (vt joonis 2)

 1. Tehnoseadmete müra –  29,2% (2020 – 27,4%)
 2. Tööstusmüra – 26,5% (2020 – 39,3 %)  
 3. Liiklusmüra – 14,6% (2020 – 10%)
 4. Muud allikad – 20% (2020 – 12%)
 5. Ehitusmüra – 5,9% (2020 – 7%)
 6. Meelelahutus- ja spordiürituste müra – 3,8%(2020 – 4%)

Joonis 2 Pöördumised välismüra kohta 2021.a
Joonis 2. Pöördumised välismüra kohta 2021. aastal

 

Välismüra

 

2021. aastal oli välismüraga seotud pöördumistest kõige suurema osakaaluga tehnoseadmete müra (29,2 %) ning võrreldes eelneva aastaga on kaebuste osakaal samal tasemel. Need on soojuspumpade, ventilatsiooni-,  jahutus- ja teiste hoonete tehnoseadmete müra.

Teisel kohal on tööstusmüra (26,5%), kaebuste osakaal võrreldes eelneva aastaga vähenes (2021. a – 39,3%).  Kaebusi esitatakse jätkuvalt tegevuste peale, mis toimuvad tööstusettevõtete välisterritooriumil ja erinevate mehhanismide peale: metallitööstus, puidutööstus, viljakuivatid.

Muud müra kaebused moodustavad 20 %, kuhu kuuluvad kaebused välismüra peale, millele ei ole kehtestud norme, näiteks lindude ja loomade peletite müra, lehepuhurite müra, muruniidukite müra.

Võrreldes eelneva aastaga on liiklusmüra kaebuste osakaal tõusnud 14, 6% (2021.a – 10%), mis viitab liiklusmüra intensiivistusele.

Ehitusmüra kaebuste osakaal on pisut madalam – 5,9% (2020.a – 7%), samas juhime jätkuvalt tähelepanu, et ehitustegevusega seotud müra ekvivalentsed piirtasemed on normeeritud vaid õhtusel ja öisel ajal (ajavahemikul 21.00-7.00). Päevasel ajal (7.00-21.00) ehitustöödest tulenevale mürale normtasemeid kehtestatud ei ole.

Üldjuhul öisel ajal ehitustegevust ei toimu. Seega ehitustegevusest tulenevate häiringutega soovitab Terviseamet pöörduda kohaliku omavalitsuse poole.

Meelelahutus- ja spordimüra kaebuste osakaal on 4% ning võrreldes eelneva aastaga on kaebuste osakaal samal tasemel. Motospordi mürahäiringute allikateks on peamiselt kardirajad ja motokrossirajad.

Joonis 3 Pöördumised seoses välismüraga 2014-2021
Joonis 3. Pöördumised seoses välismüraga 2014-2021

Vaadeldava perioodi jooksul on välismüraga seotud kodanike pöördumised 2014-2017. aastal kahekordistunud ning perioodil 2018-2021 on pöördumiste arv veelgi kasvanud ning on stabiilselt kõrgel tasemel. Kõige rohkem kaevatakse tööstus- ja tehnoseadmete müra peale. Muu müra alla antud juhul kuulub ehitusmüra, meelelahutus- ja spordiürituste müra, jne.  

 

Sisemüra

 

Füüsikaliste teguritega seotud pöördumistest on sisemüra kaebuste osakaal 12% (2021 – 9%).

Nendest pöördumistest üks osa on tehnoseadmete müra, kus kaevatakse hoonesiseste  tehnoseadmete müra peale (katlad, pumbad, soojussõlmed) ja olmemüra, kus kaevatakse naabrite  käitumise peale (öörahu rikkumine, vali muusika, jalgadega trampimine, lapse mängimine, esemete põhjustatud löögid,  perekonnatüli, vali televiisori heli, klaverimäng).

Olmemürale ei ole norme kehtestatud, seega TA ei saa nende kaebuste lahendamisel aidata, sest olmemüra ei ole mõõdetav.

Kui on probleeme majasisese tehnoseadmega, soovitame korteriühistul pöörduda tehnilise spetsialisti või eksperdi poole. Tavaliselt ehituslikud ja tehnilised mürasummutavad meetmed aitavad müraprobleemi lahendada.

Mitteioniseeriva kiirguse osas pöördumiste osakaal võrreldes eelmise aastaga oli väiksem -  6,8 % (2021.a – 14%). Kõige aktuaalsem teema 2021. aastal oli jätkuvalt 5G mobiilside tehnoloogia.

Sisekliima osas oli pöördumiste arv võrreldes eelmise aastaga väiksem - 9,64% (2021.a – 18%). Pöördutakse hallituse, ebameeldivate lõhnade, niiskuse, õhu temperatuuri küsimustes.

Füüsikaliste tegurite pöördumistega tegelevad Terviseametis Keskkonnatervise osakond (KTO) ja regionaalosakonnad: Põhja-, Lõuna-, Lääne-, ja Ida.


