Sotsiaalasutuste elukeskkonna järelevalve

Terviseamet teostab sotsiaalasutuste elukeskkonna üle järelevalvet rahvatervise seaduse alusel kehtestatud määruste järgi, kontrollides tervisekaitsenõuete täitmist lapsehoidudes, asenduskodudes, üld- ja erihooldekodudes.

Terviseohutuse hinnangu, mis on vajalik asutusele tegevusloa saamiseks, väljastab Terviseamet. Tegevusloa väljastab Sotsiaalkindlustusamet.

Sotsiaalteenused, mille puhul tuleb Terviseametilt taotleda tervisekaitsenõuetele vastavuse hinnang:

1) Asenduskoduteenus

2) Lapsehoiuteenus

3) Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenus

4) Erihoolekandeteenus (igapäevaelu toetamise teenus, toetatud elamise teenus, kogukonnas elamise teenus, ööpäevaringne erihooldusteenus)

5) Üldhooldusteenus

2020. a alates kehtib tegevusloa nõue ka üldhooldekodudele, mis tähendab, et tegevusloa taotlemiseks tuleb esitada teenuse pakkujal ka terviseohutuse hinnang, mille teenuse pakkuja peab taotlema Terviseametilt.

Sotsiaalhoolekande seaduse § 151 lg 4 nõue (tegevusluba üldhooldekodule) rakendub aastal 2020 vastavalt sama seaduse § 184 lõike 7 järgi: käesoleva seaduse § 22 lõiked 3 ja 4, § 36 lõige 2 ning § 151 punktid 3 ja 4 jõustuvad 2020. aasta 1. jaanuaril.

Hinnang, mis esitatakse üldhooldekodu pidaja poolt Sotsiaalkindlustusametile tegevusloa taotlemiseks, peab olema Terviseameti poolt väljastatud 2019. aastal.  

Informatsioon, kuidas esitada taotlus terviseohutuse hinnangu saamiseks Terviseametile ning milliseid dokumente nõutakse, on toodud allpool lisatud failis Teenusstandard „Tõendi väljastamine sotsiaalhoolekande teenuse osutajale tervisekaitsenõuetele vastavuse kohta“ (PDF).