Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Mis on elektromagnetväljad?

Elektromagnetväli on elektrilaengute poolt tekitatav ja neid mõjustav füüsikaline väli, elektri- ja magnetväli ühtse tervikuna. 

Elektromagnetväli levib ruumis elektromagnetlainena, milles elektriväli ja magnetväli perioodiliselt muutuvad. Elektromagnetlainete põhiliikideks on madalsageduslained, raadiolained, optiline kiirgus (infravalgus, nähtav valgus ja ultravalgus), röntgenikiirgus ja gammakiirgus.

Raadiosagedus on avatud keskkonnas vabalt leviva elektromagnetlaine võnkesagedus sagedustel kuni 3000 GHz.

Kooskõlastamise eesmärk - raadiosageduste kasutamise tingimustele kooskõlastuse andmisega kinnitab Terviseamet, et raadiosageduste kasutamisel on tagatud inimeste tervise ja elukeskkonna ohutus.

Uuringute eesmärk - Terviseamet annab kooskõlastuse pärast tervisekaitsealase uuringu tegemist, mille käigus selgitatakse piirkond, kus raadiokiirguse tase raadiosaateseadme töö ajal ületab rahvatervise seaduse § 8 lg 2 p 17 alusel kehtestatud piirväärtusi ning analüüsitakse võimalikke mitteioniseeriva kiirguse toimega seonduvaid terviseriske.

2021. aastal esitati Terviseametile kokku 83 taotlust raadiosageduste kasutamise tingimuste kooskõlastamiseks. Taotluste alusel koostati 83 raadiosageduste kasutamise tingimuste (RSKT) tervisekaitsealast uuringut, mille raames väljastati 2566 RSKT kooskõlastust.

 

Terviseameti kooskõlastamise vajadus tuleneb järgnevatest õigusaktidest ja sätetest:

 •  rahvatervise seaduse § 4 p 12 alusel ultraviolettkiirguse, infrapunakiirguse, raadiosagedusega kiirguse, madalsagedusliku kiirguse, staatilise elektri- ja magnetvälja (mitteioniseeriva kiirguse) ning nähtava valguse allikate kasutamine peab olema nõuetekohane, inimese tervisele ohutu ning vastama kehtestatud piirväärtustele;
 •  rahvatervise seaduse § 8 lg 2 p 17 alusel on kehtestatud mitteioniseeriva kiirguse, müra-, vibratsiooni-, ultra- ja infraheli taseme piirväärtused elu- ja puhkealal, elamutes ja ühiskasutusega hoonetes, paikse saasteallika sanitaarkaitsealal, õpperuumides ja muudes kohtades, kus inimene viibib pikemat aega, samuti käesolevas punktis loetletud füüsikaliste suuruste taseme mõõtmise meetodid;
 •  rahvatervise seaduse § 131 lg 7 p 1 järgi Terviseametile seadusega pandud ülesannete täitmiseks amet korraldab ja teostab oma tegevusvaldkonnas terviseohtude riskianalüüsi;
 •  elektroonilise side seaduse § 13 lg 31 ja § 13 lg 33 järgi, enne sagedusloa andmist või selle tingimuste muutmist kooskõlastab Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet sagedusloa tingimused Terviseametiga, välja arvatud käesoleva paragrahvi lõikes 32 sätestatud juhtudel ning sagedusloa omanik, kes kasutab iseplaneeritavat raadiosagedusala, on kohustatud sagedusloa alusel kasutatava raadiosaateseadme paigaldamise tingimused kooskõlastama Terviseametiga, välja arvatud käesoleva paragrahvi lõikes 32 sätestatud juhtudel.
 •  sotsiaalministri 21.02.2002 määrus nr 38 „Mitteioniseeriva kiirguse piirväärtused elu- ja puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes, õpperuumides ja mitteioniseeriva kiirguse tasemete mõõtmine“. Antud määrus kehtestab mitteioniseeriva kiirguse piirväärtused ja baaspiirangud elu- ning puhkealadel, elamutes, ühiskasutusega hoonetes, õpperuumides ning muudes kohtades, kus inimene viibib pikemat aega ja mitteioniseeriva kiirguse tasemete mõõtmise meetodid. Määrus käsitleb mitteioniseeriva kiirguse piirväärtusi ja baaspiiranguid sagedusvahemikus 0 Hz kuni 300 GHz. Määruses kehtestatud elektri-, magnet- ja elektromagnetvälja iseloomustavate füüsikaliste suuruste piirväärtused ning baaspiirangud on aluseks mõõdetud elektromagnetvälja tasemete hindamisel.
 •  majandus- ja kommunikatsiooniministri 04.06.2008 määrus nr 45 „Sagedusloa tingimuste ja raadiosaateseadme paigaldamise tingimuste kooskõlastamise kord ning kooskõlastamisele kuuluvad lennuliikluse teenindamiseks ettenähtud sagedusalad“ § 5 järgi raadiosageduste kasutamise tingimustele kooskõlastuse andmisega kinnitab Terviseamet, et raadiosageduste kasutamisel on tagatud inimeste tervise ja elukeskkonna ohutus.

