Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.


Sotsiaalasutuste elukeskkonna järelevalve

 

Terviseamet teostab sotsiaalasutuste elukeskkonna üle järelevalvet rahvatervise seaduse alusel kehtestatud määruste järgi, kontrollides tervisekaitsenõuete täitmist lapsehoidudes, asenduskodudes, üld- ja erihooldekodudes.

Terviseohutuse hinnangu, mis on vajalik asutusele tegevusloa saamiseks, väljastab Terviseamet. Tegevusloa väljastab Sotsiaalkindlustusamet.

 

Sotsiaalteenused, mille puhul tuleb Terviseametilt taotleda tervisekaitsenõuetele vastavuse hinnang:

  1. lapsehoiuteenus
  2. asendushooldusteenus, välja arvatud asendushooldusteenuse osutamine hooldusperes
  3. turvakoduteenus
  4. väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus
  5. igapäevaelu toetamise teenus
  6. toetatud elamise teenus
  7. kogukonnas elamise teenus
  8. ööpäevaringne erihooldusteenus
  9. sotsiaalse rehabilitatsiooni teenus

 

2020. a alates kehtib tegevusloa nõue ka väljaspool kodu osutatavale üldhooldusteenusele ja turvakoduteenusele, mis tähendab, et tegevusloa taotlemiseks tuleb esitada teenuse pakkujal ka terviseohutuse hinnang (veebivorm), mille teenuse pakkuja peab taotlema Terviseametilt.

Sotsiaalhoolekande seaduse § 151 lg 4 nõue (tegevusluba üldhooldekodule) rakendub aastal 2020 vastavalt sama seaduse § 184 lõike 7 järgi: käesoleva seaduse § 22 lõiked 3 ja 4, § 36 lõige 2 ning § 151 punktid 3 ja 4 jõustuvad 2020. aasta 1. jaanuaril.

Hinnang, mis esitatakse üldhooldekodu pidaja poolt Sotsiaalkindlustusametile tegevusloa taotlemiseks, peab olema Terviseameti poolt väljastatud 2019. aastal.  

Informatsioon, kuidas esitada taotlus terviseohutuse hinnangu saamiseks Terviseametile ning milliseid dokumente nõutakse, on toodud failis Teenusstandard "Hinnangute väljastamine sotsiaalteenuste tervisekaitsenõuetele vastavuse kohta" (DOC).