Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.


Sotsiaalasutuste elukeskkonna järelevalve

 

Terviseamet teostab sotsiaalasutuste elukeskkonna üle järelevalvet rahvatervise seaduse alusel kehtestatud määruste järgi, kontrollides tervisekaitsenõuete täitmist lapsehoidudes, asenduskodudes, üld- ja erihooldekodudes.

Terviseohutuse hinnangu, mis on vajalik asutusele tegevusloa saamiseks, väljastab Terviseamet. Tegevusloa väljastab Sotsiaalkindlustusamet.

SOTSIAALTEENUSED, MILLE PUHUL TULEB TERVISEAMETILT TAOTLEDA TERVISEKAITSENÕUETELE VASTAVUSE HINNANG:

 1. lapsehoiuteenus
 2. asendushooldusteenus, välja arvatud asendushooldusteenuse osutamine hooldusperes
 3. turvakoduteenus
 4. väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus
 5. igapäevaelu toetamise teenus
 6. toetatud elamise teenus
 7. kogukonnas elamise teenus
 8. ööpäevaringne erihooldusteenus
 9. sotsiaalse rehabilitatsiooni teenus
 

 

Terviseohutuse hinnang

Terviseohutuse hinnang on oluline asutusele tegevusloa saamiseks ja selle hinnangu väljastab Terviseamet. Tervisekaitsenõuetele vastavuse hinnangu taotlemiseks tuleb teenuse pakkujal esitada terviseohutuse hinnang (veebivorm) »

Elektrooniliselt täidetavale taotlusvormile palume koheselt juurde lisada ka vajalikud dokumendid. Info nõutud dokumentide kohta leiate käesoleval lehel asuvast teenusestandardist „Hinnangute väljastamine sotsiaalteenuste tervisekaitsenõuetele vastavuse kohta (PDF)“.

Juhime tähelepanu, et elektrooniliselt täidetud terviseohutuse hinnangu taotlust ei võeta menetlusse, kui sellele ei ole lisatud juurde teenusstandardis nimetatud vajalikke dokumente.

 

Rehabilitatsiooniteenuse terviseohutuse hinnang

Alates 01.10.2023 tuleb füsioteraapia, logopeedilise ravi ja psühholoogilise ravi iseseisvaks osutamiseks taotleda tervishoiuteenuste osutamise tegevusluba Terviseametist (terviseministri 21.09.2023 nr 54 määrus "Füsioteraapia, logopeedilise ravi ja psühholoogilise ravi iseseisev osutamine“). Määruses nr 54 räägitakse füsioteraapia, logopeedilise ja psühholoogilise raviteenuse osutamisest. Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenusel ei osutata raviteenuseid, mistõttu määrust nr 54 ei kohaldata. 

 • Kui rehabilitatsiooniteenuse alt pakutakse füsioterapeudi, logopeedi ja psühholoogi teenust, ei pea nende teenuste pakkujatel olema tervishoiuteenuste osutamise tegevusluba. Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse alt osutatavad spetsialistide teenused on nõustava sisuga ning ei sisalda ravimisega seotud tegevusi.

Teenust kontrollitakse kas määruse nr 58 „Täiskasvanute hoolekandeasutuse tervisekaitsenõuded“ või määruse nr 4 „Laste hoolekandeasutuse tervisekaitsenõuded“ järgi. Sotsiaalkaitseministri määruses nr 66 „Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse eest tasumise ning sõidu- ja majutuskulude hüvitamise tingimused ja rehabilitatsiooniprogrammi hindamiskriteeriumid“ Lisa 1 „Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse raames osutatavate teenuste loetelu ja hinnad“ on defineeritud mõiste „grupiteenus“– sarnase tegevusvõime või kogemusega isikute nõustamine grupis. Grupis on minimaalselt kaks ja maksimaalselt 12 isikut.

 • Juhindudes laste ja täiskasvanute hoolekandeasutuse määrustest, peab teenuse osutamise ruumi pindala olema minimaalselt 8 ruutmeetrit, kui teenust osutatakse 1-le inimesele. Kuni 10-inimeselise grupi puhul peab teenuse osutamise ruumi pindala olema minimaalselt 12 ruutmeetrit, ja iga lisanduva inimese kohta lisandub 2 ruutmeetrit.

 

Päevane hooldamis- ja rehabiliteerimisteenus, sealhulgas eakate päevahoiuteenus

Rakenduvad sotsiaalministri 03.04.2002 määruse nr 58 „Täiskasvanute hoolekandeasutuse tervisekaitsenõuded“ nõuded (alus: määrus nr 58 § 1 lg 3).

 

Nõuded mängutoale

Tervisekaitsenõudeid mängutubadele kehtestatud ei ole. Ruumide ja teenuse jaoks, millele ei ole riiklikult nõudeid kehtestatud, kehtib tarbijakaitseseaduse § 9 lõige 1 üldine nõue: kaup ja teenus peavad vastama kehtestatud nõuetele, olema sihipärasel kasutamisel ohutud tarbija elule, tervisele ja varale ning selliste omadustega, mida tarbija tavaliselt õigustatult eeldab. Tarbijale müüdav kaup või osutatav teenus peab vastama lepingutingimustele seaduses sätestatu kohaselt. Seadmeid ja mänguasju tuleb kasutada vastavalt nende tootja poolsetele kasutusjuhenditele.

Järelevalvet mängutubade üle teeb Terviseamet, kui esitatakse konkreetne, mitteanonüümne kaebus mängutoa kohta. Lähtutakse tarbijakaitseseaduse § 9 lõige 1 üldisest nõudest, et teenus peab olema tarbija tervisele ohutu.

Soovitame mängutubade pidajatel lugeda lasteaedadele mõeldud Vabariigi Valitsuse  06.10.2011 määrust nr 131 „Tervisekaitsenõuded koolieelse lasteasutuse maa-alale, hoonetele, ruumidele, sisustusele, sisekliimale ja korrashoiule“ (https://www.riigiteataja.ee/akt/111102011003),  sotsiaalministri 24.09.2010 määrust nr 61“ Tervisekaitsenõuded koolieelses lasteasutuses tervise edendamisele päevakavale“ (https://www.riigiteataja.ee/akt/13360326) ning majandus- ja kommunikatsiooniministri 03.09.2010 määrust nr 57 „Mänguasja ohutusnõuded ja nõuetele vastavuse tõendamise kord“ (https://www.riigiteataja.ee/akt/13356520?leiaKehtiv), kuna mängutubade ja lasteaedade sihtrühm on samaealised lapsed. Määruse nr 131 §12 lg 4 alusel peavad laste mänguasjad olema eakohased ning neid tuleb puhastada ja pesta vastavalt määrdumisele. Mänguasjad peavad vastama toote nõuetele vastavuse seaduse ning majandus- ja kommunikatsiooniministri määrusega nr 57 kinnitatud nõuetele.