 Üksus

Välis-
müra

Sise-
müra


Vibratsioon

Mitte-
ioniseeriv kiirgus

Sise-
kliima


Valgustus

Muud pöördumised


Kokku

KTO

26

28

4

26

28

3

43

158

Põhja RO

79

7

1

 

1

 

7

95

Lõuna RO

22

2

1

 

 

 

21

46

Lääne RO

26

4

 

 

4

 

7

41

Ida RO

29

6

 

 

4

 

5

44

Kokku

182

47

6

26

37

3

83

384

Tabel 1.  2020. aastal Terviseametile laekunud füüsikaliste ohuteguritega seotud pöördumiste jaotus osakondade vahel

Nagu nähtub ülaltoodust tabelist Lõuna, Lääne ja Ida regionaalosakondades on pöördumiste arv suhteliselt võrdsel tasemel, Põhja regionaalosakonnas oli pöördumiste arv 2 korda suurem.

 

Raadiosageduste kasutamise tingimuste kooskõlastamine

 

2021. aastal esitati Terviseametile kokku 83 taotlust raadiosageduste kasutamise tingimuste kooskõlastamiseks. Taotluste alusel koostati 83 raadiosageduste kasutamise tingimuste (RSKT) tervisekaitsealast uuringut, mille raames väljastati 2566 RSKT kooskõlastust.

 

Planeeringud, keskkonnamõju (strateegilise) hindamise dokumendid, projektid ja terviseohutuse hinnangud

 

2021. aastal esitati Terviseametile hindamiseks ja kooskõlastamiseks 369 taotlust, mis olid seotud strateegiliste dokumentidega, planeeringute ja keskkonnamõju (strateegilise) hindamisega: sh 15 strateegilist dokumenti (strateegia, arengukava, tegevuskava, riiklik programm), 31 suuremahulist planeeringut, 173 detailplaneeringut, 7 piiriülest keskkonnamõju hinnangut, 141 keskkonnamõju hinnangut (KMH või KSH),

Joonis 3. Terviseametis läbivaadatud strateegiliste dokumentide, planeeringute, KMH (KSH) osakaal
Joonis 3. Terviseametis läbivaadatud strateegiliste dokumentide, planeeringute, KMH (KSH) osakaal

 

 

Strateegiline
dokument

Suure-
mahuline
planeering

Detail-
planeering

Piiriülene
KSH

KSH,
KMH

Projekt

Ehitise
kasutusele-
võtt

Tervise-
ohutuse
hinnang

Kokku

KTO

15

 

 

7

 

 

 

 

22

Põhja RO

 

2

119

 

58

141

56

110

486

Lõuna RO

 

4

4

 

24

34

 

48

114

Lääne RO

 

17

30

 

30

32

 

16

125

Ida RO

 

8

20

 

29

30

6

32

125

Kokku

15

31

173

7

141

237

62

206

872

Tabel 2.  2021. aasta jooksul esitatud taotlusi KTO ja regionaalosakondade (RO) kaupa
 

Peale ülaltoodud planeeringute, keskkonnamõju hinnangute ja strateegiliste dokumentide esitatakse Terviseameti regionaalosakondadele ka ehitusprojekte (eelprojektid) Ehitisregistri kaudu ehitusloa menetluse raames. Kooskõlastamiseks või hindamiseks esitati 2021. aastal 237 projekti. 
43 projekti (18%) läbivaatamisest loobuti, kuna nende hindamine ei olnud Terviseameti pädevuses rahvatervise seaduse mõistes.  

 Projekt

Põhja
RO

Lõuna
RO

Lääne
RO

Ida
RO

Kokku

Koolieelne
lasteasutus

60

9

4

4

77

Kool

29

10

9

13

61

Täiskasvanute
hoolekande-
asutus

3

11

4

2

20

Laste hoolekande-
asutus

 

 

 

1

1

Eri hoolekande-
teenus

4

1

2

 

7

Ujula

1

1

2

 

4

Joogivesi

 

 

1

 

1

Majutus-
asutus

5

 

2

4

11

Ilu- ja isikuteenuse
ettevõtte

1

 

 

 

1

Tervishoiu
asutus

4

 

 

1

5

Muud

34

2

8

5

49

Kokku

141

34

32

30

237

Tabel 3.  2021. aastal esitatud taotlusi ehitusloa menetluse raames projektidele terviseohutuse hinnangu andmiseks
 

Terviseamet on väljastanud 233 terviseohutuse hinnangut.

Terviseametile on esitatud 62 taotlust osalemiseks ehitise kasutusele võtmisel. Kuna alates 2020. aasta märtsist Terviseamet enam ei osale ehitise kasutusloa menetluses (v.a ühisveevärgi puurkaevud), loobuti 59-st taotlusest. 

Ehitusseadustiku § 127 lg 2 alusel ühisveevärgi puurkaevu kasutusloa taotlus kooskõlastatakse Terviseametiga.

Tervisekaitse nõuetele vastavust kontrollitakse (lasteasutusele, koolile, hoolekandeasutusele, lapsehoiuteenust  pakkuvale ettevõttele ning ilu- ja isikuteenust pakkuvale ettevõttele) terviseohutuse hinnangu väljastamisel.