Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Veevärkide riskihindamine 

Alates 2017. aasta oktoobrist on joogiveekäitlejatel võimalus kontrollida joogivee kvaliteeti riskipõhiselt ning vee kvaliteediprobleeme paremini ennetada. Muudatus puudutab enam kui 1300 Eestis tegutsevat veevärki.

Kui senini pidid vee-ettevõtted, majutusettevõtted ja turismitalud kontrollima regulaarselt kõiki nõutud veekvaliteedi näitajaid, siis muudatusega tekib võimalus koostada joogivee ohutuse tagamiseks riskihinnang, mis võimaldab edaspidi määrata joogivees vaid riskihinnangu tulemusena valitud näitajaid.

Riskihinnang käsitleb võimalikke ohtusid joogiveele kogu ahela ulatuses vee võtust kraanini ning võtab arvesse ka joogivee võtmiseks kasutatavate veekogude vee kvaliteeti. 

 

Sotsiaalministri 24.09.2019 määruse nr.61 redaktsiooni §12 põhjal on joogiveekäitlejatel õigus viia läbi oma veevärgi riskihindamine. 
Riskihinnang peab põhinema riskihindamise üldpõhimõtetel, mis on sätestatud selliste rahvusvaheliste standarditega seoses nagu EVS-EN 15975-2 „Joogiveega varustamise turvalisus. Riski- ja kriisijuhtimise juhised.“

Riskihinnang peab koosnema vähemalt järgmistest osadest:

  1.  joogivee veevarustussüsteemi kirjeldus;
  2.  joogivee veevarustussüsteemi võimalike ohtude ja ohtlike sündmuste kindlakstegemine;
  3.  joogivee veevarustussüsteemi riskide hindamine;
  4.  joogivee veevarustussüsteemi riskide ohjamine;
  5.  riskide haldamise tõendamine;
  6.  joogivee kvaliteedinäitajate määramise või määramata jätmise alused ja põhjendused.

Riskihindamise käigus võib määruse §12 lõike 6 punkti 4 alusel analüüsitavate näitajate nimekirja muutmisel arvesse võtta ka joogiveeallikate seire tulemusi. 

Kuna joogiveekäitlejatel ei ole tihti andmeid põhjaveekogumite veekvaliteedi osas, siis on Terviseamet koostanud Keskkonnaangentuurilt saadud seire andmete põhjal (lisad toodud allpool) põhjaveekogumite ülevaated. Nimetatud ülevaateid on võimalik kasutada juhul kui joogiveekäitleja saab oma vee nendest põhjaveekogumitest.
Põhjaveekogumite nimekiri on leitav keskkonnaministri 01.10.2019 määrusest nr 48.

Ülevaadetes on toodud välja näitajad mida suure tõenäosusega ei saa nimetatud põhjaveekogumite vees olla kõrgemas kontsentratsioonis kui seda ühisveevärgi joogivees lubatud on.

Väljatoodud näitajad on jaotatud kaheks: 

  1. Näitajad mille piirnormi ületamise risk põhjavees on olematu (teostatud on rohkem kui 100 analüüsi ning joogiveele kehtestatud nõuetele vastab rohkem kui 95% analüüsidest)* 
  2. Näitajad mille piirnormi ületamise risk on ebatõenäoline, kuid vajab täiendavat analüüsimist (teostatud on 5- 100 analüüsi) ning joogiveele kehtestatud nõuetele vastab rohkem kui 95% analüüsidest)*

* Juhul kui näitaja saab veevõrgus negatiivses suunas muutuda, siis ei saa riskihinnangus põhjaveeandmetele tugineda ning tuleb lähtuda veevärgivee kvaliteediandmetest.

Veekäitlejatel saavad neid tulemusi arvesse võtta oma veevärgi riskihinnangu koostamisel, KUID lõpliku otsuse näitajate määramata jätmise/täiendava analüüsimise vajaduse osas teeb Terviseameti piirkondlik regionaalosakond juhtumipõhiselt riskihinnangu läbivaatamisel.

Nõuded riskihinnangule on toodud määruses nr 61 §12. Riskihinnangu koostamine on vabatahtlik ning veekäitleja võib soovi korral jätkata vee analüüsimist määrusega ettenähtud ulatuses, samuti võib riskihinnangu tulemusena Terviseameti piirkondlik regionaalosakond nõuda määruse nr 61 §12 lõike 5 alusel täiendavaid analüüse.
 
Põhjaveekogumite ülevaated on informatiivse eesmärgiga ning võimalike vastuolude korral lähtutakse algandmetest ning seadusandlusest.
Küsimuste või tähelepanekutega seoses põhjaveekogumite ülevaadetega saate pöörduda [email protected]

 

Põhjaveekogumite ülevaated

 

 Algandmete tabel (XLSX)