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 04.06.2008 määrus nr 45 „Sagedusloa tingimuste ja raadiosaateseadme paigaldamise tingimuste kooskõlastamise kord ning kooskõlastamisele kuuluvad lennuliikluse teenindamiseks ettenähtud sagedusalad“ § 6 alusel kooskõlastuse taotlemine toimub järgmiselt:

 (1) Tehnilise Järelevalve Amet esitab kolme tööpäeva jooksul pärast sagedusloa taotluse või sagedusloa tingimuste muutmise taotluse saamist või puudustega esitatud taotluses puuduste kõrvaldamist sagedusloa taotluse tingimused ning sagedusloa taotleja või omaniku andmed e-posti teel Terviseametile kooskõlastuse saamiseks, välja arvatud «Elektroonilise side seaduse» § 13 lõikes 32 sätestatud juhul.

 (2) Sagedusloa omanik, kes kasutab iseplaneeritavat raadiosagedusala, esitab sagedusloa alusel kasutatava raadiosaateseadme paigaldamise tingimused Terviseametile kooskõlastamiseks, välja arvatud «Elektroonilise side seaduse» § 13 lõikes 32 sätestatud juhul.

 (3) Iga iseplaneeritavas sagedusalas kasutatava raadiosaateseadme paigaldamise tingimuste muutmisel või uue raadiosaateseadme iseplaneeritavas sagedusalas kasutusele võtmine on lubatud ainult Terviseameti kooskõlastuse käigus väljastatud tingimustel, välja arvatud juhul, kui raadiosaateseadme paigaldamise tingimused ei kuulu vastavalt «Elektroonilise side seaduse» § 13 lõikele 32 kooskõlastamisele.

 (4) Taotluse vorm raadiosaateseadme paigaldamise tingimuste kooskõlastamiseks avaldatakse Terviseameti veebilehel.

 (5) Terviseamet võib vajadusel nõuda Tehnilise Järelevalve Ametilt või lõikes 2 nimetatud sagedusloa omanikult täpsustavat teavet ja lisadokumente.

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 04.06.2008 määrus nr 45 „Sagedusloa tingimuste ja raadiosaateseadme paigaldamise tingimuste kooskõlastamise kord ning kooskõlastamisele kuuluvad lennuliikluse teenindamiseks ettenähtud sagedusalad“ § 7 alusel kooskõlastuse andmine toimub järgmiselt:

 (1) Terviseamet annab kooskõlastuse pärast tervisekaitsealase uuringu tegemist, mille käigus selgitatakse piirkond, kus raadiokiirguse tase raadiosaateseadme töö ajal ületab «Rahvatervise seaduse» § 8 lõike 2 punkti 17 alusel kehtestatud piirväärtusi, ning analüüsitakse võimalikke mitteioniseeriva kiirguse toimega seonduvaid terviseriske.

 (2) Terviseamet väljastab sagedusloa taotlejale või § 6 lõikes 2 nimetatud sagedusloa omanikule kooskõlastuse koos «Rahvatervise seaduse» § 21 lõike 5 alusel kehtestatud hinnakirja alusel koostatud arvega kümne tööpäeva jooksul pärast kõigi kooskõlastuse andmiseks vajalike dokumentide saamist.

 (3) Terviseamet informeerib Tehnilise Järelevalve Ametit elektrooniliselt kooskõlastuse andmisest ning kehtestatud piirangutest raadiosaateseadmete kasutamiseks kümne tööpäeva jooksul pärast kõigi nõutud dokumentide esitamist, välja arvatud iseplaneeritavate raadiosagedusalade korral.

 (4) Terviseameti poolt antud kooskõlastus registreeritakse Terviseametis ja säilitatakse tähtajatult.

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 04.06.2008 määrus nr 45 „Sagedusloa tingimuste ja raadiosaateseadme paigaldamise tingimuste kooskõlastamise kord ning kooskõlastamisele kuuluvad lennuliikluse teenindamiseks ettenähtud sagedusalad“ § 8 alusel kooskõlastuse andmisest keeldumine toimub järgmiselt:

 (1) Terviseamet jätab kooskõlastuse andmata, kui loa taotleja tegevus võib ohustada inimeste tervist või elukeskkonda.

