Füüsikaliste ohutegurite järelevalve 2018. aastal

Terviseametis toimub füüsikaliste tegurite järelevalve kodanike kaebuste alusel.

2018.aastal esitati Terviseametile füüsikaliste ohutegurite kohta 211 kaebust (2017.aastal - 140 kaebust). Neist enamus (204 pöördumist) oli seotud  häiriva  müraga.

Füüsikaliste ohutegurite hulka kuuluvad müra, vibratsioon, mikrokliima, valgustus, vibratsioon ning elektromagnetkiirgus.

 

Tabel 1 Kaebused füüsikaliste ohutegurite üle 2014-2018. aastal 

Ülaltoodust selgub, et viimase viie aasta jooksul on kaebuste arv kahekordistunud. Enamuses on mürakaebused.

2018. a. pöördumistest oli 96,6% seotud müraga. Müra pöördumised jagunesid omakorda:

  1. Liiklusmüra – 13,7% (2017 - 8,3%)
  2. Tehnoseadmete müra – 26% (2017 - 20,3%)
  3. Tööstusmüra – 32,4 % (2017 - 40,6%)
  4. Muud allikad – 28% (2017 - 30,8%)

Väga suures kasvutrendis on tehnoseadmete müraga seotud kaebused ja kaebuste absoluutne arv. Lisaks ventilatsiooni-, jahutus- ja teiste hoone tehnoseadmete mürale on Terviseametile esitatud ka kaebusi õhksoojuspumpade müra peale. Viimasel ajal on aktiivselt hakatud õhksoojuspumpasid paigaldama uute elamute ehitamisel ja vanade elamute küttesüsteemi renoveerimisel.  

Võrreldes 2017. aastaga on tööstusmüraga seotud kaebuste arv umbes samal tasemel, kuid viimase viie aasta lõikes on see kasvutrendis.  

Kasvab ka liiklusmüra kaebuste arv – nii autoliikluse kui ka lennuliiklusega seotud kaebused.

Mitteioniseeriva kiirguse kohta oli 2018. aastal esitatud 3 kaebust, vibratsiooni kohta ka 3 kaebust.

Valgustuse kohta oli 2018. aastal 1 kaebus, mikrokliima kohta kaebusi ei esitatud.

Joonis 1 Müra kaebused 2014-2015. aastal

 

Tabel 2 Kaebusete arv, kus olid tehtud instrumentaalsed mõõtmised

Mürakaebuste menetlemisel tegi Terviseameti füüsikalabor 38 müramõõtmist häiriva olukorra tõestamiseks.

 

Müra kaebuste menetlusega tegelevad Terviseametis regionaalosakonnad: Põhja-, Lõuna-, Lääne- ja Ida regionaalosakond.

2018. aasta jooksul menetleti kaebusi järgmiselt:                                                                              

  • Põhja regionaalosakonda esitati 140 kaebust füüsikaliste tegurute kohta, tehti 264 märgukirja ja 3 ettekirjututust.
  • Lõuna regionaalosakonda esitati 55 kaebust füüsikaliste tegurite kohta, tehti 36 märgukirja, 1 ettekirjutus.
  • Ida regionaalosakonda esitati 7 kaebust, tehti 1 ettekirjutus. 
  • Lääne regionaalosakonda esitati 9 kaebust, tehti 1 ettekirjutus.
 

Tabel 2. Regionaalosakondadele tehtud füüsikaliste ohuteguritega seotud pöördumiste üldarv 2018. aastal

Nagu nähtub ülaltoodud tabelist on suurim pöördumiste arv Põhja talituse poole, järgnevad Lõuna, Ida ja Lääne talitus. Selle põhjuseks võib pidada regioonide suurust ja elanike  koondumist suurematesse linnadesse.

 

Planeeringud, keskkonnamõju (strateegilise) hindamise dokumendid

2018. aastal saadeti Terviseametile hindamiseks kokku 471 dokumenti, mis olid seotud planeeringute ja keskkonnamõju (strateegilise) hindamisega. Neist hindamiseks esitati 148 detailplaneeringut ning 90 detailplaneeringu lähteseisukohta. Suuremahulisi planeeringuid tuli hindamiseks 30 ning suuremahuliste planeeringute lähteseisukohti 38. Keskkonnamõju (strateegilise) hindamise dokumentidest oli programmide, väljatöötamise kavatsuste ja  eelhinnangute arv kokku  99. Läbivaadatud keskkonnamõju (strateegilise) hindamise aruandeid oli 2017.aastal 66 (vt tabel 1).

Tabel 1 Planeeringud, KMH-d, KSH-d, projektid 2018. aastal

Joonis 1 2018. aastal läbivaadatud planeeringute, keskkonnamõju hindamise, keskkonnamõju strateegilise hindamise dokumentide osakaal

Tabel 2  2018. aasta jooksul menetletud regionaalosakondade (RO) kaupa

Peale detailplaneeringute esitatakse Terviseameti regionaalosakondadele ka ehitusprojekte ehitisregistri kaudu. Kooskõlastamiseks või hindamiseks esitatud projektidest oli 2018. aastal läbi vaadatud 297 projekti. Kasutusele võtmistel osalesid järelevalveametnikud 158 korral. Terviseamet on väljastanud 493 terviseohutuse hinnangut.

Tabel 3  2018. aastal läbivaadatud projektid

 

Füüsikaliste ohutegurite järelevalve 2006-2017