Sotsiaalasutuste elukeskkonna järelevalve

Terviseamet teostab sotsiaalasutuste elukeskkonna üle järelevalvet rahvatervise seaduse alusel kehtestatud määruste järgi, kontrollides tervisekaitsenõuete täitmist lapsehoidudes, asenduskodudes, üld- ja erihooldekodudes.

Terviseohutuse hinnangu, mis on vajalik asutusele tegevusloa saamiseks, väljastab Terviseamet. Tegevusloa väljastab Sotsiaalkindlustusamet.

Sotsiaalteenused, mille puhul tuleb Terviseametilt taotleda tervisekaitsenõuetele vastavuse hinnang:

1) Asenduskoduteenus

2) Lapsehoiuteenus

3) Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenus

4) Erihoolekandeteenus (igapäevaelu toetamise teenus, toetatud elamise teenus, kogukonnas elamise teenus, ööpäevaringne erihooldusteenus)