 (2) Terviseamet väljastab sagedusloa taotlejale kooskõlastuse andmisest keeldumise otsuse kümne tööpäeva jooksul arvates kõigi kooskõlastuse andmiseks vajalike dokumentide saamisest.

 (3) Terviseamet informeerib Tehnilise Järelevalve Ametit elektrooniliselt kooskõlastuse andmisest keeldumisest kümne tööpäeva jooksul pärast kõigi kooskõlastuse andmiseks vajalike dokumentide saamist.

 (4) Terviseameti poolt kooskõlastuse andmisest keeldumine registreeritakse Terviseametis ja säilitatakse tähtajatult.

 •  Terviseameti põhimääruse § 11 lg 4 alusel Keskkonnatervise osakonna põhiülesanneteks on järelevalve käigus joogi-, loodusliku mineraal-, ujula- ja suplusvee, koolide- ja koolieelsete lasteasutuste ja noortelaagrite terviseohutuse ning elukeskkonnas esineva müra, vibratsiooni ja mitteioniseeriva kiirguse kohta kogutud teabe analüüsimine ning oma tegevusvaldkonnas terviseohtude riskianalüüsi korraldamine ja tegemine.

Seoses sageduslubadega tuleb aga kindlasti välja tuua ka see asjaolu, et Elektroonilise side seaduse1 § 13 lg (32) alusel Terviseameti kooskõlastust ei vaja:

 •  vee- või õhusõiduki raadioloaga määratud raadiosageduste kasutamise tingimused;
 •  sagedusloaga määratud raadiosageduste kasutamise tingimused, kui raadiosaateseadmete efektiivne kiirgusvõimsus ei ületa 100 W (20 dBW);
 •  sagedusloaga määratud raadiosageduste kasutamise tingimused lähitoimeseadmetele;
 •  raadiosagedusalas üle 1 GHz töötavate paiksete raadiosideliinide raadiosaateseadmete sagedusloaga määratud raadiosageduste kasutamise tingimused;
 •  sagedusloaga määratud kosmoseside maajaamade ja satelliitringhäälingu maajaamade raadiosageduste kasutamise tingimused;
 •  sagedusloa tingimused, mis on määratud raadiosageduste kasutamiseks amatöörraadioside otstarbel.

SCENIHR (Scientific Committee on Emerging and Newly Identified Health Risks) rõhutab oma 27. jaanuari 2015 kokkuvõttes vajadust jälgida pidevalt uusi teaduslikke tõendeid, mida võib seostada elektromagnetväljadega ohuga inimeste tervisele. 
Seoses uute kättesaadavate teadmistega mitmetes valdkondades uuendas SCENIHR 27. jaanuaril 2015. a oma 2009. a ilmunud arvamusi seoses elektromagnetväljade toimega tervisele.

Praeguste teadusuuringute tulemused näitavad, et puuduvad tõendid elektromagnetväljade tervist kahjustavast mõjust tingimusel, et nende ekspositsiooni tase jääb madalamaks ELi õigusaktidega soovitatud elektromagnetväljade tasemest.

Senini teostatud raadiosagedusliku elektromagnetvälja ekspositsiooni epidemioloogilised uuringud ei näita ajukasvaja suurenenud riski. Lisaks ei ole leitud suurenenud riski ka teiste pea ja kaela piirkonnas esinevate kasvajate puhul.

Eelnevad uuringud on osutanud võimalusele, et võib esineda seos  Alzheimeri tõve ja elektromagnetväljade vahel. Uued selle teemalised uuringud aga ei kinnita sellise seose esinemist.

Epidemioloogilised uuringud, mis on leidnud kõrgema leukeemia esinemissageduse lastel tingituna madalsageduslikest elektromagnetväljadest ning pikaajalist elamisest kõrgepingeliinide läheduses ei ole aga suutnud kindlaks määrata selle toimemehhanismi ja selgitada nende leidude põhjuslikku tõlgendust.

Teaduslikud uuringud seoses ülitundlikkuse esinemisega elektromagnetväljadele näitavad, et puudub põhjuslik seos esitatud tervisealaste kaebuste ja elektromagnetväljade vahel.

Pikemalt on käsitletud elektromagnetväljade mõju tervisele (Health effects of EMF – 2015 01 20) siin (PDF)

Ettekanne "5G tehnoloogia ja elektromagnetväljadega seotud terviseriskid" (PDF)

 

Uuringud

 

Lisainfo